Postup : 2017/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0340/2017

Predkladané texty :

B8-0340/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0230

NÁVRH UZNESENIA
PDF 282kWORD 54k
15.5.2017
PE603.765v01-00
 
B8-0340/2017

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o úsilí zameranom na uskutočňovanie premiestňovania (2017/2685(RSP))


Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Michał Boni v mene skupiny PPE
Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL
Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Uznesenie Európskeho parlamentu o úsilí zameranom na uskutočňovanie premiestňovania (2017/2685(RSP))  
B8‑0340/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1523 zo 14. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka(2),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2016/1754 z 29. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/1601 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka(3),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 9. septembra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka(4),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 17. septembra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska, Grécka a Maďarska(5),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 15. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka(6),

–  so zreteľom na jedenásť správ Komisie o premiestnení a presídlení;

–  so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie zo 16. mája 2017 o úsilí zameranom na uskutočňovanie premiestňovania,

–  so zreteľom na štúdiu s názvom Vykonávanie rozhodnutí Rady z roku 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka vypracovanú pre Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a zverejnenú v marci 2017,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európsky parlament po konzultačnom postupe stanovenom v článku 78 ods. 3 ZFEÚ veľkou väčšinou prijal svoju pozíciu na podporu rozhodnutí o premiestňovaní;

B.  keďže rozhodnutia o premiestňovaní boli prijaté ako naliehavé opatrenia solidarity za situácie, keď doteraz neexistuje európsky azylový systém založený na spoločnej zodpovednosti;

C.  keďže členské štáty sa zaviazali premiestniť z Talianska a Grécka 160 000 žiadateľov o azyl; keďže podľa rozhodnutia Rady sa 54 000 týchto miest môže použiť na prijímanie sýrskych utečencov z Turecka;

D.  keďže Spojené kráľovstvo sa rozhodlo nezúčastniť sa tohto mechanizmu, pričom Írsko sa rozhodlo doň zapojiť; keďže Dánsko sa rozhodlo nezúčastniť sa na dobrovoľnom základe a tri pridružené štáty sa rozhodli zúčastniť sa;

E.  keďže ku dňu 27. apríla 2017 bolo premiestnených iba 17 903 žiadateľov o azyl, 12 490 z Grécka a 5 413 z Talianska; keďže to predstavuje len 11 % celkových záväzkov;

F.  keďže počet osôb, ktoré sú oprávnené na premiestnenie a ktoré sa nachádzajú v Taliansku a Grécku, je v súčasnosti nižší než počet stanovený rozhodnutiami Rady; keďže doteraz 26 997 oprávnených žiadateľov bolo zaregistrovaných v Grécku, pričom členské štáty formálne prisľúbili 19 603 miest na premiestnenie; keďže doteraz 8 000 oprávnených žiadateľov bolo zaregistrovaných v Taliansku, pričom členské štáty formálne prisľúbili 10 659 miest na premiestnenie; keďže počet prisľúbených miest je zvyčajne oveľa vyšší ako počet reálne premiestnených ľudí;

G.  keďže za oprávnených na premiestnenie sa v skutočnosti považujú iba žiadatelia o azyl, ktorí sa už nachádzali v Grécku pred 20. marcom 2016; keďže rozhodnutia o premiestnení neobsahujú takúto lehotu, pokiaľ ide o oprávnenosť, a neboli v tomto zmysle zmenené;

H.  keďže podľa najnovších dostupných štvrťročných údajov Eurostatu sú oprávnení na premiestnenie iba žiadatelia o azyl, ktorí majú štátnu príslušnosť, v prípade ktorej je priemerná miera uznaných žiadostí o azyl aspoň 75 %; keďže Iračania sa už nepovažujú za oprávnených na premiestnenie, pretože ich priemerná miera uznaných žiadostí o azyl klesla pod 75 %; keďže Európsky parlament vo svojom legislatívnom uznesení z 15. septembra 2016 o návrhu Komisie na zmenu rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1601 požadoval, aby sa premiestnenie vzťahovalo aj na Afgancov; keďže Afganci boli druhou najpočetnejšou skupinou žiadateľov o azyl, ktorou sa Únia musela zaoberať; keďže 56,7 % z nich bol udelený azyl; keďže zďaleka najväčší počet Afgancov prichádza do Grécka; keďže v mnohých prípadoch ide o maloleté osoby bez sprievodu;

I.  keďže v Grécku sa stále nachádza 62 300 žiadateľov o azyl a migrantov;

J.  keďže v roku 2016 zaznamenali v Taliansku nový rekord, keď do krajiny prišlo 181 436 osôb (o 18 % viac ako v roku 2015), pričom 14 % z nich boli maloleté osoby bez sprievodu; keďže 20 700 Eritrejčanov, ktorí sú oprávnení na premiestnenie, prišlo v roku 2016, doteraz však Taliansko zaregistrovalo iba približne štvrtinu z nich;

K.  keďže obmedzený počet žiadateľov o azyl premiestnených v roku 2016 z Talianska do iných členských štátov bol značne nižší ako počet žiadateľov o azyl, ktorých členské štáty odovzdali Taliansku podľa dublinského nariadenia;

L.  keďže Komisia vo svojej 8. správe o premiestňovaní a presídľovaní stanovila (a v následných správach potvrdila) mesačný cieľ premiestniť z Grécka 3 000 žiadateľov o azyl a z Talianska 1 500 žiadateľov o azyl (od 1. apríla 2017), s cieľom uľahčiť a urýchliť premiestnenie účinným a hladkým spôsobom v časovom rámci rozhodnutí Rady;

M.  keďže Európska rada na svojej schôdzi 15. decembra 2016 schválila spoločný akčný plán vykonávania vyhlásenia EÚ a Turecka, ktorý zahŕňal cieľ premiestnenia pre Grécko; keďže Európska rada takisto zopakovala svoju požiadavku, aby sa ďalej zintenzívnilo úsilie o urýchlenie premiestnenia, najmä pokiaľ ide o maloleté osoby bez sprievodu;

N.  keďže sú v plnej miere splnené príslušné podmienky a zavedené prevádzkové infraštruktúry na uskutočnenie premiestnenia;

O.  keďže napriek určitému pokroku len dva členské štáty, Fínsko a Malta, sú na dobrej ceste, aby splnili svoje povinnosti týkajúce sa premiestnenia; keďže väčšina členských štátov stále výrazne zaostáva; keďže v štyroch členských štátoch sa uskutočnilo premiestnenie v mimoriadne obmedzenej miere; keďže dva členské štáty sa zatiaľ vôbec nezúčastňujú premiestnenia;

P.  keďže jedine Fínsko systematicky prijíma maloleté osoby bez sprievodu; keďže v Taliansku je pre ne potrebných približne 5 000 miest na premiestnenie, zatiaľ čo dosiaľ bola premiestnená jedna jediná maloletá osoba bez sprievodu; keďže v Grécku bolo 12. apríla 2017 potrebných 163 ďalších miest;

Q.  keďže niektoré členské štáty používajú veľmi reštriktívne a diskriminačné preferencie a premiestnenie zaisťujú napríklad len pre osamelé matky alebo vylučujú žiadateľov z niektorých krajín, napríklad Eritrejčanov, a uplatňujú veľmi rozsiahle bezpečnostné kontroly; keďže k 7. máju 2017 členské štáty odmietli premiestnenie 961 osôb v Grécku;

R.  keďže rozhodnutie Rady 2015/1523 jasne stanovuje, že opatreniami zameranými na premiestnenie sa členské štáty nezbavujú povinnosti uplatňovať v plnej miere ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 604/2013 (Dublin) týkajúce sa zlúčenia rodiny, osobitnej ochrany maloletých osôb bez sprievodu a diskrečnej doložky o humanitárnych dôvodoch;

1.  uznáva, že sa dosiahol určitý pokrok, ale vyjadruje svoje sklamanie, pokiaľ ide o nesplnené záväzky členských štátov týkajúce sa solidarity a spoločnej zodpovednosti;

2.  víta automatizovaný systém zohľadňovania preferencií, ktorý zriadil Európsky podporný úrad pre azyl; vyzýva členské štáty, aby neprijímali svojvoľné rozhodnutia, pokiaľ ide o prijatie žiadosti o premiestnenie; naliehavo žiada členské štáty, aby zamietnutia zakladali výlučne na špecifických dôvodoch stanovených v rozhodnutiach Rady o premiestnení;

3.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby si plnili svoje povinnosti v rámci rozhodnutí Rady a aby systematicky premiestňovali z Grécka a Talianska žiadateľov o azyl vrátane tých, ktorí prišli po 20. marci 2016, až do premiestnenia všetkých oprávnených osôb, a to účinným a hladkým spôsobom v časovom rámci rozhodnutí Rady; vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali premiestniť stabilný počet osôb každý mesiac;

4.  vyzýva členské štáty, aby uprednostňovali premiestňovanie maloletých osôb bez sprievodu a iných zraniteľných žiadateľov;

5.  víta skutočnosť, že Komisia vo svojej 10. správe z 2. marca 2017 o premiestnení a presídlení oznámila, že nebude váhať využiť svoje právomoci vyplývajúce zo zmlúv, ak členské štáty čoskoro nezvýšia počet premiestnených osôb; domnieva sa, že by to mohlo zahŕňať konania o porušení povinnosti;

6.  zdôrazňuje, že zákonné povinnosti členských štátov nekončia po 26. septembri 2017 a že členské štáty musia aj po tomto dátume premiestňovať oprávnených žiadateľov, ktorí prídu pred týmto dňom;

7.  zdôrazňuje skutočnosť, že Rada prijala záväzný cieľ premiestniť 160 000 osôb; poznamenáva, že počet osôb oprávnených na premiestnenie sa líši od tohto počtu; vyzýva Komisiu, aby navrhla rozšírenie opatrení zameraných na premiestnenie do prijatia prepracovaného znenia dublinského nariadenia, a to v súlade s jej návrhom zo 4. mája 2016 (COM(2016)0270);

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015, s. 146.

(2)

Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 80.

(3)

Ú. v. EÚ L 268, 1.10.2016, s. 82.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0306.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0324.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0354.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia