Procedură : 2017/2656(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0296/2017

Texte depuse :

B8-0296/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/05/2017 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 398kWORD 47k
10.5.2017
PE603.751v01-00
 
B8-0296/2017

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Ungaria (2017/2656(RSP))


Manfred Weber în numele Grupului PPE
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ungaria (2017/2656(RSP))  
B8‑0296/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 2 și 6,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului și numeroasele tratate ale Organizației Națiunilor Unite privind drepturile omului, care sunt obligatorii pentru toate statele membre,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2014 intitulată „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept” (COM(2014)0158),

–  având în vedere rezoluțiile sale din 16 decembrie 2015(1) și 10 iunie 2015(2) referitoare la situația din Ungaria, Rezoluția sa din 3 iulie 2013 referitoare la situația drepturilor fundamentale: standardele și practicile din Ungaria(3), Rezoluția sa din 16 februarie 2012 referitoare la recentele evoluții politice din Ungaria(4) și Rezoluția sa din 10 martie 2011 referitoare la legislația privind mass-media din Ungaria(5),

–  având în vedere audierea din 27 februarie 2017 organizată de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, pe tema situației din Ungaria,

–  având în vedere dezbaterea în ședința plenară din 26 aprilie 2017 cu privire la situația din Ungaria,

–  având în vedere Declarația de la Roma din 25 martie 2017 a liderilor a 27 de state membre și a Consiliului European, a Parlamentului European și a Comisiei Europene,

–  având în vedere Legea CLXVIII din 2007 privind promulgarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, adoptată de Adunarea Națională a Ungariei la 17 decembrie 2007,

–  având în vedere Rezoluția 2162 (2017) din 27 aprilie 2017 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, intitulată „Evenimentele alarmante din Ungaria: proiectul de lege privind ONG-urile care limitează societatea civilă și posibila închidere a Universității Central Europene”,

–  având în vedere declarația din 8 martie 2017 a Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei privind noua lege din Ungaria care permite detenția automată a solicitanților de azil, precum și scrisoarea sa din 27 aprilie 2017 adresată președintelui Adunării Naționale a Ungariei, prin care se solicita respingerea propunerii de proiect de lege privind ONG-urile finanțate din străinătate,

–  având în vedere decizia Comisiei de a iniția o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei în legătură cu legea de modificare a Legii privind învățământul superior la nivel național, precum și alte proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din pachetul din aprilie,

–  având în vedere reacția Comisiei la consultarea la nivel național din Ungaria intitulată „Stop Bruxelles”,

–  având în vedere vizita comisarului Avramopoulos în Ungaria la 28 martie 2017,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne adresată vicepreședintelui Timmermans, prin care se solicită avizul Comisiei cu privire la conformitatea legii de modificare a anumitor legi referitoare la consolidarea procedurii desfășurate în zona de frontieră supravegheată cu acquis-ul Uniunii în materie de azil, precum și cu Carta drepturilor fundamentale atunci când sunt puse în aplicare măsurile menționate în această lege,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității și statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, și întrucât aceste valori sunt universale și comune statelor membre [articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)];

B.  întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene face parte din dreptul primar al UE și interzice discriminarea de orice fel bazată pe criterii legate, de exemplu, de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau credință, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală;

C.  întrucât Carta prevede ca domeniile artistice și cercetarea științifică să fie neîngrădite și ca libertatea academică să fie respectată; întrucât Carta garantează, de asemenea, libertatea de a înființa instituții de învățământ cu respectarea în mod corespunzător a principiilor democratice;

D.  întrucât libertatea de asociere trebuie protejată și întrucât un sector dinamic al societăți civile joacă un rol esențial pentru promovarea participării publicului la procesul democratic și răspunderea guvernelor în contextul obligațiilor lor legale, inclusiv apărarea drepturilor fundamentale, protecția mediului și combaterea corupției;

E.  întrucât dreptul la azil este garantat, cu respectarea normelor prevăzute de Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 și de Protocolul din 31 ianuarie 1967 la aceasta privind statutul refugiaților, precum și în conformitate cu TUE și cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

F.  întrucât Ungaria este un stat membru al Uniunii Europene din 2004 și întrucât, potrivit sondajelor de opinie, o majoritate largă a cetățenilor ungari sunt în favoarea apartenenței țării lor la UE;

G.  întrucât cele mai recente evoluții din Ungaria, și anume legea de modificare a anumitor legi privind creșterea gradului de strictețe al procedurilor desfășurate în domeniul gestionării frontierelor și al azilului, legea de modificare a Legii privind învățământul superior la nivel național, precum și propunerea de lege privind transparența organizațiilor care primesc sprijin din străinătate (proiectul de lege T/14967 al Parlamentului Ungariei) au dat naștere unor preocupări în ceea ce privește compatibilitatea lor cu legislația UE și cu Carta drepturilor fundamentale,

1.  reamintește că valorile consacrate la articolul 2 din TUE trebuie să fie respectate de toate statele membre ale UE;

2.  invită Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, să evalueze în detaliu situația din Ungaria și să sprijine pe deplin guvernul ungar în eforturile sale de a identifica soluții adecvate la preocupările exprimate;

3.  invită guvernul ungar să intre în dialog cu Comisia; reiterează faptul că ambele părți ar trebui să se implice în acest dialog, cooperând, bazându-se pe dovezi și dând dovadă de imparțialitate;

4.  invită guvernul ungar să urmeze, între timp, recomandările din Rezoluția 2162 (2017) din 27 aprilie 2017 a adunării parlamentare a Consiliului Europei;

5.  încredințează Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne sarcina de a continua dezbaterea și de a lua măsurile necesare în cazul în care guvernul ungar nu ia măsuri adecvate pentru a soluționa situația într-un termen stabilit de Comisie, precum și în cazul în care se constată o încălcare gravă a valorilor consacrate la articolul 2 din TUE;

6.  invită Comisia să informeze în continuare Parlamentul cu privire la evaluările sale;

7.  reiterează faptul că este necesar să existe un proces regulat de monitorizare și dialog, care să implice toate statele membre, precum și Consiliul, Comisia și Parlamentul, pentru a proteja valorile fundamentale ale UE ale democrației, drepturilor fundamentale și statului de drept, precum și pentru a evita standardele duble, astfel cum se susține în Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale(6);

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului, președintelui, guvernului și parlamentului Ungariei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Consiliului Europei.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0461.

(2)

JO C 407, 4.11.2016, p. 46.

(3)

JO C 75, 26.2.2016, p. 52.

(4)

JO C 249 E, 30.8.2013, p. 27.

(5)

JO C 199 E, 7.7.2012, p. 154.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0409.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate