Postup : 2017/2675(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0293/2017

Predkladané texty :

B8-0293/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/05/2017 - 10.6

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0214

NÁVRH UZNESENIA
PDF 286kWORD 54k
9.5.2017
PE603.742v01-00
 
B8-0293/2017

predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku


o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (D050182 – 2017/2675(RSP))


Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (D050182 – 2017/2675(RSP))  
B8‑0293/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady (D050182) povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené,

–  so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3, článok 9 ods. 2, článok 19 ods. 3 a článok 21 ods. 2,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedeného v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré prebehlo 27. marca 2017 a neprinieslo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 21. septembra 2016 a uverejnené 21. októbra 2016(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 25. marca 2011 spoločnosť Bayer podala v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušnému holandskému orgánu žiadosť o uvedenie potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú bavlnu GHB119, sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh; keďže táto žiadosť sa týkala aj uvedenia geneticky modifikovanej bavlny GHB119 na trh vo výrobkoch, ktoré sú z nej zložené alebo ju obsahujú, na použitia – okrem použitia v podobe potraviny a krmiva –, ktoré sú prípustné v prípade akýchkoľvek iných druhov bavlny, s výnimkou účelu pestovania;

B.  keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prijal 21. septembra 2016 v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 21. októbra 2016(5),

C.   keďže jednoznačný identifikačný znak BCS-GHØØ5-8 pridelený bavlne GHB119, ako sa uvádza v žiadosti, vyjadruje proteín PAT, ktorý zaisťuje toleranciu voči herbicídom na báze glufosinátu amónneho, a proteín Cry2Ae, ktorý zabezpečuje rezistenciu voči určitým škodcom z radu Lepidoptera; keďže povolenie na dovoz tejto bavlny do Únie by nepochybne viedlo k zvýšeniu jej pestovania v iných častiach sveta, so zodpovedajúcim nárastom používania herbicídov na báze glufosinátu amónneho;

D.  keďže glufosinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú kritériá vylúčenia stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009(6); keďže platnosť povolenia glufosinátu sa skončí 31. júla 2018;

E.  keďže nezávislý výskum vyvolal obavy, pokiaľ ide o výrazné nedostatky v porovnávacom posúdení, napríklad skutočnosť, že i keď boli v prípade mnohých zlúčenín zaznamenané štatisticky výrazné rozdiely v zložení, ďalšie preskúmanie nebolo považované za potrebné; obavy týkajúce sa závažných nedostatkov, pokiaľ ide o toxikologické posúdenie, napríklad skutočnosť, že bol zohľadnený iba jeden spôsob účinkovania toxínov Bt a že nebolo vykonané žiadne preskúmanie kombinačných účinkov ani posúdenie rezíduí pesticídov; a obavy týkajúce sa posúdenia prípadného vplyvu na imunitný systém, ktoré neprinieslo konečné závery(7);

F.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií množstvo kritických pripomienok; keďže tieto pripomienky sa okrem iného týkali: chýbajúcich údajov, pokiaľ ide o identifikáciu a kvantifikáciu rezíduí herbicídov a metabolitov v geneticky modifikovaných rastlinách a semenách používaných ako potraviny/krmivá, nedostatkov posúdenia environmentálneho rizika a plánu monitorovania životného prostredia týkajúceho sa okrem iného rôznych názorov na to, či sa voľne rastúce príbuzné druhy v Európe nahlasujú, alebo chýbajúcich údajov, pokiaľ ide o klíčivosť dovážaných semien, ako aj skutočnosti, že neboli zohľadnené mimovoľné vplyvy; keďže v rámci niektorých z týchto pripomienok bola ďalej kritizovaná vo všeobecnosti mimoriadne nedostatočná databáza a konkrétne skutočnosť, že bolo zohľadnené iba veľmi obmedzené množstvo štúdií, že napríklad v prípade rastlinného materiálu z bavlny GHB119 nebol vykonaný žiadny primeraný test toxicity, ako ani vhodné štúdie účinkov geneticky modifikovanej bavlny na zdravie ľudí a zvierat a že predložená štúdia týkajúca sa výživy nebola považovaná za prípustnú(8);

G.  keďže úrad EFSA nepovažoval napriek všetkým uvedeným obavám za potrebné vykonať akékoľvek monitorovanie potravín/krmív odvodených z bavlny GHB119 po uvedení na trh;

H.  keďže hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedeného v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré prebehlo 27. marca 2017, neprinieslo žiadne stanovisko; keďže 15 členských štátov hlasovalo proti, pričom iba 11 členských štátov, ktoré predstavujú len 38,69 % obyvateľstva Únie, hlasovalo za a 2 členské štáty sa hlasovania zdržali;

I.  keďže v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, a v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, Komisia vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijaté Komisiou bez podpory stanoviska výboru členských štátov a že navrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív, pričom ide o výnimku v prípade postupu ako celku; keďže predseda Komisie Juncker niekoľkokrát odsúdil túto prax ako nedemokratickú(9);

J.  keďže Parlament 28. októbra 2015 zamietol v prvom čítaní legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

K.  keďže v odôvodnení 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie, sa jasne stanovuje, že: „Pri zvažovaní prijatia ďalších návrhov vykonávacích aktov týkajúcich sa mimoriadne citlivých oblastí, ako sú dane, zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a ochrana životného prostredia, a v snahe nájsť vyvážené riešenie Komisia koná v čo najväčšej miere tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor.“(10);

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení (ES) č. 178/2002(11) spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  vyzýva Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, čo sa ukázalo ako nedostatočné;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(3)

K dispozícii na adrese: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4586.

(4)

– uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110),

– uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2015)0456),

– uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2016)0040),

– uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2016)0039),

– uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2016)0038),

– uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto genetických modifikácií, sú z nich zložené alebo vyrobené (P8_TA(2016)0271),

– uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (P8_TA(2016)0272),

– uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (P8_TA(2016)0388),

– uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (P8_TA(2016)0389),

– uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (P8_TA(2016)0386),

– uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (P8_TA(2016)0387),

– uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (P8_TA(2016)0390),

– uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (P8_TA (2017)0123).

 

(5)

K dispozícii na adrese: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4586.

(6)

Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(7)

Bauer-Panskus/Then: komentár inštitútu Testbiotech o vedeckom stanovisku k žiadosti (EFSA-GMO-NL-2011-96) o uvedenie geneticky modifikovanej bavlny GHB119 od spoločnosti Bayer CropScience AG rezistentnej voči hmyzu a tolerantnej voči herbicídom; komentár je k dispozícii na adrese: https://www.testbiotech.org/node/1860.

(8)

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA -Q-2011-00311.

(9)

napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júl 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).

(10)

Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(11)

Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia