Procedūra : 2017/2654(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0333/2017

Pateikti tekstai :

B8-0333/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/05/2017 - 11.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0227

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 418kWORD 51k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0331/2017
15.5.2017
PE603.758v01-00
 
B8-0333/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl ES strategijos dėl Sirijos (2017/2654(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES strategijos dėl Sirijos (2017/2654(RSP))  
B8-0333/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Sirijoje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 3 d. Tarybos patvirtintą ES strategiją dėl Sirijos,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvenciją ir jos papildomus protokolus,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. JT vaiko teisių konvenciją ir į jos 2000 m. fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir tikėjimo pagrindu panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 1993 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Tautų konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio mėn. Ženevos komunikatą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario mėn. Londone vykusios konferencijos Sirijos tema išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 4–5 d. Briuselyje vykusios konferencijos „Parama Sirijai ir visam regionui“ išvadas ir į ankstesnes Londone, Kuveite, Berlyne ir Helsinkyje vykusias konferencijas dėl padėties Sirijoje,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl Sirijos, ypač į jos rezoliuciją Nr. 2254 (2015 m.),

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimus dėl ES ribojamųjų priemonių, taikomų už smurtines represijas Sirijoje atsakingiems asmenims, įskaitant 2016 m. lapkričio 14 d. ir 2017 m. kovo 20 d. nustatytas priemones,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 6 d. Irano, Rusijos ir Turkijos pasirašytą memorandumą dėl deeskalacijos zonų sukūrimo Sirijos Arabų Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi karas Sirijoje trunka jau septintus metus ir kadangi šio konflikto rezultatai – daugiau kaip 250 000 žuvusiųjų, tūkstančiai sužeistųjų ar suluošintųjų, 13,5 mln. žmonių, kuriems reikia humanitarinės pagalbos, ir 5 mln. pabėgėlių kaimyninėse šalyse;

B.  kadangi į karą Sirijoje palaipsniui įsitraukė pagrindinės regioninės ir pasaulinio masto jėgos, karas privedė šalį prie gilaus susiskaldymo ir kelia grėsmę regioniniam ir tarptautiniam saugumui, įskaitant Europos Sąjungos ir jos valstybių narių saugumą;

C.  kadangi Sirijos režimas visų pirma atsakingas už visų savo piliečių apsaugą ir saugumą;

D.  kadangi Sirijos švietimo, sveikatos ir socialinės gerovės sistemos artėja prie griūties, o to priežastis yra kruvinas konfliktas;

E.  kadangi Rusija yra viena svarbiausių tarptautinių Sirijos prezidento Basharo al-Assado rėmėjų, o Sirijos režimo išlikimas iš esmės priklauso nuo Rusijos interesų išsaugojimo šalyje; kadangi Rusija JT Saugumo Taryboje vetavo esmines su prezidentu B. al-Assadu susijusias rezoliucijas ir toliau teikia karinę paramą Sirijos režimui, nepaisydama tarptautinio pasmerkimo;

F.  kadangi pagal tarptautinę humanitarinę ir žmogaus teisių teisę draudžiama persekioti asmenis arba asmenų grupes dėl jų religijos ar etninės tapatybės ir rengti atakas prieš karo veiksmuose nedalyvaujančius civilius ir asmenis, kurie į konflikto spąstus patekusiems asmenims teikia humanitarinę pagalbą; kadangi tokie veiksmai gali būti prilyginami karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui;

G.  kadangi Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statute, kurį pasirašė ir ratifikavo visos ES valstybės narės, patvirtinama, kad sunkiausių susirūpinimą visai tarptautinei bendruomenei keliančių nusikaltimų, visų pirma genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų, kaltininkai negali likti nenubausti;

H.  kadangi drastiškai padaugėjo kankinimo, masinio arešto ir plačiai paplitusio apgyvendintų teritorijų naikinimo atvejų, dėl kurių daug sirų buvo perkelti ir dar daugiau jų buvo priversti persikelti toliau nuo itin reikalingos humanitarinės pagalbos;

I.  kadangi kariniu būdu konflikto išspręsti negalima ir neįmanomas joks prasmingas ar sėkmingas taikos susitarimas, pagal kurį Sirijos prezidentas Bashar al-Assad išliktų valdžioje;

J.  kadangi nepaisant vadinamųjų deeskalacijos zonų sukūrimo Sirijoje pagal Rusijos, Turkijos ir Irano pasiektą susitarimą, kitose šalies dalyse tęsiasi apšaudymas artilerijos ugnimi, bombardavimas ir ginkluoti susirėmimai; kadangi pagrindinė Sirijos opozicijos grupė pareiškė daug nesitikinti iš šio susitarimo;

K.  kadangi, kaip pranešama, Sirijos vyriausybė ir toliau gamina cheminius ginklus, tokiu būdu pažeisdama 2013 m. susitarimą dėl tokių ginklų sunaikinimo;

1.  smerkia beatodairiškai keliamas nekaltų civilių kančias, kurias jie patiria dėl bombardavimo, apšaudymo artilerijos ugnimi ir kitų karinių veiksmų, organizuotų kankinimų bei seksualinio smurto, taip pat dėl to, kad neleidžiama teikti humanitarinės pagalbos, ir mano, kad padegamosios ir kitos ginkluotės naudojimas prieš civilinius taikinius ir infrastruktūrą prilygsta karo nusikaltimams;

2.  reikalauja nedelsiant nutraukti bombardavimą ir beatodairiškas atakas prieš civilius, pagalbą teikiančius darbuotojus ir medicinos įstaigas, kad iš Alepo ir kitų nusiaubtų vietovių būtų galima evakuoti asmenis, kuriems būtina suteikti itin skubią medicinos pagalbą, ir palengvinti skubias ir prasmingas derybas, kuriomis siekiama užtikrinti taiką Sirijoje;

3.  giria humanitarinę pagalbą teikiančių darbuotojų pastangas siekiant nugabenti labai reikalingą pagalbą, maistą, vandenį ir vaistus į konflikto spąstus patekusiems asmenims, ir primygtinai ragina visas konflikte dalyvaujančias šalis užtikrinti, kad humanitarinę pagalbą teikiančios agentūros galėtų saugiai ir be kliūčių pasiekti nuo karo nukentėjusius civilius;

4.  palankiai vertina tai, kad priimta ES strategija dėl Sirijos ir kad valstybės narės pasirengusios bendradarbiauti tarpusavyje ir su tarptautiniais partneriais siekiant taikiai ir tvariai išspręsti šį konfliktą, kaip numatyta JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 2254 (2015) ir 2012 m. birželio mėn. Ženevos komunikate;

5.  remia valstybių narių dedamas pastangas siekiant atsižvelgti į Sirijos po konflikto reikmes, kai tik bus pradėtas vykdyti iš tikrųjų įtraukus taikos procesas ir vyks politiniai pokyčiai, įskaitant skubią humanitarinę pagalbą, pagrindinės infrastruktūros atstatymą ir švietimo bei sveikatos priežiūros sistemų rėmimą;

6.  palankiai vertina Europos Sąjungos ir valstybių narių jau skirtus finansinius įnašus siekiant paremti Sirijos kaimynines šalis, kurios priima nuo konflikto bėgančius pabėgėlius; ragina toliau teikti šią paramą;

7.  mano, kad Sirijos konfliktas negali išspręstas kaip atskira problema, toks sprendimas turi apimti platesnio masto konflikto sprendimo, taikos kūrimo ir humanitarinės pagalbos teikimo visame regione strategiją, taip pat priemones siekiant panaikinti pagrindines ekstremizmo priežastis;

8.  primygtinai ragina visas JT Saugumo Tarybos nares laikytis savo įsipareigojimų dėl krizės;

9.  smerkia Rusiją dėl daugelio JT Saugumo Tarybos rezoliucijų dėl konflikto Sirijoje vetavimo ir paramos B. al-Assado režimui;

10.  nepritaria tam, kad prezidentas Bashar al-Assad atliktų bet kokį vaidmenį Sirijoje po konflikto;

11.  remia Tarybą ir kitus tarptautinius organus, svarstančius galimybę taikyti tolesnes ribojamąsias priemones už žmogaus teisių pažeidimus ir smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje atsakingiems asmenims ir grupuotėms;

12.  ryžtingai ragina ES ir jos valstybes nares bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais ir agentūromis siekiant užfiksuoti informaciją apie Sirijos režimo ir daugelio ginkluotų opozicijos grupuočių neteisėtai sulaikytus ir pradangintus asmenis, rasti prieigą prie jų ir juos išlaisvinti;

13.  primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares veikti drauge siekiant užtikrinti visapusišką JT Sirijai skirto atskaitomybės mechanizmo finansavimą; pasitelkiant šį mechanizmą renkami, išsaugomi ir analizuojami visų konflikto Sirijoje šalių įvykdytų žiaurumo aktų ir kitų karo nusikaltimų įrodymai, kad juos galima būtų pateikti nagrinėjant baudžiamąsias bylas Tarptautiniame baudžiamajame teisme;

14.  pritaria tam, kad Tarptautiniame baudžiamajame teisme būtų atsakomybėn patraukti asmenys, kurie kaltinami beatodairiškomis atakomis prieš civilius gyventojus, tyčiniu humanitarinės pagalbos sulaikymu, kad ji nepasiektų nuo bado mirštančių žmonių, cheminių ginklų naudojimu prieš nekaltus žmones ir organizuotų kankinimų bei seksualinio smurto naudojimu, ir reikalauja toliau dirbti siekiant užtikrinti atskaitomybę Sirijoje;

15.  primygtinai ragina kuo greičiau atnaujinti politines derybas vadovaujant Jungtinėms Tautoms Ženevoje, siekiant kuo užbaigti konfliktą ir palengvinti Sirijos žmonių kančias;

16.  remia JT specialiojo pasiuntinio Sirijoje Staffano de Misturos darbą bandant pasiekti tarptautinį susitarimą dėl tvaraus taikos susitarimo;

17.  yra ir toliau pasirengęs remti Sirijos vienybę, suverenitetą, teritorinį vientisumą ir nepriklausomybę;

18.  remia tarptautinės koalicijos karinius veiksmus prieš IS/ „Da'esh“ ir kitas žinomas teroristines grupuotes;

19.  pripažįsta susitikimų Astanoje indėlį siekiant taikaus konflikto sprendimo ir primena Rusijai, Iranui ir Turkijai apie jų, kaip laiduotojų, atsakomybę užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi paliaubų ir kovų deeskalacijos nustatytose zonose;

20.  mano, kad Astanos susitikimais turi būti papildytas Ženevos procesas siekiant deeskaluoti konfliktą ir suburti visas šalis, kad būtų galima pasiekti prasmingą ir tvarų taikos susitarimą;

21.  primena visiems 2017 m. balandžio mėn. vykusios konferencijos „Parama Sirijai ir visam regionui“ dalyviams apie prisiimtus įsipareigojimus ir ragina juos vykdyti duotus pažadus siekiant remti Sirijos gyventojus ir į kaimynines šalis priverstus pabėgti asmenis;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui ir Sirijos kaimyninių šalių vyriausybėms ir parlamentams.

Teisinė informacija - Privatumo politika