Procedura : 2017/2674(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0292/2017

Teksty złożone :

B8-0292/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/05/2017 - 10.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0215

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 353kWORD 50k
9.5.2017
PE603.741v01-00
 
B8-0292/2017

złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu


w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DAS-40278-9, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (2017/2674(RSP))


Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DAS-40278-9, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (2017/2674(RSP))  
B8‑0292/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DAS-40278-9, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D050183),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy(1), w szczególności jego art. 7 ust. 3, art. 9 ust. 2, 19 ust. 3 i art. 21 ust. 2,

–  mając na uwadze, że Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, nie wydał opinii w wyniku głosowania w dniu 27 marca 2017 r.;

–  uwzględniając art. 11 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(2),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 26 października 2016 r. opublikowaną w dniu 5 grudnia 2016 r.(3),

–  uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje przeciwko zatwierdzaniu organizmów zmodyfikowanych genetycznie(4),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 11 listopada 2010 r. zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Europe zwróciło się do właściwego organu krajowego Holandii z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu żywności, składników żywności i paszy zawierających kukurydzę DAS-40278-9, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych; mając na uwadze, że wniosek odnosił się również do wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy DAS-40278-9 w produktach składających się z niej lub ją zawierających, do zastosowań innych niż w żywności i paszy na równi z innymi rodzajami kukurydzy, z wyjątkiem uprawy;

B.  mając na uwadze, że w dniu 26 października 2016 r. EFSA wydała pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, którą opublikowano w dniu 5 grudnia 2016 r.(5);

C.  mając na uwadze, że kukurydza DAS-40278-9 wykazuje ekspresję białka AAD-1 nadającego odporność na kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D) i herbicydy aryloksyfenoksypropionianowe (AOPP);

D.  mając na uwadze, że wyniki niezależnych badań budzą obawy, jeżeli chodzi o ryzyko związane z substancją czynną 2,4-D w odniesieniu do rozwoju płodu, wad wrodzonych u noworodków oraz zaburzeń hormonalnych; mając na uwadze, że nie jest jasne, czy i w jakim stopniu produkty 2,4-D zawierają zanieczyszczenia wysoko toksycznymi dioksynami i furanami, które są rakotwórcze dla ludzi oraz zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego i które pozostają w środowisku naturalnym i kumulują się w łańcuchu żywnościowym(6);

E.  mając na uwadze, że ważność zezwolenia na substancje czynną 2,4-D przedłużono w 2015 r.; mając na uwadze, że uznano obecność zanieczyszczeń, takich jak dioksyny i furany poniżej pewnego poziomu; mając na uwadze, że wnioskodawca jeszcze nie przekazał informacji dotyczących ewentualnych właściwości substancji pod kątem jej wpływu na gospodarkę hormonalną(7);

F.  mając na uwadze, że wydanie zezwolenia na przywóz kukurydzy DAS-40278-9 do Unii bez wątpienia doprowadzi do wzrostu jej upraw w innych częściach świata, np. w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Argentynie, a także do analogicznie większego wykorzystania herbicydów 2,4-D i AOPP; mając na uwadze, że wyniki niezależnych badań budzą również obawy co do poważnych braków w ocenie porównawczej, poważnych luk w ocenie toksyczności (np. fakt, że nie zlecono żadnego badania całych roślin w badaniu żywieniowym i nie zostały uwzględnione skutki skumulowane lub długoterminowe, nie omówiono wpływu na układ rozrodczy ani błędów metodycznych w badaniach na zwierzętach) oraz niejednoznacznej oceny ewentualnego wpływu na układ odpornościowy(8);

G.  mając na uwadze, że w trakcie trzymiesięcznego okresu konsultacji państwa członkowskie nadesłały wiele uwag krytycznych; mając na uwadze, że uwagi te dotyczą między innymi: braku lub niewystarczającej ilość danych, braku wyjaśnień, sprzecznych stwierdzeń we wniosku, złej konstrukcji badań, brakujących badań, np. badania działania uczulającego, budzących wątpliwości wyników oceny bezpieczeństwa, braku jakiegokolwiek 90-dniowego badania toksyczności podprzewlekłej na całych środkach żywnościowych, co uniemożliwia ocenę potencjalnego ryzyka związanego ze spożyciem produktów żywnościowych wytwarzanych z kukurydzy, a także wyboru i konstrukcji badań uwzględnionych w ocenie ryzyka(9);

H.  mając na uwadze, że mimo tych wszystkich problemów, EFSA nie uznała za konieczne monitorowania żywności/paszy uzyskanej z kukurydzy DAS-40278-9 po jej wprowadzeniu do obrotu;

I.  mając na uwadze, że Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, nie wydał opinii w wyniku głosowania w dniu 27 marca 2017 r.; mając na uwadze, że 16 państw członkowskich głosowało przeciw wnioskowi, a jedynie 9 państw członkowskich reprezentujących 36,22 % ludności UE głosowało za przyjęciem go, natomiast 3 państwa członkowskie wstrzymały się od głosu;

J.  mając na uwadze, że zarówno w uzasadnieniu wniosku ustawodawczego zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium przedstawionego w dniu 22 kwietnia 2015 r., jak i w uzasadnieniu wniosku ustawodawczego zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 182/2011 przedstawionego w dniu 14 lutego 2017 r. Komisja wyraziła ubolewanie w związku z faktem, że od czasu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 decyzje zatwierdzające są przyjmowane przez Komisję bez poparcia w formie opinii komitetów z państw członkowskich oraz że zwrot dokumentacji do Komisji w celu podjęcia ostatecznej decyzji, który zdecydowanie stanowi wyjątek w całej procedurze, stał się normą przy podejmowaniu decyzji w sprawie zatwierdzania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy; mając na uwadze, że przewodniczący Komisji J.-C. Juncker kilkakrotnie uznał tę praktykę za niedemokratyczną(10),

K.  mając na uwadze, że w dniu 28 października 2015 r. Parlament odrzucił w pierwszym czytaniu wniosek ustawodawczy zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 z 22 kwietnia 2015 r. oraz zwrócił się do Komisji o wycofanie tego wniosku i o przedstawienie nowego;

L.  mając na uwadze, że motyw 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję wyraźnie stanowi, że: „Rozważając przyjęcie innych projektów aktów wykonawczych dotyczących szczególnie wrażliwych sektorów, zwłaszcza opodatkowania, zdrowia konsumentów, bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska, Komisja, w celu znalezienia zrównoważonego rozwiązania, będzie, tak dalece jak to możliwe, działać w taki sposób, aby unikać sprzeciwiania się jakiemukolwiek dominującemu stanowisku, jakie może wyłonić się w komitecie odwoławczym przeciwko stosowności aktu wykonawczego.”(11);

1.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji wykracza poza uprawnienia wykonawcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003;

2.  uważa, że decyzja wykonawcza Komisji jest niespójna z prawem Unii, gdyż nie odpowiada celowi rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zakładającemu – zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002(12) – stworzenie podstawy do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska naturalnego oraz interesów konsumenta w związku z genetycznie zmodyfikowaną żywnością i paszą, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

3.  wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej;

4.  wzywa Komisję do zawieszenia wszelkich decyzji wykonawczych dotyczących wniosków o zezwolenie na stosowanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie do chwili zmiany procedury zatwierdzania w taki sposób, aby rozwiązać problem jej niedociągnięć, gdyż procedura ta okazała się być niewystarczająca;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(2)

Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

(3)

Opinia naukowa dotycząca wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010-89) o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu tolerującej herbicydy, genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy DAS-40278-9 z przeznaczeniem na żywność i paszę oraz na jej przywóz i przetwarzanie na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. identyfikator cyfrowy (DOI): 10.2903/j.efsa.2016.4633; Biuletyn EFSA 2016; 14(12):4633 [s. 25].

(4)

– Rezolucja z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wprowadzenia do obrotu w celu uprawy, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) (Dz.U. C 482 z 23.12.2016, s. 110),

– rezolucja z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2279 z dnia 4 grudnia 2015 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × T25, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (P8_TA(2015)0456),

– rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87705 × MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (P8_TA(2016)0040),

– rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (P8_TA(2016)0039),

– rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 (MST-FGØ72-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (P8_TA(2016)0038),

– rezolucja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie lub trzy spośród modyfikacji genetycznych (P8_TA(2016)0271),

– rezolucja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji w sprawie wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),

– rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 (P8_TA(2016)0388),

– rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 810 (P8_TA(2016)0389),

– rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Bt11 (P8_TA(2016)0386),

– rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 (P8_TA(2016)0387),

– rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (P8_TA(2016)0390),

– rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji z dnia 5 kwietnia 2017 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy lub cztery spośród modyfikacji genetycznych Bt11, 59122, MIR604, 1507 i GA21, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (P8_TA (2017)0123).

(5)

Opinia dostępna na stronie internetowej: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633

(6)

http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf

(7)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2033 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej 2,4-D, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 298 z 24.4.2013, s. 8).

(8)

Bauer-Panskus/Then: Komentarz Testbiotechu dotyczący opinii naukowej EFSA na temat wniosku DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010-89) w sprawie wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu tolerującej herbicydy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy DAS-40278-9, dostępny pod adresem: https://www.testbiotech.org/node/1862

(9)

Zob. EFSA, Rejestr pytań, załącznik G do pytania nr EFSA-Q-2010-01326, dostępnego w internecie: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326

(10)

Na przykład w przemówieniu inauguracyjnym podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego włączonym do wytycznych politycznych dla kolejnej Komisji Europejskiej (Strasburg, 15 lipca 2014 r.) lub w orędziu o stanie Unii z 2016 r. (Strasburg, 14 września 2016 r.).

(11)

Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

(12)

Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności