Διαδικασία : 2017/2656(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0296/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0296/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/05/2017 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 474kWORD 48k
10.5.2017
PE603.751v01-00
 
B8-0296/2017

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2017/2656(RSP))


Manfred Weber εξ ονόματος της Ομάδας PPE
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2017/2656(RSP))  
B8-0296/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 2 και 6,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις πολυάριθμες συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες δεσμεύουν όλα τα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Δεκεμβρίου(1) και της 10ης Ιουνίου 2015(2) σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία, της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία(3), της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία(4) και της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τον νόμο της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης(5),

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση με θέμα την κατάσταση στην Ουγγαρία, την οποία διοργάνωσε στις 27 Φεβρουαρίου 2017 η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση στη σύνοδο της ολομέλειας της 26ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Ρώμης, την οποία υπέγραψαν οι ηγέτες των 27 κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο CLXVIII του 2007 σχετικά με τη θέσπιση της Συνθήκης της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο οποίος εγκρίθηκε από την ουγγρική Εθνοσυνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2162 (2017) που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 27 Απριλίου 2017, με τίτλο «Ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουγγαρία: σχέδιο νόμου για τις ΜΚΟ το οποίο περιορίζει την κοινωνία των πολιτών και πιθανό κλείσιμο του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Πανεπιστημίου»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 8ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τον νέο νόμο στην Ουγγαρία, ο οποίος επιτρέπει την αυτόματη κράτηση αιτούντων άσυλο, και την επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Ουγγαρίας στις 27 Απριλίου 2017, με την οποία ζητεί να απορριφθεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από ξένα κεφάλαια,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας σχετικά με τον νόμο για την τροποποίηση του νόμου εθνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και άλλες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας στη δέσμη Απριλίου,

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της Επιτροπής στην Εθνική Διαβούλευση της Ουγγαρίας με τον τίτλο «Σταματήστε τις Βρυξέλλες»,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη του Επιτρόπου Αβραμόπουλου στην Ουγγαρία, στις 28 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που απηύθυνε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στον Αντιπρόεδρο Timmermans, με την οποία ζητείται η γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά τη συμμόρφωση του νόμου για την τροποποίηση ορισμένων νόμων σχετικά με την ενίσχυση της διαδικασίας η οποία διεξάγεται στη φυλασσόμενη παραμεθόρια περιοχή με τις διατάξεις του ενωσιακού κεκτημένου για το άσυλο, καθώς και όσον αφορά τη συμβατότητα της εφαρμογής των μέτρων που ορίζει ο εν λόγω νόμος με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες και ότι οι αξίες αυτές είναι οικουμενικές και κοινές στα κράτη μέλη (άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ))·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέρος του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ που απαγορεύει τις διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης προβλέπει πως η καλλιτεχνική και επιστημονική έρευνα είναι ελεύθερες και πως η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι σεβαστή· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατοχυρώνει επίσης την ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με δέοντα σεβασμό των δημοκρατικών αρχών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι θα πρέπει να προστατεύεται, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δραστήρια κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της συμμετοχής του κοινού στη δημοκρατική διαδικασία και στη λογοδοσία των κυβερνήσεων έναντι των νομικών υποχρεώσεών τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της διαφθοράς·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ασύλου κατοχυρώνεται με τον δέοντα σεβασμό προς τους κανόνες της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του πρωτοκόλλου της της 31ης Ιανουαρίου 1967, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, και σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγγαρία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 και ότι, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η μεγάλη πλειονότητα των ούγγρων πολιτών είναι υπέρ της συμμετοχής της χώρας τους στην ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουγγαρία, και ιδίως ο νόμος για την τροποποίηση ορισμένων νόμων σχετικά με την αυστηροποίηση των διαδικασιών που διεξάγονται στους τομείς της διαχείρισης των συνόρων και του ασύλου, ο νόμος για την τροποποίηση του νόμου περί εθνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ο προτεινόμενος νόμος σχετικά με τη διαφάνεια των οργανώσεων που λαμβάνουν ενίσχυση από το εξωτερικό (νομοσχέδιο T/14967 του ουγγρικού κοινοβουλίου), έχουν προκαλέσει ανησυχίες όσον αφορά τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

1.  υπενθυμίζει ότι οι αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ πρέπει να τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

2.  ζητεί από την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να αξιολογήσει διεξοδικά την κατάσταση στην Ουγγαρία και να στηρίξει πλήρως την ουγγρική κυβέρνηση στις προσπάθειές της να εξεύρει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που έχουν διατυπωθεί·

3.  ζητεί από την ουγγρική κυβέρνηση να να διεξαγάγει διάλογο με την Επιτροπή· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει και οι δύο πλευρές να συμμετέχουν στον διάλογο αυτόν με αμεροληψία, εμπεριστατωμένες θέσεις και πνεύμα συνεργασίας·

4.  καλεί την ουγγρική κυβέρνηση να τηρήσει, στο μεταξύ, τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο ψήφισμα 2162 (2017), της 27ης Απριλίου 2017, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης·

5.  αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να συνεχίσει τη συζήτηση και να λάβει τα αναγκαία μέτρα, αν η ουγγρική κυβέρνηση δεν λάβει επαρκή μέτρα για την επίλυση της κατάστασης εντός προθεσμίας ορισμένης από την Επιτροπή, και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ·

6.  καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με τις αξιολογήσεις της·

7.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια τακτική διαδικασία παρακολούθησης και διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, προκειμένου να διαφυλάσσονται οι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ όσον αφορά τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, και να αποφεύγεται η χρήση διαφορετικών μέτρων και σταθμών, όπως προτείνεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(6)·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0461.

(2)

ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 46.

(3)

ΕΕ L 75 της 26.2.2016, σ. 52.

(4)

ΕΕ C 249 E της 30.8.2013, σ. 27.

(5)

ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 154.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου