Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0340/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0340/2017

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a migránsok Unión belüli áthelyezésének megvalósításáról

15.5.2017 - (2017/2685(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Michał Boni a PPE képviselőcsoport nevében
Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Eider Gardiazabal Rubial az S&D képviselőcsoport nevében
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk az ALDE képviselőcsoport nevében
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Dennis de Jong a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Eljárás : 2017/2685(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0340/2017
Előterjesztett szövegek :
B8-0340/2017
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0340/2017

Az Európai Parlament állásfoglalása a migránsok Unión belüli áthelyezésének megvalósításáról

(2017/2685(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 14-i (EU) 2015/1523 tanácsi határozatra[1],

–  tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozatra[2],

–  tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1601 határozat módosításáról szóló, 2016. szeptember 29-i (EU) 2016/1754 tanácsi határozatra[3],

–  tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2015. szeptember 9-i jogalkotási állásfoglalására[4],

–  tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország, Görögország és Magyarország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2015. szeptember 17-i jogalkotási állásfoglalására[5],

–  tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2016. szeptember 15-i jogalkotási állásfoglalására[6],

–  tekintettel a migránsok Unión belüli áthelyezéséről és áttelepítéséről szóló tizenegy bizottsági jelentésre,

–  tekintettel a Tanácsnak és a Bizottságnak a migránsok Unión belüli áthelyezésének megvalósításáról szóló, 2017. május 16-i nyilatkozataira,

–  tekintettel „A nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. évi tanácsi határozatok végrehajtása” című, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága számára készített, 2017 márciusában közzétett tanulmányra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése szerinti konzultációs eljárást követően a Parlament nagy többséggel elfogadta a migránsok Unión belüli áthelyezésére vonatkozó határozatok támogatására vonatkozó álláspontját;

B.  mivel a migránsok Unión belüli áthelyezésére vonatkozó határozatokat sürgős szolidaritási intézkedésként, a felelősségmegosztáson alapuló európai menekültügyi rendszer hiányában fogadták el, mely még mindig nem jött létre;

C.  mivel a tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy Olaszországból és Görögországból 160 000 menedékkérőt helyeznek át; mivel az (EU) 2016/1754 tanácsi határozat értelmében ebből 54 000 helyet a Törökországból érkező szíriai menekültek befogadására használhatnának fel;

D.  mivel az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy nem vesz részt ebben a mechanizmusban, míg Írország a mechanizmusban való részvétel mellett döntött; mivel Dánia úgy határozott, hogy nem vesz részt önkéntes alapon, míg három társult állam a részvétel mellett döntött;

E.  mivel 2017. április 27-ig csak 17 903 menedékkérő – Görögországból 12 490, Olaszországból pedig 5 413 – áthelyezésére került sor; mivel ez a teljes kötelezettségnek csupán 11%-a;

F.  mivel az Olaszországban és Görögországban tartózkodó, áthelyezésre jogosult személyek száma jelenleg elmarad a tanácsi határozatokban foglaltaktól; mivel eddig 26 997 jogosult kérelmező regisztrált Görögországban, míg a tagállamok hivatalosan 19 603 személy áthelyezésére vállaltak kötelezettséget; mivel eddig 8000 jogosult kérelmező regisztrált Olaszországban, míg a tagállamok hivatalosan 10 659 személy áthelyezésére vállaltak kötelezettséget; mivel a vállalások száma általában jóval magasabb, mint a ténylegesen áttelepített személyeké;

G.  mivel csak azokat a menedékkérőket tekintik az áthelyezésre jogosultnak, akik már 2016. március 20-át megelőzően Görögországban tartózkodtak; mivel az áthelyezési határozatok nem tartalmaznak ilyen, a jogosultságra vonatkozó végső határidőt, és nem módosították őket ennek megfelelően;

H.  mivel az Eurostat legfrissebb rendelkezésre álló negyedéves adatai szerint csak azon állampolgársághoz tartozó menedékkérők jogosultak az áthelyezésre, akik átlagos elismerési aránya 75% vagy annál magasabb; mivel az irakiak már nem jogosultak az áthelyezésre, mivel átlagos elismerési arányuk 75% alá csökkent; mivel az Európai Parlament az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat módosításáról szóló bizottsági javaslatról szóló, 2016. szeptember 15-i jogalkotási állásfoglalásában kérte, hogy az afgánokat is vegyék fel az áthelyezés jelöltjei közé; mivel az afgánok alkotják az Unióba 2016-ban érkezett menedékkérők második legnagyobb csoportját; mivel közülük 56,7% menedékjogot kapott; mivel az afgánok döntő többsége Görögországba érkezik; mivel sokan közülük kísérő nélküli kiskorúak;

I.  mivel Görögországban még mindig 62 300 menedékkérő és migráns tartózkodik;

J.  mivel Olaszországba 2016-ban rekordszámú, 181 436 migráns érkezett (18%-kal több, mint 2015-ben), ebből 14% kísérő nélküli kiskorú; mivel 2016-ban 20 700 áthelyezésre jogosult eritreai menekült érkezett Olaszországba, de áthelyezés céljából eddig körülbelül csak ezek negyedét regisztrálták;

K.  mivel 2016-ban korlátozott számú menedékkérőt helyeztek át Olaszországból más tagállamba, sokkal kevesebbet, mint amennyit a tagállamok Olaszországnak a Dublini Rendelet szerint átadtak;

L.  mivel a Bizottság az áthelyezésről és az áttelepítésről szóló nyolcadik jelentésében – és az ezt követő jelentéseiben – Görögországból havi 3000, Olaszországból pedig (2017. április 1-jei adat szerint) havi 1500 menedékkérő áthelyezését tűzte ki célul annak érdekében, hogy megkönnyítsék és felgyorsítsák az áthelyezések hatékony és zökkenőmentes végrehajtását, a tanácsi határozatokban meghatározott időkereteken belül;

M.  mivel az Európai Tanács 2016. december 15-i ülésén jóváhagyta az EU–Törökország nyilatkozat végrehajtására irányuló közös cselekvési tervet, amely tartalmazta a Görögországra vonatkozó áthelyezési célértéket; mivel az Európai Tanács ezenkívül ismételten felszólított arra, hogy fokozni kell az áthelyezések felgyorsítására irányuló erőfeszítéseket, különös tekintettel a kísérő nélküli kiskorúakra;

N.  mivel a migránsok Unión belüli áthelyezésének megvalósításához szükséges előfeltételek és az operatív infrastruktúra adottak;

O.  mivel bár történt némi előrelépés, csak két tagállam, Finnország és Málta halad teljes mértékben jó úton ahhoz, hogy teljesítse áthelyezési kötelezettségeit; mivel a legtöbb tagállam még mindig messze le van maradva; mivel négy tagállam csak rendkívül korlátozott mértékű áthelyezést hajtott végre; mivel két tagállam még mindig nem vesz részt az áthelyezési programban;

P.  mivel csak Finnország vesz át rendszeresen kísérő nélküli kiskorúakat; mivel Olaszországból mintegy 5000 személyt kellene áthelyezni, és eddig mindössze egyetlen kísérő nélküli kiskorút helyeztek át; mivel 2017. április 12-én Görögországban 163 további személy áthelyezésére volt szükség;

Q.  mivel egyes tagállamoknak erősen korlátozó és diszkriminatív preferenciái vannak, például csak egyedülálló anyákat helyeznek át, vagy bizonyos nemzetiségűeket – például eritreaiakat – nem fogadnak el, és nagyon kiterjedt biztonsági ellenőrzéseket végeznek; mivel 2017. május 7-ig a tagállamok 961 személy Görögországból történő áthelyezését utasították el;

R.  mivel az (EU) 2015/1523 tanácsi határozat világosan kimondja, hogy az áthelyezési intézkedések nem mentesítik a tagállamokat a 604/2013/EU (Dublini) rendelet – ezen belül a családegyesítésre, a kísérő nélküli kiskorúak különleges védelmére, illetve a humanitárius okok mérlegelésére vonatkozó záradékra irányuló rendelkezések – teljes körű alkalmazása alól;

1.  elismeri, hogy történtek előrelépések, ugyanakkor csalódottságának ad hangot amiatt, hogy a tagállamok nem tettek eleget a szolidaritásra és a felelősség megosztására vonatkozó kötelezettségeiknek;

2.  üdvözli, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozott egy automatizált, a preferenciákhoz igazodó rendszert; felszólítja a tagállamokat, hogy az áthelyezési kérelmek elbírálásakor ne hozzanak önkényes döntéseket; sürgeti a tagállamokat, hogy kizárólag az áthelyezésre vonatkozó tanácsi határozatokban szereplő különleges okokra hivatkozva tagadják meg a kérelmezők áthelyezését;

3.  sürgeti a tagállamokat, hogy teljesítsék a tanácsi határozatokból eredő kötelezettségeiket, és hogy Görögországból és Olaszországból szisztematikusan helyezzenek át menedékkérőket – beleértve azokat is, akik 2016. március 20. után érkeztek –, amíg valamennyi jogosult hatékony és zökkenőmentes áthelyezése megtörténik, a tanácsi határozatokban meghatározott időkereteken belül; felszólítja a tagállamokat, hogy vállaljanak kötelezettséget arra, hogy tartós jelleggel, havonta hajtanak végre áthelyezést;

4.  felszólítja a tagállamokat, hogy kezeljék prioritásként a kísérő nélküli kiskorúak és más kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezők áthelyezését;

5.  üdvözli a Bizottság 2017. március 2-i, az áthelyezésről és az áttelepítésről szóló tizedik jelentésében szereplő bejelentését, hogy habozás nélkül gyakorolni fogja a Szerződések alapján őt megillető hatásköreit, ha a tagállamok a közeljövőben nem növelik az áttelepítésre irányuló erőfeszítéseiket; tisztában van azzal, hogy ez kötelezettségszegési eljárások megindításával is járna;

6.  hangsúlyozza, hogy a tagállamok jogi kötelezettségei 2017. szeptember 26. után sem szűnnek meg, és hogy ezt követően is át kell helyezniük valamennyi ezen időpontig érkezett jogosult kérelmezőt;

7.  hangsúlyozza, hogy a Tanács elkötelezte magát amellett, hogy 160 000 menedékkérőt helyez át; megjegyzi, hogy az áthelyezésre jogosult személyek száma nem egyezik meg ezzel a számmal; felszólítja a Bizottságot, hogy az átdolgozott Dublini Rendelet elfogadásáig tegyen javaslatot az áthelyezési intézkedések meghosszabbítására, a 2016. május 4-i javaslatában foglaltaknak megfelelően (COM(2016)0270);

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.