Forslag til beslutning - B8-0342/2017Forslag til beslutning
B8-0342/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om EU-strategien for Syrien

15.5.2017 - (2017/2654(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0331/2017

Procedure : 2017/2654(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0342/2017
Indgivne tekster :
B8-0342/2017
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0342/2017

Europa-Parlamentets beslutning om EU-strategien for Syrien

(2017/2654(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til Genève-konventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

–  der henviser til slutkommunikéet af 30. juni 2012 fra aktionsgruppen for Syrien ("Genève-kommunikéet");

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 15. december 2016 om Syrien,

–  der henviser til den fælles meddelelse af 14. marts 2017 fra Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen om "Elementer i en EU-strategi for Syrien",

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. oktober 2016 om Syrien og af 3. april 2017 om en EU-strategi for Syrien,

–  der henviser til formændenes erklæring af 5. april 2017 fra konferencen om støtte til Syriens og regionens fremtid,

–  der henviser til redegørelse af 30. december 2016 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om meddelelse om indstilling af kamphandlingerne i Syrien og redegørelse af 23. marts 2017 om Syrien og til de erklæringer, som NF/HR har fremsat på vegne af EU den 9. december 2016 om situationen i Aleppo, den 6. april 2017 om det påståede angreb med kemiske våben i Idlib i Syrien og den 7. april 2017 om USA's angreb i Syrien,

–  der henviser til rapporterne fra den uafhængige internationale undersøgelseskommissions rapport om Den Syriske Arabiske Republik,

–  der henviser til følgende resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd: (UNSCR) 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) og 2268 (2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at målet med EU-strategien for Syrien er at definere, hvorledes EU kan gøre en større indsats for at bidrage til en varig politisk løsning i Syrien under den nuværende ramme, der er vedtaget i FN-regi, og at medvirke til at opbygge stabilitet og støtte genopbygningen, når der er igangsat en troværdig politisk overgangsproces;

B.  der henviser til, at EU-strategien for Syrien er en revideret version af EU's regionale strategi for Syrien og Irak og til bekæmpelse af Daesh, som senest blev gennemgået og ajourført af Rådet den 23. maj 2016;

C.  der henviser til, at EU og medlemsstaterne siden krigsudbruddet i 2011 har bidraget over 9,4 mia. EUR som reaktion på den syriske krise både inden for Syrien og i regionen, således at EU er den største donor;

D.  der henviser til, at FN's nødhjælpskoordinator og undergeneralsekretær for humanitære anliggender sammen med udenrigsministrene fra Tyskland, Kuwait, Norge, Qatar og Det Forenede Kongerige den 5. april 2017 førte forsædet ved konferencen om støtte til Syriens og regionens fremtid i Bruxelles;

E.  der henviser til, at 13,5 millioner syrere, herunder 6,3 millioner internt fordrevne, efter seks års krig har behov for humanitær bistand inde i Syrien; der henviser til, at 4,7 millioner syrere opholder sig i vanskeligt tilgængelige og belejrede områder, og at næsten 5 millioner syriske flygtninge opholder sig i nabolandene eller i regionen som helhed;

F.  der henviser til, at de næsten daglige krænkelser af den humanitære folkeret som f.eks. vedvarende overlagte angreb på civil infrastruktur, herunder vandforsyningssystemer, hospitaler og skoler, har ført til en alvorlig mangel på basale tjenesteydelser;

G.  der henviser til, at der den 4. april 2017 blev rapporteret om et angreb i Khan Shaykhoun-området i det sydlige Idlib i Syrien, hvor mange ofre havde symptomer på gasforgiftning; der henviser til, at USA har meddelt EU, at man fra amerikansk side vurderer, at det syriske regime har brugt kemiske våben, og at USA derfor har foretaget et angreb på Al-Shayrat-luftbasen i Homs-provinsen i Syrien med det formål at forebygge og afskrække fra spredning og brug af kemiske våben;

H.  der henviser til, at Rusland den 12. april 2017 nedlagde veto mod en resolution fra FN's Sikkerhedsråd, som fordømte den rapporterede brug af kemiske våben i Syrien og opfordrede den syriske regering til at samarbejde om en efterforskning af hændelsen;

I.  der henviser til, at ca. 5 000 evakuerede personer den 15. april 2017 blev angrebet i Rasheedin i det vestlige Aleppo i Syrien, mens de var på vej fra de belejrede byer Foah og Kefraya til regeringskontrollerede områder; der henviser til, at dusinvis af mennesker, heriblandt børn, blev dræbt, og at mange flere blev såret;

J.  der henviser til, at Daesh terroriserer indbyggerne i Raqqa-provinsen ved at true med, at Tabqa-dæmningen vil bryde sammen; der henviser til, at Daesh-patruljer med megafoner den 28. marts 2017 besøgte byer og lokalsamfund vest for byen Raqqa og meddelte dem, at dæmningen "næsten helt sikkert ville bryde sammen" på grund af bombardementerne fra den globale koalition mod Daesh;

K.  der henviser til, at der under den fjerde runde i de interne syriske forhandlinger, som fandt sted i Genève i februar 2017, blev peget på fire temaer til fremtidige forhandlinger (samfundsforvaltning, forfatning, valg og bekæmpelse af terrorisme); der henviser til, at den femte runde i de interne syriske forhandlinger i Genève blev afsluttet den 31. marts 2017;

1.  bifalder EU-strategien for Syrien, herunder EU's strategiske mål for Syrien og EU's målsætninger for Syrien; understreger det faktum, at fortsat krigsførelse i Syrien kan medføre, at landet bliver opdelt langs sekteriske linjer, hvilket kunne forværre voldelig ekstremisme og terrorisme, eller at regimet indfører militær kontrol med hele landet;

2.  mener, at krigen kun kan bringes til ophør via en politisk overgangsproces, som konfliktens parter bør forhandle sig til enighed om med støtte fra generalsekretærens særlige udsending for Syrien samt centrale internationale og regionale aktører; støtter, at EU yder direkte bistand til forhandlinger i Genève med FN som mægler, herunder tekniske drøftelser, som kan fremme de politiske forhandlinger om afslutning af krigen og definere parametrene for en overgangsregering på linje med UNSCR 2254 og Genève-kommunikéet;

3.  understreger, at EU fastholder sin støtte til en stærk strategi for "hele Syrien" som den bedste fremgangsmåde til at løse problemerne med at få adgang og yde bistand til de nødstedte fra alle støtteknudepunker;

4.  understreger, at EU i forbindelse med en strategi for hele Syrien fortsat vil støtte modstandsdygtighed i hele landet; noterer sig, at denne støtte har til formål at opretholde Syriens menneskelige kapital og leveringen af tjenesteydelser samt at sætte mennesker i stand til at forblive i deres eget hjem på en værdig måde eller at sikre, at internt fordrevne personer får adgang til basale tjenesteydelser, således at migrationsstrømmene begrænses;

5.  noterer sig med tilfredshed, at deltagerne i konferencen om støtte til Syriens og regionens fremtid udtrykte deres anerkendelse af, at naboværtslandene og deres lokalsamfund vedvarende har udvist generøsitet ved at stille tilflugtssteder til rådighed for millioner af fordrevne mennesker; understreger, at konferencedeltagerne gav tilsagn om at yde 5,6 mia. EUR i 2017 samt flerårige tilsagn om 3,47 mia. EUR for tidsrummet 2018-2020; understreger, at visse internationale finansielle institutioner i tilgift har givet tilsagn om at yde omtrent 27,9 mia. EUR i lån;

6.  fordømmer på det kraftigste alle parters og navnlig det syriske regimes fortsatte systematiske, udbredte og grove krænkelser af menneskerettighederne og krænkelser af den humanitære folkeret; kræver en fuldstændig indstilling af kamphandlingerne, en ophævelse af belejringerne og fuldstændig, uhindret, bæredygtig og landsdækkende humanitær adgang;

7.  understreger, at udsultning af civilbefolkningen, der er blevet anvendt som et led i krigsførelsen ved belejring af befolkede områder og tvangsflytning af befolkningsgrupper, kan betegnes som krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden;

8.  tager på det kraftigste afstand fra angrebet i Khan Shaykhoun-området; støtter den undersøgelsesmission (FFM), som Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) har taget initiativ til for at indsamle og analysere oplysninger fra alle tilgængelige kilder om den påståede brug af kemiske våben; noterer sig, at generaldirektøren for OPCW den 13. april 2017 meddelte OPCW-Eksekutivrådet, at eksperter fra organisationens tekniske sekretariat havde truffet omgående foranstaltninger for at analysere de tilgængelige oplysninger, og at de foreløbig var nået frem til, at der var tale om en troværdig påstand; beklager, at Rusland har valgt at tage afstand fra FN's Sikkerhedsråds resolution;

9.  gentager, at de personer, der har gjort sig skyldige i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, skal drages til ansvar og må bære konsekvenserne; understreger, at de, der begår forbrydelser mod religiøse, etniske og andre grupper og mindretal, også bør retsforfølges; er fortsat overbevist om, at der hverken kan opnås nogen effektiv konfliktløsning eller varig fred i Syrien, uden at alle, der har begået forbrydelser under konflikten, drages til ansvar;

10.  kræver, at alle respekterer de rettigheder, som religiøse og etniske mindretal i Syrien, herunder kristne, har til fortsat at leve i deres historiske og hævdvundne hjemlande i værdighed, lighed og sikkerhed og til at udøve deres religion og overbevisning frit og til fulde uden at blive udsat for nogen som helst form for tvang, vold eller forskelsbehandling; støtter dialog mellem forskellige religioner for at fremme gensidig forståelse og modvirke fundamentalisme;

11.  støtter den globale koalitions bestræbelser for at bekæmpe Daesh; noterer sig, at Daesh ved at skabe frygt blandt indbyggerne i Raqqa-provinsen håber på at lægge pres på koalitionen, således at luftkrigen mod gruppen bliver deeskaleret; understreger, at Daesh stadig henter de fleste af sine indtægter fra bøder og skatter, som opkræves blandt indbyggerne;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og udenrigspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s generalsekretær, generalsekretærens særlige udsending til Syrien, deltagerne i den internationale støttegruppe for Syrien samt alle de parter, der er involveret i konflikten i Syrien.