Procedūra : 2017/2687(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0332/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0332/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 18/05/2017 - 11.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0229

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 484kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0300/2017
15.5.2017
PE603.757v09-00
 
B8-0332/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Dadābas bēgļu nometni (2017/2687(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Dadābas bēgļu nometni (2017/2687(RSP))  
B8-0332/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2013. gada 15. janvāra rezolūciju par ES stratēģiju attiecībā uz Āfrikas ragu(1),

–  ņemot vērā 2013. gada trīspusējo vienošanos starp Keniju, Somāliju un Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroju (UNHCR) par to Somālijas bēgļu brīvprātīgu repatriāciju, kuri dzīvo Kenijā,

–  ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federikas Mogerīni, attīstības komisāra Nevena Mimicas un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida runaspersonu paziņojumu par Kenijas valdības 2016. gada 20. maija lēmumu par Dadābas bēgļu nometņu slēgšanu,

–  ņemot vērā 2017. gadā notikušās Londonas konferences par Somāliju rezultātus,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Kenija patlaban uzņem 500 000 bēgļu, kuru skaits turpina pieaugt, ņemot vērā aizvien lielākās drošības problēmas reģionā, jo īpaši Dienvidsudānā; tā kā saskaņā ar ANO 2017. gada aprīļa statistiku, Dadābas bēgļu uzņemšanas kompleksa piecās zonās dzīvo aptuveni 245 000 bēgļu, no kuriem lielākā daļa ir no Somālijas;

B.  tā kā Dadābas bēgļu uzņemšanas komplekss tika izveidots 1991. gadā kā pagaidu risinājums, lai sniegtu pajumti tiem, kas bēga no vajāšanām, vardarbības un nestabilitātes Austrumāfrikā, jo īpaši no pilsoņu kara Somālijā;

C.  tā kā Kenijas valdība 2016. gada maijā paziņoja, ka 2016. gada novembrī Dadābas bēgļu nometne tiks slēgta drošības apsvērumu dēļ, pirms tam nodēvējot to par “grupējuma “al Shabaab” perēkli”; tā kā Kenijas valdība 2016. gada novembrī vēl uz 6 mēnešiem atlika nometnes slēgšanu “humānu apsvērumu dēļ”;

D.  tā kā 2017. gada 9. februārī Kenijas Augstākā tiesa bloķēja valdības lēmumu slēgt bēgļu nometni, izsakot novērtējumu, ka valdības lēmums bijis pārmērīgs, patvaļīgs un nesamērīgs;

E.  tā kā 2013. gadā tika parakstīta trīspusējā vienošanās starp Keniju, Somāliju un Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroju par to Somālijas bēgļu brīvprātīgu repatriāciju, kuri dzīvo Kenijā, lai panāktu Somālijas bēgļu drošu un cieņpilnu brīvprātīgu atgriešanos stabilākos Somālijas apvidiem; tā kā lēmums par atgriešanās nosacījumiem jāpieņem, pamatojoties uz objektīvu, precīzu un neitrālu informāciju un brīvu izvēli; tā kā saskaņā ar cilvēktiesību organizāciju sniegto informāciju Dadābā pašlaik netiek izpildīts neviens no šiem nosacījumiem;

F.  tā kā Āfrikas rags ir viens no nepietiekamam pārtikas nodrošinājumam visvairāk pakļautajiem reģioniem pasaulē un tā kā sausuma pastiprināšanās dēļ miljoniem Somālijā dzīvojošo cilvēku draud jau trešais bads 25 gadu laikā; tā kā situācija ļoti strauji attīstās, un vairāk nekā 6,2 miljoniem cilvēku ir nepieciešama pārtika un ūdens, kā rezultātā pārvietošana valsts iekšienē varētu vērsties plašumā;

G.  tā kā vairāk nekā 25 000 Somālijas iedzīvotāju ir skārusi holēra vai akūta diareja, bet saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rīcībā esošo informāciju līdz šai vasarai epidēmijas apmēri var divkāršoties; tā kā mirstība no šīs slimības Somālijā jau ir 2,1 %, kas divkārt pārsniedz kritisko līmeni;

H.  tā kā reģions saskaras ar problēmām, ko rada neatbilstīga migrācija, piespiedu pārvietošana iekšzemē, cilvēku tirdzniecība, terorisms un bruņoti konflikti;

I.  tā kā drošības situācija Somālijā joprojām ir bīstama un neparedzama, un nerimstas grupējuma “al-Shabaab” un citu bruņotu un teroristu grupējumu uzbrukumi; tā kā 2017. gada 6. aprīlī prezidents Mohamed AbdullahiFarmajoMohamed Somālijā izsludināja karastāvokli un piedāvāja islāmistu kaujinieku grupējuma “al-Shabaab” locekļiem amnestiju, kā arī apmācības, darba un izglītības iespējas, ja viņi 60 dienu laikā noliks ieročus;

K.  tā kā ES ir apņēmusies atbalstīt Āfrikas Savienības misiju Somālijā (AMISOM), nodrošinot finanšu līdzekļus, lai garantētu drošību un mazinātu “al-Shabaab” un citu grupējumu radītos draudus; tā kā 2017. gada 23. martā Āfrikas Savienības Komisija organizēja augsta līmeņa apspriedi, kurā piedalījās ES un ANO pārstāvji, par AMISOM nākotni un atbalstu drošības sektora iestādēm un reformām Somālijā;

L.  tā kā 2017. gada 11. maijā Londonas konferencē par Somāliju ES paziņoja par jaunu atbalstu Somālijai 200 miljonu euro apjomā;

M.  tā kā Eiropas Komisija no 11. Eiropas Attīstības fonda (laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam) Somālijai ir piešķīrusi 286 miljonus euro, pievēršot uzmanību valsts funkciju nostiprināšanai, pārtikas nodrošinājuma un noturības uzlabošanai un jauniešu izglītības veicināšanai; tā kā Valetas samitā par migrāciju 2015. gada 12. novembrī tika parakstīts ES Ārkārtas trasta fonds (ESTF) Āfrikai nolūkā risināt nestabilitātes, piespiedu pārvietošanas iekšzemē un neatbilstīgas migrācijas pamatcēloņus un veicināt labu migrācijas pārvaldību;

N.  tā kā ES jau ilgu laiku ir Somālijas partnere attīstības palīdzības, miera uzturēšanas operāciju un humānās palīdzības jomā; tā kā laikposmam no 2015. gada līdz 2020. gadam ES un tās dalībvalstis sadarbībai, tostarp attīstības palīdzībai, humānajai palīdzībai un miera uzturēšanas operācijām atvēlējušas 3,4 miljardus euro,

1.  izsaka atzinību Kenijai un Dadābas reģionam par milzīgo lomu, kas tiem ir bijusi, pēdējos gadu desmitos uzņemot lielu skaitu bēgļu;

2.  uzsver, ka dialogs par problēmām, kas izriet no nesenajiem lēmumiem attiecībā uz Dadābas bēgļu nometnes iespējamo slēgšanu, būtu jārisina trīspusējās vienošanās starp Keniju, Somāliju un UNHCR ietvaros;

3.  norāda, ka pastāvīgā nestabilitāte reģionā, kā arī sausuma pastiprināšanās un ar to saistītais bada risks neveicina tādu apstākļu radīšanu, kuros būtu iespējama bēgļu droša un cieņpilna atgriešanos lielā apmērā;

4.  tāpēc uzsver, ka Eiropas Savienībai būtu jāsaglabā apņēmība sadarboties ar Kenijas un Somālijas valdībām, kā arī reģionālajām organizācijām un plašāku starptautisko sabiedrību, lai palīdzētu rast ieilgušās bēgļu problēmas risinājumus un nodrošinātu, ka Dadābā palikušie bēgļi saņem atbilstīgu palīdzību un viņiem ir izredzes, ka tiks rasti citi ilgtspējīgi risinājumi;

5.  uzstāj, ka Dadābas bēgļu organizētai atgriešanai ir pilnībā jāatbilst brīvprātīgas repatriācijas standartiem; aicina Kenijas valdību nodrošināt, ka bēgļiem tiek sniegta precīza un aktuāla informācija par apstākļiem Somālijā;

6.  aicina ES un starptautisko sabiedrību nodrošināt, ka pārcelšanas programmās reģionā īpašu uzmanību pievērš neaizsargātām cilvēku grupu pārcelšanai uz drošiem reģioniem un ka tiek ievērotas bēgļu tiesības;

7.  uzsver, cik būtisks ir ES atbalsts AMISOM kā neatņemama daļa no ES visaptverošās un ilgtermiņa pieejas drošības un attīstības centienu atbalstīšanai Somālijā; uzsver nepieciešamību labāk pārvaldīt robežas starp Somāliju un tās kaimiņvalstīm, kuras tiek uzskatītas par ļoti labvēlīgu vidi cilvēku tirgotāju un cilvēku kontrabandistu, kā arī ieroču, narkotiku un citu nelegālu preču kontrabandistu tīkliem, kas nodrošina finansējumu noziedzīgām un terorisma darbībām; sagaida, ka ES mācību misija Somālijā cieši sadarbosies ar AMISOM un Somālijas iestādēm, lai apmainītos ar paraugpraksi robežu pārvaldības uzlabošanā ar mērķi aizturēt cilvēku tirgotājus un kontrabandistus;

8.  uzsver savu atbalstu ES Ārkārtas trasta fonda mērķiem, respektīvi, neatbilstīgas migrācijas un personu pārvietošanas pamatcēloņu novēršanai Austrumāfrikas reģionā; uzsver, cik svarīgi ir īstenot uz iedzīvotājiem un sabiedrību vērstu pieeju, kad ESTF līdzekļi tiek izmantoti, lai palīdzētu veikt Dadābā izmitināto bēgļu atgriešanu un reģionā izveidot ilgtspējīgas attīstības un noturības veicināšanas pasākumus;

9.  aicina ES un starptautiskos partnerus pildīt savas saistības attiecībā uz Somāliju, jo īpaši, īstenojot centienus radīt nodrošinātību ar pārtiku, lai izvairītos no gaidāmā bada, veicināt drošību, panākt izlīgumu starp kopienām, uzlabot publisko finanšu pārvaldību un palīdzēt pabeigt konstitūcijas pārskatīšanu, lai panāktu ilgtermiņa stabilitāti; atzinīgi vērtē jauno ES atbalstu 200 miljonu euro apmērā, par kuru tika paziņots Londonas konferencē par Somāliju; uzsver, ka par solīto atbalstu no Somālijas tiek sagaidīta stingra apņemšanās un līderība;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstīm, Kenijas un Somālijas valdībām un parlamentiem, kā arī Āfrikas Savienības priekšsēdētājam un Asamblejai.

(1)

OV C 440, 30.12.2015., 38. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika