Postup : 2017/2687(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0336/2017

Predkladané texty :

B8-0336/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 367kWORD 55k
15.5.2017
PE603.761v01-00
 
B8-0336/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o utečeneckom tábore v Dadaabe (2017/2687(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o utečeneckom tábore v Dadaabe (2017/2687(RSP))  
B8‑0336/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981,

–  so zreteľom na Dohovor OSN z roku 1951 o právnom postavení utečencov, ktorého je Keňa zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–  so zreteľom na vyhlásenie Medzivládneho mimoriadneho úradu pre rozvoj vo východnej Afrike (IGAD), ktoré bolo podpísané 25. marca 2017 v Nairobi, o trvalých riešeniach pre somálskych utečencov a reintegráciu navrátilcov do Somálska,

–  so zreteľom na newyorské vyhlásenie OSN pre utečencov a migrantov prijaté 19. septembra 2016,

–  so zreteľom na spoločné komuniké ministerskej trojstrannej komisie pre dobrovoľnú repatriáciu somálskych utečencov žijúcich v Keni z 25. júna 2016,

–  so zreteľom na výsledky samitu o migrácii vo Vallette z 15. novembra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie ministerskej konferencie o chartúmskom procese z 28. novembra 2014,

–  so zreteľom na trojstrannú Dohodu o dobrovoľnej repatriácii podpísanú v novembri 2013 vládami Somálska a Kene a Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHRC),

–  so zreteľom na Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku,

–  so zreteľom na globálny dohovor OSN týkajúci sa spoločnej zodpovednosti za utečencov,

–  so zreteľom na humanitárne prostriedky Európskej únie určené na riešenie problému utečencov v Keni,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Keni, najmä na uznesenie z 30. apríla 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže napriek rozsiahlym prírodným zdrojom je Africký roh jedným z najchudobnejších regiónov vo svete; keďže potravinová bezpečnosť je veľmi neistá a milióny ľudí žijúcich v tomto regióne trpia podvýživou a hrozí im hladomor;

B.  keďže krajiny regiónu v súčasnosti bojujú s najhorším suchom za posledných 60 rokov, ktoré zhoršilo potravinovú krízu v Etiópii, Keni, Somálsku a Jemene a mohlo by vyústiť do rozsiahleho hladomoru; keďže Keňa trpí opakujúcimi sa suchami, najmä v suchých a polosuchých oblastiach v severnej časti krajiny, kde žije 5,5 milióna ľudí, najmä drobných chovateľov dobytka, ktorí sa nachádzajú v mimoriadne zraniteľnej situácii a žijú v chronickej chudobe; keďže zmena klímy má ničivý účinok na pastierstvo, kočovný spôsob života veľkého počtu ľudí v regióne;

C.  keďže Keňa je najväčšou ekonomikou východnej Afriky, ale napriek svojim značným zdrojom je na jednom z posledných miest, pokiaľ ide o index ľudského rozvoja; keďže väčšina obyvateľstva Kene žije pod hranicou chudoby; keďže hospodárstvo Kene má pretrvávajúce problémy v dôsledku monopolizácie zdrojov menšinou; keďže malé poľnohospodárske podniky predstavujú 94,8 % všetkých podnikov Kene, ale majú prístup len k 11,7 % poľnohospodárskej pôdy krajiny; keďže Afrika nedávno zažila vlnu zaberania pôdy, pričom milióny hektárov úrodnej poľnohospodárskej pôdy sa dostalo do rúk veľkých podnikov, v dôsledku čoho desiatky tisícov poľnohospodárskych spoločenstiev prišlo o živobytie; keďže hlavným vývozným tovarom poľnohospodárstva Kene do Európskej únie sú čaj, káva, ruže a klinčeky, fazule, hrach, avokádo, ostriež nílsky a tuniak; keďže spoločnosti z Kanady, Japonska a Belgicka využívajú v Keni 500 000 hektárov na výrobu biopalív, čo má značné dôsledky na životné prostredie a miestne spoločenstvá;

D.  keďže od americkej intervencie z roku 1992 – známej ako „Restore Hope“ – je Somálsko vojnovou oblasťou; keďže konflikt medzi Somálskom, Etiópiou a Keňou možno z veľkej časti vysvetliť vytýčením koloniálnych hraníc, pričom somálske obyvateľstvo bolo rozdelené najmä medzi tieto tri krajiny, čo vyvolalo rôzne konflikty, a to najmä masaker niekoľko tisícov Keňanov somálskeho pôvodu kenskou armádou v 80-tých rokoch;

E.  keďže v globálnom akčnom pláne z Nairobi, prijatom na samite Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD) 26. marca 2017, sa zdôraznilo, že sucho a ozbrojené konflikty sú dva dôvody vysídlenia osôb v regióne;

F.  keďže množstvo strán zúčastňujúcich sa na občianskej vojne, chýbajúca vláda v Somálsku, strata živobytia v prípade somálskych rybárov, pirátstvo pri pobreží Somálska, napätie medzi Sudánom a Južným Sudánom, medzi Etiópiou, Eritrejou a Somálskom, ako aj medzi Eritrejou a Džibutskom, pôsobenie Kene a ďalších susedných krajín v jednotkách Africkej únie rozmiestnených v Somálsku, zasahovanie a intervencia vonkajších strán a hospodárske a geostrategické záujmy EÚ a ďalších západných strán sú všetko faktory, ktoré prispievajú k tomu, že Africký roh je jedným z regiónov vo svete, ktoré sú najviac postihnuté konfliktmi; keďže mnoho aktérov porušilo zbrojné embargo OSN;

G.  keďže v regióne Afrického rohu s takmer 250 miliónmi obyvateľov a rýchlo rastúcou populáciou sa nachádza najvyšší počet vnútorne vysídlených osôb a utečencov v Afrike a jeden z najvyšších počtov vo svete; keďže do 31. marca 2017 UNHCR zaregistrovalo v Keni 486 037 utečencov a žiadateľov o azyl;

H.  keďže komplex pre utečencov v Dadaabe bol zriadený v roku 1991 pre približne 90 000 osôb ako dočasné riešenie pre tých, ktorí hľadajú prístrešie a utekajú pred prenasledovaním, násilím a nestabilitou v regióne východnej Afriky, a najmä pred občianskou vojnou v Somálsku; keďže v roku 2011 zintenzívnenie konfliktov a hladomoru na určitých miestach prinútili milióny ľudí opustiť Somálsko, čo spôsobilo hromadný príchod utečencov do Dadaabu, kde je registrovaných viac ako 308 000 Somálčanov, ktorí v súčasnosti žijú v utečeneckom tábore; keďže podľa odhadov OSN má Dadaab v súčasnosti približne 260 000 obyvateľov, z ktorých 95 % pochádza zo Somálska a 60 % má menej ako 18 rokov; keďže komplex v súčasnosti pozostáva z piatich rôznych zón s rôznymi národmi a rozkladá sa na ploche 50 km², pričom tábory Hagadera, Dagahaley a Ifo sú najstaršie a najhustejšie obývané;

I.  keďže situácia somálskych utečencov pretrváva viac ako tri desaťročia s treťou generáciou utečencov, ktorí sa narodili v exile; keďže takmer jeden milión Somálčanov je vysídlený v regióne a ďalších 1,1 milióna osôb je vnútorne vysídlených v rámci samotného Somálska; keďže Somálsko je jednou z piatich krajín, odkiaľ pochádza najviac utečencov za pätnásť rokov, pričom v súčasnosti bolo zaregistrovaných 1,1 milióna utečencov, z ktorých viac než 80 % sú umiestnení v Africkom rohu a v regióne Jemenu;

J.  keďže po teroristickom útoku na univerzitu v Garisse v apríli 2015 viceprezident William Ruto dal Organizácii Spojených národov ultimátum a vyzval Radu pre ľudské práva zatvoriť utečenecký tábor v Dadaabe do troch mesiacov, pričom v opačnom prípade ich Keňa zruší sama; keďže Rada pre ľudské práva varovala, že uzavretie tohto tábora by malo „extrémne humanitárne a praktické následky“; keďže Dohovor OSN o právnom postavení utečencov zakazuje vrátiť utečencov späť do oblastí, kde je ich život alebo sloboda ohrozená; keďže bola navrhnutá aj výstavba deliaceho múru medzi Somálskom a Keňou;

K.  keďže v máji 2016 Keňa zrušila svoje oddelenie pre záležitosti utečencov zodpovedné za registráciu, v dôsledku čoho desiatky tisíce osôb neboli zaregistrované; keďže 6. mája 2016 kenská vláda oznámila svoje rozhodnutie „čo najskôr“ zatvoriť tábora v Dadaabe, pričom uviedla bezpečnostné dôvody a potrebu skoncovať s pretrvávajúcou situáciou utečencov v regióne;

L.  keďže kenské orgány za podpory predstaviteľov Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov urýchlili plnenie programu „dobrovoľnej“ repatriácie z roku 2013; keďže mnohé mimovládne organizácie a medzinárodné subjekty odsúdili skutočnosť, že program repatriácie, ktorý Keňa prijala pre somálskych utečencov v kontexte strachu a dezinformácií, nebol v súlade s medzinárodnými normami, pokiaľ ide o dobrovoľný návrat utečencov; keďže v auguste 2016 somálske orgány v Jubalande museli čeliť prílevu navrátilcov v hlavnom meste regiónu Kismaavo; keďže podľa UNHCR 70 % dotknutých osôb boli deti;

M.  keďže v novembri 2016 kenská vláda oznámila, že uzavretie tábora sa oneskorí o šesť mesiacov do mája 2017 z „humanitárnych dôvodov“ na žiadosť medzinárodného spoločenstva; keďže 9. februára 2017 Najvyšší súd v Nairobi rozhodol v reakcii na petíciu dvoch kenských organizácií pre ľudské práva – Kenskej národnej komisie pre ľudské práva a Kituo Cha Sheria – že rozhodnutie kenskej vlády zatvoriť utečenecký tábor v Dadaabe je diskriminačné a predstavuje kolektívny svojvoľný a neprimeraný trest;

N.  keďže zatvorenie Dadaabu by malo vplyv na susedné krajiny, predovšetkým na Etiópiu, kde sa v súčasnosti nachádza približne 245 000 somálskych utečencov;

O.  keďže rastúci nedostatok prostriedkov a zníženie počtu medzinárodných darcov majú priamy vplyv na situáciu utečencov v kenskom Dadaabe, najmä pokiaľ ide o zníženie prídelu potravín, nedostatočný prístup k službám a k zdravotnej starostlivosti alebo k odbornej príprave a vzdelávaniu;

P.  keďže v marci 2017 UNHCR odhadoval, že na zodpovedajúce„riadenie“ 486 037 vysídlených osôb v Keni je potrebných 215 200 000 USD; keďže dodnes sa zozbieralo iba 15 % finančných prostriedkov; keďže UNHCR predpokladá 27 598 nových príchodov vzhľadom na geopolitickú situáciu tohto regiónu;

Q.  keďže vzdelávanie, gramotnosť, práva žien, sociálna spravodlivosť a spravodlivé rozdeľovanie štátnych príjmov v spoločnosti, znižovanie nerovnosti a boj proti korupcii sú kľúčovými prvkami boja proti fundamentalizmu, násiliu a netolerancii;

R.  keďže v období 2014 až 2020 Európska únia poskytne Keni 435 miliónov EUR; keďže Únia je aktérom, ktorý poskytuje najväčšiu finančnú podporu misii Africkej únie v Somálsku (Amison) prostredníctvom Fondu na pomoc Afrike; keďže Únia vedie viaceré civilné a vojenské operácie v regióne, ako napr. misiu Európskej únie na posilnenie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (EUCAP Nestor) uskutočňovanú v rámci SBOP (od roku 2012), vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevenciu pred nimi a ich potláčanie (EU NAVFOR) (od roku 2008) alebo vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somalia) (od roku 2010); keďže v Manda Bay v Keni sa nachádza námorná vojenská základňa USA; zohľadňujúc destabilizačné akcie NATO a USA v regióne;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou utečencov v Africkom rohu, najmä v Keni a v tábore v Dadaabe; víta rozsudok Najvyššieho súdu v Nairobi, ktorý konštatoval, že „rozhodnutie vlády Kenskej republiky zatvoriť utečenecký tábor v Dadaabe [...] je neplatné“; vyzýva orgány krajiny, aby sa podrobili tomuto rozhodnutiu;

2.  zdôrazňuje, že kým v širšom regióne bude existovať nestabilita, utečenci sa nebudú môcť vrátiť do svojich domovov; rovnako zdôrazňuje, že je potrebné regionálne riešenie na zabezpečenie nepretržitej ochrany utečencov v tábore v Dadaabe a všeobecnejšie všetkých utečencov v krajine;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad stratégiou „dobrovoľných návratov“ od roku 2013; žiada o dôkladné vyšetrenie možných „zastrašovacích manévrov, strachu a dezinformácií“ vrátane úlohy UNHCR pri vykonávaní týchto politík;

4.  berie na vedomie prijatie celosvetového a regionálneho akčného plánu z Nairobi, v ktorom sa stanovuje postupné zatváranie táborov, aby sa „utečencom umožnil prístup k zamestnaniu a službám v ich hostiteľskej krajine a aby sa mohli voľne pohybovať“; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa pri týchto zatváraniach v plnej miere dodržiavali ľudské práva a aby sa ešte viac nezhoršovali životné podmienky dotknutých ľudí;

5.  poukazuje na to, že rastúca chudoba občanov, pokles hospodárskych výhľadov, zvyšovanie rozdielov a obmedzené možnosti vzdelávania viedli k zvýšeniu počtu nezamestnaných, čím vznikla sociálno-ekonomická situácia priaznivá pre rozvoj terorizmu; ďalej so znepokojením konštatuje, že v mnohých regiónoch somálsky a kenský štát neposkytujú nijaké verejné služby, ktoré sú dôležité pre občanov, ako sú dodávky vody, čistenie odpadových vôd, zdravotná starostlivosť či vzdelávanie; za týchto okolností naliehavo vyzýva kenské a somálske orgány, aby riešili sociálno-ekonomickú situáciu a bojovali proti zhoršovaniu životných podmienok s cieľom zabezpečiť sociálnu spravodlivosť;

6.  žiada EÚ, aby uvoľnila núdzovú humanitárnu pomoc potrebnú na riešenie situácie utečencov na jednej strane a situáciu hladomoru v regióne na strane druhej; vyzýva Úniu na zvýšenie podielu oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) vyčleneného pre poľnohospodárstvo, ako aj podielu ODA na investíciách do malých udržateľných poľnohospodárskych podnikov a pastierstva s cieľom zabezpečiť malým poľnohospodárskym podnikom prístup k pôde, čím by sa posilnil miestny trh, zaručila potravinová sebestačnosť v Africkom rohu a pomoc pri regenerácii vôd pri pobreží Afrického rohu v záujme zaručenia prostriedkov obživy pre rybárov a ich rodiny;

7.  naliehavo žiada, aby sa rozvojová pomoc nevyužívala na obmedzovanie ani kontrolu hraníc a ani na zaistenie readmisie migrantov; žiada, aby sa pomocou, ktorú poskytuje Únia a členské štáty v Africkom rohu, riešili predovšetkým problémy veľkej nerovnosti, chudoby, chronickej podvýživy, prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejným službám, najmä zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj plnenia cieľov v oblasti udržateľného rozvoja; rovnako žiada, aby sa zvýšila potravinová pomoc a aby bola prioritne určená na nákup potravín od miestnych roľníkov; dôrazne namieta proti využívaniu ERF na školenie orgánov presadzovania práva alebo vojenských síl;

8.  je proti akémukoľvek pokusu externalizácie migračných politík EÚ do tretích krajiny; odsudzuje skutočnosť, že chartúmsky proces, na ktorom sa Keňa a Somálsko zúčastňujú, v žiadnom prípade neumožňuje riešiť základné príčiny migrácie; domnieva sa, že tieto politiky sú v rozpore s právom na voľný pohyb, právom na azyl a zo širšieho hľadiska aj s právami migrantov vymedzenými v medzinárodných dohovoroch;

9.  požaduje, aby sa pomoc Európskej únie a členských štátov poskytovala vo forme darov, a nie pôžičiek, aby sa tak nezvyšovala dlhová záťaž; vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé členské štáty Únie nedosiahli cieľ vyčleniť na tento účel 0,7 % HND a že niektoré krajiny svoj podiel na rozvojovej pomoci znížili; vyjadruje poľutovanie nad poklesom účasti členských štátov v programoch potravinovej pomoci;

10.  je veľmi kritický k úlohe, ktorú zohrávali rôzne západné intervencie v posledných rokoch, ktoré umožnili radikalizáciu určitých obyvateľov Afrického rohu; zdôrazňuje, že takéto politiky terorizmus podporujú namiesto toho, aby proti nemu bojovali; vyjadruje znepokojenie nad významom, ktorý európske politiky boja proti terorizmu pripisujú vojenským „riešeniam“, čo vedie k početným programom vojenskej pomoci krajinám v Africkom rohu; vyhlasuje, že konflikty v tomto regióne nemožno riešiť vojenskou cestou;

11.  žiada Európsku úniu a medzinárodné spoločenstvo, aby spolupracovali s africkými krajinami a s regionálnymi a medzinárodnými subjektmi v záujme riešenia konfliktov výlučne mierovými prostriedkami, a to najmä riešením ich základných príčin; vyzýva Európsku úniu, aby vytvorila nový rámec vzťahov s Keňou a so všetkými africkými krajinami, ktorý bude vychádzať zo zásady nezasahovania do ich vnútorných záležitostí a rešpektovania ich zvrchovanosti, pričom bude zameraný na podporu rozvoja susedných regiónov a podporu zamestnanosti a vzdelávania, a nie z uzatvárania „dohôd o pridružení“ v zásade používaných predovšetkým na vytváranie zón voľného obchodu, ktoré slúžia záujmom západných spoločností;

12.  opätovne potvrdzuje, že činnosti spoločností z EÚ pôsobiacich v tretích krajinách by mali byť v plnom súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; vyzýva preto členské štáty, aby zabezpečili, aby podniky, ktoré sa riadia ich vnútroštátnym právom, nezanedbávali dodržiavanie ľudských práv a sociálnych, zdravotných a environmentálnych noriem, ktoré sa na ne vzťahujú v prípade usídlenia v tretej krajine alebo vykonávania činnosti v tretej krajine; vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia proti európskym spoločnostiam, ktoré tieto normy nedodržiavajú a ktoré obetiam porušovania ľudských práv, za ktoré sú priamo alebo nepriamo zodpovedné, neposkytujú primerané odškodnenie;

13.  vyzýva kenskú vládu a vlády krajín pôvodu ťažobných spoločností, aby týmto spoločnostiam uložili za povinnosť prijať najlepšie postupy v oblasti transparentnosti, zodpovednosti a účasti občanov a bojovať proti korupcii v odvetví ťažobného priemyslu;

14.  domnieva sa, že boj proti zaberaniu pôdy nadnárodnými spoločnosťami, a najmä európskymi, je kľúčový, aby umožnil obyvateľstvu dobré životné podmienky a prispieval k potravinovej sebestačnosti krajín Afrického rohu; žiada preto, aby sa táto otázka stala predmetom osobitného a ústredného dialógu medzi Európskou úniou a krajinami Afrického rohu;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Komisii a Rade, členským štátom Európskej únie, krajinám Afrického rohu, Panafrickému parlamentu a členom Valného zhromaždenia OSN.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia