Postup : 2017/2687(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0332/2017

Předložené texty :

B8-0332/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0229

NÁVRH USNESENÍ
PDF 271kWORD 52k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0300/2017
15.5.2017
PE603.757v01-00
 
B8-0332/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o uprchlickém táboře Dadaab (2017/2687(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o uprchlickém táboře Dadaab (2017/2687(RSP))  
B8-0332/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2013 o strategii EU pro oblast Afrického rohu(1),

–  s ohledem na třístrannou dohodu mezi Keňou, Somálskem a Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) z roku 2013, která upravuje dobrovolné navracení somálských uprchlíků žijících v Keni;

–  s ohledem na prohlášení mluvčích místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federici Mogheriniové, evropského komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena Mimici a evropského komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ohledně rozhodnutí keňské vlády ze dne 20. května 2016 uzavřít uprchlické tábory v Dadaabu,

–  s ohledem na výsledky Konference o Somálsku konané v roce 2017 v Londýně;

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Keni pobývá na 500 000 uprchlíků a jejich počty se kvůli narůstajícímu nebezpečí v regionu, zejména v Jižním Súdánu, neustále zvyšují; vzhledem k tomu, že podle statistiky OSN z dubna 2017 žije v pěti zónách, které patří k uprchlickému táboru v Dadaabu, zhruba 245 000 uprchlíků a většina z nich pochází ze Somálska;

B.  vzhledem k tomu, že uprchlický tábor v Dadaabu byl založen v roce 1991 jako dočasné řešení pro osoby, které hledají přístřeší, utíkají před pronásledováním, násilím a nestabilitou ve východní Africe a zejména před občanskou válkou v Somálsku;

C.  vzhledem k tomu, že v květnu 2016 keňská vláda oznámila, že v listopadu 2016 uprchlický tábor v Dadaabu uzavře kvůli bezpečnostním hrozbám poté, co ho nazvala „líhní skupiny aš-Šabáb“; vzhledem k tomu, že v listopadu 2016 keňská vláda „z humanitárních důvodů“ pozdržela uzavření tábora o šest měsíců;

D.  vzhledem k tomu, že 9. února 2017 Nejvyšší soud v Keni zablokoval snahu vlády uprchlický tábor uzavřít s tím, že rozhodnutí vlády zhodnotil jako přehnané, svévolné a nepřiměřené;

E.  vzhledem k tomu, že v roce 2013 byla podepsána třístranná dohoda mezi Keňou, Somálskem a UNHCR o dobrovolném navracení somálských uprchlíků žijících v Keni, jejímž cílem je bezpečný a důstojný dobrovolný návrat somálských uprchlíků do stabilních oblastí v Somálsku; vzhledem k tomu, že rozhodnutí o podmínkách navracení musí být založeno na informacích, které jsou objektivní, přesné a neutrální, a na svobodné volbě; vzhledem k tomu, že podle organizací pro lidská práva není ani jedna z uvedených podmínek v současné době v Dadaabu splněna;

F.  vzhledem k tomu, že Africký roh patří mezi oblasti, které jsou na světě nejvíce ohrožené nedostatkem potravin, a vzhledem k tomu, že zhoršující se sucha způsobují, že milionům lidí v Somálsku hrozí, že se budou potýkat se třetím hladomorem v průběhu posledních 25 let; vzhledem k tomu, že se situace postupuje velmi rychle a více než 6,2 milionu lidí potřebuje potraviny a vodu, což může vést k dalšímu vnitřnímu vysidlování;

G.  vzhledem k tomu, že podle Světové zdravotnické organizace (WHO) více než 25 000 osob v Somálsku postihla cholera nebo akutní průjem a rozsah epidemie by mohl být nadcházející léto dvojnásobný; vzhledem k tomu, že míra smrtelnosti na tuto nemoc v Somálsku již dosahuje 2,1 %, což je dvakrát více, než je hranice krizové situace;

H.  vzhledem k tomu, že oblast čelí výzvám, jako je nelegální migrace, násilné vysídlení obyvatelstva, obchodování s lidmi, terorismus a ozbrojený konflikt;

I.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Somálsku je i nadále nebezpečná a nepředvídatelná a útoky skupiny aš-Šabáb a dalších ozbrojených skupin neustávají; vzhledem k tomu, že dne 6. dubna 2017 prezident Mohamed Abdullahi „Farmajo“ Mohamed vyhlásil Somálsko za válečnou zónu a nabídl členům islamistické militantní skupiny aš-Šabáb amnestii, včetně odborné přípravy, zaměstnání a vzdělání, za podmínky, že do 60 dnů složí zbraně;

K.  vzhledem k tomu, že EU je odhodlána misi Africké unie v Somálsku (AMISOM) podporovat prostřednictvím poskytování finančních prostředků pro zajištění bezpečnosti a zmírnění hrozeb ze strany aš-Šabábu a dalších skupin; vzhledem k tomu, že dne 23. března 2017 komise Africké unie svolala konzultace na vysoké úrovni, za účasti EU a OSN, o budoucnosti mise AMISOM a podpoře institucím bezpečnostního sektoru a reformy v Somálsku;

L.  vzhledem k tomu, že dne 11. května 2017 EU na konferenci o Somálsku konané v Londýně oznámila poskytnutí nové finanční podpory Somálsku ve výši 200 milionů EUR;

M.  vzhledem k tomu, že Evropská komise vyčlenila na podporu Somálska 286 milionů EUR v rámci 11. Evropského rozvojového fondu (na období 2014–2020), který se zaměřuje na posílení funkcí státu, zlepšení potravinového zabezpečení a odolnosti a na podporu vzdělání mladých lidí; vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2015 byl na vrcholné schůzce ve Valettě podepsán svěřenský fond EU pro Afriku s cílem řešit hlavní příčiny nestability, násilného vysídlení obyvatelstva a nelegální migrace a přispívat k dobrému řízení migrace;

N.  vzhledem k tomu, EU je dlouhodobým partnerem Somálska, pokud jde o rozvojovou pomoc, mírové operace a humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že v období 2015–2020 se finanční prostředky EU a prostředky na spolupráci jejích členských států, včetně rozvojové pomoci, humanitární pomoci a mírových operací, vyšplhaly na 3,4 miliardy EUR;

1.  vyslovuje uznání Keně a oblasti Dadaabu za velmi významnou úlohu, kterou sehrály v poskytování přístřeší velkému počtu uprchlíků v posledních desetiletích;

2.  zdůrazňuje, že dialog o výzvách vyvstávajících z nedávných rozhodnutí o možném uzavření uprchlického tábora v Dadaabu by měl probíhat v rámci třístranné dohody mezi Keňou, Somálskem a UNHCR;

3.  konstatuje, že přetrvávající nestabilita v regionu, jakož i zhoršující se sucho a s ním spojené riziko hladomoru nepřispívají k vytváření podmínek umožňujících bezpečné a důstojné navracení uprchlíků ve velkém měřítku;

4.  zdůrazňuje proto, že Evropská unie by měla být i nadále odhodlána ke spolupráci s vládou v Keni a Somálsku, jakož i s regionálními organizacemi a širší mezinárodní komunitou, aby pomohla najít řešení vleklé uprchlické situace a zajistit, aby se uprchlíkům, kteří ještě v Dadaabu zůstávají, dostalo adekvátní pomoci a příležitostí pro další udržitelná řešení;

5.  trvá na tom, že jakékoli organizované navracení uprchlíků z Dadaabu musí být plně v souladu s normami pro dobrovolné navracení; vyzývá keňskou vládu, aby zajistila, aby uprchlíkům byly poskytovány přesné a aktuální informace o podmínkách v Somálsku;

6.  vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby zajistily, aby relokační programy v regionu věnovaly zvláštní pozornost zranitelným skupinám osob přesidlovaných do bezpečných regionů a aby byla dodržována práva uprchlíků;

7.  zdůrazňuje důležitost podpory EU misi AMISOM jakožto nedílné součásti komplexního a dlouhodobého přístupu EU, který podporuje bezpečnost a rozvojové snahy v Somálsku; zdůrazňuje potřebu lépe spravovat hranice mezi Somálskem a jeho sousedními zeměmi, které jsou považovány za oblasti, kde působí sítě obchodníků s lidmi a převaděčů, jakož i obchodníků se zbraněmi, drogami a dalším nelegálním zbožím, a poskytují tak finanční prostředky pro kriminální a teroristickou činnost; očekává, že výcviková mise EU v Somálsku bude úzce spolupracovat s misí AMISOM a somálskými úřady a budou spolu sdílet osvědčené postupy ohledně lepší správy hranic s cílem zadržet obchodníky s lidmi a převaděče;

8.  zdůrazňuje svou podporu cílům svěřenského fondu EU pro Afriku při řešení hlavních příčin nelegální migrace a vysídlených osob v oblasti východní Afriky; zdůrazňuje, že při provádění zdrojů svěřenského fondu EU pro Afriku v rámci pomoci s navracením uprchlíků z Dadaabu a zavádění opatření udržitelného rozvoje a odolnosti v regionu je důležitý přístup zaměřený na osoby a komunitu;

9.  vyzývá EU a mezinárodní partnery, aby splnily své závazky vůči Somálsku, a to zejména vynaložením úsilí pro zajištění potravinového zabezpečení s cílem zamezit hrozícímu hladomoru, posílit bezpečnost, usmířit komunitní spory, zlepšit správu veřejných financí a pomáhat s dokončením revize ústavy, a docílit tak dlouhodobé stability; vítá novou finanční podporu EU ve výši 200 milionů EUR, která byla oznámena na konferenci o Somálsku v Londýně; zdůrazňuje, že tento závazek vyžaduje pevné vedení a odhodlání ze strany Somálska;

10.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předložil Komisi, Radě, Evropské službě pro vnější činnost, členským státům, vládám a parlamentům v Keni a Somálsku a předsedovi a shromáždění Africké unie.

(1)

Úř. věst. C 440, 30.12.2015, s. 38.

Právní upozornění - Ochrana soukromí