Postupak : 2017/2685(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0340/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0340/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0230

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 276kWORD 51k
15.5.2017
PE603.765v01-00
 
B8-0340/2017

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o provedbi programa premještanja (2017/2685(RSP))


Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Michał Boni u ime Kluba zastupnika PPE-a
Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Eider Gardiazabal Rubial u ime Kluba zastupnika S&D-a
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Dennis de Jong u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Rezolucija Europskog parlamenta o provedbi programa premještanja (2017/2685(RSP))  
B8-0340/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke(1),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke(2),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2016/1754 od 29. rujna 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2015/1601 o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke(3),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 9. rujna 2015. o prijedlogu odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke(4),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 17. rujna 2015. o prijedlogu odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije, Grčke i Mađarske(5),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 15. rujna 2016. o prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke(6),

  uzimajući u obzir jedanaest izvješća Komisije o premještanju i preseljenju,

  uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije od 16. svibnja 2017. o provedbi programa premještanja,

–  uzimajući u obzir studiju sastavljenu za Odbor Parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove „Provedba odluka Vijeća iz 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke” objavljenu u ožujku 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je nakon postupka savjetovanja iz članka. 78 stavka 3. UFEU-a Parlament velikom većinom glasova usvojio svoje stajalište kojim se podupiru odluke o premještanju;

B.  budući da su odluke o premještanju donesene kao hitna mjera solidarnosti u izostanku europskog sustava azila utemeljenog na podjeli odgovornosti, koji još nije realiziran;

C.  budući da su se države članice obvezale da će premjestiti 160 000 tražitelja azila iz Italije i Grčke; budući da se prema Odluci Vijeća 2016/1754 54 000 tih mjesta može iskoristiti za prihvat sirijskih izbjeglica iz Turske;

D.  budući da se Ujedinjena Kraljevina negativno izjasnila o sudjelovanju u tom mehanizmu, a Irska pozitivno; budući da je Danska odlučila da neće sudjelovati na dobrovoljnoj osnovi, dok su se tri pridružene države odlučile na sudjelovanje;

E.  budući da je do 27. travnja 2017. premješteno samo 17 903 tražitelja azila, 12 490 iz Grčke i 5 413 iz Italije; budući da to predstavlja samo 11 % ukupnih obveza;

F.  budući da je broj osoba koje ispunjavaju uvjete za premještanje, a nalaze se u Italiji i Grčkoj, trenutačno ispod razine predviđene odlukama Vijeća; budući da je dosad u Grčkoj registrirano samo 26 997 podnositelja zahtjeva koji ispunjavanju uvjete, dok su se države članice službeno obvezale da će osigurati 19 603 mjesta za premještanje; budući da je dosad u Italiji registrirano samo 8 000 podnositelja zahtjeva koji ispunjavanju uvjete, dok su se države članice službeno obvezale da će osigurati 10 659 mjesta; budući da je broj na koje su se države članice obvezale uglavnom znatno viši od broja stvarno premještenih osoba;

G.  budući da se u stvarnosti smatra da samo tražitelji azila koji su se već nalazili u Grčkoj prije 20. ožujka 2016. ispunjavaju uvjete za premještanje; budući da odluke o premještanju ne uključuju krajnji rok u pogledu ispunjavanja uvjeta i nisu izmijenjene u tu svrhu;

H.  budući da prema najnovijim dostupnim tromjesečnim podacima Eurostata uvjete za premještanje ispunjavaju samo tražitelji azila nacionalnosti za koju vrijedi prosječna stopa odobrenja azila od 75 % ili veća; budući da Iračani više ne ispunjavaju uvjete za premještanje jer je njihova prosječna stopa odobrenja pala ispod 75 %; budući da je Europski parlament u svojoj zakonodavnoj rezoluciji od 15. rujna 2016. o prijedlogu Komisije o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2015/1601 zatražio i da Afganistanci budu uzeti u obzir za premještanje; budući da su 2016. Afganistanci činili drugu najveću skupinu tražitelja azila u Uniji; budući da je 56,7 % njih odobren azil; budući da u Grčku pristiže daleko najveći broj Afganistanaca; budući da su mnogi od njih maloljetnici bez pratnje.

I.  budući da se u Grčkoj i dalje nalazi 62 300 migranata i tražitelja azila;

J.  budući da je Italija svjedočila novom rekordnom broju pristiglih migranata 2016., odnosno 181 436 osoba (povećanje od 18 % u odnosu na 2015.), od čega je 14 % maloljetnika bez pratnje; budući da je 2016. u Italiju pristiglo 20 700 Eritrejaca koji ispunjavaju uvjete za premještanje, ali samo se četvrtina njih registrirala za premještanje;

K.  budući da je u Italiji 2016. broj tražitelja azila premještenih u drugu državu članicu bio znatno niži od broja tražitelja azila premještenih na temelju Dublinske uredbe iz ostalih država članica u Italiju;

L.  budući da je Komisija u svojem osmom izvješću o premještanju i preseljenju navela, i u narednim izvješćima ponovila, cilj u pogledu mjesečnih premještanja tražitelja azila, 3 000 iz Grčke i 1 500 iz Italije (od 1. travnja 2017.) kako bi se olakšalo i ubrzalo premještanje na učinkovit i neometan način u vremenskom okviru utvrđenom odlukama Vijeća;

M.  budući da je Europsko vijeće na svojem sastanku 15. prosinca 2016. podržalo zajednički akcijski plan o provedbi Izjave EU-a i Turske koji je sadržavao cilj za premještanje za Grčku; budući da je Europsko vijeće ponovilo svoj poziv za daljnje jačanje napora u cilju ubrzanju premještanja, posebno za maloljetnike bez pratnje;

N.  budući da su preduvjeti i operativna infrastruktura za stvarnu provedbu premještanja na djelu;

O.  budući da su, unatoč određenom napretku, samo dvije države članice, Finska i Malta, na dobrom putu da ispune svoje obveze u pogledu premještanja; budući da većina država članica još uvijek daleko zaostaje; budući da četiri države članice u iznimno ograničenoj mjeri premještaju migrante i tražitelje azila; budući da dvije države članice još uvijek uopće ne sudjeluju u programu;

P.  budući da samo Finska sustavno uzima maloljetnike bez pratnje; budući da je u Italiji potrebno oko 5 000 mjesta za premještanje za maloljetnike bez pratnje, te da je dosad premješten tek jedan; budući da su u Grčkoj s datumom 12. travnja 2017 potrebna 163 dodatna mjesta;

Q.  budući da neke države članice na vrlo ograničen i diskriminirajući način daju prednost pri premještanju, među ostalim premještaju isključivo samohrane majke ili isključuju podnositelje zahtjeva određenih nacionalnosti, kao što su Eritrejci, te primjenjuju vrlo opsežne sigurnosne provjere; budući da su s datumom 7. svibnja 2017. države članice odbile 961 osobu u Grčkoj za premještanje;

R.  budući da je Odlukom Vijeća 2015/1523 jasno utvrđeno da mjere premještanja ne oslobađaju države članice od potpune primjene odredaba Uredbe (EU) br. 604/2013 (Dublin) koje se odnose na spajanje obitelji i posebnu zaštitu maloljetnika bez pratnje te diskrecijske klauzule koja se tiče humanitarnih razloga;

1.  uviđa da je postignut određeni napredak, ali izražava svoje razočaranje što države članice nisu ispunile svoje obveze u pogledu solidarnosti i podjele odgovornosti;

2.  pozdravlja što je Europski potporni ured za azil uspostavio automatizirani sustav kojim se uzimaju u obzir preferencije tražitelja i država članica; poziva države članice da ne pribjegavaju donošenju proizvoljnih odluka o tome hoće li prihvatiti zahtjev za premještanje; apelira na države članice da odluke o odbijanju zahtjeva isključivo temelje na konkretnim razlozima utvrđenim u odlukama Vijeća o premještanju;

3.  apelira na države članice da ispune svoje obveze u skladu s odlukama Vijeća te da sustavno premještaju tražitelje azila iz Grčke i Italije, uključujući one koji su stigli nakon 20. ožujka 2016., sve dok sve osobe koje ispunjavaju uvjete ne budu premještene na učinkovit i neometan način u vremenskom okviru utvrđenom odlukama Vijeća; poziva države članice da se obvežu na premještanje i to čine na redovitoj mjesečnoj osnovi;

4.  poziva države članice da daju prednost premještanju maloljetnika bez pratnje i drugih ugroženih podnositelja zahtjeva;

5.  pozdravlja najavu Komisije u njezinom desetom izvješću o premještanju i preseljenju od 2. ožujka 2017. da će se bez oklijevanja koristiti svojim ovlastima na temelju Ugovorâ, ako države članice ubrzo ne povećaju broj premještenih osoba; svjestan je da bi to podrazumijevalo i pokretanje postupaka zbog povrede prava;

6.  ustraje u tome da se pravne obveze država članica ne završavaju nakon 26. rujna 2017. i da nakon tog datuma još uvijek moraju premjestiti sve podnositelje zahtjeva koji ispunjavaju uvjete i pristigli su do tog datuma;

7.  ističe da se Vijeće obvezalo na cilj od 160 000 premještenih osoba; primjećuje da se broj osoba koje ispunjavaju uvjete za premještanje razlikuje od tog broja; poziva Komisiju da predloži produljenje mjera premještanja do donošenja preinačene Dublinske uredbe u skladu s odredbama svog prijedloga od 4. svibnja 2016. (COM(2016)0270);

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 239, 15.9.2015., str. 146.

(2)

SL L 248, 24.9.2015., str. 80.

(3)

SL L 268, 1.10.2016, str. 82.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0306.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0324.

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0354.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti