Förfarande : 2017/2654(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0331/2017

Ingivna texter :

B8-0331/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0227

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 336kWORD 53k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0331/2017
15.5.2017
PE603.756v01-00
 
B8-0331/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Neena Gill för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP))  
B8‑0331/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet EU:s strategi för Syrien av den 14 mars 2017 från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande och kommissionen samt av rådets slutsatser av den 3 april 2017 om Syrien, som tillsammans utgör EU:s nya strategi för Syrien,

–  med beaktande av den EU-sponsrade konferensen den 4–5 april 2017 om konflikten i Syrien och dess inverkan på regionen och av förklaringen från konferensens medordförande,

–  med beaktande av uttalandet från den höga representanten och vice ordföranden av den 6 april 2017 på EU:s vägnar om den påstådda kemiska attacken i Idlib (Syrien),

–  med beaktande av Genèvekommunikén av den 30 juni 2012 och FN:s säkerhetsråds resolution nr 2254 (2015),

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) av den 31 oktober 2000 om kvinnor, fred och säkerhet,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 71/248 av den 19 december 2016 om inrättande av en internationell, opartisk och oberoende mekanism till stöd för utredningar och lagföring av personer som gjort sig skyldiga till de enligt internationell rätt allvarligaste brotten som begåtts i Arabrepubliken Syrien sedan mars 2011,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har upprepade gånger framhållit att det inte kan finnas någon militär lösning på konflikten i Syrien och att bara en Syrienledd inkluderande övergång kan sätta stopp för det syriska folkets oacceptabla lidande.

B.  Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tog upp behovet av en EU-strategi för Syrien i sitt tal om tillståndet i unionen i september 2016. I oktober uppmanade parlamentet den höga representanten och vice ordföranden Federica Mogherini att se till att den nya strategin för Syrien syftar till en politisk lösning i Syrien och innehåller verktyg för övervakning och genomdrivande för att skärpa respekten för avtalen och åtaganden inom den internationella stödgruppen för Syrien.

C.  Syftet med EU:s strategi för Syrien är att fastställa hur EU kan spela en mer synlig och effektiv roll när det gäller att bidra till en varaktig politisk lösning i Syrien, inom det befintliga ramverk som överenskommits inom FN och stödja återuppbyggnad efter en överenskommelse, när en trovärdig övergång väl har inletts. En återuppbyggnad kan börja först efter det att en politisk överenskommelse har nåtts, men försoningsinsatser bör inledas så snart som möjligt och stödjas av EU i syfte att säkra långsiktig stabilitet. Att fastställa sanningen, verka för ansvarsutkrävande och övergångsrättvisa liksom amnesti är mycket viktigt i detta sammanhang.

D.  Den vapenvila som trädde i kraft den 30 december 2016 respekteras inte utan har flera gånger överträtts och allvarliga incidenter har inträffat, t.ex. den kemiska attacken i Khan Sheikhoun som regimen troligen ligger bakom och bombattacken mot bussar som evakuerade personer ut ur belägrade städer nära Aleppo. Dussintals civila, däribland barn, var måltavla och lidandet tar aldrig slut i detta brutala inbördeskrig.

E.  Varken de FN-ledda fredsförhandlingarna i Genève eller de kompletterande förhandlingarna i Astana har hittills lett till några påtagliga resultat. Syriska oppositionsföreträdare avbröt sitt deltagande i den senaste förhandlingsomgången i Astana i protest mot de fortsatta flygräderna i rebellkontrollerade områden och Irans deltagande. Ryssland, Turkiet och Iran undertecknade ett memorandum om att inrätta nedtrappningszoner i Syrien, vilket inte stöddes av den syriska oppositionen.

F.  EU har visat sitt engagemang för att bidra till att mildra de humanitära konsekvenserna av konflikten. Vid Brysselkonferensen om stöd till Syriens och regionens framtid enades man om ett helhetsgrepp för att hantera krisen i Syrien, med ytterligare finansiellt stöd till insatser med anledning av den humanitära situationen. Situationen i landet är fortsatt kritisk med över 13,5 miljoner hjälpbehövande i Syrien, varav 4,7 miljoner bor i belägrade och svårnådda områden och 6,3 miljoner är internflyktingar.

1.  Europaparlamentet välkomnar EU:s strategi för Syrien och resultatet av Brysselkonferensen med åtaganden om 5,6 miljarder euro, varav 1,3 miljarder från EU, den största givaren i krisen. Parlamentet uppmanar med kraft alla deltagare att fullt ut infria sina åtaganden och att fortsätta ge stöd i framtiden.

2.  Europaparlamentet är fast övertygat om att EU måste engagera sig mer aktivt och på grundval av sitt stora finansiella bidrag efter konflikten spela en betydande roll i förhandlingarna inom det befintliga ramverk som överenskommits inom FN och säkerställa den politiska övergången, med en särskild politik som syftar till att få parterna att närma sig varandra, samt intensifiera sina ansträngningar på områden där EU kan ha ett mervärde.

3.  Europaparlamentet stöder Syriens enhet, suveränitet, territoriella integritet och oberoende och önskar det syriska folket en demokratisk framtid. Parlamentet uppskattar de ansträngningar som den höga representanten och vice ordföranden gjort för att nå de centrala aktörerna i regionen, i syfte att säkerställa en politisk övergång och försoning och återuppbyggnad efter konflikten. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att en Syrienledd politisk process som leder till fria och rättvisa val, som stöds och övervakas av FN och hålls på grundval av den nya konstitutionen, är det enda sättet att uppnå fred i landet.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla parter att respektera vapenvilan, att omedelbart upphöra med att göra civilbefolkningen till måltavla och att avstå från alla handlingar som kan inverka negativt på fredsansträngningarna.

5.  Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag de grymheter och utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt som begås av regimen med stöd av Ryssland och Iran-stödda milisgrupper, liksom de människorättsbrott och kränkningar av internationell humanitär rätt som icke-statliga väpnade grupper, särskilt IS/Daish och andra jihadistgrupper, gör sig skyldiga till. Parlamentet upprepar sin uppmaning till FN:s säkerhetsråd att dra dessa krigsförbrytelser inför Internationella brottmålsdomstolen, och betonar sin ståndpunkt att alla som gör sig skyldiga till kränkningar av internationell humanitär rätt och människorättsbrott måste ställas till svars. Parlamentet uppmuntrar alla stater att tillämpa principen om universell jurisdiktion för att bekämpa straffrihet, och välkomnar de åtgärder som ett antal av EU:s medlemsstater har vidtagit i detta syfte.

6.  Europaparlamentet fördömer ovillkorligen alla kemiska attacker, inbegripet den senaste i staden Khan Sheikhoun, och betonar nödvändigheten av en grundlig och opartisk utredning och ansvarsutkrävande. Parlamentet välkomnar FN:s generalförsamlings beslut att inrätta en internationell, opartisk och oberoende mekanism till stöd för utredningar och lagföring av de som gjort sig skyldiga till de enligt internationell rätt allvarligaste brotten som begåtts i Syrien sedan mars 2011. Parlamentet beklagar dock att FN:s säkerhetsråd, till följd av ytterligare ett veto från Rysslands sida, inte kunde anta en resolution med fördömande av den kemiska attacken i Khan Sheikhoun. Parlamentet betonar Syriens skyldighet att följa de rekommendationer som utfärdas av Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och dess undersökningsuppdrag och den för OPCW och FN gemensamma utredningsmekanismen, och att ge dem rätt att inspektera alla berörda platser och ge dem omedelbart och obehindrat tillträde till platserna.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Ryska federationen och Islamiska republiken Iran att använda sitt inflytande på den syriska regimen, så att den går med på och aktivt verkar för en rimlig kompromiss som sätter stopp för inbördeskriget och banar väg för en inkluderande och verklig övergång. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta stödja den moderata oppositionen, att identifiera och isolera radikaliserade element och verka för försoning. Parlamentet uppmuntrar medlemmarna i den höga förhandlingskommittén att fortsätta delta i de FN-ledda förhandlingarna i Genève.

8.  Europaparlamentet noterar den senaste tidens memorandum om att inrätta nedtrappningszoner i Syrien och stöder avsikten att vapenvilan ska stärkas, att regimens flygvapen ska stoppas från att flyga över nedtrappningszonerna och att förutsättningar ska skapas för tillträde för humanitärt bistånd och läkarvård, för att fördrivna civila ska kunna återvända hem och för återställande av skadad infrastruktur. Parlamentet framhåller dock att oppositionen uttryckt oro över att uppgörelsen kan leda till att inflytandeområden inrättas och att Syrien delas upp. Parlamentet framhåller vikten av att undanröja alla oklarheter beträffande grupper som inte omfattas av vapenvilan och uppmanar alla parter, inklusive Turkiet, att säkerställa att memorandumet inte används för att attackera styrkor som är allierade med den moderata oppositionen eller stridande på den internationella koalitionens sida mot IS/Daish. Parlamentet understryker att en internationell övervakning av genomförandet måste säkerställas och stöder ett större FN-deltagande, även i övervakningen av tillträdet för humanitärt bistånd.

9.  Europaparlamentet anser att EU-strategin även borde ha innehållit aspekter rörande bekämpningen av IS/Daish och andra FN-listade terroristorganisationer, och framhållit och fokuserat på de politiska och socioekonomiska grundorsakerna som har främjat spridningen av terrorism och fastställt konkreta åtgärder för att komma till rätta med dem. Olika sätt att bidra till att bevara det syriska samhällets etniska, religiösa och konfessionella mångfald borde också ha utvecklats.

10.  Europaparlamentet påminner om att det är avgörande med snabbt inrättade förtroendeskapande åtgärder, däribland helt obehindrat tillträde för humanitärt bistånd i hela Syrien, tillhandahållande av grundläggande offentliga tjänster (el, vatten, hälso- och sjukvård), att alla belägringar av städer upphör och att fångar och gisslan släpps. Parlamentet välkomnar överenskommelsen mellan den syriska regeringen och rebellgrupperna om att tillåta evakuering av fyra belägrade städer. Alla parter uppmanas eftertryckligen att stödja och underlätta antagandet av en övergripande överenskommelse om förtroendeskapande åtgärder.

11.  Europaparlamentet finner det tillfredsställande att civilsamhället, däribland kvinnoorganisationer, erkändes som en del av en varaktig lösning. Parlamentet påminner om att EU måste främja ett tillfredsställande deltagande av eller samråd med civilsamhället och kvinnor i fredsprocessen, i överensstämmelse med den övergripande strategin för EU:s genomförande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 om kvinnor, fred och säkerhet. Kvinnors mänskliga rättigheter måste återspeglas i Syriens nya konstitution.

12.  Europaparlamentet beklagar att det förödande inbördeskriget har gjort att landet slungats tiotals år tillbaka vad gäller den sociala och ekonomiska utvecklingen, tvingat in miljoner i arbetslöshet och fattigdom, lett till avsevärd förstörelse av hälso- och sjukvårds- och utbildningstjänster samt storskalig fördrivning av syrier och kompetensflykt. Parlamentet pekar därför på vikten av att öka det icke-humanitära biståndet i syfte att stärka folkets motståndskraft i Syrien och få igång ekonomin igen. Så snart konflikten är över bör kvalificerade syriska flyktingar uppmuntras att återvända hem och bidra till återuppbyggnaden av landet.

13.  Europaparlamentet stöder fullt ut initiativet ”Ingen förlorad generation av barn” i Syrien och i regionen, och uppmanar till ytterligare ansträngningar för att nå målet att alla flyktingbarn och utsatta barn i värdsamhällena ska få bra utbildning med lika tillträde för flickor och pojkar. Parlamentet framhåller att den ofta informella utbildningen i flyktingläger måste erkännas och att den psykologiska rehabiliteringen av dessa traumatiserade barn måste stödjas.

14.  Europaparlamentet anser att EU måste börja utarbeta en konkret plan för sitt engagemang i återuppbyggnaden av Syrien och rikta in sig på inkluderande gemensamma åtgärder med centrala internationella organisationer och finansinstitut samt regionala och lokala aktörer. Parlamentet stöder i detta avseende den politiska dialogen mellan den höga representanten och vice ordföranden och aktörer från regionen i enlighet med EU:s regionala initiativ om Syriens framtid. Parlamentet framhåller dock vikten av att syrierna själva äger återuppbyggnadsprocessen efter konflikten.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU-medlemsstaternas regeringar och parlament, FN, medlemmarna i den internationella stödgruppen för Syrien samt alla parter i konflikten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy