Procedure : 2017/2545(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0290/2017

Indgivne tekster :

B8-0290/2017

Forhandlinger :

PV 17/05/2017 - 19
CRE 17/05/2017 - 19

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0228

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 201kWORD 61k
4.5.2017
PE603.738v01-00
 
B8-0290/2017

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om vejtransport i Den Europæiske Union (2017/2545(RSP))


Karima Delli for Transport- og Turismeudvalget

Europa-Parlamentets beslutning om vejtransport i Den Europæiske Union (2017/2545(RSP))  
B8‑0290/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport(7),

–  der henviser til Kommissionens hvidbog med titlen "En køreplan for et fælles europæisk transportområde - mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" (COM(2011)0144),

–  der henviser til sin beslutning af 9. september 2015 om gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011: status og vejen frem mod bæredygtig mobilitet(8),

–  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2017 om logistik i EU og multimodal transport i de nye TEN-T-korridorer(9),

–  der henviser til sin beslutning af 24. november 2016 om nye muligheder for små transportvirksomheder, herunder samarbejdsbaserede forretningsmodeller(10),

–  der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om status for EU's marked for godskørsel (COM(2014)0222),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/413 af 11. marts 2015 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser(11),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet" (COM(2016)0501 og Kommissionens meddelelse med titlen "Transport og CO2" (COM(1998)0204),

–  der henviser til Parisaftalen og forpligtelsen til i dette århundrede at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau og fortsætte indsatsen for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C,

–  der henviser til Amsterdamerklæringen af 14. april 2016 om samarbejde på området for sammenkoblet og automatisk kørsel — Navigering til opkoblede og automatiserede køretøjer på de europæiske veje,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer - en milepæl hen imod samarbejdende, opkoblet og automatiseret mobilitet" (COM(2016)0766),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Kommissionen snarest muligt bør forelægge lovforslag vedrørende markedet for godskørsel (herefter "vejinitiativer") med henblik på at identificere og imødegå de udfordringer, som sektoren står over for;

B.  der henviser til, at vejtransportøkonomien i EU tegner sig for 5 millioner direkte arbejdspladser og næsten 2 % af EU's BNP med 344 000 virksomheder, som udfører personbefordring ad vej, og over 560 000 vejgodstransportvirksomheder(12);

C.  der henviser til, at personbefordringen ad landevej i EU i 2013 tegnede sig for 5 323 mia. passagerkilometer, hvoraf personbiler tegnede sig for 72,3 % og busser for 8,1 % af den samlede passagertransport i EU-28(13);

D.  der henviser til, at trafiksikkerhed er et aktuelt emne i EU med 135 000 alvorligt tilskadekomne og 26 100 dødsfald i 2015;

E.  der henviser til, at vejtransport er en drivkraft i EU's økonomi og fortsat bør føre an i skabelsen af yderligere økonomisk vækst og beskæftigelse og i fremme af konkurrenceevne og territorial samhørighed, og at det samtidig er nødvendigt, at sektoren bliver mere bæredygtig og respekterer ordentlige arbejdsvilkår og sociale rettigheder;

F.  der henviser til, at vejtransport er en sektor, hvor Europa er førende på verdensplan, både inden for fremstilling og transportoperationer, og at det er afgørende, at europæisk vejtransport fortsat udvikler sig, investerer og fornyer sig selv på en bæredygtig og miljøvenlig måde for at bevare sin teknologiske førerposition på verdensplan i en globaliseret økonomi, som i stadig større grad er kendetegnet ved fremkomsten af magtfulde nye aktører og nye forretningsmodeller;

G.  der henviser til, at vejtransportsektoren - som følge af det presserende behov for at forbedre energieffektiviteten og bæredygtigheden i denne sektor navnlig gennem alternative brændstoffer, alternative drivaggregater og digitalisering - fortsætter med at udfase fossile brændstoffer på omkostningseffektiv vis uden samtidig at sætte konkurrenceevnen over styr;

H.  der henviser til, at transportsektoren spiller en væsentlig rolle for klimaændringerne, idet den tegner sig for ca. 23,2 % af EU's samlede drivhusgasemissioner, og at vejtransport tegnede sig for 72,8 % af EU's drivhusgasemissioner fra transport i 2014;

I.  der henviser til, at trængslen på vejene anslås at koste EU's økonomi det, der svarer til 1 % af dets BNP i tidstab, øget brændstofforbrug og forurening;

J.  der henviser til, at den internationale godskørsel står over for et stigende antal reguleringsmæssige hindringer, der opstilles af medlemsstaterne;

K.  der henviser til, at multimodale netværk og integrationen af forskellige transportformer og -tjenester potentielt set kan være til gavn for forbedringen af passager- og godstransportforbindelserne og effektiviteten af samme og dermed bidrage til at reducere udledningen af kulstof og andre skadelige stoffer;

L.  der henviser til, at medlemsstaternes håndhævelse af EU-lovgivningen om cabotagekørsel er mangelfuld;

M.  der henviser til, at der er store forskelle på tværs af Unionen med hensyn til håndhævelsen af den eksisterende lovgivning om arbejdsvilkår, sociale rettigheder og trafiksikkerhed;

Styrke konkurrenceevnen og innovationen i vejsektoren

1.  mener, at vejinitiativerne bør give et hårdt tiltrængt løft til en mere bæredygtig, sikker, innovativ og konkurrencedygtig europæisk vejsektor, videreudvikle den europæiske vejinfrastruktur med henblik på at øge effektiviteten inden for vejtransport og logistik, sikre lige konkurrencevilkår for operatørerne på det globale marked, sikre fuldførelsen og forbedre funktionsevnen af det indre marked for vejtransport af passagerer og fragt samt fastlægge en langsigtet strategi for Europas vejtransportsektor;

2.  mener også, at vejinitiativerne bør fremme teknologisk udvikling af køretøjer, fremme alternative brændstoffer, forbedre interoperabiliteten af transportsystemer og -former og sikre SMV'er på transportområdet adgang til markedet;

3.  opfordrer Kommissionen til at tage højde for Parlamentets beslutning af 9. september 2015 om gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011, når den udarbejder vejinitiativer; understreger, at vejtransport skal betragtes i lyset af en holistisk og langsigtet tilgang inden for rammerne af EU's politik for intermodal og bæredygtig transport;

4.   understreger, at vejsektoren er en vigtig bidragyder til vækst og beskæftigelse i EU, og at den økonomiske situation er tæt knyttet til konkurrenceevnen i EU’s vejsektor; efterlyser derfor proaktive politikker, der sigter på at støtte og udvikle en bæredygtig vejsektor med lige konkurrencevilkår, navnlig for SMV'er, især i lyset af den fremtidige digitale, teknologiske og miljømæssige udvikling i denne sektor, samtidig med at der tilskyndes til forbedring af arbejdsstyrkens kvalifikationer;

5.  opfordrer den europæiske vejsektor til at udnytte de muligheder, som digitaliseringen giver; opfordrer Kommissionen til at udvikle infrastruktur for kommunikation både mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøj og infrastruktur for at forbedre trafiksikkerheden og effektiviteten og forberede fremtiden for vejmobilitet; understreger behovet for at udvikle teknologioverførsel for køretøjer, øge deres logistiske støtte og udarbejde de relevante definitioner og bestemmelser på området; opfordrer Kommissionen til at opstille en passende lovramme for sammenkoblet og automatisk kørsel samt for nye samarbejdsbaserede forretningsmodeller;

6.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at øge harmoniseringen inden for passagertransport og godstransport, navnlig for elektroniske bompengesystemer i EU, eftersom den nuværende mangel på harmonisering medfører ekstraomkostninger for transportsektoren; opfordrer i den forbindelse til anvendelse af digitale teknologier (papirløse og standardiserede dokumenter, e-CMR intelligente takografer osv.) med henblik på at sikre et fuldt fungerende indre marked,

Fremme af grænseoverskridende mobilitet for vejsektoren

7.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre de relevante EU-bestemmelser mere effektivt og Kommissionen til at overvåge gennemførelsen mere nøje, blandt andet i relation til grænseoverskridende samarbejde, fortolkning og korrekt og ikke-diskriminerende håndhævelse af den eksisterende lovgivning, og til at tackle harmoniseringen af de nationale lovgivninger; mener, at Kommissionen, når det er berettiget, bør indlede traktatbrudsprocedurer mod love og foranstaltninger, som forvrider markedet;

8.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at samarbejde tættere med Euro Contrôle Route og det europæiske færdselspolitinet (TISPOL) for at forbedre håndhævelsen af EU-lovgivningen om vejtransport og etablere en stærk mekanisme til at sikre en ensartet og passende gennemførelse af gældende fællesskabsret, f.eks. ved at bistå medlemsstaterne med certificering, standardisering, tekniske ekspertise, dataindsamling, uddannelse og inspektionsopgaver og ved at forvalte platforme for udveksling af oplysninger mellem nationale eksperter og myndigheder; opfordrer til at overveje oprettelse af et EU-agentur for vejtransport med henblik på at sikre korrekt gennemførelse af EU-lovgivningen og fremme standardisering i alle medlemsstater;

9.  anmoder medlemsstaterne om at øge kontrollen, navnlig i relation til overholdelse af køre- og hviletider og cabotagereglerne, og til at anvende effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremskynde den obligatoriske anvendelse af digitalt udstyr om bord, f.eks. intelligente takografer og elektroniske fragtbreve (e-CMR), for at forbedre tilsynet med overholdelsen af EU-reglerne og samtidig mindske de administrative omkostninger;

10.  opfordrer indtrængende Kommissionen til yderligere at harmonisere de eksisterende regler for obligatorisk sikkerhedsudstyr i lette og tunge erhvervskøretøjer, såsom advarselstrekanter, refleksjakker, reservepærer og alkometre;

11.  opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for at mindske de administrative og økonomiske byrder, som udspringer af de forskellige nationale lovgivninger, med henblik på at lette den frie udveksling af transporttjenester i hele EU; er af den opfattelse, at mobile arbejdstagere, f.eks. med hensyn til sociale forhold, bør kunne rapportere for længere perioder ad gangen, selv når de arbejder for flere forskellige kontrahenter, og uanset antallet af opgaver;

12.  understreger, at gennemførelsen af et sammenhængende, fair, gennemskueligt, ikke-diskriminerende og ikke-bureaukratisk afgiftssystem for vejtransport i EU, som står i et rimeligt forhold til anvendelsen af vejen og til de eksterne omkostninger, der genereres af lastbiler, busser og personbiler (principperne om "brugeren betaler" og "forureneren betaler"), vil have en positiv effekt med hensyn til at afhjælpe forringelsen af vejinfrastrukturen, overbelastning og forurening; opfordrer Kommissionen til at skabe en ramme, der vil sikre ikke-forskelsbehandling og undgå fragmenterede afgiftsordninger for personbiler i hele EU;

13.  opfordrer Kommissionen til at foreslå en revision af direktivet om et europæisk elektronisk vejafgiftssystem (EETS), som bør omfatte et eksternt omkostningselement baseret på princippet om, at forureneren betaler, være fuldt ud interoperabelt, således at det kan bidrage til udviklingen af harmoniserede tekniske EU-standarder til opkrævning af vejafgifter, være baseret på gennemsigtighed, bedre udvikling og integration af de forskellige former for ITS-udstyr, der er monteret i køretøjerne, samt større klarhed i lovgivningen for bedre at definere og beskytte rettighederne for EETS-udbydere og gøre deres forpligtelser mindre byrdefulde;

14.  mener, at medlemsstaterne i udkanten af EU og lande, der ikke har noget reelt alternativ til vejtransport, har vanskeligere ved at nå kernen i EU's indre marked; opfordrer Kommissionen til i sine vejinitiativer at medtage en mekanisme til at lette de afgifter, der pålægges vejtransport fra landene i udkanten af EU;

15.  understreger, at udlejningskøretøjer normalt er de nyeste og mest miljøvenlige på markedet, hvilket bidrager til vejtransportsektorens effektivitet; opfordrer derfor Kommissionen til at gennemgå de nuværende bestemmelser om udlejningskøretøjer, som i øjeblikket gør det muligt for medlemsstaterne at forbyde, at sådanne køretøjer anvendes til internationale transportaktiviteter;

16.  er bekymret over de nationale myndigheders mangelfulde håndhævelse i forbindelse med svig vedrørende takografer og cabotagekørsel, og opfordrer derfor Kommissionen til at løse disse problemer, bl.a. gennem anvendelse af nye teknologier, forenkling og præcisering af cabotagebestemmelserne og en bedre udveksling af oplysninger mellem myndighederne med henblik på en bedre håndhævelse af reglerne i hele EU og bedre overvågning af cabotagekørsel;

17.  er af den opfattelse, at de lovgivningsmæssige krav bør stå i rimeligt forhold til aktiviteternes art og virksomhedens størrelse; er imidlertid i tvivl om, hvorvidt der fortsat er grundlag for at fritage lette erhvervskøretøjer for overholdelsen af en række europæiske regler i betragtning af den stigende anvendelse af lette erhvervskøretøjer i international godstransport, og anmoder Kommissionen om at fremlægge en diagnostisk rapport om de økonomiske, miljømæssige og sikkerhedsmæssige konsekvenser af den stigende anvendelse;

18.  understreger, at den grænseoverskridende mobilitet på veje i relation til tilgrænsende tiltrædelseslande bør lettes gennem en bedre harmonisering af standarder for vejinfrastruktur, signalsystemer og elektroniske systemer, hvilket vil fjerne flaskehalse, navnlig på det centrale TEN-T-netværk;

Forbedre de sociale vilkår og sikkerhedsreglerne

19.  understreger, at den frie udveksling af transporttjenesteydelser i hele EU ikke bør retfærdiggøre nogen form for krænkelse af arbejdstagernes grundlæggende rettigheder eller svække den eksisterende lovgivning om arbejdsvilkår såsom hvileperioder, arbejdsmønstre, perioder væk fra hjemmet, adgang til videreuddannelse og karriereudvikling, sundhed og sikkerhed, pleje og social bistand og mindsteløn;

20.  er bekymret over socialt problematiske former for forretningspraksis, som også udgør en risiko for trafiksikkerheden, navnlig i relation til reglerne om cabotagekørsel og de såkaldte "postkasseselskaber" (særligt når det drejer sig om maskeret selvstændig erhvervsvirksomhed og forsætligt misbrug eller omgåelse af eksisterende EU-lovgivning og national lovgivning, der muliggør illoyal konkurrence ved ulovligt at mindske arbejdskraft- og driftsomkostningerne og fører til krænkelser af arbejdstagernes rettigheder, og som opstår som følge af EU-reglernes manglende gennemsigtighed og forskellige fortolkninger og praksis på nationalt plan);

21.  opfordrer Kommissionen til at tage kravene om etableringsret op til revision for at udrydde "postkasseselskaber" i vejtransportsektoren;

22.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigst muligt at tage fat på problemerne vedrørende træthed under kørsel, herunder sikring af, at alle investeringer i vejinfrastruktur omfatter forbedrede faciliteter til chauffører, især langturschauffører, og at hviletidsbestemmelserne for chauffører overholdes fuldt ud;

23.  opfordrer Kommissionen til at afklare reglerne om cabotagekørsel og reglerne for adgang til vejtransporterhvervet og til at forbedre gennemførelsen heraf for effektivt at bekæmpe svig og misbrug;

24.  opfordrer Kommissionen til at præcisere anvendelsen af bestemmelserne i direktivet om udstationering af arbejdstagere i vejtransportsektoren og til at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen heraf;

25.  understreger, at Europa mangler erhvervschauffører som følge af den stigende efterspørgsel efter transporttjenester, den hurtige udvikling i den internationale samhandel og den demografiske situation; opfordrer derfor Kommissionen til at lette adgangen for unge mænd og kvinder til erhvervet og til at løse problemet med dårlige arbejdsvilkår for chauffører samt manglen på vejinfrastruktur af høj kvalitet;

26.  understreger, at de forskellige nationale lovgivninger om sociale vilkår og rettigheder i vejtransportsektoren i Unionen medfører betragtelige og uforholdsmæssigt store administrative hindringer for virksomhederne, navnlig SMV'erne, øger kompleksiteten af de retlige rammer, underminerer etableringen af et indre marked i vejtransportsektoren i Unionen og skaber hindringer for den fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser;

27.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde forslag i forbindelse med de kommende vejinitiativer, som muliggør en mere effektiv skelnen mellem den frie udveksling af tjenesteydelser og den frie etableringsret, med det formål at sikre, at aktiviteterne i en medlemsstat, hvor virksomheden ikke er etableret, er af midlertidig karakter, og for at sikre, at arbejdstagerne er omfattet af lovgivningen i det land, hvor de pågældende har deres sædvanlige arbejdssted eller udfører hovedparten af deres erhvervsmæssige virksomhed;

28.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at adressere kvaliteten af arbejdet i vejtransportsektoren, navnlig hvad angår uddannelse, certificering, arbejdsforhold og karrieremuligheder, med henblik på at skabe kvalitetsarbejdspladser, udvikle de nødvendige færdigheder og styrke EU-vejtransportoperatørernes konkurrenceevne for at gøre det mere attraktivt for unge, samtidig med at der fokuseres på at sikre en ordentlig balance mellem arbejde og privatliv for chauffører;

29.  opfordrer Kommissionen til at revidere direktivet om kombineret transport 92/106/EØF med henblik på at øge den multimodale transport og eliminere urimelige praksisser og sikre overholdelse af de sociale og arbejdsmarkedsrelaterede bestemmelser inden for kombineret transport;

30.  opfordrer Kommissionen til at overveje at oprette en "elektronisk og integreret operatørfil" for alle virksomheder, der anvender fællesskabstilladelsen, for at samle alle relevante data om transportselskabet, køretøjet og chaufføren, som er indsamlet under vejkontroller;

31.  understreger, at systemet for hvilefaciliteter i EU er utilstrækkeligt og mangelfuldt; opfordrer derfor medlemsstaterne til i samråd med Kommissionen at opstille en plan for opførelsen af/tilvejebringelse af kapacitet og brugervenlige og sikre rastepladser med et tilstrækkeligt antal parkeringspladser, sanitære faciliteter og transithoteller, navnlig på strategiske punkter/knudepunkter, hvor der kan forekomme høj trafiktæthed;

32.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage fat på de aktuelle forhold, hvor det er praktisk umuligt at forene bestemmelserne vedrørende køre- og hviletider, f.eks. forekommer det ofte, at chauffører er tvunget til at hvile i et vist antal timer, selv om de kun er nogle få kilometer fra deres hjemmebase eller opholdssted; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn hertil ved revisionen af forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport;

33.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage et EU-dækkende mål for nedbringelse af antallet af alvorlige personskader i trafikken;

34.  opfordrer Kommissionen til straks at iværksætte en revision af forordning (EF) nr. 661/2009 om generel sikkerhed og tage hensyn til den rolle, som nye teknologier og standarder, herunder udstyr til registrering af nøddata, standarder vedrørende direkte udsyn, intelligent farttilpasning og dæktryksovervågning som et minimum;

35.  understreger, at det er nødvendigt at forbedre sikkerheden på EU's veje og opfylde målsætningen om at halvere antallet af dødsfald og alvorlige personskader inden udgangen af 2020; støtter den konsekvensanalyse, Kommissionen anvendte ved en revision af de lovgivningsmæssige rammer for forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed;

Fremme af lavemissionsvejtransport

36.  bemærker, at der er behov for at forbedre ressourceeffektiviteten inden for vejtransport og dens rolle i et moderne synkromodal transportnet, med henblik på en mere effektiv udnyttelse af den eksisterende kapacitet, at forbedre udnyttelsesgraden for køretøjer, fremme brugen af mindre og lettere køretøjer, bildeling og samkørsel samt reduktionen fra fire hjul til to; mener, at digitalisering er et centralt element for at nå målet om øget ressourceeffektivitet;

37.  understreger, at med henblik på at opfylde målene i Paris-aftalen af 2015 (COP 21) om klimaændringer bør dekarboniseringen af transportsektoren og forbedringen af luftkvaliteten opnås gennem fremme af elektromobilitet, brændselsceller og andre avancerede fremdriftssystemer, navnlig dem, hvor EU har et betydeligt teknologisk forspring;

38.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte ambitiøse forslag om CO2-standarder for lastbiler og busser med henblik på at reducere drivhusgasemissionerne fra vejtransportsektoren; anmoder Kommissionen om yderligere at undersøge mulighederne for at fremskynde overgangen til lavemissionstransport ved at indføre incitamenter til modernisering;

39.  opfordrer til konkrete tiltag til at sikre gennemførelsen af principperne "brugeren betaler" og "forureneren betaler" inden for vejtransport, herunder retningslinjer og bedste praksis, og for skabelsen af lige vilkår i alle EU's regioner;

40.  understreger, at revisionen af direktivet om den europæiske elektroniske bompengetjeneste (EETS) kan bidrage til fremme af renere køretøjer og fælles køretøjer;

41.  understreger, at det er meget vigtigt, at der er en passende infrastruktur til brug af alternative brændstoffer i vejtransporten og opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe incitamentsmodeller til at fuldende forsyningsnettet for alternative brændstoffer;

42.  opfordrer til effektive nationale politiske rammer til at stimulere en bredere anvendelse af køretøjer, der bruger alternative brændstoffer (f.eks. el, hybrid, hydrogen, komprimeret naturgas), og opfordrer til en hurtig deployering af den fornødne infrastruktur til påfyldning/genopladning;

43.  anerkender, at innovative og emissionsfattige køretøjer og infrastrukturer til vejtransport vil bidrage til at lette udvekslingen og forbindelserne mellem veje, jernbaner og havne og dermed fremme en samlet overgang til mere miljøvenlige former for transport af personer, passagerer og fragt;

44.  mener, at delebiler og samkørsel er en vigtig ressource for bæredygtig udvikling af forbindelserne i regionerne i den yderste periferi, bjergområder og landdistrikter; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de lokale myndigheder til at fremme udviklingen af samarbejdsbaserede forretningsmodeller på dette område;

45.  opfordrer Kommissionen til at undersøge indførelsen i flere medlemsstater af lavemissionszoner og muligheden for at opstille fælles kriterier/regler for indførelsen/funktionen af disse områder;

46.  bemærker, at intelligente transportsystemer (ITS), herunder kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) og innovationer såsom e-motorveje (eldrevne lastbiler med vognteknologi) og bundtvis trafikafvikling kan spille en vigtig rolle med hensyn til at fremme effektiviteten og miljø- og sikkerhedspræstationerne i transportsystemet; opfordrer derfor Kommissionen til at stimulere udviklingen og anvendelsen af ITS og fremme innovation;

47.  bemærker, at omfanget af tomkørsel stadig er højt i forbindelse med vejtransportaktiviteter, hvilket indvirker negativt på miljøet; minder om, at næsten en fjerdedel (23,2 %) af alle køretøjskilometer, som blev tilbagelagt af tunge godskøretøjer i EU i 2012, involverede et tomt køretøj, og at det høje niveau af tomkørsel skyldes de nuværende restriktioner for cabotagekørsel, som forhindrer vognmændene i yderligere at forøge fragtlasten og dermed den miljømæssige effektivitet; fremhæver derfor de positive virkninger af en markedsåbning for den miljømæssige effektivitet inden for vejtransport;

48.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til med henblik på at dekarbonisere transportsektoren at fremskynde overgangen fra traditionelle vejkøretøjer, der er baseret på fossile brændstoffer, til bæredygtige eldrevne køretøjer, f.eks. køretøjer, som anvender hydrogenbrændstofceller;

49.  opfordrer Kommissionen til at ajourføre sin håndbog om eksterne transportomkostninger, herunder nye data om emissioner ved faktisk kørsel samt de økonomiske og sociale skader som følge af klimaændringerne;

50.  understreger, at de mål, der er fastsat for overgangen til alternative og vedvarende energikilder til vejtransport, bør nås gennem et energimiks og ved hjælp af eksisterende energibesparelsesmetoder; påpeger, at denne overgang kræver tilsvarende incitamenter, og at reduktionsmålene bør formuleres på en teknologineutral måde;

51.  bemærker, at alternative brændstoffer, herunder, men ikke begrænset til, komprimeret naturgas, flydende naturgas og andengenerationsbiobrændstoffer, kan anvendes til at lette overgangen;

o

o o

52.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT L 187 af 20.7.1999, s. 42.

(2)

EFT L 80 af 23.3 2002, s. 35.

(3)

EUT L 102 af 11.04.2006, s. 1.

(4)

EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51.

(5)

EUT L 300 af 14.11.2009, s. 72.

(6)

EUT L 300 af 14.11.2009, s. 88.

(7)

EUT L 60 af 28.2 2014, s. 1.

(8)

Vedtagne tekster: P8_TA(2015)0310.

(9)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0009.

(10)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0455.

(11)

EUT L 68 af 13.3 2015, s. 9.

(12)

Kilde: EU Transport in Figures 2016, baseret på oplysninger fra Eurostat.

(13)

Kilde: EU Transport in Figures 2016, baseret på oplysninger fra Eurostat.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik