Procedure : 2017/2656(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0296/2017

Indgivne tekster :

B8-0296/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/05/2017 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 168kWORD 46k
10.5.2017
PE603.751v01-00
 
B8-0296/2017

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Ungarn (2017/2656(RSP))


Manfred Weber for PPE-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ungarn (2017/2656(RSP))  
B8‑0296/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 2 og 6,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til de talrige FN-traktater på menneskerettighedsområdet, der er bindende for alle medlemsstater,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2014 med titlen "En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet" (COM(2014)0158),

–  der henviser til sine beslutninger af 16. december(1) og 10. juni 2015(2) om situationen i Ungarn, af 3. juli 2013 om situationen for grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn(3), af 16. februar 2012 om den seneste politiske udvikling i Ungarn(4) og af 10. marts 2011 om medieloven i Ungarn(5),

–  der henviser til høringen om situationen i Ungarn, der fandt sted den 27. februar 2017 i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser forhandlingen om situationen i Ungarn på plenarmødet den 26. april 2017,

–  der henviser til Romerklæringen af 25. marts 2017 fra lederne af 27 medlemsstater og Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen,

–  der henviser til lov nr. CLXVIII af 2007 om bekendtgørelsen af Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som blev vedtaget af det ungarske parlament den 17. december 2007,

–  der henviser til resolution nr. 2162 (2017) af 27. april 2017 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling med titlen "Alarming developments in Hungary: draft NGO law restricting civil society and possible closure of the European Central University" (Foruroligende udvikling i Ungarn: udkast til lov om NGO'er, der begrænser civilsamfundet, og mulig lukning af European Central University),

–  der henviser til erklæringen fra Europarådets menneskerettighedskommissær af 8. marts 2017 om Ungarns nye lov, som muliggør automatisk tilbageholdelse af asylansøgere, og hans skrivelse af 27. april 2017 til formanden for den ungarske nationalforsamling med en opfordring til at forkaste lovforslaget om udenlandsk finansierede NGO'er,

–  der henviser til Kommissionens beslutning om at indlede en overtrædelsesprocedure mod Ungarn vedrørende loven om ændring af den nationale lov om højere uddannelse samt andre overtrædelsesprocedurer i aprilpakken,

–  der henviser til Kommissionens svar på det ungarske nationale høring "Stop Bruxelles",

–  der henviser til kommissær Avramopoulos' besøg i Ungarn den 28. marts 2017,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til næstformand Timmermans, hvori han anmodes om Kommissionens holdning til foreneligheden af loven om ændring af visse retsakter vedrørende styrkelse af den procedure, der gennemføres i det bevogtede grænseområde, med bestemmelserne i gældende EU-ret på asylområdet, samt med chartret om grundlæggende rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nævnt i denne retsakt,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, og til, at disse værdier er universelle og fælles for medlemsstaterne (artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU));

B.  der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder udgør en del af EU's primære ret og forbyder enhver forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder og seksuel orientering;

C.  der henviser til, at chartret fastsætter, at der er frihed for kunst og videnskabelig forskning, og at den akademiske frihed skal respekteres; der henviser til, at det også sikrer friheden til at oprette uddannelsesinstitutioner under overholdelse af de demokratiske principper;

D.  der henviser til, at forsamlingsfriheden bør beskyttes, og der henviser til, at et levende civilsamfund spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme offentlighedens deltagelse i den demokratiske proces og regeringers ansvar i forhold til deres retlige forpligtelser, herunder beskyttelse af grundlæggende rettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption;

E.  der henviser til, at retten til asyl er garanteret under behørig efterlevelse af reglerne i Genève-konventionen af 28. juli 1951 og protokollen hertil af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og i overensstemmelse med TEU og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF);

F.  der henviser til, at Ungarn har været medlem af Den Europæiske Union siden 2004, og der henviser til, at meningsmålinger viser, at et stort flertal af landets borgere går ind for EU-medlemskab;

G.  der henviser til, at den seneste udvikling i Ungarn, især loven om ændring af visse retsakter om indførelse af strengere procedurer i forbindelse med grænseforvaltning og asyl, lov om ændring af den nationale lov om højere uddannelse og den foreslåede lov om gennemsigtighed for organisationer, der modtager støtte fra udlandet (det ungarske parlaments lov nr. T/14967), har givet anledning til betænkeligheder for så vidt angår deres forenelighed med EU-lovgivningen og chartret om grundlæggende rettigheder;

1.  minder om, at de værdier, der er nedfældet i artikel 2 TEU, skal overholdes af alle EU's medlemsstater;

2.  opfordrer Kommissionen til i sin egenskab af traktaternes vogter nøje at vurdere situationen i Ungarn og til fuldt ud at støtte den ungarske regering i bestræbelserne på at finde egnede løsninger på disse bekymringer;

3.  opfordrer den ungarske regering til at gå ind i en dialog med Kommissionen; gentager, at begge parter bør gå ind i en sådan dialog på upartisk, evidensbaseret og samarbejdsorienteret vis;

4.  opfordrer den ungarske regering til i mellemtiden at følge henstillingerne i resolution nr. 2162 (2017) af 27. april 2017 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling;

5.  pålægger Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender at genoptage debatten og træffe de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af, at den ungarske regering ikke har truffet passende foranstaltninger til at afhjælpe situationen inden for en frist, der fastsættes af Kommissionen, og hvis det fastslås, at der er en klar fare for en grov overtrædelse af de værdier, som er nedfældet i artikel 2 i TEU;

6.  opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet underrettet om sine vurderinger;

7.  gentager, at der er behov for en regelmæssig overvågning og dialog, der involverer alle medlemsstater og Rådet, Kommissionen og Parlamentet, med henblik på at sikre overholdelsen af EU's grundlæggende værdier som demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, og på at undgå dobbeltstandarder, som det fremhæves i Parlamentets beslutning af 25. oktober 2016 om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder(6);

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet, til Ungarns præsident, regering og parlament og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Europarådet.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0461.

(2)

EUT C 407 af 4.11.2016, s. 46.

(3)

EUT C 75 af 26.2.2016, s. 52.

(4)

EUT C 249 E af 30.8.2013, s. 27.

(5)

EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 154.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0409.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik