Förfarande : 2017/2687(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0332/2017

Ingivna texter :

B8-0332/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0229

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 264kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0300/2017
15.5.2017
PE603.757v01-00
 
B8-0332/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om flyktinglägret i Dadaab (2017/2687(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om flyktinglägret i Dadaab (2017/2687(RSP))  
B8-0332/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2013 om EU:s strategi för Afrikas horn(1),

–  med beaktande av trepartsavtalet från 2013 mellan Kenya, Somalia och FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) som hanterar det frivilliga återvändandet av somaliska flyktingar som bor i Kenya,

–  med beaktande av uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherinis talespersoner Neven Mimica, kommissionsledamot med ansvar för internationellt samarbete och utveckling och Christos Stylianides, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd, om den kenyanska regeringens beslut från den 20 maj 2016 att stänga flyktinglägret i Dadaab,

–  med beaktande av resultatet från Londonkonferensen om Somalia 2017,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kenya hyser omkring 500 000 flyktingar, och antalet fortsätter att öka till följd av den växande osäkerheten i regionen, särskilt i Sydsudan. Enligt statistik från FN från april 2017 beräknas 245 000 flyktingar bo i de fem områden som hör till flyktinganläggningen i Dadaab, och de flesta kommer från Somalia.

B.  Flyktinglägret i Dadaab inrättades 1991 som en tillfällig lösning för dem som söker skydd och flyr förföljelser, våld och instabilitet i Östafrika och framför allt inbördeskriget i Somalia.

C.  I maj 2016 tillkännagav den kenyanska regeringen att flyktinglägret i Dadaab skulle stängas i november 2016 av säkerhetsskäl och konstaterade att lägret är en grogrund för al-Shabab. I november 2016 stoppade den kenyanska regeringen stängningen av lägret med sex månader av ”humanitära skäl”.

D.  Den 9 februari 2017 förhindrade Kenyas högsta domstol regeringens begäran att stänga flyktinglägret, eftersom den ansåg att regeringens beslut var överdrivet, godtyckligt och oproportionerligt.

E.  Trepartsavtalet mellan Kenya, Somalia och UNHCR som hanterar det frivilliga återvändandet av somaliska flyktingar som bor i Kenya, undertecknades 2013 i syfte att få somaliska flyktingar att återvända frivilligt under säkra och värdiga förhållanden till stabila områden i Somalia. Beslut om återvändandevillkor måste grunda sig på objektiv, korrekt och neutral information och på fritt val. Enligt människorättsorganisationer uppfylls för närvarande ingetdera av dessa villkor i Dadaab.

F.  Afrikas horn är en av de regioner i världen som har den osäkraste tillgången till livsmedel och den förvärrade torkan leder till att miljontals människor i Somalia riskerar att utsättas för den tredje hungersnöden på 25 år. Situationen förändras snabbt och mer än 6,2 miljoner människor är i behov av mat och vatten, vilket kan orsaka ytterligare internflykt.

G.  Mer än 25 000 människor i Somalia har drabbats av kolera eller akut diarré, och enligt Världshälsorganisationen (WHO) kan epidemin fördubblas före sommaren. Dödligheten i denna sjukdom är redan 2,1 procent i Somalia, dvs. dubbelt så stor som tröskelvärdet för en nödsituation.

H.  Regionen påverkas av utmaningar med anknytning till irreguljär migration, tvångsförflyttningar, människohandel, terrorism och väpnade konflikter.

I.  Säkerhetssituationen i Somalia fortsätter att vara farlig och svår att förutse och angreppen från al-Shabab och andra väpnade grupper och terroristgrupper fortsätter. Den 6 april 2017 förklarade president Mohamed Abdullahi ”Farmajo” Mohamed Somalia som en krigszon och erbjöd medlemmar i den militanta islamistgruppen al-Shabab amnesti, däribland utbildning och sysselsättning, om de lade ned sina vapen inom 60 dagar.

K.  EU har åtagit sig att stödja Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) genom att erbjuda finansiering för att skapa säkerhet och minska hotet från al-Shabab och andra grupper. Den 23 mars 2017 sammankallade Afrikanska unionen ett samråd på hög nivå i EU:s och FN:s närvaro om Amisoms framtid samt stödet för säkerhetssektorns institutioner och reformer i Somalia.

L.  Vid Londonkonferensen om Somalia den 11 maj 2017 meddelade EU om nytt stöd till Somalia till ett värde av 200 miljoner euro.

M.  Europeiska kommissionen har tilldelat ett belopp på 286 miljoner euro för stöd till Somalia ur elfte Europeiska utvecklingsfonden (för perioden 2014–2020), som riktas på att stärka statliga funktioner, förbättra livsmedelsförsörjning och motståndskraft samt främja utbildning av unga människor. Europeiska unionens förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika undertecknades vid Valletta-toppmötet om migration den 12 november 2015 i syfte att ta itu med de bakomliggande orsakerna till instabilitet, tvångsförflyttning och irreguljär migration och bidra till en god migrationshantering.

N.  EU är en långvarig partner till Somalia när det gäller utvecklingsbistånd, fredsbevarande insatser och humanitärt bistånd. Under perioden 2015–2020 uppgår EU:s och medlemsstaternas samarbete, inbegripet utvecklingsbistånd, humanitärt bistånd och fredsbevarande insatser, till 3,4 miljarder euro.

1.  Europaparlamentet lovordar Kenya och regionen Dadaab för den stora roll de spelat för att hysa ett stort antal flyktingar under de senaste decennierna

2.  Europaparlamentet betonar att dialogen om de utmaningar som följer av de senaste besluten om den eventuella stängningen av flyktinglägret i Dadaab bör leda till åtgärder inom ramen för trepartsavtalet mellan Kenya, Somalia och UNHCR.

3.  Europaparlamentet konstaterar att den fortsatta instabiliteten i regionen liksom den förvärrade torkan och den därmed förknippade risken för hungersnöd inte bidrar till förhållanden som möjliggör storskaliga säkra och värdiga återvändanden för flyktingar.

4.  Europaparlamentet betonar därför att EU även i fortsättningen bör vara fast beslutet att samarbeta med regeringarna i Kenya och Somalia samt med regionala organisationer och det internationella samfundet i stort för att hjälpa till med att hitta lösningar på den utdragna flyktingsituationen och säkerställa att de flyktingar som stannar i Dadaab får lämplig hjälp och möjligheter till andra hållbara lösningar.

5.  Europaparlamentet insisterar på att alla organiserade flyktingåtervändanden från Dadaab till fullo ska uppfylla standarderna för frivilligt återvändande. Parlamentet uppmanar Kenyas regering att säkerställa att flyktingar får korrekt och uppdaterad information om förhållandena i Somalia.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU och det internationella samfundet att säkerställa att omplaceringsprogram i regionen ägnar särskild uppmärksamhet åt att utsatta människogrupper omplaceras i säkra regioner, och att flyktingarnas rättigheter upprätthålls.

7.  Europaparlamentet betonar vikten av EU:s stöd till Amisom, som en integrerad del av EU:s övergripande och långsiktiga strategi att stödja insatser för säkerhet och utveckling i Somalia. Parlamentet betonar behovet av att bättre förvalta gränserna mellan Somalia och dess grannländer, vilka anses vara en arena för nätverk av människohandlare och människosmugglare, liksom av smugglare av vapen, narkotika och andra olagliga varor, som därigenom tillhandahåller finansiering för kriminell verksamhet och terroristverksamhet. Parlamentet förväntar sig att EU:s utbildningsuppdrag i Somalia arbetar i nära samarbete med Amisom och de somaliska myndigheterna och utbyter bästa praxis om förbättrad gränsförvaltning i syfte att gripa människohandlare och människosmugglare.

8.  Europaparlamentet betonar sitt stöd för målen för EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika när det gäller insatser mot de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration och fördrivna personer i Östafrika. Parlamentet understryker vikten av en människo- och gemenskapsriktad strategi när det gäller användningen av resurser från EU:s förvaltningsfond för att bistå med återvändanden från Dadaab och för att åstadkomma hållbara utvecklings- och resiliensåtgärder i regionen.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU och internationella partner att uppfylla sina åtaganden gentemot Somalia, framför allt genom att vidta åtgärder för att upprätthålla livsmedelsförsörjning i syfte att undgå den hotande hungersnöden, främja säkerheten, komma överens om gemensamma angelägenheter, förbättra skötseln av de offentliga finanserna och bistå vid slutförandet av revideringen av konstitutionen för att nå långsiktig stabilitet. Parlamentet välkomnar de 200 miljoner euro i nytt EU-stöd som meddelades vid Londonkonferensen om Somalia. Parlamentet betonar att detta löfte kräver ett starkt ledarskap och beslutsamhet från Somalias sida.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaterna, regeringarna och parlamenten i Kenya och Somalia och Afrikanska unionens talesperson och församling.

(1)

EUT C 440, 30.12.2015, s. 38.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy