Postup : 2017/2656(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0296/2017

Předložené texty :

B8-0296/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/05/2017 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 264kWORD 45k
10.5.2017
PE603.751v01-00
 
B8-0296/2017

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Maďarsku (2017/2656(RSP))


Manfred Weber za skupinu PPE
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Maďarsku (2017/2656(RSP))  
B8-0296/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na články 2 a 6,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a judikaturu Evropského soudu pro lidská práva,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a na početné smlouvy OSN o lidských právech, jež jsou závazné pro všechny členské státy,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 16. prosince(1) a 10. června 2015(2) o situaci v Maďarsku, ze dne 3. července 2013 o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku(3), ze dne 16. února 2012 o aktuálním vývoji politické situace v Maďarsku(4) a ze dne 10. března 2011 o mediálním zákonu v Maďarsku(5);

–  s ohledem na slyšení o situaci v Maďarsku pořádané dne 27. února 2017 Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na rozpravu na plenárním zasedání o situaci v Maďarsku, která se uskutečnila dne 26. dubna 2017,

–  s ohledem na Římské prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise ze dne 25. března 2017,

–  s ohledem na akt CLXVIII z roku 2007 o vyhlášení Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, jenž byl přijat maďarským Národním shromážděním dne 17. prosince 2007,

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy 2162 (2017) ze dne 27. dubna 2017 nazvanou „Znepokojivý vývoj v Maďarsku: návrh zákona o nevládních organizacích, který omezuje občanskou společnost, a možné uzavření Středoevropské univerzity“,

–  s ohledem na prohlášení komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 8. března 2017 k novému maďarskému zákonu, který umožňuje automatické zadržení žadatelů o azyl, a na jeho dopis předsedovi maďarského Národního shromáždění ze dne 27. dubna 2017, ve kterém vyzývá k zamítnutí předloženého návrhu zákona o nevládních organizacích financovaných ze zahraničí,

–  s ohledem na rozhodnutí Komise zahájit proti Maďarsku řízení o nesplnění povinnosti v souvislosti s aktem pozměňujícím akt o vnitrostátním vysokoškolském vzdělávání, jakož i další řízení o nesplnění povinnosti obsažená v dubnovém balíčku,

–  s ohledem na odpověď Komise na vnitrostátní konzultace v Maďarsku nazvané „Zastavte Brusel“,

–  s ohledem na návštěvu Maďarska, kterou uskutečnil komisař Avramopoulos dne 28. března 2017,

–  s ohledem na dopis Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci místopředsedovi Timmermansovi, který obsahuje žádost o stanovisko Komise k otázce, zda je akt, kterým se mění některé akty související s posílením postupu prováděného ve střežených pohraničních oblastech, v souladu s ustanoveními acquis Unie v oblasti azylu, a to i s ohledem na Listinu základních práv, pokud jde o provádění opatření uvedených v tomto aktu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou všeobecné a společné všem členským státům (článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU));

B.  vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie je součástí primárního práva EU, které zakazuje jakoukoli diskriminaci založenou např. na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci;

C.  vzhledem k tomu, že Listina stanoví, že umělecká tvorba a vědecké bádání nesmějí být omezovány a akademická svoboda musí být respektována; vzhledem k tomu, že rovněž zaručuje svobodu zakládat vzdělávací zařízení při náležitém respektování demokratických zásad;

D.  vzhledem k tomu, že by měla být chráněna svoboda sdružování, a vzhledem k tomu, že aktivní sektor občanské společnosti hraje zásadní úlohu při prosazování účasti veřejnosti na demokratických procesech a odpovědnosti vlád za dodržování jejich zákonných povinností, včetně ochrany základních práv, životního prostředí a boje proti korupci;

E.  vzhledem k tomu, že s náležitým ohledem na ustanovení Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 a na její protokol ze dne 31. ledna 1967 týkající se postavení uprchlíků je v souladu se Smlouvou o EU (SEU) a Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU) zaručeno právo na azyl;

F.  vzhledem k tomu, že Maďarsko je od roku 2004 členem Evropské unie, a vzhledem k tomu, že podle průzkumů veřejného mínění se velká většina občanů Maďarska vyslovuje pro členství země v EU;

G.  vzhledem k tomu, že poslední vývoj v Maďarsku, zejména akt pozměňující některé akty související se zpřísněním postupů prováděných v oblastech správy hranic a azylu, dále akt pozměňující akt o vnitrostátním vysokoškolském vzdělávání a navrhovaný akt o transparentnosti organizací dostávajících podporu ze zahraničí (návrh zákona maďarského parlamentu T/14967), vyvolává obavy, pokud jde o slučitelnost těchto aktů s právem EU a Listinou základních práv;

1.  připomíná, že hodnoty zakotvené v článku 2 SEU musí být dodržovány všemi členskými státy EU;

2.  vyzývá Komisi jako strážkyni Smluv, aby situaci v Maďarsku důkladně posoudila a aby v souvislosti s vyjádřenými obavami plně podporovala maďarskou vládu v úsilí o nalezení náležitých nápravných opatření;

3.  vyzývá maďarskou vládu, aby se zapojila do dialogu s Komisí; opakuje, že by se obě strany měly tohoto dialogu účastnit nestranným a kooperativním způsobem a vycházet při něm z faktů;

4.  vyzývá maďarskou vládu, aby se mezitím řídila doporučeními obsaženými v rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy 2162 (2017) ze dne 27. dubna 2017;

5.  pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby obnovil diskusi a uskutečnil nezbytné kroky, pokud maďarská vláda nepřijme ve lhůtě stanovené Komisí náležitá opatření k nápravě situace a pokud bude zjištěno, že existuje zjevné nebezpečí závažného porušování hodnot zakotvených v článku 2 SEU;

6.  žádá Komisi, aby Parlament průběžně informovala o výsledcích svého posuzování;

7.  opakuje, že je zapotřebí, aby existoval řádný postup pro monitorování a dialog, do něhož by byly zapojeny všechny členské státy spolu s Radou, Komisí a Parlamentem a jehož účelem by byla ochrana základních hodnot EU, jimiž jsou demokracie, základní práva a právní stát, jakož i zabránění dvojím normám, jak uvádí usnesení Parlamentu ze dne 25. října 2016 o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva(6);

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě, dále prezidentovi, vládě a parlamentu Maďarska, jakož i vládám a parlamentům členských států a Radě Evropy.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0461.

(2)

Úř. věst. C 407, 4.11.2016, s. 46.

(3)

Úř. věst. C 75, 26.2.2016, s. 52.

(4)

Úř. věst. C 249 E, 30.8.2013, s. 27.

(5)

Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 154.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0409.

Právní upozornění - Ochrana soukromí