Propunere de rezoluţie - B8-0340/2017Propunere de rezoluţie
B8-0340/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la cum facem relocarea să funcționeze

15.5.2017 - (2017/2685(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Michał Boni în numele Grupului PPE
Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Eider Gardiazabal Rubial în numele Grupului S&D
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk în numele Grupului ALDE
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Dennis de Jong în numele Grupului GUE/NGL
Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes în numele Grupului Verts/ALE
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Procedură : 2017/2685(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0340/2017
Texte depuse :
B8-0340/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-0340/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cum facem relocarea să funcționeze

(2017/2685(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia (UE) 2015/1523 a Consiliului din 14 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei[1];

–  având în vedere Decizia 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei[2];

–  având în vedere Decizia 2016/1754 a Consiliului din 29 septembrie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei[3],

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 9 septembrie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei[4],

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 17 septembrie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei, al Greciei și al Ungariei[5],

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 15 septembrie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei[6],

–  având în vedere cele unsprezece rapoarte ale Comisiei privind relocarea,

–  având în vedere declarațiile Consiliului și Comisiei din 16 mai 2017 privind cum facem relocarea să funcționeze,

–  având în vedere studiul realizat la solicitarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, intitulat „Punerea în aplicare a deciziilor din 2015 ale Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei”, publicat în martie 2017,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, ulterior procedurii de consultare prevăzută la articolul 78 alineatul (3) din TFUE, Parlamentul a adoptat cu o largă majoritate poziția sa în sprijinul deciziilor privind relocarea;

B.  întrucât deciziile privind relocarea au fost adoptate ca măsură urgentă de solidaritate, în absența unui sistem de azil european bazat pe partajarea responsabilităților, care nu este nici în prezent în vigoare;

C.  întrucât statele membre s-au angajat la relocarea a 160 000 de solicitanți de azil din Italia și Grecia; întrucât, în temeiul Deciziei 2016/1754 a Consiliului, 54 000 din aceste locuri ar putea fi utilizate pentru admiterea de refugiați sirieni din Turcia;

D.  întrucât Regatul Unit a decis să nu participe la acest mecanism, în timp ce Irlanda a decis să participe; întrucât Danemarca a decis să nu participe în mod voluntar, în timp ce trei țări asociate au decis să participe;

E.  întrucât, la 27 aprilie 2017, doar 17 903 de solicitanți de azil fuseseră relocați, 12 490 din Grecia și 5 413 din Italia; întrucât aceasta reprezintă doar 11% din obligația totală;

F.  întrucât numărul persoanelor eligibile pentru relocare prezente în Italia și Grecia este în prezent sub cifrele-obiectiv prevăzute în deciziile Consiliului; întrucât, până în prezent, 26 997 de solicitanți eligibili au fost înregistrați în Grecia, statele membre promițând în mod solemn 19 603 locuri pentru relocări; întrucât, până în prezent, 8 000 de solicitanți eligibili au fost înregistrați în Italia, statele membre promițând în mod solemn 10 659 locuri pentru relocări; întrucât numărul de locuri promise este în general cu mult mai ridicat decât numărul persoanelor efectiv relocate;

G.  întrucât doar solicitanții de azil care se aflau deja în Grecia înainte de 20 martie 2016 sunt de fapt considerați eligibili pentru relocare; întrucât deciziile privind relocarea nu prevăd un termen de prescriere a eligibilității și nu au fost modificate în acest sens;

H.  întrucât, conform ultimelor date trimestriale publicate de Eurostat, doar solicitanții de azil aparținând unei naționalități pentru care rata de recunoaștere medie este de cel puțin 75% sunt eligibili pentru relocare; întrucât cetățenii irakieni nu mai sunt eligibili pentru relocare, dat fiind că această rată a scăzut sub 75 %; întrucât Parlamentul European, în rezoluția sa legislativă din 15 septembrie 2016 referitoare la propunerea Comisiei de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015, a solicitat includerea cetățenilor afgani în rândul persoanelor eligibile pentru relocare; întrucât cetățenii afgani au reprezentat cel mai important grup de solicitanți de azil căruia UE a trebuit să-i facă față în 2016; întrucât 56,7 % dintre aceștia au primit dreptul de azil; întrucât cel mai mare număr de cetățeni afgani sosesc în Grecia; întrucât mulți dintre ei sunt minori neînsoțiți;

I.  întrucât circa 62 300 de solicitanți de azil și de migranți sunt încă prezenți în Grecia;

J.  întrucât în Italia s-a înregistrat un nou număr record de sosiri în 2016, 181 436 (cu 18 % mai multe decât în 2015), din care 14 % minori neînsoțiți; întrucât 20 700 de persoane din Eritreea, eligibile pentru relocare, au sosit în 2016, însă Italia a înregistrat circa doar un sfert din acestea pentru relocare;

K.  întrucât numărul limitat de solicitanți de azil relocați în 2016 din Italia către alte state membre a fost semnificativ mai redus decât numărul de solicitanți de azil transferați de către statele membre în Italia în temeiul regulamentului Dublin;

L.  întrucât Comisia, în cel de-al optulea său raport privind relocarea, a prevăzut un obiectiv lunar în acest scop, reiterat în rapoartele ulterioare, de 3 000 de solicitanți de azil din Grecia și de 1 500 din Italia (la 1 aprilie 2017), pentru a facilita și accelera procesul de relocare într-un mod eficient și neproblematic, în orizontul de timp prevăzut în deciziile Consiliului;

M.  întrucât Consiliul European, în reuniunea sa din 15 decembrie 2016, a aprobat planul de acțiune comună privind transpunerea declarației UE-Turcia, care includea și obiectivul de relocare din Grecia; întrucât Consiliul European a reiterat cererea sa privind intensificarea în continuare a eforturilor de accelerare a relocării, mai ales în cazul minorilor neînsoțiți;

N.  întrucât precondițiile și infrastructura operațională necesare relocării sunt deja îndeplinite, respectiv existentă;

O.  întrucât, în ciuda unor progrese, doar două state membre, Finlanda și Malta, sunt la zi în ceea ce privește respectarea obligațiilor de relocare ce le revin; întrucât cele mai multe state membre înregistrează importante întârzieri; întrucât patru state membre au primit doar un număr foarte redus de persoane relocate; întrucât două state membre nu participă deloc la acest mecanism;

P.  întrucât numai Finlanda primește în mod sistematic minori neînsoțiți; întrucât în Italia sunt necesare 5 000 de locuri pentru relocarea acestora, un singur minor neînsoțit fiind relocat până în prezent; întrucât în Grecia mai erau necesare în 163 de locuri, la 12 aprilie 2017;

Q.  întrucât unele state membre recurg la preferințe extrem de restrictive și de discriminatorii, precum acordarea dreptului de relocare doar mamelor singure sau cu excluderea persoanelor cu anumite naționalități, de exemplu persoane din Eritreea, și aplică controale foarte stricte de securitate; întrucât, la 7 mai 2017, 961 de persoane fuseseră respinse pentru relocarea din Grecia în alte state membre;

R.  întrucât Decizia 2015/1523 a Consiliului prevede clar că măsurile de relocare nu dispensează statele membre de aplicarea deplină a dispozițiilor Regulamentului (UE) nr, 604/2016 (Dublin) în ceea ce privește reunificarea familiei, protecția specială a minorilor neînsoțiți și clauzele discreționare privind motivele umanitare;

1.  recunoaște că s-au făcut anumite progrese, dar își exprimă dezamăgirea cu privire la nerespectarea angajamentelor asumate de statele membre în sensul solidarității și al partajării responsabilității;

2.  salută instituirea unui sistem automat de preferințe de către Biroul European de Sprijin pentru Azil; solicită statelor membre să nu recurgă la decizii arbitrare cu privire la acceptarea cererilor de relocare; solicită insistent statelor membre să își bazeze refuzurile strict pe motive specifice, enumerate în deciziile Consiliului privind relocarea;

3.  solicită insistent statelor membre să își îndeplinească obligațiile ce le revin în temeiul deciziilor Consiliului și să procedeze la relocarea sistematică a solicitanților de azil politic din Grecia și Italia, inclusiv în cazul celor sosiți după 20 martie 2016, până la relocarea efectivă și neproblematică a tuturor persoanelor eligibile, în orizontul de timp propus în deciziile Consiliului; solicită statelor membre să efectueze aceste relocări în funcție de cote lunare stabile;

4.  solicită statelor membre să acorde prioritate relocării minorilor neînsoțiți și altor solicitanți vulnerabili;

5.  salută anunțul Comisiei din cel de-al zecelea raport al său privind relocarea din 2 martie 2017 că nu va ezita să-și exercite competențele ce-i revin în temeiul tratatelor dacă statele membre nu cresc cotele de relocare efectivă în curând; înțelege că acest lucru va atrage declanșarea de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor;

6.  insistă asupra faptului că obligațiile juridice ale statelor membre nu încetează la 26 septembrie 2017 și că vor avea obligația, chiar și după această dată, de a reloca toți solicitanții eligibili ce sosesc până la data respectivă;

7.  subliniază faptul că Consiliul s-a angajat pentru obiectivul de 160 000 de relocări; constată că numărul persoanelor eligibile pentru relocare este diferit de cifra-obiectiv; solicită Comisiei să propună extinderea măsurilor de relocare până la adoptarea reformării regulamentului Dublin, în conformitate cu propunerea sa din 4 mai 2016 (COM(2016)0270);

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.