Postopek : 2017/2656(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0296/2017

Predložena besedila :

B8-0296/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/05/2017 - 10.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 326kWORD 50k
10.5.2017
PE603.751v01-00
 
B8-0296/2017

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah na Madžarskem (2017/2656(RSP))


Manfred Weber v imenu skupine PPE
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta  o razmerah na Madžarskem (2017/2656(RSP))  
B8-0296/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti členov 2 in 6,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah in številnih pogodb o človekovih pravicah, sklenjenih v okviru Organizacije združenih narodov (OZN), ki so zavezujoče za vse države članice,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2014 z naslovom Novi okvir EU za krepitev načela pravne države (COM(2014)0158),

–  ob upoštevanju svojih resolucij s 16. decembra(1) in 10. junija 2015(2) o razmerah na Madžarskem, s 3. julija 2013 o razmerah na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem(3), s 16. februarja 2012 o nedavnih političnih dogodkih na Madžarskem(4) in z 10. marca 2011 o madžarskem zakonu o medijih(5),

–  ob upoštevanju javne predstavitve o razmerah na Madžarskem 27. februarja 2017 v Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–  ob upoštevanju razprave na plenarnem zasedanju 26. aprila 2017 o razmerah na Madžarskem,

–  ob upoštevanju rimske izjave voditeljev 27 držav članic, Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Evropske komisije z dne 25. marca 2017,

–  ob upoštevanju zakona CLXVIII iz leta 2007 o razglasitvi Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki ga je madžarska narodna skupščina sprejela 17. decembra 2007,

–  ob upoštevanju resolucije št. 2162 (2017) parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 27. aprila 2017 z naslovom „Skrb zbujajoči dogodki na Madžarskem: osnutek zakona o nevladnih organizacijah, ki omejuje civilno družbo, in morebitno zaprtje Srednjeevropske univerze“,

–  ob upoštevanju izjave komisarja Sveta Evrope za človekove pravice z dne 8. marca 2017 o novem madžarskem zakonu, ki dopušča samodejno pridržanje prosilcev za azil, in njegovega pisma predsedniku madžarske narodne skupščine z dne 27. aprila 2017, v katerem je pozval, da se predlagani zakon o nevladnih organizacijah, ki se financirajo iz tujine, zavrne,

–  ob upoštevanju odločitve Komisije, da proti Madžarski sproži postopek za ugotavljanje kršitev v zvezi z zakonom o spremembi nacionalnega zakona o visokem šolstvu, pa tudi drugih postopkov za ugotavljanje kršitev v aprilskem svežnju,

–  ob upoštevanju odgovora Komisije glede madžarskega vsedržavnega posvetovanja „Ustavimo Bruselj“,

–  ob upoštevanju obiska komisarja Avramopulosa na Madžarskem 28. marca 2017,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve podpredsedniku Timmermansu, v katerem je zahteval mnenje Komisije o skladnosti zakona o spremembi nekaterih zakonov o izboljšavi postopka, ki se izvaja na varovanih obmejnih območjih, z določbami pravnega reda Unije na področju azila, pa tudi kar zadeva skladnost z listino o temeljnih pravicah, ko se izvajajo ukrepi, omenjeni v tem zakonu,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, tudi pravic pripadnikov manjšin, in ker so te vrednote univerzalne in skupne državam članicam (člen 2 Pogodbe o Evropski uniji);

B.  ker je listina Evropske unije o temeljnih pravicah del primarne zakonodaje EU in prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

C.  ker listina določa, da sta umetnostno ustvarjanje in znanstveno raziskovanje svobodna in da se spoštuje akademska svoboda; ker zagotavlja tudi svobodo ustanavljanja izobraževalnih zavodov ob spoštovanju demokratičnih načel;

D.  ker je treba zaščititi svobodo združevanja in ker dinamična civilna družba igra ključno vlogo pri udeležbi javnosti v demokratičnem procesu in odgovornosti vlad pri uresničevanju pravnih obveznosti, vključno z varstvom temeljnih pravic in okolja ter bojem proti korupciji;

E.  ker je pravica do azila zagotovljena ob ustreznem upoštevanju pravil ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 in protokola z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev ter v skladu s Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o delovanju Evropske unije;

F.  ker je Madžarska država članica Evropske unije od leta 2004 in ker je po raziskavah javnega mnenja velika večina madžarskih državljanov naklonjena članstvu te države v EU;

G.  ker nedavni dogodki na Madžarskem, zlasti zakon o spremembi nekaterih zakonov, ki zaostruje postopke na področjih upravljanja meje in azila, zakon o spremembi zakona o visokem šolstvu in predlagani zakon o preglednosti organizacij, ki prejemajo podporo iz tujine (zakon madžarskega parlamenta T/14967), vzbujajo pomisleke o skladnosti z zakonodajo EU in listino o temeljnih pravicah;

1.  opozarja, da morajo vse države članice EU spoštovati vrednote iz člena 2 PEU;

2.  poziva Komisijo, naj kot varuhinja Pogodb temeljito oceni razmere na Madžarskem in v celoti podpre madžarsko vlado pri njenih prizadevanjih, da bi našla ustrezne rešitve za izražene pomisleke;

3.  poziva madžarsko vlado, naj sodeluje v dialogu s Komisijo; ponovno poudarja, da bi morali obe strani v takšnem dialogu sodelovati nepristransko, na podlagi dokazov in v duhu sodelovanja;

4.  poziva madžarsko vlado, naj medtem upošteva priporočila iz resolucije 2162 (2017) parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 27. aprila 2017;

5.  naroči svojemu Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, naj nadaljuje z razpravo in po potrebi ukrepa, če madžarska vlada ne sprejme ustreznih ukrepov za izboljšanje razmer v roku, ki ga določi Komisija, in če je ugotovljeno očitno tveganje hujšega kršenja vrednot iz člena 2 PEU;

6.  poziva Komisijo, naj Parlament obvešča o svojih ocenah;

7.  ponovno poudarja potrebo po rednem procesu spremljanja in dialoga, ki bo vključeval vse države članice, pa tudi Komisijo in Parlament, da bi se zaščitile temeljne vrednote EU – demokracija, temeljne pravice in pravna država – ter preprečila dvojna merila, kot je Parlament predlagal v svoji resoluciji z dne 25. oktobra 2016 o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice(6);

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu, predsedniku, vladi in parlamentu Madžarske ter vladam in parlamentom držav članic in Svetu Evrope.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0461.

(2)

UL C 407, 4.11.2016, str. 46.

(3)

UL C 75, 26.2.2016, str. 52.

(4)

UL C 249 E, 30.8.2013, str. 27.

(5)

UL C 199 E, 7.7.2012, str. 154.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0409.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov