ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 47k
9.5.2017
PE603.739v01-00
 
B8-0291/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την μείωση του πληθυσμού αγριοκούνελων


Nuno Melo

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την μείωση του πληθυσμού αγριοκούνελων  
B8‑0291/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) είναι βασικό ιθαγενές είδος των οικοσυστημάτων της Μεσογείου·

 

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληθυσμοί αγριοκούνελων μειώνονται δραματικά από τις αρχές του 20ού αιώνα·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριες αιτίες της μείωσης των πληθυσμών κουνελιών είναι η ιογενής αιμορραγική νόσος του κουνελιού (VHD), η μυξωμάτωση και η συρρίκνωση των οικοτόπων·

 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αγριοκούνελο είναι η βάση της διατροφής πολλών απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών, όπως είναι π.χ. ο Ιβηρικός λύγκας, ο βασιλαετός Ιβηρικής (Aquila adalberti), ο χρυσαετός (Aquila chrysaetus), και ο σπιζαετός (Aquila fasciata), και είναι ένα από σημαντικότερα είδη μικρών θηραμάτων·

 

1.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για τη χρηματοδότηση της έρευνας σχετικά με τρόπους αποτελεσματικού ελέγχου των νόσων που πλήττουν τους πληθυσμούς αγριοκούνελων εντός της ΕΕ·

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου