Postup : 2017/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0340/2017

Předložené texty :

B8-0340/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0230

NÁVRH USNESENÍ
PDF 282kWORD 52k
15.5.2017
PE603.765v01-00
 
B8-0340/2017

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o zajištění funkčnosti postupu přerozdělování (2017/2685(RSP))


Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Michał Boni za skupinu PPE
Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL
Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Usnesení Evropského parlamentu o zajištění funkčnosti postupu přerozdělování (2017/2685(RSP))  
B8-0340/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2015/1523 ze dne 14. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka(1),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka(2),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2016/1754 ze dne 29. září 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1601, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka(3),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 9. září 2015 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka(4),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 17. září 2015 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska(5),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 15. září 2016 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka(6),

–  s ohledem na jedenáct zpráv Komise o relokaci a přesídlování,

–  s ohledem na prohlášení Rady a Komise ze dne 16. května 2017 o zajištění funkčnosti postupu přerozdělování,

–  s ohledem na studii „Provádění rozhodnutí Rady z roku 2015, kterými se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka“, která byla vypracována pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP a zveřejněna v březnu 2017,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že na základě postupu konzultace stanoveného v čl. 78 odst. 3 SFEU Parlament přijal svůj postoj, kterým velkou většinou podpořil rozhodnutí o relokaci;

B.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o relokaci byla přijata jako naléhavá opatření solidarity v situaci, kdy stále ještě neexistuje evropským azylový systém založený na sdílení odpovědnosti;

C.  vzhledem k tomu, že se členské státy zavázaly k přemístění 160 000 žadatelů o azyl z Itálie a Řecka; vzhledem k tomu, že podle nařízení Rady 2016/1754 lze 54 000 těchto míst použít pro přijetí syrských uprchlíků z Turecka;

D.  vzhledem k tomu, že Spojné království se rozhodlo, že se do tohoto mechanismu nezapojí, zatímco Irsko tak učiní; vzhledem k tomu, že Dánsko se rozhodlo, že se nebude dobrovolně účastnit, zatímco tři přidružené státy se rozhodly tak učinit;

E.  vzhledem k tomu, že ke dni 27. dubna 2017 bylo přemístěno pouze 17 903 žadatelů o azyl, přičemž 12 490 osob bylo přemístěno z Řecka a 5 413 z Itálie; vzhledem k tomu, že tento počet činí pouze 11 % celkového počtu přemístěných osob, k němuž se státy zavázaly;

F.  vzhledem k tomu, že počet osob nacházejících se v Itálii a Řecku a způsobilých k relokaci nedosahuje v současnosti úrovně, s níž se počítalo v rozhodnutích Rady; vzhledem k tomu, že v Řecku bylo dosud zaregistrováno 26 997 způsobilých žadatelů, zatímco členské státy se oficiálně zavázaly přijmout v rámci relokace 19 603 osob; vzhledem k tomu, že v Itálii bylo dosud zaregistrováno 8 000 způsobilých žadatelů, zatímco členské státy se oficiálně zavázaly přijmout v rámci relokace 10 659 osob; vzhledem k tomu, že počet osob stanovený v závazcích je obecně mnohem vyšší než počet osob, které byly skutečně přemístěny;

G.  vzhledem k tomu, že za způsobilé k relokaci jsou ve skutečnosti považováni pouze žadatelé o azyl, kteří se nacházeli v Řecku již před 20. březnem 2016; vzhledem k tomu, že v rozhodnutích o relokaci není uvedeno žádné takové konkrétní datum, které by omezovalo možnost relokace, a rozhodnutí ani nebyla v tomto smyslu pozměněna;

H.  vzhledem k tomu, že způsobilými k relokaci jsou pouze žadatelé o azyl, kteří jsou státními příslušníky zemí, u nichž průměrná míra uznaných žádostí o azyl podle údajů Eurostatu za poslední čtvrtletí dosahuje alespoň 75 %; vzhledem k tomu, že způsobilými k relokaci již nejsou Iráčané, neboť průměrná míra uznaných žádostí o azyl v jejich případě klesla pod 75 %; vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém legislativním usnesení ze dne 15. září 2016 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601, žádal o to, aby se relokace vztahovala také na Iráčany; vzhledem k tomu, že druhou nejpočetnější skupinou žadatelů o azyl, jejíž situací se Unie musela v roce 2016 zabývat, byli Afghánci; vzhledem k tomu, že azyl byl udělen 56,7 % z nich; vzhledem k tomu, že největší počet Afghánců přichází do Řecka; vzhledem k tomu, že se v mnoha případech jedná o nezletilé osoby bez doprovodu;

I.  vzhledem k tomu, že v Řecku se stále ještě nachází 62 300 žadatelů o azyl;

J.  vzhledem k tomu, že v |Itálii bylo v roce 2016 dosaženo rekordního počtu přicházejících osob, konkrétně 181 436 (o 18 % více než v roce 2015), přičemž ve 14 % případů se jednalo o nezletilé osoby bez doprovodu; vzhledem k tomu, že v roce 2016 přišlo do Itálie 20 700 Eritrejců způsobilých k relokaci, avšak Itálie dosud zaregistrovala pro účely relokace pouze přibližně čtvrtinu z nich;

K.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 byl i tento omezený počet žadatelů o azyl přemístěných z Itálie do jiných členských států výrazně nižší než počet žadatelů o azyl, kteří byli na základě dublinského nařízení přemístěni jinými členskými státy do Itálie;

L.  vzhledem k tomu, že Komise ve své osmé zprávě o relokaci a přesídlování stanovila a v následujících zprávách potvrdila měsíční cíl pro relokaci, a sice 3000 žadatelů o azyl z Řecka a 1500 z Itálie (a to od 1. dubna 2017), aby se relokační proces usnadnil a urychlil a vše probíhalo účinně a bez problémů v souladu s časovým rámcem stanoveným v rozhodnutích Rady;

M.  vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém zasedání dne 15. prosince 2016 schválila společný akční plán o provádění dohody mezi EU a Tureckem, v němž byl stanoven také relokační cíl pro Řecko; vzhledem k tomu, že Evropská rada rovněž zopakovala svou výzvu k většímu úsilí o urychlení relokace, zejména v případě nezletilých osob bez doprovodu;

N.  vzhledem k tomu, že podmínky k uskutečnění relokace a potřebná operační infrastruktura jsou již plně zajištěny;

O.  vzhledem k tomu, že navzdory určitému pokroku směřují ke splnění svých závazků v oblasti relokace pouze dva členské státy, a to Finsko a Malta; vzhledem k tomu, že většina členských států v plnění svých závazků dosud výrazně zaostává; vzhledem k tomu, že čtyři členské státy uskutečňují relokaci ve značně omezené míře; vzhledem k tomu, že dva členské státy se dosud do tohoto úsilí vůbec nezapojily;

P.  vzhledem k tomu, že k systematickému přebírání nezletilých osob bez doprovodu přistupuje pouze Finsko; vzhledem k tomu, že v Itálii je pro ně zapotřebí přibližně 5 000 relokačních míst, zatímco přemístěna byla doposud pouze jediná nezletilá osoba bez doprovodu; vzhledem k tomu, že v Řecku bylo ke dni 12. dubna 2017 zapotřebí dalších 163 míst;

Q.  vzhledem k tomu, že některé členské státy uplatňují pro výběr osob, které by měly být přemístěny, velmi restriktivní a diskriminační kritéria a jsou například ochotny přijímat v rámci relokace pouze svobodné matky nebo odmítají přijímat žadatele s určitou státní příslušností, jako jsou Eritrejci, a provádějí velmi rozsáhlé bezpečnostní kontroly; vzhledem k tomu, že v Řecku bylo ke dni 7. května 2017 961 osob, které členské státy odmítly v rámci relokace přijmout;

R.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady 2015/1523 jednoznačně stanoví, že na základě relokačních opatření nejsou členské státy zbaveny povinnosti plně uplatňovat ustanovení nařízení (EU) č. 604/2013 (dublinské nařízení) týkající se opětovného sloučení rodin, zvláštní ochrany nezletilých osob bez doprovodu a diskrečního ustanovení týkajícího se humanitárních důvodů;

1.  uznává, že bylo dosaženo určitého pokroku, avšak vyjadřuje své zklamání nad tím, že členské státy neplní závazky v oblasti solidarity a sdílení odpovědnosti;

2.  vítá automatický systém slaďování preferencí, který byl vytvořen Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu; vyzývá členské státy, aby nepřijímaly svévolná rozhodnutí o tom, zda přijmou žádost o relokaci; naléhavě členské státy vyzývá k tomu, aby tyto žádosti zamítaly pouze z důvodů uvedených v rozhodnutích Rady o relokaci;

3.  naléhavě žádá členské státy, aby plnily své povinnosti vyplývající z rozhodnutí Rady a systematicky přemisťovaly žadatele o azyl z Řecka a Itálie, včetně těch, kteří přišli po 20. březnu 2016, dokud nebudou účinně a bez problémů přemístěni všichni způsobilí žadatelé v souladu s časovým rámcem stanoveným v rozhodnutích Rady; vyzývá členské státy, aby přislíbily, že každý měsíc přemístí určitý počet osob, a tento slib dodržovaly;

4.  vyzývá členské státy, aby při relokaci upřednostňovaly nezletilé osoby bez doprovodu a další zranitelné žadatele;

5.  vítá oznámení Komise obsažené v její desáté zprávě o relokaci a přesídlování ze dne 2. března 2017, podle nějž v případě, že členské státy nezvýší v dohledné době počet přemístěných osob, nebude otálet s uplatněním svých pravomocí, kterými disponuje na základě Smluv; usuzuje, že to bude znamenat také zahájení řízení o nesplnění povinnosti;

6.  trvá na tom, že právní závazky členských států nekončí dnem 26. září 2017 a že i po tomto datu budou mít stále povinnost přemisťovat všechny způsobilé žadatele, kteří přišli do tohoto dne;

7.  zdůrazňuje, že Rada se zavázala splnit cíl, kterým je uskutečnit relokaci 160 000 osob; poznamenává, že počet osob způsobilých k relokaci se od uvedeného počtu liší; vyzývá Komisi, aby v souladu se svým návrhem ze dne 4. května 2016 (COM(2016)0270) navrhla prodloužení relokačních opatření, a to do doby, než bude přijato přepracované znění dublinského nařízení;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 239, 15.9.2015, s. 146.

(2)

Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 80.

(3)

Úř. věst. L 268, 1.10.2016, s. 82.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0306.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0324.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0354.

Právní upozornění - Ochrana soukromí