Förslag till resolution - B8-0299/2017Förslag till resolution
B8-0299/2017

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kampen mot hat och extremism på nätet

  9.5.2017

  i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

  Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

  B8‑0299/2017

  Förslag till Europaparlamentets resolution om kampen mot hat och extremism på nätet

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Internet kan vara till stor nytta för utövandet av yttrandefriheten.

  B.  Användningen och delningen av information på internet har blivit omöjlig att kontrollera allteftersom det dyker upp fler och fler falska profiler.

  C.  Terrorister använder falska konton för rekrytering och för att sprida propaganda online.

  D.  Anonyma, ärekränkande kommentarer och hatpropaganda som läggs ut på nätet kränker de grundläggande mänskliga rättigheterna.

  E.  Mot bakgrund av att extremismen ökar på de sociala medierna och kränkande kommentarer läggs ut på nätet ämnar medlemsstater anta särskilda lagar om internet.

  1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att utarbeta och genomföra en enhetlig strategi i denna fråga och finna en balans mellan yttrandefrihet och rätten till personlig integritet.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra riktlinjer för leverantörer av internettjänster och ålägga dem att vidta verkningsfulla åtgärder för att begränsa spridningen av hatpropaganda samt uppmaningar till våld, och att införa ett filtreringssystem i syfte att förhindra olagliga uttalanden.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.