Διαδικασία : 2017/2687(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0332/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0332/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0229

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 494kWORD 54k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0300/2017
15.5.2017
PE603.757v01-00
 
B8-0332/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τον καταυλισμό προσφύγων του Dadaab (2017/2687(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Νότης Μαριάς, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον καταυλισμό προσφύγων του Dadaab (2017/2687(RSP))  
B8-0332/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής(1),

–  έχοντας υπόψη την τριμερή συμφωνία του 2013 μεταξύ της Κένυας, της Σομαλίας και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) που διέπει την οικειοθελή επαναπατρισμό σομαλών προσφύγων που ζουν στην Κένυα,

–  έχοντας υπόψη την από 20ης Μαΐου 2016 δήλωση των εκπροσώπων της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, του Επιτρόπου Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της ΕΕ, κ. Neven Mimica και του Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, Χρήστου Στυλιανίδη σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης της Κένυας να κλείσει τους καταυλισμούς προσφύγων του Dadaab,

–  έχοντας υπόψη την έκβαση της Διάσκεψης του Λονδίνου για τη Σομαλία του 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κένυα φιλοξενεί επί του παρόντος περίπου 500 000 πρόσφυγες, με τους αριθμούς να συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω της εντεινόμενης ανασφάλειας στην περιοχή, ιδίως στο Νότιο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις στατιστικές του ΟΗΕ του Απριλίου 2017, εκτιμάται ότι 245 000 πρόσφυγες, που προέρχονται στην πλειοψηφία τους από τη Σομαλία, κατοικούν στις πέντε ζώνες που ανήκουν στο συγκρότημα προσφύγων του Dadaab·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσφυγικό συγκρότημα του Dadaab δημιουργήθηκε το 1991 ως προσωρινή λύση για όσους αναζητούν καταφύγιο και προσπαθούν να γλιτώσουν από τις διώξεις, τη βία και την αστάθεια στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, και ιδίως τον εμφύλιο πόλεμο στη Σομαλία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη Μαΐου 2016 η κυβέρνηση της Κένυας ανακοίνωσε ότι θα κλείσει ο καταυλισμός προσφύγων του Dadaab το Νοέμβριο του 2016 για λόγους ασφαλείας, αφού το χαρακτήρισε «φυτώριο» για την al-Shabaab· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νοέμβριο του 2016 η κυβέρνηση της Κένυας αποφάσισε να αναβάλει το κλείσιμο του καταυλισμού κατά ένα ακόμη εξάμηνο για «ανθρωπιστικούς λόγους»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Φεβρουαρίου 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κένυας πάγωσε την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τον καταυλισμό προσφύγων, εκτιμώντας ότι ήταν υπερβολική, αυθαίρετη και δυσανάλογη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 η τριμερής συμφωνία μεταξύ της Κένυας, της Σομαλίας και της UNHCR, που διέπει τον οικειοθελή επαναπατρισμό σομαλών προσφύγων που ζουν στην Κένυα, υπεγράφη με σκοπό την ασφαλή και αξιοπρεπή οικειοθελή επιστροφή σομαλών προσφύγων σε σταθερές περιοχές της Σομαλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια απόφαση σχετικά με όρους επιστροφής πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες που είναι αντικειμενικές, ακριβείς και ουδέτερες και σε ελεύθερη επιλογή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν πληρούται επί του παρόντος στο Dadaab·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κέρας της Αφρικής είναι μία από τις πλέον ανασφαλείς περιοχές στον κόσμο εις ό, τι αφορά την επισιτιστική κατάσταση, και ότι η επιδείνωση του κινδύνου ξηρασίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι στη Σομαλία να αντιμετωπίζουν λιμό για τρίτη φορά εντός εικοσιπενταετίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία, με περισσότερα από 6.2 εκατομμύρια άτομα να χρειάζονται τροφή και νερό, και ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει επιπλέον εσωτερικές εκτοπίσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 25 000 άτομα στη Σομαλία έχουν προσβληθεί από χολέρα ή οξεία διάρροια, και ότι η επιδημία ενδέχεται να διπλασιαστεί έως το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό θνησιμότητας της νόσου αυτής ανέρχεται ήδη σε 2,1 % στη Σομαλία, ποσοστό που αντιστοιχεί στο διπλάσιο του ορίου έκτακτης ανάγκης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με παράτυπη μετανάστευση, καταναγκαστικές εκτοπίσεις, εμπορία ανθρώπων, τρομοκρατία και ένοπλες συγκρούσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη Σομαλία παραμένει επικίνδυνη και απρόβλεπτη και ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις από την al-Shabaab και άλλες ένοπλες και τρομοκρατικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Απριλίου 2017 ο Πρόεδρος Mohamed Abdullahi «Farmajo» δήλωσε ότι η Σομαλία θεωρείται εμπόλεμη ζώνη και προσέφερε αμνηστία στα μέλη της ισλαμιστικής ένοπλης ομάδας al-Shabaab και, ταυτόχρονα, κατάρτιση, απασχόληση και εκπαίδευση, εάν συμφωνήσουν να καταθέσουν τα όπλα εντός 60 ημερών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM) με την παροχή χρηματοδότησης προκειμένου να παρασχεθεί ασφάλεια και να μειωθεί η απειλή της Al-Shabaab και άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Μαρτίου 2017 η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης συγκάλεσε συνάντηση για διαβούλευση υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή της ΕΕ και του ΟΗΕ, σχετικά με το μέλλον της AMISOM και με τη στήριξη των θεσμικών οργάνων και των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ασφαλείας στη Σομαλία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Μαΐου 2017, κατά τη Διάσκεψη του Λονδίνου για τη Σομαλία, η ΕΕ ανακοίνωσε νέα στήριξη για τη Σομαλία αξίας 200 εκατομμυρίων EUR·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει 286 εκατομμύρια EUR για τη στήριξη της Σομαλίας, στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (για την περίοδο 2014-2020), το οποίο επικεντρώνεται στην ενίσχυση των κρατικών λειτουργιών, τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας και στην προώθηση της εκπαίδευσης για τους νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική (EUTF) υπεγράφη κατά τη σύνοδο κορυφής της Βαλέτας σχετικά με τη μετανάστευση, στις 12 Νοεμβρίου 2015, και είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αστάθειας, των καταναγκαστικών εκτοπίσεων και της παράτυπης μετανάστευσης και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης της μετανάστευσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι μακροχρόνιος εταίρος της Σομαλίας εις ό, τι αφορά βοήθεια για την ανάπτυξη, ειρηνευτικές επιχειρήσεις και ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το διάστημα 2015-2020, η αξία της συνεργασίας της ΕΕ και των κρατών μελών της, που καλύπτει αναπτυξιακή βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια και επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης, ανέρχεται σε 3.4 δισεκατομμύρια EUR·

1.  επαινεί την Κένυα και την περιοχή του Dadaab για το σημαντικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην υποδοχή μεγάλου αριθμού προσφύγων κατά τις τελευταίες δεκαετίες·

2.  τονίζει ότι ο διάλογος για τις προκλήσεις που προέκυψαν από πρόσφατες αποφάσεις σχετικά με το ενδεχόμενο κλείσιμο του καταυλισμού προσφύγων του Dadaab πρέπει να οδηγήσει στην ανάληψη δράσης εντός του πλαισίου της τριμερούς συμφωνίας μεταξύ της Κένυας, της Σομαλίας και της UNHCR·

3.  επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη αστάθεια στην περιοχή καθώς και η επιδείνωση της ξηρασίας και ο συναφής κίνδυνος λιμού δεν συμβάλλουν στη δημιουργία συνθηκών που να επιτρέπουν την ασφαλή, αξιοπρεπή και μεγάλης κλίμακας επιστροφή προσφύγων·

4.  υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις της Κένυας και της Σομαλίας, καθώς και με περιφερειακές οργανώσεις και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα, για να αναζητηθούν λύσεις στην παρατεταμένη κατάσταση των προσφύγων και να εξασφαλιστεί ότι προσφέρεται επαρκής βοήθεια καθώς και ευκαιρίες για άλλες βιώσιμες λύσεις στους πρόσφυγες που παραμένουν στο Dadaab·

5.  εμμένει στην άποψη ότι οποιαδήποτε επιστροφή προσφύγων από το Dadaab πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα για οικειοθελή επαναπατρισμό· καλεί την κυβέρνηση της Κένυας να εξασφαλίσει την παροχή ακριβών και επικαιροποιημένων πληροφοριών στους πρόσφυγες σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στη Σομαλία·

6.  ζητεί από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να εξασφαλίσουν ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων μετεγκατάστασης στην περιοχή αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες ατόμων, ούτως ώστε να μετεγκαθίστανται σε ασφαλείς περιοχές, και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των προσφύγων·

7.  τονίζει τη σημασία της στήριξης της ΕΕ προς την AMISOM, ως αναπόσπαστου μέρους της συνολικής, μακροπρόθεσμης προσέγγισης της ΕΕ για την υποστήριξη της ασφάλειας και των αναπτυξιακών προσπαθειών στη Σομαλία· υπογραμμίζει ότι απαιτείται καλύτερη διαχείριση των συνόρων μεταξύ της Σομαλίας και των γειτονικών της χωρών, τα οποία θεωρούνται ευνοϊκό πεδίο για τα δίκτυα που δραστηριοποιούνται στη παράνομη διακίνηση και εμπορία τόσο ανθρώπων όσο και όπλων, ναρκωτικών και άλλων παράνομων προϊόντων και παρέχουν, ως εκ τούτου, χρηματοδοτικούς πόρους για εγκληματικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες· αναμένει από την εκπαιδευτική αποστολή της ΕΕ στη Σομαλία να συνεργαστεί στενά με την AMISOM και τις αρχές της Σομαλίας με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την καλύτερη διαχείριση των συνόρων, ώστε να συλλαμβάνονται οι διακινητές και οι λαθρέμποροι·

8.  τονίζει ότι στηρίζει τους στόχους του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Αφρική για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και του εκτοπισμού ατόμων στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής· υπογραμμίζει τη σημασία μιας προσέγγισης με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινότητα, ώστε το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική να συνδράμει με πόρους του τις επιστροφές από το Dadaab και να θεσπιστούν μέτρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα στην περιοχή·

9.  καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για τη Σομαλία, συγκεκριμένα καταβάλλοντας προσπάθειες για την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας προκειμένου να αποφευχθεί ο επικείμενος λιμός, για την προώθηση της ασφάλειας και την επίλυση των διαφορών μεταξύ των κοινοτήτων, τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, καθώς και την παροχή συνδρομής για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Συντάγματος, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη σταθερότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσό των 200 εκατ. EUR της νέας στήριξης της ΕΕ που ανακοινώθηκε κατά τη Διάσκεψη του Λονδίνου για τη Σομαλία· τονίζει ότι η δέσμευση αυτή απαιτεί ισχυρή ηγεσία και βούληση εκ μέρους της Σομαλίας·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τα κράτη μέλη, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Κένυας και της Σομαλίας καθώς και στον Πρόεδρο και στη Συνέλευση της Αφρικανικής Ένωσης.

(1)

ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 38.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου