Förfarande : 2017/2654(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0333/2017

Ingivna texter :

B8-0333/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0227

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 337kWORD 45k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0331/2017
15.5.2017
PE603.758v01-00
 
B8-0333/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP))  
B8‑0333/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Syrien,

–  med beaktande av EU:s strategi för Syrien, som antogs av rådet den 3 april 2017,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av Genèvekonventionen från 1949 och tilläggsprotokollen till denna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989, och dess fakultativa protokoll från 2000 om barn som är inblandade i väpnade konflikter,

–  med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion och tro,

–  med beaktande av FN:s konvention från 1993 om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring,

–  med beaktande av FN:s konvention av den 9 december 1948 om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord,

–  med beaktande av Genèvekommunikén från juni 2012,

–  med beaktande av slutsatserna från den konferens om Syrien som hölls i London i februari 2016,

–  med beaktande av slutsatserna från givarkonferensen för Syriens och dess grannländers framtid, som hölls i Bryssel den 4–5 april 2017, och de tidigare konferenserna om situationen i Syrien, som hölls i London, Kuwait, Berlin och Helsingfors,

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Syrien, särskilt resolution 2254 (2015),

–  med beaktande av rådets beslut om restriktiva åtgärder mot de ansvariga för det våldsamma förtryck som pågår i Syrien, däribland besluten av den 14 november 2016 och den 20 mars 2017,

–  med beaktande av det samförståndsavtal om inrättandet av nedtrappningszoner i Syriska Arabrepubliken, som undertecknades av Iran, Ryssland och Turkiet den 6 maj 2017,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kriget i Syrien är nu inne på sitt sjunde år och konflikten har orsakat över 250 000 dödsoffer och tusentals flera har skadats eller lemlästats,13,5 miljoner är i behov av humanitärt stöd och fem miljoner är flyktingar i grannländer.

B.  Viktiga regionala och globala aktörer har efterhand dragits in i kriget i Syrien, djupa motsättningar har blottlagts och den övergripande regionala och internationella säkerheten har hotats, bland annat i EU och medlemsstaterna.

C.  Den syriska regimen har huvudansvaret för skyddet och säkerheten för alla sina medborgare.

D.  Syriens utbildnings- och sjukvårdssystem samt sociala trygghetssystem håller på att kollapsa till följd av den blodiga konflikten.

E.  Ryssland är en av den syriska presidenten Bashar al-Assads viktigaste internationella anhängare, och för regimens överlevnad är det av största vikt att bevara Rysslands intressen i landet. Ryssland har lagt in sitt veto mot resolutioner i FN:s säkerhetsråd som varit kritiska mot president Bashar al-Assad, och fortsätter sitt militära stöd till den syriska regimen trots ett internationellt fördömande.

F.  Enligt internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning är det förbjudet att göra enskilda eller grupper till måltavla utifrån deras religiösa eller etniska identitet, och att angripa civilpersoner som inte deltar i stridshandlingar liksom personer som tillhandahåller humanitärt bistånd till dem som fångats i konflikten. Sådana handlingar kan utgöra krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

G.  I Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, som har undertecknats och ratificerats av alla EU-medlemsstaterna, bekräftas det att de allvarligaste brotten som har betydelse för det internationella samfundet som helhet, i synnerhet folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, inte får förbli ostraffade.

H.  Användningen av tortyr, massgripanden och den omfattande förstörelsen av befolkade områden har trappats upp dramatiskt och ett stort antal syrier har fördrivits och många har tvingats flytta långt ifrån den välbehövliga humanitära hjälpen.

I.  Det kommer inte gå att få till stånd någon militär lösning på konflikten eller något meningsfullt och framgångsrikt fredsavtal med Syriens president Bashar Al-Assad kvar vid makten.

J.  Trots inrättandet av så kallade nedtrappningszoner i Syrien till följd av en överenskommelse mellan Ryssland, Turkiet och Iran fortsätter granatbeskjutningen, bombningarna och skottlossningen i andra delar av landet. Den största syriska oppositionsgruppen har sagt sig ha liten tilltro till överenskommelsen.

K.  Enligt rapporter fortsätter den syriska regeringen att tillverka kemiska vapen i strid med 2013 års avtal om att förstöra dem.

1.  Europaparlamentet fördömer det urskillningslösa lidande som oskyldiga civila utsätts för till följd av bombningar, granatbeskjutning och andra militära medel, organiserad användning av tortyr och sexuellt våld, liksom avsaknaden av humanitärt bistånd, och anser att användningen av brandbomber och annan krigsammunition mot civila mål och infrastruktur utgör en krigsförbrytelse.

2.  Europaparlamentet kräver att bombningarna och de urskillningslösa attackerna mot civila, biståndsarbetare och sjukvårdsinrättningar omedelbart upphör så att personer i akut behov av vård kan evakueras från Aleppo och andra belägrade områden, och brådskande och meningsfulla förhandlingar om fred i Syrien kan underlättas.

3.  Europaparlamentet uppskattar de humanitära biståndsarbetarnas insatser för att tillhandahålla nödvändigt bistånd, livsmedel, vatten och läkemedel till dem som fångats i konflikten, och uppmanar med kraft alla parter i konflikten att garantera biståndsorganisationerna ett säkert och obehindrat tillträde till de civila som drabbats av kriget.

4.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av EU:s strategi för Syrien och medlemsstaternas beslutsamhet att arbeta gemensamt och med internationella partner för att åstadkomma en fredlig, hållbar lösning av konflikten i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 2254 (2015) och Genèvekommunikén från juni 2012.

5.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaternas pågående insatser för att möta behoven i Syrien efter konflikten när en verkligt inkluderande fredsprocess och politisk övergång väl har inletts, bland annat i form av humanitärt stöd, återuppbyggnad av viktig infrastruktur och stöd till utbildning samt hälso- och sjukvård.

6.  Europaparlamentet välkomnar det ekonomiska stöd som EU och dess medlemsstater redan har bidragit med till de av Syriens grannländer som erbjuder skydd åt flyktingar som flyr konflikten. Parlamentet vill se att detta stöd fortsätter.

7.  Europaparlamentet anser att en lösning på konflikten i Syrien inte är isolering, utan måste omfatta en bredare strategi för konfliktlösning, fredsbyggande insatser samt humanitärt stöd i hela regionen, liksom åtgärder för att hantera de problem som ligger till grund för extremism.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla medlemmar i FN:s säkerhetsråd att leva upp till sina förpliktelser i fråga om krisen,

9.  Europaparlamentet fördömer Ryssland för att gång på gång lägga in sitt veto mot FN:s säkerhetsråds resolutioner om konflikten i Syrien, och för dess stöd till Assadregimen.

10.  Europaparlamentet avvisar tanken på att president Bashar Al-Assad ska ha någon roll i Syrien efter konflikten.

11.  Europaparlamentet stöder rådet och andra internationella organ som överväger ytterligare restriktiva åtgärder mot enskilda och grupper som är ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter och det våldsamma förtrycket av civilbefolkningen i Syrien.

12.  Europaparlamentet riktar en kraftfull uppmaning till EU och dess medlemsstater att tillsammans med internationella partner och byråer arbeta för att garantera information om, tillgång till och frisläppande av personer som olagligen frihetsberövats av och försvunnit under den syriska regimen, och av ett antal beväpnade oppositionsgrupper.

13.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att gemensamt säkra full finansiering av FN:s mekanism för ansvarsutkrävande i Syrien, med uppgift att samla in, bevara och analysera bevis på de grymheter och andra krigsförbrytelser som begåtts av samtliga parter i konflikten i Syrien för att få till stånd straffrättsliga förfaranden i Internationella brottmålsdomstolen.

14.  Europaparlamentet anser att åtal ska väckas vid Internationella brottmålsdomstolen mot de personer som anklagas för urskillningslösa attacker på civilbefolkningen, för att avsiktligt ha förhindrat det humanitära biståndet att nå ut till människor som svälter ihjäl, för att ha använt kemiska vapen mot oskyldiga människor och organiserat användning av tortyr och sexuellt våld, och lovar att fortsätta arbeta för ett ansvarsutkrävande i Syrien.

15.  Europaparlamentet efterlyser ett återupptagande av politiska förhandlingar i Förenta nationernas regi i Genève så snart som möjligt, i syfte att få ett slut på konflikten och lindra det syriska folkets lidande.

16.  Europaparlamentet stöder det arbete som FN:s särskilda sändebud för Syrien, Staffan de Mistura, har gjort för att försöka få till stånd ett internationellt avtal om en hållbar fredsöverenskommelse.

17.  Europaparlamentet har engagerat sig för Syriens enhet, suveränitet, territoriella integritet och oberoende.

18.  Europaparlamentet stöder den internationella koalitionen i dess militära insatser mot IS/Daish och andra terroriststämplade grupper i Syrien.

19.  Europaparlamentet erkänner att mötena i Astana har varit bidragande när det gäller att hitta en fredlig lösning på konflikten, och påminner Ryssland, Iran och Turkiet om deras ansvar att garantera att vapenvilor efterlevs och att striderna i de utsedda områdena trappas ned.

20.  Europaparlamentet anser att mötena i Astana måste vara ett komplement till Genèveprocessen för att trappa ned konflikten och sammanföra alla parter med målet att få till stånd ett meningsfullt och hållbart fredsavtal.

21.  Europaparlamentet påminner samtliga deltagare i den givarkonferens för Syriens och dess grannländers framtid som ägde rum i april 2017 om deras åtaganden, och uppmuntrar dem att hålla sina löften och stödja Syriens folk och de människor som tvingats fly till grannländer.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Arabförbundets generalsekreterare, Arabrepubliken Syriens regering och parlament samt regeringarna och parlamenten i Syriens grannländer.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy