Menetlus : 2017/2687(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0332/2017

Esitatud tekstid :

B8-0332/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/05/2017 - 11.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0229

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 262kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0300/2017
15.5.2017
PE603.757v01-00
 
B8-0332/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Dadaabi pagulaslaagri kohta (2017/2687(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Dadaabi pagulaslaagri kohta (2017/2687(RSP))  
B8-0332/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 15. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni Aafrika Sarve piirkonda käsitleva ELi strateegia kohta(1),

–  võttes arvesse Keenia, Somaalia ning ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti vahel 2013. aastal sõlmitud kolmepoolset kokkulepet Keenias elavate Somaalia pagulaste vabatahtliku kodumaale tagasipöördumise kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini, rahvusvahelise koostöö ja arengu voliniku Neven Mimica ja ELi humanitaarabi voliniku Christos Stylianidese pressiesindajate avaldust Keenia valitsuse 20. mai 2016. aasta otsuse kohta sulgeda Dadaabi pagulaslaager,

–  võttes arvesse 2016. aasta veebruaris Londonis toimunud Somaalia-teemalise konverentsi tulemusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Keenias on praegu ligikaudu 500 000 pagulast ning piirkonnas, eelkõige Lõuna-Sudaanis turvalisuse vähenemise tõttu nende arv üha kasvab; arvestades, et 2017. aasta aprillist pärineva ÜRO statistika kohaselt asub Dadaabi pagulaskompleksi viies piirkonnas hinnanguliselt 245 000 pagulast, kellest enamik on tulnud Somaaliast;

B.  arvestades, et Dadaabi pagulaskompleks loodi 1991. aastal ajutise lahendusena neile, kes otsivad varjupaika ja põgenevad tagakiusamise, vägivalla ja ebastabiilsuse eest Ida-Aafrika piirkonnas ja eeskätt Somaalia kodusõja eest;

C.  arvestades, et 2016. aasta mais nimetas Keenia valitsus Dadaabi pagulaslaagrit al-Shabaabi kasvulavaks ning teatas, et see suletakse turvakaalutlustel 2016. aasta novembris; arvestades, et 2016. aasta novembris lükkas Keenia valitsus väidetavalt humanitaarsetel põhjustel laagri sulgemise kuue kuu võrra edasi;

D.  arvestades, et 9. veebruaril 2017 ei lubanud Keenia ülemkohus valitsusel pagulaslaagrit sulgeda ning leidis, et valitsuse otsus on ülemäärane, meelevaldne ja ebaproportsionaalne;

E.  arvestades, et 2013. aastal sõlmisid Keenia, Somaalia ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet kolmepoolse kokkuleppe Keenias asuvate Somaalia pagulaste vabatahtliku kodumaale tagasipöördumise kohta, et võimaldada pagulastel ohutult ja väärikalt Somaalia turvalistesse piirkondadesse tagasi pöörduda; arvestades, et tagasipöördumistingimusi puudutav otsus peab põhinema objektiivsel, täpsel ja erapooletul teabel ning olema vaba valiku tulemus; arvestades, et inimõigusorganisatsioonide teatel ei ole praegu Dadaabis kumbki neist tingimustest täidetud;

F.  arvestades, et Aafrika Sarve piirkond on üks maailma kõige halvemini toiduga kindlustatud piirkondi ning et süveneva põua tõttu võivad Somaalias miljonid inimesed kolmandat korda viimase 25 aasta jooksul nälga jääda; arvestades, et olukord muutub väga kiiresti ning 6,2 miljonit inimest vajavad vett ja toitu, ning et see võib põhjustada uusi riigisiseseid ümberasumisi;

G.  arvestades, et enam kui 25 000 inimest Somaalias on tabanud koolera või äge kõhulahtisus ning et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel võib tänavu suveks selle epideemia ulatus kahekordistuda; arvestades, et suremus kõnealusesse haigusesse on Somaalias juba 2,1%, mis on hädaolukorra lävendist kaks korda kõrgem;

H.  arvestades, et piirkonda mõjutavad kontrollimatu rände, sundümberasumise, inimkaubanduse, terrorismi ja relvakonfliktidega seotud probleemid;

I.  arvestades, et Somaalia julgeolekuolukord jääb endiselt ohtlikuks ja ettenägematuks ning al-Shabaabi ja teiste terroristlike ja relvarühmituste rünnakud jätkuvad; arvestades, et 6. aprillil 2017 kuulutas president Mohamed Abdullahi „Farmajo“ Mohamed Somaalia sõjapiirkonnaks ning pakkus sõjaka islamistliku rühmituse al-Shabaab liikmetele amnestiat, koolitust, tööd ja haridust, kui nad 60 päeva jooksul relvad maha panevad;

K.  arvestades, et EL on võtnud kohustuse toetada rahastamise teel Aafrika Liidu missiooni Somaalias (AMISOM), et tagada julgeolek ja vähendada al Shabaabist ja teistest rühmitustest tingitud ohtu; arvestades, et 23. märtsil 2017 korraldas Aafrika Liidu komisjon ELi ja ÜRO esindajate osavõtul kõrgetasemelised konsultatsioonid, millel käsitleti AMISOMi tulevikku ning Somaalia julgeolekuvaldkonna institutsioonide ja reformide toetamist;

L.  arvestades, et 11. mail 2017 teatas EL Londonis toimunud Somaalia-teemalisel konverentsil riigile antavast uuest, 200 miljoni euro suurusest abipaketist;

M.  arvestades, et komisjon on eraldanud 11. Euroopa Arengufondi (aastateks 2014–2020) raames Somaalia abistamiseks 286 miljonit eurot, mida kasutatakse riigi funktsioonide tugevdamiseks, toiduainetega kindlustatuse ja vastupidavuse parandamiseks ning noorte hariduse edendamiseks; arvestades, et ELi Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondi asutamisdokument allkirjastati 12. novembril 2015 Valetta tippkohtumisel ning selle eesmärk on tegeleda ebastabiilsuse, sunniviisilise ümberasustamise ja kontrollimatu rände algpõhjustega ja soodustada head rändehaldust;

N.  arvestades, et EL on Somaalia pikaajaline partner arenguabi, rahutagamisoperatsioonide ja humanitaarabi valdkonnas; arvestades, et aastatel 2015–2020 on ELi ja tema liikmesriikide koostöö, sealhulgas arenguabi, humanitaarabi ja rahutagamisoperatsioonide kogumaksumus 3,4 miljardit eurot;

1.  tunnustab Keeniat ja Dadaabi piirkonda viimaste kümnendite kestel suurte pagulashulkade vastuvõtmisel tehtud hiiglasliku töö eest;

2.  rõhutab, et dialoog probleemide üle, mis tulenevad hiljutistest otsustest Dadaabi pagulaslaagri võimaliku sulgemise kohta, peaks toimuma Keenia, Somaalia ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti vahel sõlmitud kolmepoolse kokkuleppe raames;

3.  märgib, et piirkonna jätkuv ebastabiilsus koos süveneva põua ja sellega seotud näljaohuga ei aita luua tingimusi pagulaste massiliseks ja väärikaks tagasipöördumiseks;

4.  toonitab seepärast, et Euroopa Liit peaks jätkuvalt pühenduma koostööle Keenia ja Somaalia valitsuste, piirkondlike organisatsioonide ja laiemalt kogu rahvusvahelise kogukonnaga, et aidata pikaleveninud pagulaskriisi lahendada ning tagada Dadaabi jäänud pagulastele piisav abi ja võimalused muudeks jätkusuutlikeks lahendusteks;

5.  rõhutab, et igasugune Dadaabi pagulaste organiseeritud tagasipöördumine peab toimuma täielikus kooskõlas vabatahtliku kodumaale tagasipöördumise nõuetega; palub Keenia valitsusel tagada, et pagulased saaksid täpset ja ajakohastatud teavet Somaalias valitsevate tingimuste kohta;

6.  kutsub ELi ja rahvusvahelist kogukonda üles tagama, et piirkonna ümberpaigutamisprogrammides arvestataks eelkõige vajadusega järgida pagulaste õigusi ning paigutada kaitset vajavate inimeste rühmad ümber ohututesse piirkondadesse;

7.  rõhutab, kui tähtis on ELi toetus AMISOMile, mis on lahutamatu ELi põhjalikust pikaajalisest lähenemisest Somaalia julgeoleku ja arengu toetamisele; rõhutab vajadust hallata paremini Somaalia ja selle naaberriikide vahelisi piire, mida peetakse tegutsemisalaks võrgustikele, kes tegelevad inimkaubanduse, salakaubaveo ning relvade, uimastite ja muude ebaseaduslike kaupade üle piiri toimetamisega, mis tagab kuritegeliku ja terroristliku tegevuse rahastamise; ootab, et ELi Somaalia väljaõppemissioon teeks tihedat koostööd AMISOMiga ja Somaalia ametivõimudega, et jagada parema piirihalduse alaseid parimaid tavasid inimkaubitsejate ja salakaubavedajate tabamiseks;

8.  kinnitab oma toetust ELi Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondile kontrollimatu rände ja ümberasumise algpõhjustega tegelemiseks Ida-Aafrika piirkonnas; rõhutab inim- ja kogukonnakeskse käsitluse tähtsust nimetatud fondi vahendite kasutuselevõtmisel, mille eesmärk on aidata Dadaabi asukatel koju tagasi pöörduda ja kehtestada piirkonnas arengu ja vastupanuvõime meetmed;

9.  kutsub ELi ja rahvusvahelisi partnereid üles täitma Somaalia ees võetud kohustusi, eelkõige püüdma ähvardava näljahäda ärahoidmiseks tagada toiduga kindlustatust, tugevdada julgeolekut, leevendata ühiseid muresid, parandada riigi rahanduse juhtimist ja aidata viia lõpule põhiseaduse läbivaatamine, et saavutada pikaajaline stabiilsus; väljendab heameelt Londonis toimunud Somaalia-teemalisel konverentsil välja kuulutatud ELi uue, 200 miljoni euro suuruse abipaketi üle; rõhutab, et vastavate lubaduste täitmine eeldab ka Somaalia-sisest tugevat juhtimist ja otsusekindlust;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikidele, Keenia ja Somaalia valitsustele ja parlamentidele ning Aafrika Liidu esimehele ja assambleele.

(1)

ELT C 440, 30.12.2015, lk 38.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika