Procedure : 2017/2687(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0332/2017

Indgivne tekster :

B8-0332/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0229

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 266kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0300/2017
15.5.2017
PE603.757v01-00
 
B8-0332/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om flygtningelejren i Dadaab (2017/2687(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om flygtningelejren i Dadaab (2017/2687(RSP))  
B8-0332/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2013 om en EU-strategi for Afrikas Horn(1),

–  der henviser til trepartsaftalen fra 2013 mellem Kenya, Somalia og De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) om frivillig tilbagevenden for somaliske flygtninge, der bor i Kenya,

–  der henviser til erklæringen fra talspersonerne for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, EU's kommissær for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica, EU-kommissær med ansvar for humanitær bistand og kriseforvaltning, Christos Stylianides, om den kenyanske regerings beslutning om at lukke flygtningelejrene i Dadaab af den 20. maj 2016,

–  der henviser til konklusionerne fra Londonkonferencen om Somalia,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Kenya huser ca. 500 000 flygtninge, og at antallet fortsætter med at vokse som følge af den stigende usikkerhed i regionen, navnlig i Sydsudan; der henviser til, at der ifølge FN's statistikker for april 2017 skønnes at leve 245 000 flygtninge i de fem zoner, der tilhører flygtningekomplekset i Dadaab, hvoraf størstedelen stammer fra Somalia;

B.  der henviser til, at flygtningekomplekset i Dadaab blev oprettet i 1991 som en midlertidig løsning for mennesker, der flygtede fra forfølgelse, vold og ustabilitet i Østafrika, og navnlig borgerkrigen i Somalia;

C.  der henviser til, at Kenyas regering i maj 2016 erklærede, at flygtningelejren i Dadaab ville lukke i november 2016 på grund af sikkerhedsmæssige bekymringer, efter at den blev kaldt for "en skole for al-Shabaab"; der henviser til, at Kenyas regering i november 2016 udskød lejrens lukning med yderligere seks måneder af "humanitære årsager";

D.  der henviser til, at højesteretten i Kenya den 9. februar 2017 blokerede regeringens forsøg på at lukke flygtningelejren ved at dømme, at regeringens afgørelse var overdreven, vilkårlig og uforholdsmæssig;

E.  der henviser til, at trepartsaftalen for 2013 mellem Kenya, Somalia og UNHCR for frivillig tilbagevenden for somaliske flygtninge, der bor i Kenya, blev undertegnet med henblik på somaliske flygtninges sikre og værdige tilbagevenden til stabile områder i Somalia; der henviser til, at en afgørelse om tilbagesendelse skal være baseret på oplysninger, som er objektive, præcise og neutrale og på baggrund af et frit valg; der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer oplyser, at ingen af disse to betingelser er opfyldt i Dadaab i øjeblikket;

F.  der henviser til, at Afrikas Horn er en af de regioner i verden, hvor fødevaresituationen er mest usikker, og der henviser til, at den forværrede tørkesituation giver en risiko for, at millioner af mennesker i Somalia står over for, hvad der vil være den tredje hungersnød i 25 år; der henviser til, at situationen udvikler sig hastigt, og mere end 6,2 mio. mennesker har brug for mad og vand, og at dette kan medføre yderligere intern fordrivelse;

G.  der henviser til, at over 25 000 mennesker i Somalia har været ramt af kolera eller akut diarré, og at epidemien kan blive fordoblet i løbet af sommeren, ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO); der henviser til, at dødeligheden for sygdommen allerede er 2,1 % i Somalia, det dobbelte af tærsklen for nødsituationer;

H.  der henviser til, at regionen er ramt af udfordringer i forbindelse med irregulær migration, tvangsfordrivelse, menneskehandel, terrorisme og væbnede konflikter;

I.  der henviser til, at sikkerhedssituationen i Somalia fortsat er farlig og uforudsigelig og at angreb begået af al-Shabaab og andre væbnede grupper og terrorgrupper fortsætter; der henviser til, at præsident Mohamed Abdullahi ”Farmajo” den 6. april 2017 erklærede Somalia for en krigszone og tilbød amnesti til medlemmer af den militante islamistiske gruppe al-Shabaab, herunder uddannelse, beskæftigelse og uddannelse, hvis de nedlagde våbnene inden for 60 dage;

K.  der henviser til, at EU har forpligtet sig til at støtte Den Afrikanske Unions Mission i Somalia (AMISOM) gennem ydelse af finansiering til sikkerhed og mindskelse af truslen fra Al Shabaab og andre; der henviser til, at Den Afrikanske Union den 23. marts 2017 afholdt en høring på højt niveau med deltagelse af EU og FN om fremtiden for AMISOM og støtte til institutioner i sikkerhedssektoren og reformer i Somalia;

L.  der henviser til, at EU den 11. maj 2017 bebudede, at Somalia får en ny støtte til en værdi af 200 mio. EUR på Londonkonferencen om Somalia;

M.  der henviser til, at Kommissionen har afsat 286 mio. EUR i støtte til Somalia under 11. Europæiske Udviklingsfond (for perioden 2014-2020), som fokuserer på at styrke de statslige funktioner, forbedre fødevaresikkerhed og modstandsdygtighed samt fremme uddannelse for unge; der henviser til, at EU's Nødtrustfond for Afrika (EUTF) blev undertegnet på Vallettatopmødet om migration den 12. november 2015 med henblik på at tackle de grundlæggende årsager til den manglende stabilitet, tvangsfordrivelse og irregulær migration og bidrag til god migrationsforvaltning;

N.  der henviser til, at EU længe har været i et partnerskab med Somalia om udviklingsstøtte, fredsbevarende operationer og humanitær bistand; der henviser til, at EU og dets medlemsstaters samarbejde for perioden 2015-2020, herunder udviklingsbistand, humanitær bistand og fredsbevarende operationer, beløber sig til 3,4 mia. EUR;

1.  roser Kenya og regionen Dadaab for den store rolle, som den har spillet i at være vært for et stort antal flygtninge igennem de seneste årtier;

2.  understreger, at der bør handles på dialogen om de udfordringer, der er affødt af de seneste afgørelser om den eventuelle lukning af flygtningelejren i Dadaab inden for rammerne af trepartsaftalen mellem Kenya, Somalia og UNHCR;

3.  bemærker, at den vedvarende ustabilitet i regionen samt stigende tørke og den dertil hørende risiko for hungersnød ikke bidrager til at skabe vilkår, der muliggør en omfattende sikker og værdig tilbagevenden af flygtninge;

4.  understreger derfor, at EU bør forblive engageret i arbejdet med Kenyas og Somalias regeringer samt regionale organisationer og det bredere internationale samfund for at hjælpe med at finde løsninger på den langtrukne flygtningesituation og sikre, at de flygtninge, der bliver i Dadaab, får den nødvendige støtte og muligheder for andre varige løsninger;

5.  insisterer på, at alle organiserede tilbagesendelser af flygtninge fra Dadaab fuldt ud overholde standarder for frivillig tilbagevenden; opfordrer Kenyas regering til at sikre, at flygtninge får nøjagtige og ajourførte oplysninger om forholdene i Somalia;

6.  opfordrer EU og det internationale samfund til at sikre, at der i programmer for genbosættelse i regionen er særlig opmærksomhed på, at sårbare grupper af mennesker bliver flyttet til sikre områder, og at flygtninges rettigheder respekteres;

7.  understreger vigtigheden af EU's støtte til AMISOM som en integreret del af EU's omfattende, langsigtede strategi til støtte for sikkerhed og udvikling i Somalia; understreger behovet for en bedre forvaltning af grænserne mellem Somalia og dets nabolande, som betragtes som legeplads for netværk for menneskehandlere og -smuglere samt smuglere af våben, narkotika og andre ulovlige varer og derigennem skaber finansiering til kriminelle aktiviteter og terroraktiviteter; forventer, at EU's uddannelsesmission for Somalia arbejder tæt sammen med AMISOM og de somaliske myndigheder om at udveksle bedste praksis om bedre grænseforvaltning med sigte på at pågribe menneskehandlere og smuglere;

8.  understreger sin støtte til Den Europæiske Unions Nødtrustfond for Afrikas mål om at tage fat på de grundlæggende årsager til irregulær migration og fordrevne i Østafrika; understreger betydningen af en menneske- og samfundsbaseret tilgang i forbindelse med benyttelsen af ressourcer fra EUTF, der skal bistå med hjemsendelser fra Dadaab, og i udarbejdelsen af bæredygtige foranstaltninger til fremme af udvikling og modstandskraft i regionen;

9.  opfordrer EU og internationale partnere til at opfylde deres forpligtelser over for Somalia, navnlig gennem en indsats med at skabe fødevaresikkerhed for at undgå den truende hungersnød, fremme sikkerhed, skabe forlig i fællesklager, forbedre forvaltningen af offentlige finanser og støtte til fuldendelsen af gennemgangen af forfatningen med henblik på at opnå langsigtet stabilitet; bifalder, at der blev bebudet 200 mio. EUR i ny støtte på Londonkonferencen om Somalia; understreger, at tilsagnet forudsætter, at der i Somalia udvises stærkt lederskab og beslutsomhed;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaterne, Kenyas og Somalias regeringer og parlamenter samt Den Afrikanske Unions formand og forsamlingen.

(1)

EUT C 440 af 30.12.2015, s. 38.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik