Förfarande : 2017/2674(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0292/2017

Ingivna texter :

B8-0292/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/05/2017 - 10.7

Antagna texter :

P8_TA(2017)0215

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 272kWORD 50k
9.5.2017
PE603.741v01-00
 
B8-0292/2017

i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen


om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278–9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (2017/2674(RSP))


Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278–9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (2017/2674(RSP))  
B8‑0292/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278–9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 7.3, 9.2, 19.3 och 21.2,

–  med beaktande av omröstningen den 27 mars 2017 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, där inget yttrande utfärdades,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 26 oktober 2016, och som offentliggjordes den 5 december 2016(3),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner där parlamentet avvisat ett godkännande av genetiskt modifierade organismer(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 11 november 2010 lämnade Dow AgroSciences Europe in en ansökan om utsläppande på marknaden av livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av majsen DAS-40278-9 till den nationella behöriga myndigheten i Nederländerna, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003. Ansökan gällde även utsläppande på marknaden av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278-9 i produkter som består av eller innehåller denna majs för annan användning än som livsmedel och foder på samma sätt som all annan slags majs, med undantag för odling.

B.  Den 26 augusti 2016 avgav Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ett positivt yttrande i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003, vilket offentliggjordes den 5 december 2016(5).

C.  DAS-40278–9-majs uttrycker AAD-1-protein som ger tolerans mot 2,4-diklorfenoxiättiksyra (2,4-D) och AOPP-herbicider.

D.  Inom oberoende forskning har farhågor rests om riskerna med det verksamma ämnet 2,4-D vad gäller embryoutveckling, medfödda missbildningar och endokrina störningar. Det är oklart om, och i vilken utsträckning, 2,4-D produkter innehåller föroreningar bestående av mycket giftiga dioxiner och furaner, som är cancerframkallande och hormonstörande ämnen och som blir kvar i miljön och ackumuleras i livsmedelskedjan(6).

E.  Godkännandet av det verksamma ämnet 2,4-D förnyades 2015. Förekomst av föroreningar såsom dioxiner och furaner har bekräftats under vissa nivåer. Information från den sökande med avseende på ämnets eventuella hormonella egenskaper behöver ännu lämnas(7).

F.  Ett godkännande av import av DAS-40278–9-majs till unionen kommer utan tvekan att leda till en ökning av dess odling i andra länder, såsom Förenta staterna, Brasilien och Argentina, och till en motsvarande ökning av användningen av 2,4-D och AOPP-herbicider. Den oberoende forskningen visar även på problem i form av större brister i den jämförande bedömningen, allvarliga brister när det gäller den toxikologiska bedömningen (t.ex. det faktum att ingen testning av hela växten i en utfodringsstudie begärdes, inga långsiktiga eller ackumulerade effekter beaktades och att effekter på reproduktionssystemen inte diskuterades samt att det även förekom metodologiska brister i samband med djurstudierna), och en ofullständig bedömning av eventuella effekter på immunsystemet(8).

G.  Många kritiska kommentarer lämnades av medlemsstaterna under den tre månader långa samrådsperioden. Kommentarerna handlar bland annat om avsaknad av eller otillräckliga uppgifter, avsaknad av förklaringar, motsägelsefulla uttalanden i ansökan, dålig testutformning, avsaknad av tester, t.ex. i fråga om allergiframkallande egenskaper, tvivelaktiga resultat från säkerhetsbedömningarna, avsaknad av en undersökning av subkronisk toxicitet under 90 dagar för hela livsmedlet, vilket gör det omöjligt att bedöma de potentiella riskerna med att konsumera livsmedelsprodukter som framställs av majs, samt val och utformning av de studier som beaktades vid riskbedömningen(9).

H.  Trots alla dessa farhågor övervägde Efsa inte någon övervakning efter utsläppandet på marknaden av livsmedel/foder som framställts av DAS-40278–9-majs.

I.  Inget yttrande utfärdades vid omröstningen den 27 mars 2017 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003. Sexton medlemsstater röstade emot, medan endast nio medlemsstater, som utgör endast 36,22 % av unionens befolkning, röstade för, och tre medlemsstater lade ner sina röster.

J.  Både i motiveringen till det lagstiftningsförslag som kommissionen lade fram den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier, och i motiveringen till det lagstiftningsförslag som lades fram den 14 februari 2017 om ändring av förordning (EU) nr 182/2011, beklagade kommissionen att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trätt i kraft har antagit beslut om godkännande utan stöd av medlemsstaternas yttrande i kommittén, och att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att åter hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen tillhör undantagen i förfarandet i stort. Denna praxis har vid flera tillfällen beklagats av kommissionens ordförande Juncker, som ansett att detta inte är demokratiskt(10).

K.  Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet vid första behandlingen förslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003, och uppmanade kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt.

L.  Skäl 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter innehåller följande tydliga konstaterande: ”När kommissionen överväger att anta andra utkast till genomförandeakter som rör särskilt känsliga sektorer, till exempel beskattning, konsumenthälsa, livsmedelssäkerhet och miljöskydd, kommer den, i strävan efter att finna en välavvägd lösning, i möjligaste mån agera på ett sådant sätt att man undviker att gå emot en dominerande ståndpunkt som kan uppstå inom omprövningskommittén och som ifrågasätter en genomförandeakts lämplighet”(11).

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser inte att kommissionens genomförandebeslut överensstämmer med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet i förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i förordning (EG) nr 178/2002(12), skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillfälligt ställa in eventuella genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att tillståndsförfarandet har sett över på ett sådant sätt att bristerna rättats till i det nuvarande förfarandet, som har visat sig vara olämpligt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)

EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(3)

Vetenskapligt yttrande om en ansökan från Dow AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010–89) om utsläppande på marknaden av den genetiskt modifierade herbicidtoleranta majsen DAS-40278–9 för livsmedels- och foderanvändning, import och bearbetning, i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003, doi: 10.2903/j.efsa.2016.4633; EFSA Journal 2016;14(12):4633 [ss. 25].

(4)

– Resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (EUT C 482, 23.12.2016, s. 110).

– Resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456).

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (P8_TA(2016)0040).

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039).

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038).

– Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av dessa transformationshändelser (P8_TA(2016)0271).

– Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (P8_TA(2016)0388).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (P8_TA(2016)0389).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (P8_TA(2016)0386).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (P8_TA(2016)0387).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390).

- Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (P8_TA(2017)0123).

(5)

Finns på adressen https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633

(6)

http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf

(7)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2033 av den 13 november 2015 om godkännande av det verksamma ämnet 2,4-D i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 298, 14.11.2015, s. 8).

(8)

Bauer-Panskus/ Then: Testbiotech comment on EFSA Scientific Opinion on an application by DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010-89) for placing on the market the genetically modified herbicide-tolerant maize DAS-40278- 9, finns på adressen https://www.testbiotech.org/node/1862.

(9)

Se Efsas frågesregister, bilaga G till fråga nr EFSA-Q-2010-01326, finns på adressen http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326

(10)

Exempelvis i öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), och i talet om tillståndet i unionen 2016 (Strasbourg den 14 september 2016).

(11)

EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(12)

EGT L 31, 1.2.2002, s. 1

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy