ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 456kWORD 47k
9.5.2017
PE603.754v01-00
 
B8-0299/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно борбата с омразата и екстремизма в интернет


Иван Яковчич, Йозо Радош

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно борбата с омразата и екстремизма в интернет  
B8‑0299/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че интернет може да донесе значителни ползи при упражняването на свободата на изразяване на мнение;

Б.  като има предвид, че поради появата на все повече фалшиви профили стана невъзможно да се контролира използването и споделянето на информация по интернет;

В.  като има предвид, че терористи използват фалшиви профили за вербуване и за разпространение на пропаганда онлайн;

Г.  като има предвид, че анонимните клеветнически коментари и подбуждащите към омраза изказвания нарушават основните права на човека;

Д.  като има предвид, че в контекста на нарастващия екстремизъм в социалните мрежи и публикуваните онлайн клеветнически коментари държавите членки възнамеряват да приемат специфично законодателство относно интернет;

1.  настоятелно призовава Комисията да насърчава държавите членки да разработят и прилагат еднообразен подход спрямо този въпрос и да намерят баланс между свободата на словото и правото на неприкосновеност на личния живот;

2.  призовава Комисията да издаде насоки за доставчиците на интернет услуги, като ги задължи да предприемат ефективни мерки за ограничаване на разпространението на подбуждащи към омраза и насилие изказвания и да въведат система за филтриране с цел предотвратяване на незаконни изказвания;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност