Päätöslauselmaesitys - B8-0331/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0331/2017

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta

  15.5.2017 - (2017/2654(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0331/2017

  Menettely : 2017/2654(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0331/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0331/2017
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0331/2017

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta

  (2017/2654(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta,

  –  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2017 julkaistun komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteisen tiedonannon ”EU:n Syyrian-strategian osatekijät” ja 3. huhtikuuta 2017 annetut Syyriaa koskevat neuvoston päätelmät, jotka yhdessä muodostavat uuden Syyriaa koskevan EU:n strategian,

  –  ottaa huomioon 4.–5. huhtikuuta pidetyn, EU:n tukeman Syyrian konfliktia ja sen vaikutusta lähialueisiin käsitelleen konferenssin ja siihen liittyvän puheenjohtajien julkilausuman,

  –  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan EU:n puolesta 6. huhtikuuta 2017 antaman julkilausuman väitetystä kemiallisesta iskusta Syyrian Idlibissä,

  –  ottaa huomioon 30. kesäkuuta 2012 annetun Geneven julkilausuman ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2254 (2015),

  –  ottaa huomioon 31. lokakuuta 2000 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (2000) naisista, rauhasta ja turvallisuudesta,

  –  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 19. joulukuuta 2016 antaman päätöslauselman 71/248, jolla perustettiin kansainvälinen, puolueeton ja riippumaton mekanismi auttamaan Syyrian arabitasavallassa maaliskuusta 2011 lähtien tehdyistä kansainvälisen oikeuden mukaan vakavimmista rikoksista vastuussa olevien tutkinnassa ja syyttämisessä,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että EU on toistuvasti todennut, että Syyrian konfliktiin ei ole sotilaallista ratkaisua ja että Syyrian kansan kärsimys, jota ei voida hyväksyä, voidaan lopettaa vain Syyrian johtaman osallistavan siirtymäprosessin avulla;

  B.  ottaa huomioon, että Jean-Claude Juncker totesi syyskuussa 2016 pitämässään unionin tilaa koskevassa puheessa, että tarvitaan EU:n Syyriaa koskeva strategia; toteaa, että parlamentti kehotti lokakuussa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa Federica Mogherinia varmistamaan, että uudella Syyriaa koskevalla strategialla pyritään helpottamaan poliittisen sovintoratkaisun löytymistä Syyriassa, ja sisällyttämään strategiaan seuranta- ja valvontavälineitä, jotta kansainvälisen Syyrian tukiryhmän hyväksymien sitoumusten noudattamista voidaan tehostaa;

  C.  ottaa huomioon, että Syyriaa koskevan EU:n strategian tavoitteena on määritellä, miten EU voi ottaa näkyvämmän ja tehokkaamman roolin pyrkimyksissä, joilla Syyrian kriisiin etsitään pysyvää poliittista ratkaisua YK:ssa sovitun kehyksen puitteissa, ja miten se voi tukea sopimuksenteon jälkeistä jälleenrakentamista sitten, kun maassa on uskottava siirtymäkausi; pitää selvänä, että jälleenrakentaminen voidaan aloittaa vasta poliittisen sopimuksen tekemisen jälkeen, mutta katsoo, että ponnistelut sovinnon aikaansaamiseksi olisi aloitettava niin pian kuin mahdollista ja unionin olisi tuettava niitä tavoitteenaan turvata vakaus pitkällä aikavälillä; katsoo, että totuuden selvittäminen, vastuuvelvollisuuden ja siirtymäkauden oikeusjärjestelyiden edistäminen ja armahdus ovat tässä yhteydessä välttämättömiä;

  D.  ottaa huomioon, että 30. joulukuuta 2016 voimaan tullutta tulitaukoa ei ole noudatettu vaan sitä on rikottu useasti ja sen aikana on tapahtunut vakavia välikohtauksia, kuten oletettavasti hallinnon tekemä kemiallinen isku Khan Sheikhounissa ja pommi-isku, joka kohdistui Aleppon läheisistä piiritetyistä kaupungeista evakuoituja kuljettaneisiin linja-autoihin; toteaa, että iskut kohdistuivat suureen määrään siviilejä, joiden joukossa oli myös lapsia, ja he kärsivät edelleen tästä raa’asta sisällissodasta;

  E.  ottaa huomioon, ettei YK:n välittämissä rauhanneuvotteluissa Genevessä eikä Astanassa käytävissä täydentävissä neuvotteluissa ole tähän mennessä saatu kouriintuntuvia tuloksia; ottaa huomioon, että Syyrian opposition edustajat eivät osallistuneet Astanan neuvottelujen viimeiselle kierrokselle, sillä he protestoivat ilmahyökkäysten jatkamista kapinallisten hallussa olevilla alueilla ja Iranin osallistumista; ottaa huomioon, että Venäjä, Turkki ja Iran allekirjoittivat sopimuksen turvavyöhykkeiden perustamisesta Syyriaan ja että Syyrian oppositio ei hyväksynyt sitä;

  F.  ottaa huomioon, että EU on osoittanut olevansa sitoutunut auttamaan konfliktin humanitaaristen seurausten lieventämisessä; ottaa huomioon, että Brysselissä pidetyssä Syyrian ja sen lähialueiden tulevaisuuden tukemista käsittelevässä konferenssissa ”Supporting the Future of Syria and the Region” sovittiin kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta Syyrian kriisin hoitamiseen ja ylimääräisestä taloudellisesta tuesta humanitaariseen tilanteeseen vastaamiseen; toteaa, että Syyrian tilanne on yhä kriittinen ja että maassa on yli 13,5 miljoonaa avun tarpeessa olevaa ihmistä, joista 4,7 miljoonaa asuu piiritetyillä ja vaikeasti saavutettavilla alueilla ja 6,3 miljoonaa on joutunut siirtymään maan sisällä;

  1.  suhtautuu myönteisesti Syyriaa koskevaan EU:n strategiaan ja järjestettyyn Brysselin konferenssiin, jossa vahvistettiin lupaukset yhteensä 5,6 miljardin euron tuesta, josta summasta 1,3 miljardia tulee EU:lta, joka on suurin avunantaja Syyrian kriisissä; kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan sitoumuksiaan täysimääräisesti ja jatkamaan tuen antamista myös tulevaisuudessa;

  2.  on vankasti sitä mieltä, että EU:n on toimittava aktiivisemmin ja hyödynnettävä merkittävää osallistumistaan konfliktin jälkeiseen rahoitukseen sen varmistamisessa, että sillä on merkittävä rooli YK:ssa sovitun kehyksen puitteissa käytävissä neuvotteluissa, ja turvattava poliittinen siirtymä luomalla erityinen politiikka, jolla pyritään lähentämään eri osapuolia, ja tehostamalla toimiaan aloilla, joilla unioni voi tuoda lisäarvoa;

  3.  tukee Syyrian valtion yhtenäisyyttä, suvereniteettia, alueellista koskemattomuutta ja itsenäisyyttä ja toivoo Syyrian kansalle demokraattista tulevaisuutta; arvostaa varapuheenjohtajan / korkean edustajan viimeaikaisia pyrkimyksiä tavoittaa alueen keskeisimmät toimijat, jotta turvataan poliittinen siirtymä, konfliktin jälkeinen sovinnonteko ja jälleenrakentaminen; on edelleen sitä mieltä, että Syyriaan voidaan saada aikaan rauha vain Syyrian johtaman poliittisen prosessin kautta, jonka myötä järjestetään uuden perustuslain mukaisesti YK:n avustamat ja tarkkailemat vapaat ja rehelliset vaalit;

  4.  vaatii kaikkia osapuolia noudattamaan tulitaukoa, lopettamaan iskujen kohdistamisen siviileihin ja pidättäytymään kaikista toimista, jotka voivat haitata rauhanponnisteluja;

  5.  tuomitsee mitä jyrkimmin julmuudet sekä laajalle levinneet ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin hallinto on Venäjän ja Iranin tukemien puolisotilaallisten joukkojen tuella syyllistynyt, samoin kuin muiden kuin valtiollisten aseistettujen ryhmittymien, erityisesti Isisin/Da’eshin ja muiden jihadistiryhmien, tekemät ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen oikeuden loukkaukset; kehottaa uudelleen YK:n turvallisuusneuvostoa viemään nämä sotarikokset Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi ja korostaa kantaansa, että kaikki kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksia koskevan oikeuden loukkauksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen; kannustaa kaikkia valtioita soveltamaan universaalitoimivallan periaatetta rankaisemattomuuden torjunnassa ja pitää myönteisenä useiden unionin jäsenvaltioiden tätä koskevia toimia;

  6.  tuomitsee poikkeuksetta kaikki kemialliset iskut ja myös äskettäisen Khan Sheikhouniin tehdyn iskun ja painottaa, että tarvitaan huolellinen ja riippumaton tutkinta ja että tekijät on saatettava vastuuseen; pitää myönteisenä YK:n yleiskokouksen päätöstä perustaa kansainvälinen, puolueeton ja riippumaton mekanismi auttamaan Syyrian arabitasavallassa maaliskuusta 2011 lähtien tehdyistä kansainvälisen oikeuden mukaan vakavimmista rikoksista vastuussa olevien tutkinnassa ja syyttämisessä; pitää sitä vastoin valitettavana, että YK:n turvallisuusneuvosto ei voinut hyväksyä Khan Sheikhounin kemiallisen iskun tuomitsevaa päätöslauselmaa, koska Venäjä käytti jälleen veto-oikeuttaan; korostaa Syyrian velvoitetta noudattaa Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) tiedonhankintamatkan sekä YK:n ja OPCW:n yhteisen tutkintamekanismin suosituksia ja kehottaa Syyriaa myöntämään välittömästi esteettömän pääsyn kaikkiin kohteisiin ja tunnustamaan oikeuden tarkastaa ne;

  7.  kehottaa Venäjän liittovaltiota ja Iranin islamilaista tasavaltaa käyttämään vaikutusvaltaansa, jotta Syyrian hallinto hyväksyisi kohtuullisen kompromissin, joka päättäisi sisällissodan ja avaisi tietä osallistavalle ja aidolle siirtymälle, sekä tavoittelisi sitä aktiivisesti; kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita jatkamaan maltillisen opposition tukemista, radikalisoituneiden elementtien tunnistamista ja eristämistä ja sovinnon edistämistä; kannustaa neuvotteluista vastaavan korkean tason komitean jäseniä osallistumaan jatkossakin YK:n välittämiin neuvotteluihin Genevessä;

  8.  panee merkille tuoreen sopimuksen turvavyöhykkeiden perustamisesta Syyriaan ja tukee tavoitetta vahvistaa tulitaukoa, estää hallinnon ilmavoimia lentämästä turvavyöhykkeiden ylitse ja luoda edellytykset humanitaarisen ja lääketieteellisen avun pääsylle, siirtymään joutuneiden siviilien paluulle koteihinsa ja vaurioituneen infrastruktuurin kunnostamiselle; korostaa kuitenkin opposition huolta, että sopimus voisi johtaa vaikutusalueiden syntymiseen ja Syyrian jakautumiseen; korostaa, että on poistettava kaikki mahdolliset tulitaukoon kuulumattomia ryhmiä koskevat epäselvyydet, ja kehottaa kaikkia osapuolia, myös Turkkia, varmistamaan, että sopimuksella ei helpoteta sellaisten joukkojen, jotka ovat liittoutuneet maltillisen opposition kanssa, tai kansainvälisen liittouman puolella Isisiä/Da’eshia vastaan taistelevien kohteeksi ottamista; korostaa, että on turvattava täytäntöönpanon kansainvälinen seuranta, ja tukee YK:n osallistumisen vahvistamista myös humanitaarisen avun pääsyn seurannassa;

  9.  katsoo, että EU:n strategiassa olisi pitänyt tarkastella myös Isisin/Da’eshin ja muiden YK:n nimeämien terroristijärjestöjen vastaista toimintaa koskevia näkökohtia sekä korostaa terrorismin leviämistä edistäneitä perimmäisiä poliittisia ja sosioekonomisia syitä ja määrittää konkreettisia toimia niiden käsittelemiseksi; katsoo lisäksi, että olisi pitänyt käsitellä tapoja, joilla voidaan edistää Syyrian yhteiskunnan monietnisen, ‑uskontoisen ja -tunnustuksellisen luonteen säilyttämistä;

  10.  muistuttaa, että on ensiarvoisen tärkeää toteuttaa aikaisessa vaiheessa luottamusta lisääviä toimia, mukaan luettuina täysin esteetön humanitaarisen avun pääsy kaikkialle Syyriaan, julkisten palveluiden (sähkö, vesi, terveydenhuolto) järjestäminen, kaikkien kaupunkien piiritysten purkaminen sekä vankien ja panttivankien vapauttaminen; pitää myönteisenä Syyrian hallituksen ja kapinallisryhmien tekemää sopimusta neljän piiritetyn kaupungin evakuoinnista; kehottaa kaikkia osapuolia tukemaan ja edistämään kattavan luottamusta lisääviä toimia koskevan sopimuksen hyväksymistä;

  11.  on tyytyväinen, että kansalaisyhteiskunnan, mukaan luettuina naisjärjestöt, tunnustettiin olevan keskeinen osa pysyvää ratkaisua; muistuttaa, että unionin on edistettävä ja helpotettava kansalaisyhteiskunnan ja naisten asianmukaista osallistumista tai kuulemista rauhanprosessin yhteydessä YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien päätöslauselmien 1325 ja 1820 täytäntöönpanoa koskevan EU:n kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaisesti; vaatii, että Syyrian uudessa perustuslaissa on käsiteltävä naisten ihmisoikeuksia;

  12.  pitää valitettavana, että tuhoisa maan sisäinen konflikti on vienyt maan vuosikymmeniä taaksepäin sosiaalisessa ja taloudellisessa kehityksessä ja ajanut miljoonat ihmiset työttömyyteen ja köyhyyteen, tuhonnut merkittävästi terveys- ja koulutuspalveluja ja aiheuttanut laajoja syyrialaisten pakkomuuttoja ja aivovuotoa; huomauttaa tämän vuoksi, että on tärkeää lisätä muuta kuin humanitaarista apua, jolla pyritään vahvistamaan syyrialaisten selviytymiskykyä ja antamaan uusi alku taloudelle; katsoo lisäksi, että heti konfliktin päätyttyä olisi tarjottava kannustimia ammattitaitoisille syyrialaisille pakolaisille, jotta he palaisivat Syyriaan ja osallistuisivat jälleenrakentamiseen;

  13.  tukee täysin tavoitetta, että Syyriassa ja sen lähialueilla varmistetaan ”yhtään sukupolvea lapsia ei menetetä” -aloitteen toteuttaminen, ja kehottaa toteuttamaan lisätoimia sen tavoitteen saavuttamiseksi, että kaikille pakolaislapsille ja haavoittuvassa asemassa oleville lapsille järjestetään vastaanottavissa yhteisöissä laadukasta koulutusta, johon tytöillä ja pojilla on yhtäläinen mahdollisuus päästä; korostaa, että on otettava huomioon pakolaisleireissä annettava usein epävirallinen koulutus ja tuettava traumatisoituneiden lasten psyykkistä kuntoutusta;

  14.  katsoo, että EU:n on aloitettava laatimaan konkreettista suunnitelmaa sen osallistumisesta Syyrian jälleenrakentamiseen ja pyrittävä yhteisiin toimiin yhdessä tärkeimpien kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten sekä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa; tukee tässä yhteydessä varapuheenjohtajan / korkean edustajan alueen tärkeimpien toimijoiden kanssa käymää poliittista vuoropuhelua Syyrian tulevaisuutta koskevan EU:n alueellisen aloitteen yhteydessä; korostaa kuitenkin, että vastuu konfliktin jälkeisestä jälleenrakennusprosessista on tärkeä säilyttää Syyrialla itsellään;

  15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneille kansakunnille, kansainvälisen Syyrian tukiryhmän jäsenille ja kaikille Syyrian konfliktin osapuolille.