Procedură : 2017/2634(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0294/2017

Texte depuse :

B8-0294/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/05/2017 - 10.5

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0213

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 403kWORD 53k
10.5.2017
PE603.745v01-00
 
B8-0294/2017

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură


referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 24 martie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește eliminarea Guyanei din tabelul de la punctul I din anexă și adăugarea Etiopiei în acest tabel (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))


Roberto Gualtieri în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare
Claude Moraes, Judith Sargentini în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 24 martie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește eliminarea Guyanei din tabelul de la punctul I din anexă și adăugarea Etiopiei în acest tabel (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))  
B8‑0294/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2017)01951) („regulamentul delegat de modificare”),

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei(1) (a patra DCSB), în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 64 alineatul (5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice(2), în special anexa la acesta,

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2017 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 24 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))(3)

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 24 martie 2017 care însoțește regulamentul delegat de modificare,

–  având în vedere activitatea desfășurată de cele două comisii speciale ale Parlamentului, Comisia pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare și Comisia de anchetă pentru spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală, și concluziile la care acestea au ajuns până în prezent,

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru afaceri economice și monetare și a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât regulamentul delegat, anexa la acesta și regulamentul delegat de modificare au ca scop să identifice țările terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, care reprezintă o amenințare pentru sistemul financiar al UE și necesită măsuri sporite de precauție privind clientela la nivelul entităților obligate din UE în temeiul celei de-a patra DCSB;

B.  întrucât cel mai recent Regulament delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice a intrat în vigoare la 23 septembrie 2016;

C.  întrucât Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei va rămâne în vigoare chiar dacă regulamentul delegat de modificare este respins;

D.  întrucât lista țărilor, inclusiv după modificările introduse în regulamentul delegat de modificare adoptat de Comisie la 24 martie 2017, corespunde celei identificate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) cu ocazia celei de-a 29-a ședințe plenare din 20-24 februarie 2017;

E.  întrucât, astfel cum se prevede în considerentul 28 din cea de a patra DCSB și se repetă în expunerea de motive (C(2016)04180) a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei, evaluarea efectuată de Comisie este un proces autonom; întrucât Comisia este, prin urmare, liberă să meargă dincolo de standardele GAFI, fie prin menținerea unei țări terțe pe lista sa, chiar dacă respectiva țară este radiată de pe listă de către GAFI, fie prin includerea de noi state terțe atât timp cât acest lucru este în conformitate cu criteriile specifice prevăzute în articolul 9 alineatul (2) din cea de-a patra DCSB;

F.  întrucât evaluarea efectuată de Comisie este un proces autonom care trebuie să se efectueze într-un mod cuprinzător și imparțial, evaluând toate țările terțe pe baza acelorași criterii definite la articolul 9 alineatul (2) din cea de-a patra DCSB;

G.  întrucât Parlamentul a respins un regulament delegat de modificare anterior (C(2016)07495) pe motiv că procesul desfășurat de Comisie nu a fost suficient de autonom și nu a recunoscut natura neexhaustivă a listei de criterii („în special”) de la articolul 9 alineatul (2) din cea de-a patra DCSB, excluzând astfel infracțiuni principale de spălare de bani, cum ar fi infracțiunile fiscale;

H.  întrucât Parlamentul își menține opinia că deficiențele legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului pot persista în ceea ce privește mai multe aspecte ale articolul 9 alineatul (2) în anumite țări care nu sunt incluse în lista de țări terțe cu grad ridicat de risc din regulamentul delegat de modificare;

I.  întrucât Parlamentul a luat notă în mod corespunzător de scrisoarea Comisiei din 24 martie 2017 care face trimitere la exercițiul în curs de desfășurare al Comisiei de evaluare a posibilităților de a-și reduce dependența de sursele externe de informații; întrucât instituirea unui proces autonom de evaluare în ceea ce privește lista UE a țărilor terțe cu un grad ridicat de risc, astfel cum a solicitat Parlamentul, este una dintre opțiunile în curs de evaluare;

J.  întrucât Parlamentul este conștient de timpul și resursele care pot fi necesare dezvoltării unui proces de evaluare autonom, în special având în vedere personalul și resursele extrem de limitate de care dispune Comisia pentru a preveni infracțiunile financiare, dar așteaptă un angajament mai ferm din partea Comisiei, cu etape fixe și ambițioase (cum ar fi o foaie de parcurs) pentru a oferi un mesaj clar cu privire la angajamentul comun al instituțiilor în vederea combaterii spălării banilor, evaziunii fiscale și finanțării terorismului;

K.  întrucât Comisia pentru afaceri economice și monetare și Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din cadrul Parlamentului i-au solicitat în comun comisarului responsabil de acest act delegat să se prezinte în fața lor pentru a purta un dialog adecvat cu privire la propunere și la obiecțiunea formulată de Parlament la aceasta,

1.  formulează obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

3.  solicită Comisiei să prezinte un nou act delegat care să țină cont de preocupările menționate mai sus, inclusiv de recomandarea sa de a adopta o foaie de parcurs pentru a ajunge la o un proces de evaluare autonom;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 141, 5.6.2015, p. 73.

(2)

JO L 254, 20.9.2016, p. 1.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0008.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate