Návrh uznesenia - B8-0290/2017Návrh uznesenia
B8-0290/2017

NÁVRH UZNESENIA o cestnej doprave v Európskej únii

4.5.2017 - (2017/2545(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Karima Delli v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch


Postup : 2017/2545(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0290/2017
Predkladané texty :
B8-0290/2017
Prijaté texty :

B8‑0290/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o cestnej doprave v Európskej únii

(2017/2545(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami[1],

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovného času osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave[2],

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy[3],

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy[4],

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh[5],

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy[6];

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave[7],

–  so zreteľom na bielu knihu Komisie s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje (COM(2011)0144),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. septembra 2015 o vykonávaní bielej knihy o doprave z roku 2011: hodnotenie a ďalší postup na ceste k udržateľnej mobilite[8],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2017 o logistike v EÚ a multimodálnej doprave v nových koridoroch TEN-T[9],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. novembra 2016 o nových príležitostiach pre malé podniky v odvetví dopravy vrátane modelov hospodárstva spoločného využívania zdrojov[10],

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 24. septembra 2010 o stave trhu cestnej dopravy v Únii (COM(2014)0222),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky[11],

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (COM(2016)0501) a oznámenie Komisie s názvom Doprava a CO2 (COM(1998)0204),

–  so zreteľom na Parížsku dohodu a svoj záväzok udržať globálne zvýšenie teploty do konca tohto storočia výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a pokračovať v úsilí o ďalšie obmedzenie nárastu teploty až o 1,5 stupňa Celzia,

–  so zreteľom na Amsterdamské vyhlásenie zo 14. apríla 2016 o spolupráci v oblasti prepojenej a automatizovanej dopravy – smerovanie k prepojeným a automatizovaným vozidlám na európskych cestách,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy – míľnik na ceste ku kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobilite (COM(2016)0766),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Komisia by naliehavo mala predložiť legislatívne návrhy týkajúce sa nákladnej cestnej dopravy (ďalej iniciatívy v oblasti cestnej dopravy) s cieľom identifikovať a riešiť výzvy, ktorým tento sektor čelí;

B.  keďže cestná doprava v EÚ predstavuje 5 miliónov priamych pracovných miest a tvorí približne 2 % HDP EÚ, pričom zahŕňa 344 000 spoločností v oblasti osobnej cestnej dopravy a viac ako 560 000 spoločností v oblasti nákladnej cestnej dopravy[12];

C.  keďže v roku 2013 predstavovali činnosti osobnej cestnej dopravy v EÚ 5 323 miliárd osobokilometrov, pričom osobné automobily predstavovali 72,3 % a autobusy a autokary 8,1 % z celkového objemu osobnej dopravy v EÚ-28[13];

D.  keďže bezpečnosť cestnej premávky so 135 000 vážne zranenými osobami a s 26 100 obeťami nehôd v roku 2015 je aj naďalej aktuálnou otázkou pre EÚ;

E.  keďže cestná doprava predstavuje hnaciu silu hospodárstva EÚ a mala by naďalej zaujímať poprednú pozíciu v tvorbe ďalšieho hospodárskeho rastu a vo vytváraní pracovných miest, ako aj pri podpore konkurencieschopnosti a územnej súdržnosti, pričom je zároveň potrebné, aby sa toto odvetvie stalo udržateľnejším a rešpektovalo dôstojné pracovné podmienky a sociálne práva;

F.  keďže cestná doprava predstavuje sektor, v ktorom je Európa svetovým lídrom, a to jednak v oblasti výroby a jednak v oblasti prepravy, a keďže je nesmierne dôležité, aby sa európska cestná doprava naďalej rozvíjala, investovala do seba a obnovovala sa udržateľným a ekologickým spôsobom s cieľom zachovať si vedúce postavenie v oblasti technológií na svetovej úrovni v rámci svetového hospodárstva, ktoré je čoraz viac charakterizované nástupom nových silných aktérov a nových obchodných modelov;

G.  keďže vzhľadom na naliehavú potrebu zlepšiť energetickú efektívnosť a udržateľnosť tohto sektoru cestná doprava pokračuje v postupnom vyraďovaní fosílnych palív, najmä prostredníctvom alternatívnych palív, alternatívnych hnacích sústav a digitalizácie, a to nákladovo efektívnym spôsobom bez toho, aby sa obetovala jeho konkurencieschopnosť;

H.  keďže doprava zohráva dôležitú úlohu v otázke zmeny klímy, keďže zodpovedá za približne 23,2 % celkových emisií skleníkových plynov (GHG), a keďže cestná doprava v roku 2014 zodpovedala za 72,8 % GHG v EÚ;

I.  keďže preťaženosť ciest podľa odhadov vytvára v hospodárstve EÚ náklady vo výške 1 % HDP v stratách času, dodatočnej spotrebe paliva a znečisťovaní;

J.  keďže medzinárodná cestná nákladná doprava čelí rastúcemu počtu regulačných prekážok vytváraných členskými štátmi;

K.  keďže multimodálne siete a integrácia rôznych druhov dopravy a služieb môžu byť prospešné pre zlepšenie spojení a efektívnosti osobnej a nákladnej dopravy, a teda môžu pomôcť znížiť uhlíkové a ďalšie škodlivé emisie;

L.  keďže presadzovanie právnych predpisov EÚ členskými štátmi v oblasti kabotáže je nedostatočné;

M.  keďže existujú obrovské rozdiely v Únii, pokiaľ ide o presadzovanie existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok, sociálnych práv a bezpečnosti na cestách;

Zlepšenie konkurencieschopnosti a inovácií v sektore cestnej dopravy

1.  domnieva sa, že iniciatívy v oblasti cestnej premávky by mali poskytnúť veľmi potrebné impulzy pre udržateľnejší, bezpečný, inovatívny a konkurencieschopný európsky sektor cestnej dopravy, ďalší rozvoj európskej cestnej infraštruktúry s cieľom zlepšiť efektívnosť cestnej dopravy a logistiky, zabezpečiť rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty na svetovom trhu, ako aj dokončenie a fungovanie vnútorného trhu pre osobnú aj nákladnú cestnú dopravu, a tiež stanoviť dlhodobú stratégiu pre európsky sektor cestnej dopravy;

2.  domnieva sa tiež, že iniciatívy v oblasti cestnej dopravy by mali podporiť rozvoj vozidiel a alternatívnych palív, zlepšiť interoperabilitu dopravných systémov a spôsobov dopravy, a tiež zabezpečiť prístup na trh pre MSP;

3.  vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní iniciatív v oblasti cestnej dopravy zohľadňovala uznesenie Parlamentu z 9. septembra 2015 o vykonávaní bielej knihy o doprave z roku 2011; zdôrazňuje, že v cestnú dopravu treba vnímať v rámci holistického a dlhodobého prístupu, ktorý je súčasťou intermodálnej a udržateľnej politiky EÚ v oblasti dopravy;

4.   zdôrazňuje, že sektor cestnej dopravy je jedným z hlavných zdrojov zamestnanosti a rastu v EÚ a stav hospodárstva je úzko prepojený s konkurencieschopnosťou sektora cestnej dopravy v EÚ; požaduje preto proaktívne politiky zamerané na podporu a rozvoj udržateľného sektora cestnej dopravy so spravodlivou hospodárskou súťažou, najmä pre MSP, a to predovšetkým s ohľadom na budúci digitálny, technologický a environmentálny vývoj v tomto odvetví, a zároveň nabáda na zvýšenie kvalifikácie pracovnej sily;

5.  vyzýva európsky sektor cestnej dopravy, aby využil príležitosti, ktoré prináša digitalizácia; vyzýva Komisiu, aby vypracovala komunikačnú infraštruktúru pre systémy komunikácie medzi vozidlami navzájom a medzi vozidlami a infraštruktúrou na zvýšenie bezpečnosti na cestách a efektívnosti, a tiež ako prípravu na budúcnosť cestnej mobility; zdôrazňuje potrebu rozvinúť transfer technológií pre vozidlá s cieľom zvýšiť ich logistickú podporu, a tiež vypracovať primerané vymedzenia pojmov a pravidlá v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vhodný regulačný rámec pre prepojenú a automatizovanú jazdu, ako aj pre nové modely hospodárstva spoločného využívania zdrojov;

6.  naliehavo žiada Komisiu, aby zvýšila harmonizáciu v oblasti osobnej dopravy aj prepravy tovaru, a najmä v oblasti elektronických mýtnych systémov v EÚ, keďže súčasná nedostatočná harmonizácia si vyžaduje dodatočné náklady na dopravu; v tejto súvislosti podporuje využívanie digitálnych technológií (dokumenty v inej ako papierovej a v štandardizovanej forme, protokol e-CMR, inteligentný tachograf atď.) s cieľom zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu;

Uľahčenie cezhraničnej mobility na cestách

7.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby dôkladnejšie vykonávali príslušné pravidlá EÚ, a Komisiu, aby pozornejšie monitorovala toto vykonávanie, a to aj pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu, výklad a riadneho a nediskriminačné presadzovania platných právnych predpisov a riešenie otázky harmonizácie vnútroštátnych právnych predpisov; domnieva sa, že vždy, keď je to opodstatnené, by Komisia mala začať konanie vo veci porušenia právnych predpisov zameraným na zákony a opatrenia narúšajúce trh;

8.  vyzýva členské štáty, aby užšie spolupracovali s organizáciami Euro Contrôle Route a TISPOL s cieľom zlepšiť presadzovanie právnych predpisov v oblasti cestnej dopravy v Európe a vytvoriť silný mechanizmus na zabezpečenie rovnakého a náležitého vykonávania existujúceho acquis, napr. prostredníctvom podpory členských štátov v oblastiach osvedčovania, normalizácie, technických odborných znalostí, zberu údajov, odbornej prípravy a inšpekčných úloh, ako aj riadením platforiem na výmenu informácií medzi vnútroštátnymi odborníkmi a orgánmi; požaduje, aby sa posúdilo vytvorenie európskej agentúry pre cestnú dopravu s cieľom zabezpečiť správne vykonávanie právnych predpisov EÚ a podporiť štandardizáciu a spoluprácu medzi všetkými členskými štátmi;

9.  žiada členské štáty, aby zintenzívnili kontroly, a to najmä v súvislosti s dodržiavaním času jazdy a odpočinku a predpismi týkajúcimi sa kabotáže, a tiež aby používali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie; naliehavo žiada Komisiu, aby urýchlila povinné používanie digitálnych zariadení, ako napríklad inteligentné tachografy, na palube a používanie elektronických záznamov o zásielke (e-CMR) s cieľom zlepšiť monitorovanie súladu s príslušnými pravidlami EÚ, pričom sa obmedzia administratívne náklady;

10.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby ďalej harmonizovala existujúce pravidlá týkajúce sa povinného bezpečnostného vybavenia v ľahkých a ťažkých úžitkových vozidlách, ako sú výstražné trojuholníky, reflexné vesty, náhradné žiarovky alebo alkoholtestery;

11.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti, ako znížiť administratívnu a finančnú záťaž vyplývajúcu z odlišných vnútroštátnych právnych predpisov s cieľom uľahčiť slobodu poskytovania dopravných služieb v rámci EÚ; domnieva sa, že pokiaľ ide o sociálne podmienky, napríklad zahraniční pracovníci by mali mať možnosť vykazovania za dlhšie obdobie, a to aj ak pracujú pre viacerých dodávateľov, bez ohľadu na počet pracovných zadaní;

12.  zdôrazňuje, že súdržný, spravodlivý, transparentný, nediskriminačný a nebyrokratický systém spoplatnenia ciest uplatňovaný v EÚ zodpovedajúci používaniu ciest a externým nákladom, ktoré vytvárajú nákladné automobily, autobusy a osobné automobily (zásada „používateľ platí“ a zásada „znečisťovateľ platí“), by mal pozitívny vplyv na riešenie zhoršujúceho sa stavu cestnej infraštruktúry, dopravných zápch a znečistenia; vyzýva Komisiu, aby vytvorila právny rámec, ktorý zabezpečí nediskrimináciu a umožní vyhnúť sa fragmentácii režimov spoplatňovania pre osobné automobily v celej EÚ;

13.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na revíziu smernice o európskej službe elektronického výberu mýta (EETS), ktorý by mal zahŕňať prvok externých nákladov založený na zásade „znečisťovateľ platí“, mal by byť plne interoperabilný so zámerom vytvárať harmonizované technické normy EÚ na výber mýta, mal by byť založený na transparentnosti, lepšom rozvoji a integrácii rôznych zariadení v rámci inteligentných dopravných systémov (IDS) inštalovaných vo vozidlách, a tiež aby lepšie objasnila právne predpisy s cieľom lepšie vymedziť a chrániť práva a povinnosti poskytovateľov EETS a zabezpečiť, aby ich povinnosti znamenali menšiu záťaž;

14.  domnieva sa, že členské štáty na periférii a krajiny, ktoré nemajú reálnu alternatívu k cestnej doprave, majú väčšie ťažkosti s dosiahnutím jadra vnútorného trhu EÚ; vyzýva Komisiu, aby do svojich iniciatív v oblasti cestnej dopravy zahrnula mechanizmus na zníženie nákladov podporovaný prevádzkou cestnej dopravy z periférie;

15.  zdôrazňuje, že prenajímané vozidlá sa zvyčajne najnovšie a najmenej znečisťujúce na trhu, čím prispievajú k energetickej účinnosti v sektore cestnej dopravy; vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala súčasné pravidlá týkajúce sa prenajímaných vozidiel, ktoré v súčasnosti umožňujú členským štátom zakázať používanie takýchto vozidiel v medzinárodnej doprave;

16.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným presadzovaním právnych predpisov zo strany vnútroštátnych orgánov v súvislosti s podvodmi týkajúcimi sa tachografov a kabotáže, a vyzýva preto Komisiu, aby riešila tieto problémy, okrem iného prostredníctvom využívania nových technológií, zjednodušenia a objasnenia ustanovení o kabotáži a lepšej výmeny informácií medzi orgánmi pre lepšie presadzovanie pravidiel v celej EÚ a lepšie monitorovanie kabotážnej prepravy;

17.  domnieva sa, že legislatívne požiadavky by mali byť primerané povahe podnikania a veľkosti podniku; vyjadruje však znepokojenie nad tým, či naďalej pretrvávajú dôvody na vyňatie ľahkých úžitkových vozidiel z uplatňovania mnohých európskych pravidiel vzhľadom na rastúce používanie ľahkých úžitkových vozidiel na medzinárodnú prepravu tovaru, a žiada Komisiu, aby predložila analytickú správu o následnom vplyve tohto rastúceho používania na hospodárstvo, životné prostredie a bezpečnosť;

18.  zdôrazňuje, že cezhraničná mobilita na cestách, pokiaľ ide o susedné kandidátske krajiny, by sa mala uľahčiť prostredníctvom lepšej harmonizácie noriem v oblasti cestnej infraštruktúry, signalizácie a elektronických systémov, čím sa zabezpečí odstránenie problematických bodov, a to najmä na základnej sieti TEN -T;

Zlepšenie sociálnych podmienok a bezpečnostných pravidiel

19.  zdôrazňuje, že slobodu poskytovania dopravných služieb v rámci EÚ by nemala viesť k žiadnemu porušeniu základných práv pracovníkov alebo oslabeniu existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok, ako napríklad času odpočinku, pracovného rozvrhu, období mimo domácej základne, prístupu k zručnostiam, odbornej prípravy na zvýšenie kvalifikácie a kariérny rozvoj, bezpečnosti a ochrany zdravia, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, či minimálnych mzdových taríf;

20.  je znepokojený sociálne problematickými obchodnými praktikami, ktoré tiež predstavujú riziko z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, týkajúce sa najmä pravidiel kabotáže a tzv. schránkových spoločností (najmä otázkami týkajúcimi sa nenahlásenej samostatnej zárobkovej činnosti a praktík zneužívania alebo obchádzania platných európskych a vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré umožňujú rozvoj nekalej hospodárskej súťaže tým, že protiprávne minimalizujú pracovné a prevádzkové nákladov a vedú k porušovaniu práv pracovníkov, ktoré vznikajú ako dôsledok nedostatočnej zrozumiteľnosti európskych pravidiel a rozdielnosti výkladov a postupov presadzovania na vnútroštátnej úrovni);

21.  žiada Komisiu, aby prehodnotila požiadavky na právo usadiť sa s cieľom odstrániť schránkové spoločnosti v sektore cestnej dopravy;

22.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bezodkladne riešili otázky týkajúce sa únavy vodičov vrátane zabezpečenia toho, že všetky investície do cestnej infraštruktúry zahŕňali zlepšenie služieb pre vodičov, najmä vodičov na dlhých trasách, a aby sa v plnej miere dodržiavali právne predpisy týkajúce sa prestávok na odpočinok;

23.  vyzýva Komisiu, aby objasnila pravidlá týkajúce sa kabotáže, ako aj pravidlá, ktorými sa upravuje prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy, a aby zlepšila ich vykonávanie s cieľom účinne bojovať proti podvodom a zneužívaniu;

24.  vyzýva Komisiu, aby objasnila uplatňovanie ustanovení smernice o vysielaní pracovníkov v sektore cestnej dopravy a na zlepšila ich vykonávanie a presadzovanie;

25.  zdôrazňuje, že Európa čelí nedostatku profesionálnych vodičov, ktorý vyplýva zo zvýšenia dopytu po dopravných službách, rýchleho rozvoja medzinárodného obchodu a demografickej situácie; vyzýva preto Komisiu, aby sprostredkovala prístup mladých mužov a žien k tomuto povolaniu a riešila problém zlých pracovných podmienok vodičov, ako aj nedostatočnú kvalitu prícestnej infraštruktúry;

26.  zdôrazňuje, že rozdielne vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa sociálnych podmienok a práv v sektore cestnej dopravy v Únii vytvárajú značné a neprimerané administratívne prekážky pre hospodárske subjekty, najmä MSP, zvyšujú zložitosť právneho rámca, oslabujú budovanie vnútorného trhu v sektore cestnej dopravy v Únii a vedú k vytváraniu prekážok voľného pohybu služieb a tovaru;

27.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrhy na nadchádzajúce iniciatívy v oblasti ciest, ktoré umožnia účinnejšie rozlíšenie medzi slobodou poskytovania služieb a slobodou usadiť sa, s cieľom zabezpečiť, aby obchodné činnosti, ak sú vykonávané v členskom štáte, v ktorom spoločnosť nemá sídlo, mali iba dočasný charakter a aby sa na zamestnancov vzťahovali právne predpisy tej krajiny, v ktorej je ich obvyklé pracovné miesto alebo v ktorej vykonávajú väčšinu svojej pracovnej činnosti;

28.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zaoberali otázkou kvality práce v sektore cestnej dopravy, najmä pokiaľ ide o odbornú prípravu, osvedčovanie, pracovné podmienky a kariérny rast, s cieľom vytvárať kvalitné pracovné miesta, rozvíjať potrebné zručnosti a zvyšovať konkurencieschopnosť prevádzkovateľov cestnej dopravy v EÚ, aby sa zvýšila jeho príťažlivosť pre mladých ľudí, a zároveň sa zamerať na zabezpečenie náležitej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vodičov;

29.  vyzýva Komisiu, aby zrevidovala smernicu 92/106/EHS o kombinovanej doprave s cieľom rozšíriť multinodálnu dopravu a odstrániť nečestné praktiky a zabezpečiť dodržiavanie sociálnych právnych predpisov v sektore kombinovanej dopravy;

30.  vyzýva Komisiu, aby posúdila vytvorenie tzv. „elektronického a integrovaného zoznamu prevádzkovateľov“ zahŕňajúceho všetkých prevádzkovateľov vykonávajúcich činnosť na základe licencie Spoločenstva, ktorého cieľom je zhromaždiť všetky príslušné údaje o prepravcovi, vozidle a vodičovi zistené pri cestných kontrolách;

31.  zdôrazňuje, že systém odpočívadiel v EÚ nie je dostatočný ani primeraný; vyzýva preto členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou vytvorili plán na výstavbu/poskytnutie kapacít a používateľsky ústretových, bezpečných a zabezpečených odpočívadiel s dostatočným počtom parkovacích miest, sanitárnych zariadení a tranzitných hotelov, najmä v strategických bodoch/dopravných uzloch, kde je pozorovateľný vysoký objem prevádzky;

32.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby riešili súčasné otázky týkajúce sa nepraktickosti časov jazdy a odpočinku, napríklad sú časté situácie, keď sú vodiči nútení určitý počet hodín odpočívať napriek tomu, že sa nachádzajú iba niekoľko kilometrov od svojej domácej základne alebo bydliska; vyzýva Komisiu, aby túto skutočnosť vzala do úvahy pri revízii nariadenia (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy;

33.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali celoeurópsky cieľ znížiť počet vážnych zranení na cestách;

34.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne začať s revíziou nariadenia (ES) č. 661/2009 o všeobecnej bezpečnosti a zohľadniť úlohu nových technológií a noriem vrátane prinajmenšom núdzových zapisovačov údajov, štandardov priamej viditeľnosti, inteligentného prispôsobenia rýchlosti a monitorovania tlaku v pneumatikách;

35.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť bezpečnosť na cestách v EÚ a dosiahnuť cieľ o polovicu znížiť počet úmrtí a vážnych zranení do roku 2020; podporuje hodnotenia vplyvu, ktoré vykonáva Komisia pri revízii legislatívneho rámca pre riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry;

Podpora nízkoemisnej cestnej dopravy

36.  konštatuje, že je potrebné zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov v cestnej doprave a úlohu tejto formy dopravy v modernej synchromodálnej dopravnej sieti s cieľom efektívnejšie využívať existujúce kapacity, zlepšiť mieru využitia vozidiel, podporovať používanie menších a ľahších vozidiel a spoločne využívať osobné automobily (carpooling), ako aj rozšíriť využívanie dvojkolesových dopravných prostriedkov namiesto štvorkolesových; považuje digitalizáciu za kľúčový prvok pri dosahovaní cieľa, ktorým je zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov;

37.  zdôrazňuje, že v záujme plnenia cieľov Parížskej dohody z roku 2015 o zmene klímy (COP21) treba dosiahnuť dekarbonizáciu sektoru dopravy a zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom podpory elektromobility, palivových článkov a iných moderných pohonných systémov, a najmä takých, pri ktorých má Európa významné technologické výhody;

38.  vyzýva Komisiu, aby predložila ambiciózne návrhy noriem emisií CO2 pre nákladné vozidlá a autobusy s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov v sektore cestnej dopravy; žiada Komisiu, aby naďalej skúmala možnosti urýchlenia prechodu na nízkoemisnú dopravu prostredníctvom zavedenia stimulov na dodatočné vybavenie vozidiel;

39.  žiada konkrétne opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásady„používateľ platí“ a zásady „znečisťovateľ platí“ v cestnej doprave vrátane usmernení a osvedčených postupov, ako aj zaručenie spravodlivých rovnakých podmienok vo všetkých regiónoch EÚ;

40.  zdôrazňuje, že revízia smernice o Európskej službe elektronického výberu mýta (EETS) by mohla prispieť k podpore ekologickejších vozidiel a spoločného využívania vozidiel;

41.  zdôrazňuje mimoriadny význam primeranej infraštruktúry pre využívanie alternatívnych palív v cestnej doprave, a preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvárali stimulačné modely na dokončenie dodávateľských sietí pre alternatívne palivá;

42.  požaduje účinné vnútroštátne politické rámce na stimuláciu rozsiahlejšieho používania vozidiel poháňaných alternatívnymi palivami (napr. elektrické, hybridné, vodíkové, poháňané stlačeným zemným plynom) a vyzýva na rýchle zavedenie potrebnej infraštruktúry na čerpanie palív, resp. nabíjanie;

43.  uznáva, že inovačné a nízkoemisné vozidlá cestnej dopravy a infraštruktúra budú pomáhať pri uľahčovaní výmen a prepájania medzi cestami, železnicami a prístavmi, čím sa podporí celkový prechod na ekologickejšie druhy dopravy pre jednotlivcov, osobnú aj nákladnú dopravu;

44.  domnieva sa, že spoločné využívanie automobilov a tzv. carpooling predstavujú významnú možnosť pre trvalo udržateľný rozvoj prepojení v najvzdialenejších a horských regiónoch a vo vidieckych oblastiach; vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne orgány, aby podporili vznik obchodných modelov založených na spolupráci v tejto oblasti;

45.  žiada Komisiu, aby zvážila zavedenie nízkoemisných zón vo viacerých členských štátoch a preskúmala možnosť stanoviť spoločné kritériá/pravidlá zavádzania a fungovania týchto zón;

46.  konštatuje, že inteligentné dopravné systémy (IDS), ako napríklad kooperatívne inteligentné dopravné systémy (C-IDS) a inovácie ako elektronické diaľnice (elektrické nákladné vozidlá s technológiou trolejového vedenia) a jazda v konvojoch (platooning) by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri zvyšovaní efektívnosti, bezpečnosti a zlepšovaní environmentálnej výkonnosti systému dopravy; preto žiada Komisiu, aby stimulovala vývoj a používanie IDS a podporovala inovácie;

47.  konštatuje, že miera jázd naprázdno v cestnej doprave zostáva vysoká, čo má negatívny vplyv na životné prostredie; pripomína, že v roku 2012 takmer jednu štvrtinu (23,2 %) všetkých vozidlokilometrov ťažkých nákladných vozidiel v EÚ zaznamenali prázdne vozidlá, pričom vysoká miera jázd naprázdno je spôsobená súčasnými obmedzeniami kabotáže, ktoré dopravcom neumožňujú ďalšie zvyšovanie nákladovej záťaže, a teda ich environmentálnej efektívnosti; preto zdôrazňuje pozitívny vplyv otvorenia trhu na environmentálnu efektívnosť cestnej dopravy;

48.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v záujme zníženia emisií uhlíka v sektore cestnej dopravy urýchlili prechod z tradičných fosílnych palív pre cestné vozidlá k udržateľným vozidlám poháňaným elektrickým pohonom, teda k vozidlám využívajúcim vodíkové palivové články;

49.  vyzýva Komisiu, aby aktualizovala svoj manuál týkajúci sa vonkajších nákladov z dopravy a zahrnula do neho nové údaje o skutočných emisiách počas jazdy, ako aj hospodárske a sociálne škody vyplývajúce zo zmeny klímy;

50.  zdôrazňuje, že stanovené ciele pre prechod k alternatívnym a obnoviteľným zdrojom energie v cestnej doprave by sa mali dosiahnuť pomocou energetického mixu a súčasných metód šetrenia energiou; zdôrazňuje, že tento prechod si vyžaduje zodpovedajúce stimuly a že ciele zníženia by sa mali určiť technologicky neutrálnym spôsobom;

51.  poznamenáva, že na uľahčenie prechodu možno použiť alternatívne palivá, okrem iného aj stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn a biopalivá druhej generácie;

o

o o

52.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.