Postup : 2017/2654(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0342/2017

Předložené texty :

B8-0342/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0227

NÁVRH USNESENÍ
PDF 277kWORD 52k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0331/2017
15.5.2017
PE603.767v01-00
 
B8-0342/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o strategii EU pro Sýrii (2017/2654(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU pro Sýrii (2017/2654(RSP))  
B8-0342/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–  s ohledem na závěrečné komuniké akční skupiny pro Sýrii („ženevské komuniké“) ze dne 30. června 2012,

–  s ohledem na závěry, které v otázce Sýrie přijala Evropská rada dne 15. prosince 2016,

–  s ohledem na společné sdělení, které dne 14. března 2017 zveřejnily vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise pod názvem „Základní prvky strategie EU pro Sýrii“,

–  s ohledem na závěry Rady týkající se Sýrie ze dne 17. října 2016 a na její závěry ohledně strategie EU pro Sýrii ze dne 3. dubna 2017,

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedajících, které zaznělo dne 5. dubna 2017 na konferenci s názvem „Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu“,

–  s ohledem na prohlášení, která dne 30. prosince 2016 vydala místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně oznámení o ukončení nepřátelských akcí v Sýrii, na její prohlášení ze dne 23. března 2017 o Sýrii a na prohlášení, které vydala jménem EU, a to dne 9. prosince 2016 o situaci v Aleppu, dne 6. dubna 2017 o údajném chemickém útoku v syrské provincii Idlib a dne 7. dubna 2017 o útoku USA v Sýrii,

–  s ohledem na zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2118 (2013), č. 2139 (2014), č. 2165 (2014), č. 2191 (2014), č. 2199 (2015), č. 2254 (2015), č. 2258 (2015) a č. 2268 (2016),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že cílem strategie EU pro Sýrii je definovat, jak EU může hrát významnější úlohu při zajišťování trvalého politického řešení v Sýrii na základě stávajícího rámce schváleného OSN, pomoci při budování stability a podpořit obnovu v období po uzavření dohody, jakmile bude probíhat věrohodná politická transformace;

B.  vzhledem k tomu, že strategie EU pro Sýrii je přezkumem regionální strategie EU pro Sýrii a Irák a hrozby, kterou představuje Dá'iš, a že Rada tuto strategii naposledy přezkoumala a aktualizovala dne 23. května 2016;

C.  vzhledem k tomu, že od vypuknutí války v roce 2011 uvolnila EU společně se svými členskými státy v reakci na syrskou krizi jak v Sýrii, tak v celém regionu více než 9,4 miliardy EUR, a stala se tak největším dárcem;

D.  vzhledem k tomu, že dne 5. dubna 2017 spolupředsedala místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka společně s koordinátorem nouzové pomoci OSN, zástupcem generálního tajemníka OSN pro humanitární otázky a ministry zahraničních věcí Německa, Kuvajtu, Norska, Kataru a Spojeného království konferenci na téma „Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu“, která se konala v Bruselu;

E.  vzhledem k tomu, že po šesti letech války potřebuje 13,5 milionu Syřanů na území Sýrie humanitární pomoc, a to včetně 6,3 milionu vnitřně vysídlených občanů této země; vzhledem k tomu, že 4,7 milionu Syřanů se nachází v těžko přístupných a obléhaných oblastech a že téměř pěti milionům syrských uprchlíků poskytly útočiště sousední země a země z širšího regionu;

F.  vzhledem k tomu, že takřka každodenní porušování mezinárodního humanitárního práva, jako jsou pokračující záměrné útoky na civilní infrastrukturu, včetně vodovodních systémů, zdravotnických zařízení a škol, je příčinou závažného nedostatku základních služeb;

G.  vzhledem k tomu, že dne 4. dubna 2017 došlo v Sýrii k útoku v oblasti Chán Šajchún v jižní provincii Idlib, po němž řada obětí vykazovala příznaky otravy plynem; vzhledem k tomu, že USA sdělily EU, že poté, co podle jejich úsudku použil syrský režim chemické zbraně, zahájily útok na vojenskou leteckou základnu Šajrát v syrské provincii Homs s cílem zabránit a odradit od šíření a používání chemických zbraní;

H.  vzhledem k tomu, že Rusko dne 12. dubna 2017 zamítlo rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která by údajné použití chemických zbraní v Sýrii odsoudila a syrskou vládu by vyzvala ke spolupráci při vyšetřování tohoto incidentu;

I.  vzhledem k tomu, že dne 15. dubna 2017 došlo v Sýrii k útoku na přibližně 5 000 evakuovaných osob v Rašidínu v západním Aleppu, když se přesunovaly z obléhaných vesnic Fúa a Kafrája do oblastí kontrolovaných vládou; vzhledem k tomu, že byly zabity desítky lidí, včetně dětí, a řada dalších osob byla zraněna;

J.  vzhledem k tomu, že Dá‘iš zastrašuje obyvatele provincie Rakká a vyvolává mezi nimi obavy ze zřícení přehrady Tabka; vzhledem k tomu, že dne 28. března 2017 navštívily hlídky Dá‘iš vybavené megafony města a obce ležící západně od města Rakká a oznamovaly, že v důsledku bombardování jednotek Dá‘iš celosvětovou koalicí dojde „téměř jistě ke zničení“ přehrady;

K.  vzhledem k tomu, že v průběhu čtvrtého kola vnitrosyrských rozhovorů, které se konaly v únoru 2017 v Ženevě, byly vymezeny čtyři okruhy budoucích jednání (správa věcí veřejných, ústava, volby a boj proti terorismu); vzhledem k tomu, že páté kolo vnitrosyrských rozhovorů v Ženevě bylo ukončeno dne 31. března 2017;

1.  vítá strategii EU pro Sýrii, včetně strategických cílů EU týkajících se Sýrie a cílů EU vytyčených pro Sýrii; zdůrazňuje skutečnost, že pokračování války v Sýrii by mohlo vést buď k rozdělení země podle jednotlivých náboženských sekt, což by mohlo způsobit další eskalaci násilného extremismu a terorismu, nebo k zavedení vojenské kontroly režimu nad celou zemí;

2.  domnívá se, že válku lze ukončit pouze prostřednictvím procesu politické transformace, který by vyjednaly strany konfliktu za podpory zvláštního vyslance generálního tajemníka pro Sýrii a hlavních mezinárodních a regionálních aktérů; podporuje přímou pomoc EU při rozhovorech v Ženevě zprostředkovaných OSN, a to i při technických jednáních, která by mohla politická jednání posunout do fáze ukončení války a určit parametry přechodného vládnoucího orgánu v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2254 a s ženevským komuniké;

3.  zdůrazňuje, že EU bude nadále podporovat zásadní myšlenku „celé Sýrie“ („Whole of Syria“) jakožto nejlepšího způsobu, jak řešit omezení přístupu a zajistit pomoc obyvatelům v nouzi ze všech hlavních středisek pomoci;

4.  zdůrazňuje, že na základě pojetí „celá Sýrie“ bude EU i nadále poskytovat v celé zemi podporu zaměřenou na odolnost; konstatuje, že účelem této podpory je zachovat syrský lidský kapitál a poskytování služeb, zajistit lidem prostředky k tomu, aby mohli důstojně zůstat ve svých domovech, případně zajistit vnitřně vysídleným lidem základní služby, a omezit tak migrační toky;

5.  bere s uspokojením na vědomí, že účastníci konference na téma „Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu“ uznali, že sousední hostitelské země a jejich komunity prokazují i nadále značnou velkorysost, když poskytují útočiště milionům vysídlených osob; podtrhuje, že účastníci konference přislíbili poskytnutí 5,6 miliardy EUR v roce 2017 a že učinili i víceleté závazky, a to uvolnit v období 2018–2020 3,47 miliardy EUR; vyzdvihuje skutečnost, že kromě toho některé mezinárodní finanční instituce a dárci oznámili, že poskytnou přibližně 27,9 miliardy EUR ve formě úvěrů;

6.  důrazně odsuzuje pokračující systematické, rozsáhlé a hrubé porušování a zneužívání lidských práv a porušování mezinárodního humanitárního práva všemi stranami, zejména syrským režimem; vyzývá k naprostému ukončení střetů a obléhání, k zajištění plného, neomezeného a udržitelného přístupu poskytovatelům humanitární pomoci do celé země;

7.  zdůrazňuje, že vyhladovění civilistů jako způsob vedení války obléháním obydlených oblastí a násilné vysidlování obyvatelstva může představovat válečné zločiny či zločiny proti lidskosti;

8.  ostře odsuzuje útok v oblasti Chán Šajchún; podporuje zjišťovací misi Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), která ze všech dostupných zdrojů shromažďuje a analyzuje informace o údajném použití chemických zbraní; konstatuje, že dne 13. dubna 2017 informoval generální ředitel OPCW Výkonnou radu této organizace o okamžitých krocích, které učinili odborníci technického sekretariátu OPCW za účelem analýzy dostupných informací, a o jejich předběžném úsudku, tj. že údajným tvrzením lze důvěřovat; odsuzuje rozhodnutí Ruska zamítnout rezoluci Rady bezpečnosti OSN;

9.  opětovně vyzývá k tomu, aby se osoby odpovědné za páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti musely ze svých činů zodpovídat a nesly patřičné následky; zdůrazňuje, že osoby, které páchají zločiny namířené proti náboženským, etnickým a dalším skupinám a menšinám by také měly být postaveny před soud; je nadále přesvědčen, že v Sýrii není možné dosáhnout účinného řešení konfliktu ani trvalého míru, aniž by byla vyvozena odpovědnost za spáchané zločiny;

10.  žádá, aby všichni dodržovali právo etnických a náboženských menšin v Sýrii, včetně křesťanů, i nadále žít důstojně, rovnoprávně a bezpečně ve své historické a tradiční vlasti a neomezeně a svobodně vyznávat své náboženství a přesvědčení, aniž by byly vystavovány jakémukoli nátlaku, násilí nebo diskriminaci; podporuje mezináboženský dialog s cílem propagovat vzájemné porozumění a potlačovat fundamentalismus;

11.  podporuje úsilí celosvětové koalice v boji proti skupině Dá‘iš; konstatuje, že Dá‘iš doufá, že uplatňováním metody zastrašování obyvatel provincie Rakká vyvine tlak na koalici, aby zmírnila letecké operace zaměřené na tuto skupinu; zdůrazňuje, že Dá‘iš nadále čerpá většinu svých příjmů z pokut a poplatků vybíraných od místních obyvatel;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, zvláštnímu vyslanci generálního tajemníka pro Sýrii, členům mezinárodní skupiny na podporu Sýrie a všem stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí