Πρόταση ψηφίσματος - B8-0299/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0299/2017

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους και του εξτρεμισμού στο διαδίκτυο

  9.5.2017

  σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

  Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

  B8‑0299/2017

  Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους και του εξτρεμισμού στο διαδίκτυο

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να υπάρξουν σημαντικά οφέλη από το Διαδίκτυο στην άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση και η ανταλλαγή πληροφοριών στο διαδίκτυο έχει καταστεί αδύνατο να ελεγχθεί, με την εμφάνιση ολοένα και περισσότερων πλαστών προφίλ·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν ψεύτικους λογαριασμούς για τη στρατολόγηση και τη διάδοση προπαγάνδας στο διαδίκτυο·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανώνυμα συκοφαντικά σχόλια και η ρητορική του μίσους που αναρτώνται στο διαδίκτυο παραβιάζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα της αύξησης του εξτρεμισμού στα κοινωνικά δίκτυα και των δυσφημιστικών σχολίων που αναρτώνται στο διαδίκτυο, τα κράτη μέλη πρόκειται να θεσπίσουν ειδικούς νόμους για το διαδίκτυο·

  1.  καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια ενιαία προσέγγιση στο ζήτημα αυτό και να εξεύρουν μια ισόρροπη σχέση μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα·

  2.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου υποχρεώνοντας τους να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης της ρητορικής του μίσους καθώς και αυτής που ωθεί στη βία, και να εφαρμόσουν ένα σύστημα φιλτραρίσματος ώστε να αποτρέψουν τη ρητορική που οδηγεί σε παράνομες πράξεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.