Πρόταση ψηφίσματος - B8-0342/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0342/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία

15.5.2017 - (2017/2654(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0331/2017

Διαδικασία : 2017/2654(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0342/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0342/2017
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0342/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία

(2017/2654(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης, του 1949, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το τελικό ανακοινωθέν της ομάδας δράσης για τη Συρία («Ανακοινωθέν της Γενεύης»), της 30ής Ιουνίου 2012·

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν στις 14 Μαρτίου 2017 η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Επιτροπή, με θέμα «Τα στοιχεία μιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συρία»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Συρία, της 17ης Οκτωβρίου 2016, και σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία, της 3ης Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των συμπροέδρων της διάσκεψης της 5 Απριλίου 2017, με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής»,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) σχετικά με την αναγγελία της διακοπής των εχθροπραξιών στη Συρία, στις 30 Δεκεμβρίου 2016, και σχετικά με τη Συρία, στις 23 Μαρτίου 2017, όπως επίσης τις δηλώσεις της ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στο Χαλέπι, στις 9 Δεκεμβρίου 2016, την εικαζόμενη χημική επίθεση στο Ιντλίμπ της Συρίας, στις 6 Απριλίου 2017, και τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Συρία, στις 7 Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

–  Έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) και 2268 (2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία είναι να προσδιοριστεί με ποιο τρόπο μπορεί η ΕΕ να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην επίτευξη βιώσιμης πολιτικής λύσης στη Συρία υπό το υφιστάμενο πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί στον ΟΗΕ και να συμβάλει στην εδραίωση της σταθερότητας και τη στήριξη της ανασυγκρότησης σε συνέχεια της επίτευξης συμφωνίας, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή μια αξιόπιστη πολιτική μετάβαση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία αποτελεί επανεξέταση της Περιφερειακής Στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και για την απειλή της Ντάες, όπως επανεξετάστηκε και επικαιροποιήθηκε τελευταία από το Συμβούλιο στις 23 Μαΐου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το ξέσπασμα του πολέμου το 2011, η ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη της έχουν κινητοποιήσει πάνω από 9,4 δισεκατομμύρια EUR για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης τόσο εντός της Συρίας όσο και στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που καθιστά την ΕΕ τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Απριλίου 2017 η ΑΠ/ΥΕ, ο Συντονιστής Αρωγής Έκτακτης Ανάγκης και Γενικός Υπογραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, και οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Κατάρ, του Κουβέιτ, και της Νορβηγίας προήδρευσαν διάσκεψης με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», στις Βρυξέλλες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από έξι χρόνια πολέμου, έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια 13,5 εκατομμύρια Σύροι στο εσωτερικό της Συρίας, συμπεριλαμβανομένων των 6,3 εκατομμυρίων εσωτερικώς εκτοπισμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 4,7 εκατομμύρια Σύροι και στις δυσπρόσιτες και πολιορκημένες περιοχές, και σχεδόν 5 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία φιλοξενούνται από τα γειτονικά της κράτη και τις χώρες της ευρύτερης περιοχής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όπως οι συνεχιζόμενες εσκεμμένες επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών, περιλαμβανομένων συστημάτων ύδρευσης, ιατρικών εγκαταστάσεων και σχολείων, έχουν οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Απριλίου 2017 αναφέρθηκε επίθεση στην περιοχή Καν Σαικούν του νότιου Ιντλίμπ στη Συρία, πολλά θύματα της οποίας εμφάνιζαν συμπτώματα δηλητηρίασης από χημικά αέρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την ΕΕ πως, με βάση την εκτίμηση ότι το συριακό καθεστώς χρησιμοποίησε χημικά όπλα, έπληξαν τη στρατιωτική αεροπορική βάση Αλ Σαϊράτ στο κυβερνείο Χομς, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή της διάδοσης και χρήσης χημικών όπλων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Απριλίου 2017 η Ρωσία απέρριψε ψήφισμα του ΣΑΗΕ που καταδίκαζε την καταγγελλόμενη χρήση χημικών όπλων στη Συρία και καλούσε την κυβέρνηση της Συρίας να συνεργαστεί σε έρευνα σχετικά με το περιστατικό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Απριλίου 2017 σημειώθηκε επίθεση κατά περίπου 000 εκτοπισθέντων στο Ρασεντίν, στο δυτικό Χαλέπι, στη Συρία, οι οποίοι ταξίδευαν από τις πολιορκημένες πόλεις Φόα και Κεφράγια σε περιοχές υπό κυβερνητικό έλεγχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, και τραυματίστηκαν πολύ περισσότεροι·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ντάες ασκεί τρομοκρατία στους κατοίκους της επαρχίας της Ράκα, επισείοντας το φάσμα της κατάρρευσης του φράγματος της Τάμπκα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Μαρτίου 2017 επισκέφθηκαν κωμοπόλεις και κοινότητες δυτικά της πόλης της Ράκα περίπολοι της Ντάες οι οποίες ενημέρωναν με φορητά μεγάφωνα τον πληθυσμό ότι το φράγμα της Τάμπκα «σχεδόν σίγουρα θα καταρρεύσει» από τους βομβαρδισμούς της παγκόσμιας συμμαχίας κατά της Ντάες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τέταρτο γύρο των ενδοσυριακών συνομιλιών που διεξήχθησαν στη Γενεύη στα τέλη Φεβρουαρίου του 2017 προσδιορίστηκαν τέσσερις δέσμες για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις (διακυβέρνηση, σύνταγμα, εκλογές και καταπολέμηση της τρομοκρατίας)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Μαρτίου 2017 ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος των ενδοσυριακών συνομιλιών στη Γενεύη·

1.  χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ σε σχέση με τη Συρία και τις επιδιώξεις της ΕΕ για τη Συρία· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η συνέχιση του πολέμου στη Συρία θα μπορούσε να οδηγήσει είτε στη διαίρεση της χώρας με βάση θρησκευτικές πεποιθήσεις, που θα επέτεινε την εξτρεμιστική βία και την τρομοκρατία, είτε στην επιβολή στρατιωτικού ελέγχου από το καθεστώς σε ολόκληρη τη χώρα·

2.  πιστεύει ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί μόνο με μια διαδικασία πολιτικής μετάβασης κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών, με την υποστήριξη του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα για τη Συρία και των βασικών διεθνών και περιφερειακών παραγόντων· υποστηρίζει την άμεση συνδρομή της ΕΕ στις συνομιλίες με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ στη Γενεύη, μεταξύ άλλων σε τεχνικές συζητήσεις που θα μπορούσαν να προωθήσουν πολιτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό των παραμέτρων του μεταβατικού κυβερνητικού φορέα σύμφωνα με την απόφαση 2254 ΣΑΗΕ και το ανακοινωθέν της Γενεύης·

3.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια ισχυρή προσέγγιση με γνώμονα «ολόκληρη τη Συρία» ως τον βέλτιστο τρόπο για την αντιμετώπιση των περιορισμών όσον αφορά την πρόσβαση και τη διανομή της βοήθειας στον δοκιμαζόμενο πληθυσμό, από το σύνολο των κόμβων βοήθειας·

4.  τονίζει ότι, σύμφωνα με την προσέγγιση για «ολόκληρη τη Συρία», η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη της ανθεκτικότητας σε όλη τη χώρα· επισημαίνει ότι η στήριξη αυτή αποβλέπει στη διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της Συρίας και της παροχής υπηρεσιών, και στη διάθεση των μέσων προκειμένου οι άνθρωποι να παραμείνουν στις εστίες τους με αξιοπρέπεια και να προσφέρονται στους εκτοπισμένους οι βασικές υπηρεσίες, και να μειωθούν έτσι τα μεταναστευτικά ρεύματα·

5.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι συμμετέχοντες στην διάσκεψη «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής» αναγνώρισαν τη γενναιοδωρία που συνεχίζουν να δείχνουν οι γειτονικές χώρες και οι κοινότητες υποδοχής τους, που προσφέρουν καταφυγή σε εκατομμύρια εκτοπισμένους ανθρώπους· τονίζει ότι οι συμμετέχοντες υποσχέθηκαν να προσφέρουν 5,6 δισεκατομμύρια EUR το 2017, ενώ αναλήφθηκαν επίσης πολυετείς δεσμεύσεις για ποσό 3,47 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2018-2020· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, επιπλέον, ορισμένοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και δωρητές ανακοίνωσαν δάνεια ύψους περίπου 27,9 δισεκατομμυρίων EUR·

6.  καταδικάζει απερίφραστα τις συνεχιζόμενες συστηματικές, εκτεταμένες και κατάφωρες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα μέρη, και ιδίως από το συριακό καθεστώς· ζητεί την πλήρη κατάπαυση του πυρός, την άρση των πολιορκιών και την πλήρη, απρόσκοπτη και διαρκή πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη τη χώρα·

7.  τονίζει ότι η χρήση της λιμοκτονίας αμάχων ως πολεμικού όπλου μέσω της πολιορκίας κατοικημένων περιοχών, και η βίαιη εκτόπιση πληθυσμών ενδέχεται να στοιχειοθετούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

8.  καταδικάζει έντονα την επίθεση στην περιοχή Καν Σαϊκούν· στηρίζει τη διερευνητική αποστολή του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), που αυτή τη στιγμή συλλέγει και αναλύει πληροφορίες από όλες τις διαθέσιμες πηγές σχετικά με την εικαζόμενη χρήση χημικών όπλων· επισημαίνει ότι στις 13 Απριλίου 2017 ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΧΟ ανακοίνωσε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο τα άμεσα μέτρα που έλαβαν οι εμπειρογνώμονες της Τεχνικής Γραμματείας του ΟΑΧΟ για την ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών, και την πρώτη αξιολόγησή τους, σύμφωνα με την οποία ο συγκεκριμένος ισχυρισμός είναι αξιόπιστος· αποδοκιμάζει την απόφαση της Ρωσίας να απορρίψει την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

9.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να επιβληθούν κυρώσεις και να κληθούν να λογοδοτήσουν οι ένοχοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· τονίζει ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά θρησκευτικών, εθνοτικών και άλλων ομάδων και μειονοτήτων θα πρέπει επίσης να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· παραμένει πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική επίλυση της σύγκρουσης ούτε μόνιμη ειρήνη στη Συρία χωρίς λογοδοσία από όλες τις πλευρές για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν·

10.  ζητεί από όλα τα μέρη τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εθνοτικών και των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, να συνεχίσουν να ζουν στις ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια, και να ασκούν ελεύθερα τη θρησκεία τους και τις πεποιθήσεις τους, χωρίς να υπόκεινται σε κανενός είδους καταναγκασμό, βία ή διάκριση· υποστηρίζει τον διαθρησκευτικό διάλογο με στόχο την προώθηση της αλληλοκατανόησης και την αντιμετώπιση του φονταμενταλισμού·

11.  υποστηρίζει τις προσπάθειες του παγκόσμιου συνασπισμού κατά της Ντάες· επισημαίνει ότι, με τη δημιουργία κλίματος φόβου μεταξύ των κατοίκων της επαρχίας Ράκα, η Ντάες ελπίζει ότι θα ασκηθεί πίεση στον Συνασπισμό για την αποκλιμάκωση των αεροπορικών του επιχειρήσεων εναντίον της· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Ντάες εξακολουθεί να αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από πρόστιμα και φόρους που επιβάλλει στους κατοίκους των περιοχών τις οποίες ελέγχει·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, στα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης της Συρίας, και σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση.