Procedūra : 2017/2685(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0340/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0340/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 18/05/2017 - 11.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0230

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 500kWORD 51k
15.5.2017
PE603.765v01-00
 
B8-0340/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par sekmīgu pārcelšanas īstenošanu (2017/2685(RSP))


Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Michał Boni PPE grupas vārdā
Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā
Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Eiropas Parlamenta rezolūcija par sekmīgu pārcelšanas īstenošanu (2017/2685(RSP))  
B8-0340/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 14. septembra Lēmumu (ES) 2015/1523, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā(1),

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 22. septembra Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā(2),

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 29. septembra Lēmumu (ES) 2016/1754, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā(3),

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 9. septembra nostāju par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā(4),

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 9. septembra nostāju par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas, Grieķijas un Ungārijas labā(5),

–  ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 15. septembra normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza Padomes 2015. gada 22. septembra Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā(6),

–  ņemot vērā Komisijas vienpadsmit ziņojumus par pārcelšanu un pārmitināšanu,

–  ņemot vērā Padomes un Komisijas 2017. gada 16. maija paziņojumus par sekmīgu pārcelšanas īstenošanu,

–  ņemot vērā 2017. gada martā publicēto Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas pētījumu par to, kā tiek īstenoti Padomes 2015. gada lēmumi, ar kuriem nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pēc LESD 78. panta 3. punktā noteiktās apspriešanās procedūras Parlaments pieņēma nostāju, ar lielu balsu vairākumu atbalstot pārcelšanas lēmumus;

B.  tā kā pārcelšanas lēmumi tika pieņemti kā steidzams solidaritātes pasākums, jo vēl aizvien nepastāv Eiropas patvēruma sistēma, kuras pamatā būtu kopīga atbildība;

C.  tā kā dalībvalstis ir apņēmušās no Itālijas un Grieķijas pārcelt 160 000 patvēruma meklētājus; tā kā saskaņā ar Padomes Lēmumu 2016/1754 no šīm vietām 54 000 var izmantot, lai no Turcijas uzņemtu Sīrijas bēgļus;

D.  tā kā Apvienotā Karaliste ir izvēlējusies nepiedalīties šajā mehānismā, savukārt Īrija ir izvēlējusies tajā piedalīties; tā kā Dānija ir izvēlējusies nepiedalīties brīvprātīgi, savukārt trīs asociētās valstis ir izvēlējušās mehānismā piedalīties;

E.  tā kā līdz 2017. gada 27. aprīlim tika pārcelti tikai 17 903 patvēruma meklētāji, proti, 12 490 — no Grieķijas un 5 413 — no Itālijas; tā kā šis skaitlis ir tikai 11 % no kopējām saistībām;

F.  tā kā to Itālijā un Grieķijā esošo cilvēku skaits, kuri ir tiesīgi uz pārcelšanu, tagad ir mazāks nekā Padomes lēmumos paredzētais; tā kā līdz šim Grieķijā ir reģistrēti 26 997 uz pārcelšanu tiesīgie pretendenti, savukārt dalībvalstis oficiāli ir apņēmušās nodrošināt 19 603 pārvietošanas vietas; tā kā līdz šim Itālijā ir reģistrēti 8000 uz pārcelšanu tiesīgie pretendenti, savukārt dalībvalstis oficiāli ir apņēmušās nodrošināt 10 659 vietas; tā kā saistībās minētais skaits parasti ir daudz lielāks nekā to cilvēku skaits, kuri faktiski pārcelti;

G.  tā kā uz pārcelšanu ir tiesīgi tikai tie patvēruma meklētāji, kas līdz 2016. gada 20. martam jau atradās Grieķijā; tā kā pārcelšanas lēmumi neietver šādu robeždatumu un šajā ziņā nav grozīti;

H.  tā kā uz pārcelšanu ir tiesīgi tikai tādas valstspiederības patvēruma meklētāji, kurai saskaņā ar jaunākajiem Eurostat ceturkšņa datiem vidējais atzīšanas īpatsvars ir vismaz 75 %; tā kā Irākas valstspiederīgie vairs nav tiesīgi uz pārcelšanu, jo to vidējais atzīšanas īpatsvars ir zem 75 %; tā kā Eiropas Parlaments 2016. gada 15. septembra normatīvajā rezolūcijā par Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza Padomes Lēmumu (ES) 2015/1601, prasīja, lai arī afgāņi būtu tiesīgi uz pārcelšanu; tā kā afgāņi bija otra lielākā patvēruma meklētāju grupa, ar ko Savienībai bija jātiek galā 2016. gadā; tā kā no tiem 56,7 % tika piešķirts patvērums; tā kā Grieķijā ierodas milzīgs daudzums afgāņu; tā kā daudzi no viņiem ir nepavadīti nepilngadīgie;

I.  tā kā Grieķijā joprojām atrodas 62 300 patvēruma meklētāju un migrantu;

J.  tā kā 2016. gadā Itālija reģistrēja jaunu ieradušos skaita rekordu, proti, 181 436 cilvēki (par 18 % vairāk nekā 2015. gadā), no kuriem 14 % bija nepavadīti nepilngadīgie; tā kā 2016. gadā ieradās 20 700 uz pārcelšanu tiesīgie eritrejieši, bet līdz šim Itālija no viņiem pārcelšanai ir reģistrējusi aptuveni tikai ceturto daļu;

K.  tā kā Itālijā 2016. gadā to patvēruma pretendentu ierobežotais skaits, kas jāpārceļ uz citām dalībvalstīm, bija ievērojami zemāks nekā to patvēruma meklētāju skaits, ko dalībvalstis pārvietojušas uz Itāliju saskaņā ar Dublinas regulu;

L.  tā kā Komisija 8. ziņojumā par pārcelšanu un pārmitināšanu ir noteikusi ikmēneša pārcelšanas mērķi, kas atkārtoti norādīts turpmākajos ziņojumos, proti, 3000 patvēruma meklētāju no Grieķijas un 1500 — no Itālijas (no 2017. gada 1. aprīļa), lai efektīvi un saskaņoti atvieglotu un paātrinātu pārcelšanu saskaņā ar Padomes lēmumos minēto grafiku;

M.  tā kā Eiropadome 2016. gada 15. decembra sanāksmē apstiprināja kopīgo rīcības plānu par ES un Turcijas paziņojuma īstenošanu, kas ietvēra pārcelšanas mērķi attiecībā uz Grieķiju; tā kā Eiropadome arī atkārtoti aicināja pastiprināt centienus, lai paātrinātu pārcelšanu, jo īpaši attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgiem;

N.  tā kā pilnībā ir izpildīti priekšnosacījumi un izveidota operatīvā infrastruktūra, lai pārcelšana izdotos;

O.  tā kā, neraugoties uz zināmu progresu, tikai divas dalībvalstis (Somija un Malta) ir uz pareizā ceļa, lai izpildītu savas pārcelšanas saistības; tā kā lielākā daļa dalībvalstu joprojām atpaliek no savu saistību izpildes; tā kā četru dalībvalstu pārcelto personu skaits ir ļoti ierobežots; tā kā divas dalībvalstis vēl aizvien nepiedalās vispār;

P.  tā kā tikai Somija sistemātiski uzņem nepavadītus nepilngadīgos; tā kā Itālijā viņiem ir vajadzīgas aptuveni 5000 pārcelšanas vietas, tomēr līdz šim pārcelts ir tikai viens nepavadīts nepilngadīgais; tā kā Grieķijā kopš 2017. gada 12. aprīļa papildus ir vajadzīgas 163 vietas;

Q.  tā kā dažas dalībvalstis izmanto ļoti ierobežojošas un diskriminējošas preferences, piemēram, pārcelšanu attiecina tikai uz vientuļām mātēm vai noraida konkrētu tautību pretendentus, tādus kā eritrejiešus, un piemēro ļoti apjomīgas drošības pārbaudes; tā kā Grieķijā kopš 2017. gada 7. maija dalībvalstis ir noraidījušas 961 pārcelšanai paredzēto personu;

R.  tā kā Padomes Lēmumā 2015/1523 ir skaidri noteikts, ka pārcelšanas pasākumi neatbrīvo dalībvalstis no pienākuma pilnībā piemērot Regulas (ES) Nr. 604/2013 (Dublina) noteikumus saistībā ar ģimenes atkalapvienošanos, nepavadītu nepilngadīgo īpašu aizsardzību un klauzulu par rīcības brīvību humanitāru apsvērumu dēļ,

1.  atzīst, ka ir panākts zināms progress, tomēr pauž vilšanos, ka dalībvalstis nav izpildījušas solidaritātes un kopīgas atbildības saistības;

2.  atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Patvēruma atbalsta birojs ir izveidojis automatizētu preferenču salīdzināšanas sistēmu; aicina dalībvalstis nepieņemt patvaļīgus lēmumus par to, vai apstiprināt pārcelšanas pieprasījumu; mudina dalībvalstis atteikumu balstīt tikai uz īpašiem iemesliem, kas noteikti Padomes lēmumos par pārcelšanu;

3.  mudina dalībvalstis pildīt savas saistības saskaņā ar Padomes lēmumiem un sistemātiski pārvietot patvēruma meklētājus no Grieķijas un Itālijas, tostarp tos, kas ieradušies pēc 2016. gada 20. marta, līdz visi uz pārcelšanu tiesīgie patvēruma meklētāji tiek pārcelti atbilstīgi Padomes lēmumos noteiktajam termiņam; aicina dalībvalstis pildīt saistības un katru mēnesi stabili īstenot pārcelšanu;

4.  aicina dalībvalstis par prioritāru noteikt nepavadītu nepilngadīgo un citu neaizsargātu pretendentu pārcelšanu;

5.  atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 2. marta desmitajā ziņojumā par pārcelšanu un pārmitināšanu pausto paziņojumu, ka tā nevilcināsies izmantot savas Līgumos noteiktās pilnvaras, ja dalībvalstis drīzumā nepalielinās pārcelšanas jaudu; saprot, ka tas ietvertu pienākumu neizpildes procedūras;

6.  uzstāj, lai dalībvalstu juridiskās saistības nebeigtos pēc 2017. gada 26. septembra un lai arī pēc šā datuma dalībvalstis turpinātu pārvietot visus uz pārcelšanu tiesīgos pretendentus, kuri ieceļojuši līdz šim datumam;

7.  uzsver, ka tieši Padome ir apņēmusies pārvietot 160 000 personu; atzīmē, ka uz pārcelšanu tiesīgo personu skaits atšķiras no minētā skaitļa; aicina Komisiju ierosināt priekšlikumu, ar ko pārcelšanas pasākumus pagarina līdz brīdim, kamēr saskaņā ar Komisijas 2016. gada 4. maija priekšlikumā (COM(2016)0270) izklāstītajiem nosacījumiem tiek pieņemta pārstrādātā Dublinas regula;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 239, 15.9.2015., 146. lpp.

(2)

OV L 248, 24.9.2015., 80. lpp.

(3)

OV L 268, 1.10.2016., 82. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0306.

(5)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0324.

(6)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0354.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika