Процедура : 2017/2687(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0332/2017

Внесени текстове :

B8-0332/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0229

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 486kWORD 53k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0300/2017
15.5.2017
PE603.757v01-00
 
B8-0332/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно бежанския лагер в Дадааб (2017/2687(RSP))


Чарлз Танък, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Томаш Пьотър Поремба, Нотис Мариас, Рафаеле Фито, Арне Герике, Карол Карски, Ангел Джамбазки, Яна Житнянска, Ружа Томашич, Анна Елжбета Фотига, Моника Маковей от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно бежанския лагер в Дадааб (2017/2687(RSP))  
B8-0332/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г. относно стратегията на ЕС за региона на Африканския рог(1),

–  като взе предвид Тристранното споразумение от 2013 г. между Кения, Сомалия и Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), уреждащо доброволното репатриране на сомалийски бежанци, живеещи в Кения,

–  като взе предвид изявлението на говорителите на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, члена на Комисията, отговарящ за международното сътрудничество и развитие Невен Мимица, и члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи Христос Стилианидис, относно решението на правителството на Кения от 20 май 2016 г. да закрие бежанските лагери в Дадааб,

–  като взе предвид резултатите от Лондонската конференция относно Сомалия през 2017 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в Кения се намират около 500 000 бежанци, като броят продължава да се увеличава поради нарастването на несигурността в региона, особено в Южен Судан; като има предвид, че по данни на ООН за април 2017 г. в петте зони на бежанския комплекс Дадааб живеят приблизително 245 000 бежанци, повечето от които са с произход от Сомалия;

Б.  като има предвид, че бежанският комплекс Дадааб беше създаден през 1991 г. като временно решение за лицата, търсещи убежище и бягащи от преследване, насилие и нестабилност в региона на Източна Африка, и по-конкретно от гражданската война в Сомалия;

В.  като има предвид, че през май 2016 г. правителството на Кения обяви, че през ноември 2016 г. бежанският лагер Дадааб ще бъде затворен поради съображения за сигурност, като го определи като „развъдник на бойци на Ал Шабаб“; като има предвид, че през ноември 2016 г. правителството на Кения отложи закриването на лагера с още шест месеца по „хуманитарни причини“;

Г.  като има предвид, че на 9 февруари 2017 г. Върховният съд на Кения блокира предложението на правителството да закрие бежанския лагер, като постанови, че решението на правителството е прекомерно, произволно и непропорционално;

Д.  като има предвид, че през 2013 г. беше подписано Тристранно споразумение между Кения, Сомалия и ВКБООН, уреждащо доброволното репатриране на сомалийски бежанци, живеещи в Кения, с оглед на безопасното и достойно доброволно връщане на сомалийски бежанци в стабилни части на Сомалия; като има предвид, че решението относно условията за връщане трябва да се основава на информация, която е обективна, точна и неутрална, и на право на избор; като има предвид, че според организации за защита на правата на човека понастоящем нито едно от тези условия не е изпълнено в Дадааб;

Е.  като има предвид, че Африканският рог е един от регионите с най-голяма продоволствена несигурност в света, и като има предвид, че поради задълбочаващата се суша милиони хора в Сомалия рискуват да бъдат изложени на глад, който би бил третият глад през последните 25 години; като има предвид, че положението се променя много бързо, като над 6,2 милиона души се нуждаят от храна и вода, и като има предвид, че това може да доведе до допълнително вътрешно разселване;

Ж.  като има предвид, че над 25 000 души в Сомалия са били заразени с холера или остра диария, и като има предвид, че според Световната здравна организация (СЗО) до лятото епидемията би могла да удвои мащаба си; като има предвид, че в Сомалия смъртността при тази болест е вече 2,1%, два пъти над прага за бедствено положение;

З.  като има предвид, че регионът е засегнат от предизвикателства, свързани с незаконна миграция, принудително разселване, трафик на хора, тероризъм и въоръжени конфликти;

И.  като има предвид, че положението със сигурността в Сомалия остава опасно и непредсказуемо и нападенията на Аш-Шабаб и други въоръжени и терористични групировки продължават; като има предвид, че на 6 април 2017 г. президентът Мохамед Абдулахи Мохамед (Фармаджо) обяви Сомалия за военна зона и предложи амнистия за членовете на ислямистката въоръжена групировка Аш-Шабаб, включително обучение, заетост и образование, ако предадат оръжието си в рамките на 60 дни;

К.  като има предвид, че ЕС е поел ангажимент за подкрепа на мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) чрез предоставяне на финансиране, за да се гарантира сигурността и да се намали заплахата, която представляват Аш-Шабаб и другите групировки; като има предвид, че на 23 март 2017 г. Комисията на Африканския съюз свика консултация на високо равнище, в присъствието на ЕС и ООН, относно бъдещето на AMISOM и подкрепата за институциите в сектора на сигурността и реформите в Сомалия;

Л.  като има предвид, че на 11 май 2017 г. по време на Лондонската конференция относно Сомалия ЕС обяви нова помощ за Сомалия в размер на 200 милиона евро;

М.  като има предвид, че Европейската комисия отпусна 286 милиона евро в подкрепа на Сомалия по линия на 11-ия Европейски фонд за развитие (за периода 2014 – 2020 г.), с акцент върху укрепването на функциите на държавата, подобряването на продоволствената сигурност и устойчивостта и насърчаването на образованието за младите хора; като има предвид, че споразумението за Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка беше подписано на срещата на върха по въпросите на миграцията във Валета на 12 ноември 2015 г. с оглед преодоляване на първопричините за нестабилността, принудителното разселване и незаконната миграция и спомагане за доброто управление на миграцията;

Н.  като има предвид, че ЕС е дългогодишен партньор на Сомалия в помощта за развитие, операциите по поддържане на мира и хуманитарната помощ; като има предвид, че за периода 2015 – 2020 г. сътрудничеството на ЕС и неговите държави членки, в т.ч. помощта за развитие, хуманитарната помощ и операциите по поддържане на мира, е на стойност 3,4 милиарда евро;

1.  поздравява Кения и региона на Дадааб за огромната роля в приемането на голям брой бежанци през последните десетилетия;

2.  подчертава, че диалогът по предизвикателствата, произтичащи от неотдавнашните решения относно евентуалното затваряне на бежанския лагер Дадааб, следва да бъде осъществен в рамките на Тристранното споразумение между Кения, Сомалия и ВКБООН;

3.  отбелязва, че продължаващата нестабилност в региона, както и задълбочаващата се суша и свързаният с това риск от глад, не допринасят за създаването на условия, позволяващи широкомащабно безопасно и достойно връщане на бежанци;

4.  поради това подчертава, че Европейският съюз следва да остане ангажиран да работи с правителствата на Кения и Сомалия, както и с регионални организации и международната общност като цяло, за да спомогне за намирането на решения на продължаващата ситуация с бежанците и за да се гарантира, че бежанците, оставащи в Дадааб, получават подходяща помощ и възможности за други трайни решения;

5.  настоява всички организирани връщания на бежанци от Дадааб да спазват изцяло стандартите за доброволно репатриране; призовава правителството на Кения да гарантира, че бежанците получават точна и актуална информация за условията в Сомалия;

6.  призовава ЕС и международната общност да гарантират, че в рамките на програмите за преместване в региона се обръща особено внимание уязвимите групи хора да се преместват в безопасни райони и правата на бежанците да бъдат зачитани;

7.  подчертава значението на подкрепата на ЕС за AMISOM като неразделна част от широкообхватния и дългосрочен подход на ЕС в подкрепа на сигурността и усилията за развитие в Сомалия; подчертава необходимостта от по-добро управление на границите между Сомалия и съседните ѝ държави, които се считат за поле на действие на мрежи на трафиканти и контрабандисти на хора, както и контрабандисти на оръжия, наркотици и други забранени стоки, и по такъв начин предоставят финансиране за престъпни и терористични дейности; очаква Мисията на ЕС за обучение в Сомалия да работи в тясно сътрудничество с AMISOM и сомалийските органи с цел споделяне на най-добри практики за подобряване на управлението на границите, за да се залавят трафикантите и контрабандистите;

8.  подчертава своята подкрепа за целите на Доверителния фонд на ЕС за Африка за разглеждане на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в региона на Източна Африка; подчертава значението на ориентиран към хората и общността подход, така че със средствата на Доверителния фонд на ЕС да се подпомагат връщанията от Дадааб и да се установят мерки за устойчиво развитие и устойчивост в региона;

9.  призовава ЕС и международните партньори да изпълнят поетите ангажименти за Сомалия, по-специално чрез полагане на усилия за продоволствена сигурност, за да се избегне заплахата от глад, за укрепване на сигурността, помиряване на спорещите общности, подобряване на управлението на публичните финанси и съдействие за приключване на преразглеждането на конституцията, с цел постигане на дългосрочна стабилност; приветства новата помощ от ЕС в размер на 200 милиона евро, обявена на Лондонската конференция относно Сомалия; подчертава, че ангажиментът изисква силно лидерство и решителност вътре в Сомалия;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, Европейската служба за външна дейност, на държавите членки, на правителствата и парламентите на Кения и Сомалия, както и на председателя и Асамблеята на Африканския съюз.

(1)

OВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 38.

Правна информация - Политика за поверителност