Predlog resolucije - B8-0340/2017Predlog resolucije
B8-0340/2017

PREDLOG RESOLUCIJE Kako do uresničitve načrta o premestitvah

15.5.2017 - (2017/2685(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Esteban González Pons, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Michał Boni v imenu skupine PPE
Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk) v imenu skupine ALDE
Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL
Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Postopek : 2017/2685(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0340/2017
Predložena besedila :
B8-0340/2017
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0340/2017

Resolucija Evropskega parlamenta o uresničitvi načrta o premestitvah

(2017/2685(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije[1],

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije[2],

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2016/1754 z dne 29. septembra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2015/1601 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije[3],

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 9. septembra 2015 o predlogu sklepa Sveta o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije[4],

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 17. septembra 2015 o predlogu sklepa Sveta o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije, Grčije in Madžarske[5],

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 15. septembra 2016 o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije[6],

–  ob upoštevanju 11 poročil Komisije o premestitvi in preselitvi;

–  ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije z dne 16. maja 2017 o tem, kako do uresničitve načrta o premestitvah,

–  ob upoštevanju študije o izvajanju sklepov Sveta iz leta 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije, ki je bila izvedena za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in objavljena marca 2017,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je v skladu s postopkom posvetovanja iz člena 78(3) PDEU Parlament z veliko večino sprejel stališče v podporo sklepom o premestitvah;

B.  ker so bili sklepi o premestitvah sprejeti kot nujen solidarnostni ukrep, ker še vedno ni evropskega azilnega sistema, ki bi temeljil na delitvi odgovornosti;

C.  ker so se države članice zavezale, da bodo iz Italije in Grčije premestile 160.000 prosilcev za azil; ker bi v skladu s Sklepom Sveta 2016/1754 lahko 54.000 teh mest uporabili za sprejem sirskih beguncev iz Turčije;

D.  ker se je Združeno kraljestvo odločilo, da ne bo sodelovalo pri tem mehanizmu, Irska pa se je odločila za sodelovanje; ker se je Danska odločila, da ne bo prostovoljno sodelovala, tri pridružene države pa so se odločile sodelovati;

E.  ker je bilo do 27. aprila 2017 premeščenih samo 17.903 iskalcev azila, 12.490 iz Grčije in 5413 iz Italije; ker to znaša zgolj 11 % skupne obveznosti;

F.  ker je število oseb, ki so v Italiji in Grčiji in so upravičeni do premestitve, trenutno nižje od števila, ki je predvideno v sklepih Sveta; ker je bilo doslej v Grčiji registriranih 26.997 upravičenih prosilcev, države članice pa so se zavezale, da bodo sprejele 19.603 ljudi; ker je bilo doslej v Italiji registriranih 8000 upravičenih prosilcev, države članice pa so se zavezale, da bodo sprejele 10.659 ljudi; ker je število zavez na splošno znatno večje od dejanskega števila premeščenih oseb;

G.  ker pri premestitvah dejansko upoštevajo samo iskalci azila, ki so v Grčijo prispeli pred 20. marcem 2016; ker v sklepih o premestitvah tovrsten presečni dan ni predviden in sklepi tudi niso bili spremenjeni v ta namen;

H.  ker so po zadnjih razpoložljivih četrtletnih podatkih Eurostata do premestitve upravičeni le prosilci za azil, ki so državljani držav, za katere povprečna stopnja ugodno rešenih prošenj znaša 75 % ali več; ker Iračani niso več upravičeni do premestitve, saj je njihova povprečna stopnja ugodno rešenih prošenj padla pod 75 %; ker je Evropski parlament v svoji zakonodajni resoluciji z dne 15. septembra 2016 o predlogu Sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 zahteval, da bi morali pri premestitvah upoštevati tudi Afganistance; ker so bili Afganistanci v letu 2016 druga največja skupina iskalcev azila v Uniji; ker je 56,7 % teh oseb dobilo azil; ker daleč največje število Afganistancev prispe v Grčijo; ker je med njimi veliko mladoletnikov brez spremstva;

I.  ker je v Grčiji še vedno 62.300 beguncev in migrantov;

J.  ker je v Italijo leta 2016 prispelo rekordnih 181.436 oseb (18 % več kot v letu 2015), od tega 14 % mladoletnikov brez spremstva; ker je leta 2016 tja prispelo 20.700 Eritrejcev, ki so upravičeni do premestitve, doslej pa je bila za premestitev registrirana šele približno četrtina;

K.  ker je bilo v Italiji v letu 2016 število prosilcev za azil, ki so bili premeščeni v druge države članice, znatno nižje od števila prosilcev za azil, ki so jih države članice vrnile v Italijo v skladu z dublinsko uredbo;

L.  ker je Komisija v svojem osmem poročilu o premestitvi in preselitvi določila mesečni cilj v zvezi s premestitvami, ki ga je ponovila v kasnejših poročilih in znaša 3000 iskalcev azila iz Grčije in 1500 iz Italije (od 1. aprila 2017), da bi učinkovito in nemoteno olajšala in pospešila premestitve v skladu s časovnim okvirom iz sklepov Sveta;

M.  ker je Evropski svet na svojem zasedanju dne 15. decembra 2016 podprl skupni akcijski načrt o izvajanju izjave EU in Turčije, ki je obsegala cilj v zvezi s premestitvami za Grčijo; ker je Evropski svet tudi ponovno pozval k odločnejšim prizadevanjem za pospešitev premestitev, zlasti mladoletnikov brez spremstva;

N.  ker so pogoji in operativna infrastruktura za izvajanje premestitev v celoti vzpostavljeni;

O.  ker kljub določenemu napredku samo dve državi članici, Finska in Malta, v celoti izpolnjujeta svoje obveznosti glede premestitev; ker večina držav članic še vedno zelo zaostaja; ker dve državi članici premestitve izvajata v skrajno omejenem obsegu; ker dve državi članici še vedno sploh ne sodelujeta;

P.  ker le Finska sistematično sprejema mladoletnike brez spremstva; ker v Italiji za njih potrebujejo okrog 5000 mest za premestitev, doslej pa je bil premeščen samo en sam mladoletnik brez spremstva; ker je v Grčiji na dan 12. april 2017 potrebnih dodatnih 163 mest;

Q.  ker nekatere države članice uporabljajo zelo omejevalne in diskriminatorne pogoje, tako da na primer sprejemajo samo matere samohranilke ali izključujejo prosilce iz določenih držav, kot je Eritreja, ter izvajajo zelo obsežna varnostna preverjanja; ker so države članice do 7. maja 2017 zavrnile premestitev 961 oseb iz Grčije;

R.  ker Sklep Sveta 2015/1523 jasno določa, da ukrepi za premestitev držav članic ne odvezujejo od celovitega izvajanja določb Uredbe (EU) št. 604/2013 (Dublin) v zvezi z združitvijo družine, posebno zaščito mladoletnikov brez spremstva in diskrecijsko klavzulo iz humanitarnih razlogov;

1.  priznava, da je bil dosežen določen napredek, vendar izraža razočaranje, ker države članice niso izpolnile svojih zavez glede solidarnosti in delitve odgovornosti;

2.  pozdravlja, da je Evropski azilni podporni urad vzpostavil avtomatiziran sistem za primerjavo prednostnih izbir prosilcev; poziva države članice, naj pri odločanju o zahtevi za premestitev ne sprejemajo samovoljnih odločitev; poziva države članice, naj zavrnitve utemeljijo izključno s posebnimi razlogi, ki so določeni v sklepih Sveta o premestitvah;

3.  poziva države članice, naj izpolnijo svoje obveznosti v skladu s sklepi Sveta in naj sistematično premeščajo prosilce za azil iz Grčije in Italije, tudi tiste, ki so prispeli po 20. marcu 2016, dokler ne bodo vsi upravičenci učinkovito in nemoteno premeščeni v roku iz sklepov Sveta; poziva države članice, naj se zavežejo k premestitvam in jih izvajajo na stabilni mesečni osnovi;

4.  poziva države članice, naj dajo prednost premestitvam mladoletnikov brez spremstva in drugih ranljivih prosilcev;

5.  pozdravlja napoved Komisije v njenem desetem poročilu o premestitvi in preselitvi z dne 2. marca 2017, da ne bo oklevala z uporabo svojih pooblastil v skladu s Pogodbama, če države članice ne bodo kmalu povečale števila premestitev; se zaveda, da bi to pomenilo postopke za ugotavljanje kršitev;

6.  vztraja, da se pravne obveznosti držav članic ne končajo po 26. septembru 2017 in da bodo morale po tem datumu še vedno premestiti vse upravičene prosilce, ki so prispeli do tega datuma;

7.  poudarja, da se je Svet zavezal k cilju 160.000 premestitev; ugotavlja, da število oseb, ki so upravičene do premestitve, odstopa od tega števila; poziva Komisijo, naj predlaga podaljšanje ukrepov premestitve do sprejetja prenovitve dublinske uredbe, v skladu s pogoji njenega predloga z dne 4. maja 2016 (COM(2016)0270);

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.