Päätöslauselmaesitys - B8-0333/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0333/2017

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta

  15.5.2017 - (2017/2654(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0331/2017

  Menettely : 2017/2654(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0333/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0333/2017
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8-0333/2017

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta

  (2017/2654(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyrian tilanteesta,

  –  ottaa huomioon neuvoston 3. huhtikuuta 2017 hyväksymän Syyriaa koskevan EU:n strategian,

  –  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

  –  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat,

  –  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

  –  ottaa huomioon vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja siihen vuonna 2000 liitetyn valinnaisen pöytäkirjan, joka koskee lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin,

  –  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

  –  ottaa huomioon vuonna 1993 tehdyn kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan YK:n yleissopimuksen,

  –  ottaa huomioon 9. joulukuuta 1948 tehdyn YK:n yleissopimuksen joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi,

  –  ottaa huomioon kesäkuussa 2012 annetun Geneven julkilausuman,

  –  ottaa huomioon Lontoossa helmikuussa 2016 järjestetyn Syyria-konferenssin päätelmät,

  –  ottaa huomioon Syyrian ja sitä ympäröivän alueen tukemiseksi Brysselissä 4. ja 5. huhtikuuta 2017 järjestetyn konferenssin ja aiemmat Lontoossa, Kuwaitissa, Berliinissä ja Helsingissä järjestetyt konferenssit Syyrian tilanteesta,

  –  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

  –  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Syyriasta ja erityisesti sen päätöslauselman 2254 (2015),

  –  ottaa huomioon neuvoston päätökset siviiliväestöön kohdistuvista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa vastuussa oleviin henkilöihin kohdistettavista EU:n rajoittavista toimenpiteistä, mukaan lukien 14. marraskuuta 2016 ja 20. maaliskuuta 2017 tehdyt päätökset,

  –  ottaa huomioon Iranin, Venäjän ja Turkin 6. toukokuuta 2017 allekirjoittaman sopimuksen turvavyöhykkeiden luomisesta Syyrian arabitasavaltaan,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  toteaa, että Syyrian sota jatkuu jo seitsemättä vuotta ja että konflikti on johtanut yli 250 000 ihmisen kuolemaan, että tuhansia on loukkaantunut tai saanut vammoja, että yli 13,5 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa ja että viisi miljoonaa ihmistä elää pakolaisina naapurimaissa;

  B.  toteaa, että Syyrian sotaan on vähitellen sotkeutunut merkittäviä alueellisia ja globaaleja suurvaltoja ja että sota on paljastanut syviä jakolinjoja ja vaarantanut laajemmin alueellisen ja kansainvälisen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuden;

  C.  katsoo, että Syyrian hallinto on ensisijaisesti vastuussa kaikkien kansalaistensa suojelusta ja turvallisuudesta;

  D.  ottaa huomioon, että Syyrian koulutus-, terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmät ovat romahduspisteessä verisen konfliktin vuoksi;

  E.  ottaa huomioon, että Venäjä on yksi Syyrian presidentin Bashar al-Assadin tärkeimmistä kansainvälisistä tukijoista ja että al-Assadin hallinnon jatkuminen on olennaisen tärkeää Venäjän Syyriaan liittyvien intressien säilyttämisen kannalta; ottaa huomioon, että Venäjä on veto-oikeuttaan käyttäen torjunut presidentti al-Assadin vastaista kritiikkiä sisältäneet päätöslauselmat YK:n turvallisuusneuvostossa ja tarjoaa Syyrian hallinnolle edelleenkin sotilaallista tukea kansainvälisestä arvostelusta huolimatta;

  F.  ottaa huomioon, että kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa ja ihmisoikeuslainsäädännössä kielletään yksittäisiin ihmisiin tai ihmisryhmiin uskonnollisen tai etnisen identiteetin vuoksi kohdistuvat hyökkäykset sekä vihollisuuksiin osallistumattomiin siviileihin ja humanitaarista apua konfliktialueille saarroksiin jääneille toimittaviin siviileihin kohdistuvat hyökkäykset; panee merkille, että tällaiset toimet saattavat olla sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan;

  G.  ottaa huomioon, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden allekirjoittamassa ja ratifioimassa Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä todetaan, että kaikkein vakavimmista rikoksista, jotka koskettavat koko kansainvälistä yhteisöä, kuten joukkotuhonnasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista, tulee rangaista;

  H.  ottaa huomioon, että kidutus, joukkopidätykset ja asuttujen alueiden laajamittainen tuhoaminen ovat lisääntyneet hälyttävässä määrin ja että monet syyrialaiset ovat joutuneet siirtymään kotiseudultaan ja monet ovat joutuneet siirtymään kauemmas kipeästi tarvitsemansa humanitaarisen avun luota;

  I.  katsoo, että konfliktiin ei ole sotilaallista ratkaisua eikä ole mahdollista saada aikaan merkityksellistä rauhansopimusta, jonka mukaan Syyrian presidentti Bashar al-Assad pysyisi vallassa;

  J.  ottaa huomioon, että Venäjän, Turkin ja Iranin sopimuksen mukaisesti Syyriaan luoduista niin kutsutuista turvavyöhykkeistä huolimatta kranaattituli, pommitukset ja tykkituli jatkuvat edelleen maan muissa osissa; toteaa, että tärkein Syyrian oppositioryhmä on ilmoittanut, että sen luottamus sopimukseen on vähäistä;

  K.  toteaa, että Syyrian hallituksen kerrotaan jatkavan kemiallisten aseiden valmistusta vuonna 2013 tehdyn kemiallisten aseiden poistamista koskevan sopimuksen vastaisesti;

  1.  tuomitsee summittaisen kärsimysten aiheuttamisen viattomille siviileille pommitusten, kranaattitulen ja muiden sotilastoimien, kidutuksen ja seksuaalisen väkivallan järjestäytyneen käytön ja humanitaarisen avun epäämisen muodossa, ja katsoo, että sytyttävien ja muiden ammusten käyttö siviilikohteita ja -infrastruktuuria vastaan on sotarikos;

  2.  vaatii lopettamaan välittömästi siviileihin, avustustyöntekijöihin ja lääkintätiloihin kohdistuvat pommitukset ja summittaiset hyökkäykset, jotta lääketieteellisesti kaikkien kriittisimmät tapaukset voidaan evakuoida Alepposta ja muilta piiritetyiltä alueilta ja jotta voidaan edistää kiireellisiä ja tarkoituksenmukaisia neuvotteluja rauhan saamiseksi Syyriaan;

  3.  arvostaa suuresti humanitaaristen avustustyöntekijöiden ponnisteluja kipeästi kaivatun hätäavun, ruoan, veden ja lääkkeiden kuljettamiseksi konfliktialueille saarroksiin jääneille ihmisille, ja kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia varmistamaan avustusjärjestöille turvallisen ja esteettömän pääsyn sodasta kärsivien siviilien luokse;

  4.  suhtautuu myönteisesti Syyriaa koskevan EU:n strategian hyväksymiseen ja jäsenvaltioiden päättäväiseen sitoumukseen, jonka mukaan ne toimivat yhdessä ja kansainvälisten kumppanien kanssa, jotta konfliktiin voidaan saada aikaan rauhanomainen kestävä ratkaisu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2254 (2015) ja kesäkuussa 2012 annetun Geneven julkilausuman mukaisesti;

  5.  kannustaa jatkamaan jäsenvaltioiden toimia ja käsittelemään konfliktin jälkeisiä tarpeita Syyriassa, kunhan aidosti osallistava rauhanprosessi ja poliittinen siirtymävaihe saadaan käyntiin, mukaan lukien välitön humanitaarinen apu, keskeisen infrastruktuurin jälleenrakentaminen sekä koulutuksen ja terveydenhuoltopalvelujen tukeminen;

  6.  suhtautuu myönteisesti EU:n ja sen jäsenvaltioiden jo antamaan rahoitukseen, jolla tuetaan niitä Syyrian naapurimaita, jotka tarjoavat suojaa konfliktia pakeneville pakolaisille; kannustaa jatkamaan tätä tukea;

  7.  katsoo, että ratkaisua Syyrian konfliktiin ei löydetä eristämällä, vaan ratkaisussa on otettava huomioon myös laajempi konfliktinratkaisustrategia, rauhanrakentaminen, humanitaarinen apu koko alueella sekä toimia, joilla pyritään puuttumaan ääriliikkeiden taustalla oleviin syihin;

  8.  kehottaa kaikkia YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä täyttämään velvollisuutensa Syyrian kriisin yhteydessä;

  9.  tuomitsee sen, että Venäjä on veto-oikeuttaan käyttäen torjunut useita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia Syyrian konfliktista, ja tuomitsee Venäjän tuen al-Assadin hallinnolle;

  10.  ei hyväksy presidentti Bashar al-Assadille minkäänlaista roolia konfliktinjälkeisessä Syyriassa;

  11.  tukee neuvostoa ja muita kansainvälisiä elimiä, jotka tarkastelevat ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneisiin ja siviiliväestöön kohdistuvista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa vastuussa oleviin henkilöihin ja ryhmiin kohdistettavia uusia rajoittavia toimenpiteitä;

  12.  kannustaa voimakkaasti EU:ta ja sen jäsenvaltioita toimimaan kansainvälisten kumppaneiden ja virastojen kanssa saadakseen tietoa kadonneista henkilöistä sekä Syyrian hallinnon ja erinäisten aseistautuneiden oppositioryhmien laittomasti pidättämistä henkilöistä ja voidakseen mahdollistaa kyseisten henkilöiden tapaamisen ja heidän vapauttamisensa;

  13.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita varmistamaan yhdessä täyden rahoituksen YK:n perustamalle Syyrian vastuuvelvollisuusmekanismille, jonka tehtävänä on kerätä, säilyttää ja analysoida todisteita Kansainvälisen rikostuomioistuimen rikosoikeudellisia menettelyjä varten julmuuksista ja muista sotarikoksista, joihin kaikki konfliktin osapuolet ovat syyllistyneet Syyriassa;

  14.  kannattaa kanteiden nostamista Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa niitä henkilöitä vastaan, joita syytetään siviiliväestöön kohdistuneista summittaisista hyökkäyksistä, humanitaarisen avun tahallisesta epäämisestä nälkään kuolemaisillaan olevilta ihmisiltä, kemiallisten aseiden käytöstä viattomia ihmisiä vastaan sekä kidutuksen ja seksuaalisen väkivallan järjestäytyneestä käytöstä, ja sitoutuu jatkamaan työtä vastuuvelvollisuuden edistämiseksi Syyriassa;

  15.  kehottaa aloittamaan mahdollisimman nopeasti uudelleen poliittiset neuvottelut YK:n johdolla Genevessä, jotta konflikti saadaan loppumaan ja jotta Syyrian kansan kärsimyksiä voidaan lievittää;

  16.  tukee YK:n Syyrian-erityislähettilään Staffan de Misturan työtä kansainvälinen sopimuksen aikaansaamiseksi kestävästä rauhanratkaisusta;

  17.  on edelleen sitoutunut Syyrian yhtenäisyyteen, itsemääräämisoikeuteen, alueelliseen koskemattomuuteen ja itsenäisyyteen;

  18.  tukee kansainvälisen koalition sotilaallisia toimia IS/Da’eshia ja muita terroristiryhmiä vastaan Syyriassa;

  19.  antaa tunnustusta Astanan kokousten panokselle rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi konfliktiin ja muistuttaa Venäjää, Irania ja Turkkia niiden vastuusta takaajina, jotta voidaan varmistaa tulitauon moitteeton noudattaminen ja taistelujen lopettaminen määritetyillä alueilla;

  20.  katsoo, että Astanan kokousten on täydennettävä Geneven prosessia konfliktin liennyttämiseksi ja kaikkien osapuolten tuomiseksi yhteen tarkoituksenmukaisen ja kestävän rauhansopimuksen aikaansaamiseksi;

  21.  muistuttaa kaikkia Syyrian ja sitä ympäröivän alueen tukemiseksi järjestettyyn konferenssiin huhtikuussa 2017 osallistuneita tahoja niiden antamista sitoumuksista ja kannustaa niitä täyttämään annetut lupaukset Syyrian kansan ja naapurimaihin pakenemaan joutuneiden ihmisten tukemiseksi;

  22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille, Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille sekä Syyrian naapurimaiden hallituksille ja parlamenteille.