Menetlus : 2017/2656(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0296/2017

Esitatud tekstid :

B8-0296/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/05/2017 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 164kWORD 46k
10.5.2017
PE603.751v01-00
 
B8-0296/2017

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Ungaris (2017/2656(RSP))


Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ungaris (2017/2656(RSP))  
B8‑0296/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikleid 2 ja 6,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni ning Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ja arvukaid ÜRO inimõigustealaseid lepinguid, mis on kõikidele liikmesriikidele siduvad,

–  võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2014. aasta teatist „ELi uus õigusriigi tugevdamise raamistik“ (COM(2014)0158),

–  võttes arvesse oma 16. detsembri(1) ja 10. juuni 2015. aasta(2) resolutsioone olukorra kohta Ungaris, 3. juuli 2013. aasta resolutsiooni põhiõiguste olukorra ning sellekohaste standardite ja tavade kohta Ungaris(3), 16. veebruari 2012. aasta resolutsiooni hiljutise poliitilise arengu kohta Ungaris(4) ja 10. märtsi 2011. aasta resolutsiooni Ungari meediaseaduse kohta(5),

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis 27. veebruaril 2017 toimunud kuulamist olukorra kohta Ungaris,

–  võttes arvesse 26. aprillil 2017 täiskogu istungil toimunud arutelu Ungari teemal,

–  võttes arvesse 27 liikmesriigi ning Euroopa Ülemkogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni juhtide Rooma deklaratsiooni, mis võeti vastu 25. märtsil 2017,

–  võttes arvesse Ungari Rahvuskogu 17. detsembri 2007. aasta seadust CLXVIII, mis käsitleb Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut muutva Lissaboni lepingu väljakuulutamist,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 27. aprilli 2017. aasta resolutsiooni 2162 (2017), milles käsitletakse muret tekitavaid arenguid Ungaris, kodanikuühiskonda piiravat seaduseelnõu vabaühenduste kohta ja Kesk-Euroopa Ülikooli võimalikku sulgemist,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 8. märtsi 2017. aasta avaldust Ungari uue seaduse kohta, mis võimaldab varjupaigataotlejate automaatset kinnipidamist, ning 27. aprillil 2017. aastal Ungari Rahvuskogu esimehele saadetud kirja, milles volinik kutsus üles lükkama tagasi seaduseelnõu välisriikide rahastatavate vabaühenduste kohta,

–  võttes arvesse komisjoni otsust alustada Ungari suhtes rikkumismenetlust seoses riigi kõrgharidusseaduse muutmise seadusega, samuti teisi aprilli paketiga seotud rikkumismenetlusi,

–  võttes arvesse komisjoni vastust Ungaris toimunud üleriigilisele konsulteerimisele „Peatage Brüssel“,

–  võttes arvesse volinik Avramopoulose visiiti Ungarisse 28. märtsil 2017,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni poolt asepresident Timmermansile saadetud kirja, milles paluti komisjoni arvamust selle kohta, kas õigusakt, millega muudetakse teatavaid seadusi, et karmistada valvatud piirialal võetavaid meetmeid, on kooskõlas liidu varjupaigaalase õigustikuga ning kas selles õigusaktis nimetatud meetmete rakendamine vastab samuti Euroopa Liidu põhiõiguste hartale,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine, ning arvestades, et need on liikmesriikide universaalsed ja ühised väärtused (Euroopa Liidu lepingu artikkel 2);

B.  arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta kuulub ELi esmaste õigusaktide hulka ja sellega keelatakse igasugune diskrimineerimine, sealhulgas diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu;

C.  arvestades, et hartas on sätestatud, et kunsti ja teadusuuringuid ei piirata ja akadeemilist vabadust austatakse; arvestades, et see tagab ka vabaduse asutada demokraatia põhimõtetest lähtudes haridusasutusi;

D.  arvestades, et ühinemisvabadust tuleb kaitsta, ning arvestades, et elujõuline kodanikuühiskond aitab oluliselt edendada üldsuse osalemist demokraatlikus protsessis ja valitsuste vastutust oma juriidiliste kohustuste eest, sealhulgas põhiõiguste kaitse, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas;

E.  arvestades, et varjupaigaõigus on tagatud 28. juuli 1951. aasta Genfi konventsiooniga ja selle 31. jaanuari 1967. aasta protokolliga pagulasseisundi kohta ning kooskõlas Euroopa Liidu lepinguga ja Euroopa Liidu toimimise lepinguga;

F.  arvestades, et Ungari on Euroopa Liidu liikmesriik alates 2004. aastast, ja arvestades, et arvamusküsitluste kohaselt pooldab suurem osa Ungari kodanikke oma riigi kuulumist ELi;

G.  arvestades, et viimased arengud Ungaris, eelkõige õigusakt, millega muudetakse teatavaid seadusi, et karmistada meetmeid piirivalve ja varjupaiga valdkonnas, riigi kõrgharidusseaduse muutmise seadus ning esildatud õigusakt välisriikidelt rahalist toetust saavate organisatsioonide läbipaistvuse kohta (Ungari parlamendi seaduseelnõu T/14967) on tekitanud muret seoses ELi õiguse ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta võimaliku rikkumisega;

1.  tuletab meelde, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi peavad austama kõik ELi liikmesriigid;

2.  palub komisjonil aluslepingute täitmise järelevalvajana hinnata põhjalikult olukorda Ungaris ja toetada täielikult Ungari valitsuse jõupingutusi ilmnenud probleemide nõuetekohaseks lahendamiseks;

3.  kutsub Ungari valitsust alustama komisjoniga dialoogi; rõhutab, et mõlemad pooled peaksid osalema selles dialoogis erapooletult, tõenduspõhiselt ja koostöö vaimus;

4.  palub Ungari valitsusel senikaua järgida Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 27. aprilli 2017. aasta resolutsioonis 2162 (2017) antud soovitusi;

5.  teeb kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks alustada uuesti arutelu ja võtta vajalikke meetmeid, kui Ungari valitsus ei võta komisjoni kehtestatud tähtaja jooksul olukorra parandamiseks piisavaid meetmeid ja kui on tehtud kindlaks Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud väärtuste tõsise rikkumise selge oht;

6.  palub, et komisjon hoiaks Euroopa Parlamenti oma hinnangutega kursis;

7.  kordab, et on vaja korrapärast järelevalveprotsessi ja dialoogi kõikide liikmesriikide, nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi osalusel, et kaitsta ELi põhiväärtusi ehk demokraatiat, põhiõigusi ja õigusriiki ning hoiduda topeltstandarditest, nagu soovitati Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2016. aasta resolutsioonis ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta(6);

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule, Ungari presidendile, valitsusele ja parlamendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa Nõukogule.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0461.

(2)

ELT C 407, 4.11.2016, lk 46.

(3)

ELT C 75, 26.2.2016, lk 52.

(4)

ELT C 249 E, 30.8.2013, lk 27.

(5)

ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 154.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0409.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika