Процедура : 2017/2545(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0290/2017

Внесени текстове :

B8-0290/2017

Разисквания :

PV 17/05/2017 - 19
CRE 17/05/2017 - 19

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0228

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 586kWORD 65k
4.5.2017
PE603.738v01-00
 
B8-0290/2017

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно автомобилния транспорт в Европейския съюз (2017/2545(RSP))


Карима Дели от името на комисията по транспорт и туризъм

Резолюция на Европейския парламент относно автомобилния транспорт в Европейския съюз (2017/2545(RSP))  
B8‑0290/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури(1),

–  като взе предвид Директива 2002/15/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт(7),

–  като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2011)0144),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно изпълнението на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за устойчива мобилност(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2017 г. относно логистиката в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 24 ноември 2016 г. относно нови възможности за малките транспортни предприятия, в това число съвместни бизнес модели(10),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно състоянието на пазара на Съюза в областта на автомобилния транспорт (COM(2014)0222),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/413 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата(11),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии“ (COM(2016)0501), и съобщението на Комисията, озаглавено „Транспортът и CO2“ (COM(1998)0204),

–  като взе предвид Споразумението от Париж и поетия в неговите рамки ангажимент за задържане на покачването на температурата в световен мащаб през настоящото столетие до значително под 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните равнища и да се полагат усилия за ограничаване на покачването на температурата в още по-голяма степен – до 1,5 градуса по Целзий;

–  като взе предвид Декларацията от Амстердам от 14 април 2016 г. относно сътрудничеството в областта на свързаното и автоматизираното управление на МПС – Към свързани и автоматизирани превозни средства по европейските пътища,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи — крайъгълен камък по пътя към съвместната, свързана и автоматизирана мобилност“ (COM(2016)0766),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Комисията следва да представи спешно законодателни предложения относно пазара за автомобилен превоз на товари (наричани по-нататък „инициативи в областта на автомобилния транспорт“) с цел да се установят и преодолеят проблемите, пред които е изправен секторът;

Б.  като има предвид, че секторът на автомобилния транспорт в ЕС осигурява 5 милиона преки работни места и допринася за близо 2% от БВП на ЕС, като обхваща 344 000 дружества за автомобилен превоз на пътници и над 560 000 дружествата за автомобилен превоз на товари(12);

В.  като има предвид, че през 2013 г. дейностите в областта на автомобилния превоз на пътници в ЕС възлизат на 5 323 милиарда пътникокилометра, като делът на пътническите автомобили възлиза на 72,3%, а делът на градските и междуградските автобуси – на 8,1% от общия обем на дейностите по превоз на пътници в 28-те държави – членки на ЕС(13);

Г.  като има предвид, че пътната безопасност продължава да бъде актуален въпрос за ЕС при наличието на 135 000 тежко ранени пострадали лица и 26 100 жертви през 2015 г.;

Д.  като има предвид, че автомобилният транспорт е движеща сила на икономиката на ЕС и следва да остане водещ фактор в създаването на по-нататъшен икономически растеж и на работни места, както и при насърчаването на конкурентоспособността и териториалното сближаване и като има предвид, че е необходимо в същото врем този сектор да стане по-устойчив и да спазва изискванията за достойни условия на труд и социалните права;

Е.  като има предвид, че транспортът е сектор, в който Европа е световен лидер както в производствените, така и в превозните дейности и като има предвид, че е от решаващо значение европейският автомобилен транспорт да продължава да се развива, да инвестира и да се обновява по устойчив и екологичен начин, за да запази технологичното си лидерство на световно равнище в рамките на една световна икономика, за която във все по-голяма степен е характерна появата на нови силни участници и нови бизнес модели;

Ж.  като има предвид, че автомобилният транспорт продължава постепенно да извежда от употреба изкопаемите горива с оглед на спешната необходимост от подобряване на енергийната ефективност и устойчивостта на този сектор, по-специално чрез алтернативни горива, алтернативни задвижващи системи и цифровизация, по икономически ефективен начин, без да се жертва неговата конкурентоспособност;

З.  като има предвид, че транспортът играе съществена роля за изменението на климата, като е отговорен за около 23,2% от общите емисии на парникови газове в ЕС и като има предвид, че емисиите от автомобилния транспорт представляват 72,8% от емисиите на ЕС на парникови газове от транспорта през 2014 г.;

И.  като има предвид, че по приблизителни оценки загубеното време, допълнителната консумация на гориво и замърсяването в резултат от задръстванията по пътищата се равняват на загуби в размер на 1% от БВП на икономиката на ЕС;

Й.  като има предвид, че международният автомобилен транспорт е изправен пред нарастващ брой регулаторни пречки, създавани от държавите членки;

К.  като има предвид, че мултимодалните мрежи и интеграцията на различните видове транспорт и услуги могат да способстват за подобряване на връзките и ефективността при пътническите и товарните превози, като по този начин допринасят за намаляване на въглеродните и другите вредни емисии;

Л.  като има предвид, че е налице липса на прилагане от страна на държавите членки на законодателството на ЕС относно каботажа;

М.  като има предвид, че съществуват огромни различия в рамките на ЕС по отношение на прилагането на действащото законодателство в областта на условията на труд, социалните права и безопасността по пътищата;

Подобряване на конкурентоспособността и иновациите в сектора на автомобилния транспорт

1.  счита, че инициативите в областта на автомобилния транспорт следва да осигурят така необходимия импулс за изграждането на по-устойчив, безопасен, иновативен и конкурентоспособен европейски автомобилен сектор, да развиват допълнително европейската пътна инфраструктура с цел подобряване на ефективността на автомобилния транспорт и логистиката, да осигурят еднакви условия на конкуренция за операторите на световния пазар, както и изграждането и по-доброто функциониране на вътрешния пазар за автомобилните превози на пътници и товари и да определят дългосрочна стратегия за европейския сектор на автомобилния транспорт;

2.  счита също така, че инициативите в областта на автомобилния транспорт следва да стимулират технологичното развитие на превозните средства, да насърчават използването на алтернативни горива, да увеличават оперативната съвместимост на транспортните системи и видовете транспорт и да гарантират достъпа до пазара за МСП от областта на транспорта;

3.  призовава Комисията да вземе предвид резолюцията на Парламента от 9 септември 2015 г. относно изпълнението на Бялата книга за транспорта от 2011 г. при изготвянето на инициативите в областта на автомобилния транспорт; подчертава, че пътният транспорт трябва да се разглежда в рамките на цялостен и дългосрочен подход в рамките на политиката на ЕС за интермодален и устойчив транспорт;

4.   подчертава, че автомобилният транспорт е основен фактор, допринасящ за създаването на работни места и за растежа в ЕС и че състоянието на икономиката е тясно свързано с конкурентоспособността на сектора на автомобилния транспорт в ЕС; поради това призовава за проактивни политики, насочени към подкрепата и развитието на устойчив автомобилен сектор с лоялна конкуренция, особено за МСП, по-специално с оглед на бъдещите промени в цифровата, технологичната и екологичната сфера в този сектор, като същевременно се насърчава повишаването на уменията на работната сила;

5.  приканва европейския сектор на автомобилния транспорт да се възползва от възможностите, които предлага цифровизацията; призовава Комисията да разработи инфраструктура за комуникация както между отделните превозни средства, така и между тях и инфраструктурата, за да се подобрят пътната безопасност и ефикасността и за да се подготви бъдещето на пътната мобилност; подчертава необходимостта от разработване на трансфера на технологии за превозни средства, да се увеличи логистичната подкрепа за тях и да се изготвят съответните определения и правила в тази област; призовава Комисията да осигури подходяща нормативна уредба за свързаното и автоматизирано управление на МПС, както и за новите търговски модели, основани на споделяне;

6.  настоятелно призовава Комисията да повиши степента на хармонизация за превоза на пътници и превоза на стоки и по-специално за електронните системи за събиране на пътни такси в ЕС, тъй като настоящата липса на хармонизация води до допълнителни разходи за транспорта; във връзка с това насърчава използването на цифровите технологии (документи, за които не се използва хартиен носител и стандартизирани документи, интелигентен тахограф, електронна международна товарителница за автомобилен превоз (e-CMR) и др.), за да се гарантира пълноценното функциониране на вътрешния пазар;

Улесняване на трансграничната мобилност за автомобилния транспорт

7.  настоятелно призовава държавите членки да прилагат по-цялостно съответните правила на ЕС, а Комисията да наблюдава това прилагане по-отблизо, включително по отношение на трансграничното сътрудничество, тълкуването и правилното недискриминационно прилагане на действащото законодателство, както и да се предприемат действия по хармонизиране на националните законодателства; счита, че когато има основание, Комисията следва да започва процедура за установяване на нарушение срещу законите и мерките, нарушаващи правилата на пазара;

8.  настоятелно призовава държавите членки да си сътрудничат по-тясно с Организацията за контрола по пътищата в ЕС (Euro Contrôle Route) и Европейската мрежа на службите на пътната полиция (TISPOL), за да се подобри прилагането на законодателството в областта на автомобилния транспорт в Европа и да се изгради силен механизъм за осигуряване на еднакво и адекватно прилагане на действащите достижения на правото на ЕС, например чрез подпомагане на държавите членки при сертифицирането, стандартизацията, техническия експертен опит, събирането на данни, задачите във връзка с обучение и инспекции и чрез управление на платформи за обмен на информация между националните експерти и органи; призовава да се обмисли възможността за създаване на Европейска агенция за автомобилен транспорт с цел да се гарантира правилното прилагане на законодателството на ЕС и да насърчава стандартизацията във всички държави членки;

9.  призовава държавите членки да засилят проверките, по-специално по отношение на спазването на времето за управление и за почивка и на разпоредбите относно каботажа, и да използват ефективни, пропорционални и възпиращи санкции; настоятелно призовава Комисията да ускори задължителното използване на цифрови устройства на борда, като например интелигентните тахографи и използването на електронни товарителници (e-CMR), с цел подобряване на мониторинга на спазването на съответните правила на ЕС, като същевременно се намалят административните разходи;

10.  настоятелно призовава Комисията да продължи да хармонизира действащите правила за задължително оборудване за безопасност в леките и тежкотоварните превозни средства, като например предупредителни триъгълници, светлоотразителни жилетки, резервни крушки или дрегери;

11.  призовава Комисията да разгледа възможностите за намаляване на бюрократичните и финансовите тежести, произтичащи от различните национални законодателства, за да се улесни свободата на предоставяне на транспортни услуги в целия ЕС; счита, че по отношение на социалните условия, например, мобилните работници следва да могат да се отчитат за по-дълъг период, дори когато работят за няколко изпълнители, независимо от броя на назначенията;

12.  подчертава, че една съгласувана, справедлива, прозрачна, недискриминираща и небюрократична система за пътните такси, прилагани в ЕС, която е пропорционална на ползването на пътищата и на външните разходи, генерирани от камиони, автобуси и автомобили (въз основа на принципите „ползвателят плаща“ и „замърсителят плаща“), ще има положително въздействие в борбата с влошаването на състоянието на пътната инфраструктура, задръстванията и замърсяването; призовава Комисията да създаде уредба, която ще гарантира отсъствието на дискриминация и ще избегне разпокъсаност на схемите за таксуване на пътническите автомобили в целия ЕС;

13.  призовава Комисията да предложи преразглеждане на Директивата относно европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние, която следва да включва елемент на външните разходи, основаващ се на принципа „замърсителят плаща“, да бъде изцяло оперативно съвместима с цел да се допринесе за създаването на хармонизирани технически стандарти на ЕС за събиране на такси за изминато разстояние, да се основава на прозрачност, по-добро разработване и интегриране на различното оборудване за интелигентни транспортни системи (ИТС), инсталирано в превозните средства, както и по-висока степен на изясняване на законодателството с цел по-добре да се дефинират и защитават правата на доставчиците на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и техните задължения да станат по-малко обременяващи;

14.  счита, че държавите членки по периферията и държавите, които не разполагат с реална алтернатива на автомобилния транспорт, се сблъскат с повече трудности по пътя към сърцевината на вътрешния пазар на ЕС; призовава Комисията да включи в своите инициативи в областта на автомобилния транспорт механизъм за облекчаване на таксите за дейности в областта на автомобилния транспорт от периферията;

15.  подчертава, че наетите превозни средства обикновено са най-новите и най-малко замърсяващите на пазара, като допринасят за ефикасността на сектора на автомобилния транспорт; поради това призовава Комисията да преразгледа действащите в момента правила за автомобили под наем, които понастоящем дават възможност на държавите членки да забраняват употребата на такива превозни средства за международни превози;

16.  изразява загриженост относно липсата на правоприлагане от страна на националните органи във връзка с измама, свързана с тахографите и каботажните превози, и поради това призовава Комисията да се предприеме мерки във връзка с тези проблеми, наред с другото чрез използването на новите технологии, опростяване и изясняване на разпоредбите за каботажни превози и по-добър обмен на информация между публичните органи с цел по-добро прилагане на правилата в целия ЕС и по-добро наблюдение на каботажните превози;

17.  счита, че законодателните изисквания следва да бъдат пропорционални на естеството на стопанската дейност и мащабите на предприятието; въпреки това изразява загриженост по въпроса дали продължават да съществуват основания за изключване на леките търговски превозни средства от прилагането на някои европейски разпоредби, като се има предвид все по-широкото използване на леки търговски превозни средства в международния превоз на стоки, и приканва Комисията да представи диагностичен доклад за последващото въздействие върху икономиката, околната среда и безопасността от това засилено използване;

18.  подчертава, че трансграничната мобилност по пътищата по отношение на съседните държави, които са в процес на присъединяване, следва да бъде улеснена чрез по-добро хармонизиране на стандартите за пътната инфраструктура, сигнализацията и електронните системи, като по този начин се гарантира отстраняването на проблемните зони, особено в рамките на основната мрежа на TEN-T;

Подобряване на социалните условия и на правилата за безопасност

19.  подчертава, че свободата на предоставяне на транспортни услуги в целия ЕС следва да не бъде оправдание за нарушаването на основни права на работниците или да отслабва действащото законодателство по отношение на условията на труд, като например периоди на почивка, ритъм на работа, периоди далеч от основната база, достъп до умения, обучение за допълнителна квалификация и професионално развитие, здравословни и безопасни условия на труд, грижи и социално подпомагане, както и минимални ставки на заплащане;

20.  изразява загриженост относно проблемни от социална гледна точка стопански практики, които също така представляват риск от гледна точка на сигурността по пътищата, свързани главно с правилата относно каботажа и с т.нар. „дружества — пощенски кутии“ (по-специално въпроси, свързани с привидната самостоятелна заетост и практики на умишлена злоупотреба или заобикаляне на действащото европейско и национално законодателство, което дава възможност за възникването на нелоялна конкуренция чрез незаконно намаляване на разходите за труд и на оперативните разходи и води до нарушаване на правата на работниците, което е последица от липсата на яснота на европейските разпоредби и различните тълкувания и практики за правоприлагане на национално равнище);

21.  призовава Комисията да извърши преглед на изискванията по отношение на правото на установяване с цел премахване на „дружествата — пощенски кутии“ в сектора на автомобилния транспорт;

22.  призовава Комисията и държавите членки спешно да разгледат въпросите, свързани с умората на водачите, включително да се гарантира, че всички инвестиции в пътната инфраструктура включват подобряване на съоръженията за водачите на МПС, особено за водачите, пътуващи на дълги разстояния, и че законодателството относно почивките се спазва изцяло;

23.  призовава Комисията да изясни правилата относно каботажа и правилата за достъп до професия в сектора на автомобилния транспорт и да подобри тяхното изпълнение с цел ефективна борба срещу измамите и злоупотребите;

24.  призовава Комисията да изясни прилагането на разпоредбите на Директивата относно командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт и да се подобри тяхното прилагане и изпълнение;

25.  подчертава, че Европа е изправена пред недостиг на професионални водачи на МПС в резултат от увеличаване на търсенето на транспортни услуги, бързото развитие на международната търговия и демографско положение; поради това призовава Комисията да улесни достъпа на младите мъже и жени до тази професия и да предприеме мерки за решаване на проблема с лошите условия на труд за водачите, както и липсата на качествена крайпътна инфраструктура;

26.  подчертава, че различаващите се национални законодателства относно социалните условия и правата в сектора на автомобилния транспорт в Съюза водят до значителни и непропорционални административни пречки за операторите, особено МСП, увеличават сложността на нормативната уредба и подкопават изграждането на вътрешния пазар в сектора на автомобилния транспорт в Съюза и създават пречки пред свободното движение на услуги и стоки;

27.  призовава Комисията да изготви предложения за предстоящите инициативи в областта на автомобилния транспорт, позволяващи по-ефективно разграничаване между свободата на предоставяне на услуги и свободата на установяване, с цел да се гарантира, че търговските дейности в държава членка, в която едно дружество не е установено, са с временен характер, както и че служителите попадат в обхвата на законодателството на държавата, в която е обичайното им работно място или в която извършват по-голямата част от професионалната си дейност;

28.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки във връзка с качеството на работата в сектора на автомобилния транспорт, що се отнася по-специално до обучението, сертифицирането, условията на труд и професионалното развитие, за да се създават качествени работни места, да се развиват необходимите умения и да се укрепва конкурентоспособността на операторите от сектора на автомобилния транспорт в ЕС с цел секторът да стане по-привлекателен за младите хора, като същевременно се съсредоточат върху осигуряването на необходимото равновесие между професионален и личен живот за водачите;

29.  призовава Комисията да преразгледа Директива 92/106/ЕИО относно комбинирания транспорт с цел увеличаване на мултимодалния транспорт и премахване на нелоялните практики и гарантиране на спазването на социалното законодателство, приложимо за комбинирания транспорт;

30.  призовава Комисията да извърши оценка на създаването на „електронно и интегрирано досие на оператора“ за всички оператори, извършващи дейност въз основа на лиценз на Общността, с цел да се събират на едно място всички съответни данни за превозвача, превозното средство и водача, събирани по време на пътни проверки;

31.  подчертава, че системата от съоръжения за почивка в ЕС е недостатъчна и не отговаря на потребностите; поради това призовава държавите членки, след консултации с Комисията, да създадат план за строителство/предоставяне на капацитет и лесни за ползване, сигурни и безопасни места за почивка с достатъчен брой паркоместа, санитарни съоръжения и транзитни хотели, особено в стратегическите точки/центрове, където е налице интензивна транспортна дейност;

32.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия по актуалните въпроси относно непрактичността, свързани с времето на управление и периодите на почивка, т.е. ситуациите, при които водачите са принудени да си почиват за няколко часа, въпреки че са само на няколко километра от основната си база или място на пребиваване, които са често срещани; призовава Комисията да вземе това предвид при преразглеждането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт;

33.  призовава Комисията и държавите членки да приемат обща за ЕС цел за намаляване на тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия;

34.  призовава Комисията незабавно да започне преразглеждане на Регламент (ЕО) № 661/2009 относно общата безопасност и да вземе предвид ролята на новите технологии и стандарти, включително поне записващи устройства за извънредни ситуации, стандарти за пряка видимост, интелигентни системи за регулиране скоростта и следене на налягането в гумите;

35.  подчертава необходимостта от подобряване на безопасността по пътищата на ЕС и от постигане на целта за намаляване наполовина на броя на смъртните случаи и на тежко ранените до 2020 г.; подкрепя оценката на въздействието, използвана от Комисията при преразглеждането на законодателната уредба относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури;

Насърчаване на автомобилен транспорт с ниски емисии

36.  заявява, че е налице необходимост от подобряване на ефективното използване на ресурсите в автомобилния транспорт и на ролята на сектора в една модерна синхромодална транспортна мрежа с цел по-ефективно използване на съществуващия капацитет, подобряване на процента на заетите места в превозните средства, насърчаване на използването на по-малки и по-леки автомобили, споделено и съвместно ползване на пътнически автомобили, както и преминаване от четириколесни към двуколесни превозни средства; счита, че цифровизацията е основен елемент за постигането на целта за подобряване на ефективното използване на ресурсите;

37.  подчертава, че с оглед на изпълнението на целите на Споразумението от Париж от 2015 г. (COP21) относно изменението на климата декарбонизацията на транспортния сектор и подобряването на качеството на въздуха следва да бъдат постигнати чрез насърчаване на електромобилността, горивните клетки и други модерни системи за задвижване, по-специално тези, при които Европа има голямо технологично предимство;

38.  призовава Комисията да представи амбициозни предложения за стандарти за емисиите на CO2 от камионите и автобусите, за да се намалят емисиите на парникови газове от сектора на автомобилния транспорт; призовава Комисията допълнително да проучи възможностите за ускоряване на прехода към транспорт с ниски емисии чрез въвеждане на стимули за преоборудване;

39.  призовава за предприемането на конкретни мерки, за да гарантира прилагането на принципите „ползвателят плаща“ и „замърсителят плаща“ в автомобилния транспорт, включително насоки и най-добри практики, и да се гарантират еднакви условия на конкуренция във всички региони на ЕС;

40.  подчертава, че преразглеждането на Директивата за европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние може да допринесе за насърчаването на по-малко замърсяващи превозни средства и на споделянето на превозни средства;

41.  подчертава голямото значение на изграждането на подходяща инфраструктура за използването на алтернативни горива в автомобилния транспорт и поради това призовава Комисията и държавите членки да създадат модели за стимули за завършване на мрежата за доставка на алтернативни горива;

42.  призовава за осигуряването на ефективни рамки на националните политики за стимулиране на по-широкото навлизане на превозни средства, които използват алтернативни горива (например електричество, хибриди, водород, сгъстен природен газ), и призовава за бързото разгръщане на необходимата инфраструктура за зареждане с гориво/презареждане на батериите;

43.  признава, че превозните средства и инфраструктурата за автомобилен транспорт, които са новаторски и генерират ниски емисии, ще спомогнат за улесняването на пътните възли и на връзките между автомобилните пътища, железопътните линии и пристанищата, като по този начин се насърчава общото преминаване към по-екологосъобразни видове транспорт за лица, пътници и товари;

44.  смята, че споделеното и съвместното ползване на автомобили представляват важен ресурс за устойчиво развитие на свързаността в най-отдалечените, планинските и селските региони; призовава Комисията, държавите членки и местните органи да улесняват възникването на бизнес модели за съвместно ползване в тази област;

45.  призовава Комисията да проучи въвеждането в няколко държави членки на зони с ниски емисии и да разгледа възможността за установяване на общи критерии/правила за въвеждането/функционирането на тези зони;

46.  отбелязва, че интелигентните транспортни системи (ИТС), като например съвместните интелигенти транспортни системи (C-ITS), и иновациите, като например т.нар. „електрически магистрали“ (за електрифицирани камиони, използващи технологията на тролейбусите) и групирането на различни превозни средства, биха могли да играят важна роля за повишаване на ефективността, безопасността и екологичните показатели на транспортната система; поради това призовава Комисията да насърчава разработването и използването на ИТС и да насърчава иновациите;

47.  отбелязва, че делът на празните курсове остава висок при дейностите в автомобилния транспорт, което оказва отрицателно въздействие върху околната среда; припомня, че през 2012 г. почти една четвърт (23,2%) от общия брой километри на превозно средство при тежкотоварните превозни средства в ЕС са включвали празно превозно средство и че високото ниво на празни курсове се дължи настоящите ограничения за каботажните превози, които налагат ограничения на превозвачите относно допълнителното увеличаване на товара и оттам тяхната екологична ефективност; поради това подчертава положителното въздействие от отварянето на пазара върху екологичната ефективност на автомобилния транспорт;

48.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки, с оглед намаляване на въглеродните емисии от сектора на автомобилния транспорт, да ускорят прехода от традиционните пътни превозни средства, използващи изкопаеми горива, към устойчиви електрически превозни средства, т.е. такива, които използват водородни горивни клетки;

49.  насърчава Комисията да актуализира своето ръководство за външните разходи от транспорта, което да включва нови данни относно емисиите в реални условия на движение, както и икономическите и социалните вреди в резултат от изменението на климата;

50.  подчертава факта, че целите, определени за осъществяването на прехода към алтернативни и възобновяеми източници на енергия за автомобилния транспорт, следва да бъдат постигнати чрез използването на енергиен микс и на вече съществуващите методи за енергоспестяване; посочва, че този преход се нуждае от съответните стимули и че целите за намаляване следва да бъдат формулирани по неутрален по отношение на технологията начин;

51.  отбелязва, че алтернативните горива, включително (но не само) сгъстен природен газ, втечнен природен газ и биогорива от второ поколение, могат да бъдат използвани за улесняване на прехода;

o

o o

52.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 187, 20.7.1999 г, стр. 42.

(2)

OВ L 80, 23.3.2002 г, стр. 35.

(3)

OВ L 102, 11.4.2006 г, стр. 1.

(4)

OВ L 300, 14.11.2009 г., стp. 51.

(5)

OВ L 300, 14.11.2009 г., стp. 72.

(6)

OВ L 300, 14.11.2009 г., стp. 88.

(7)

OВ L 60, 28.2.2014 г, стр. 1.

(8)

Приети текстове: P8_TA(2015)0310.

(9)

Приети текстове, P8_TA(2017)0009.

(10)

Приети текстове, P8_TA(2016)0455.

(11)

OВ L 68, 13.03.2015 г, стр. 9.

(12)

Източник: Транспортът в ЕС в числа за 2016 г., по данни на Евростат.

(13)

Източник: Транспортът в ЕС в числа за 2016 г., по данни на Евростат.

Правна информация - Политика за поверителност