Päätöslauselmaesitys - B8-0342/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0342/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta

15.5.2017 - (2017/2654(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0331/2017

Menettely : 2017/2654(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0342/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0342/2017
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0342/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta

(2017/2654(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyt Geneven sopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

–  ottaa huomioon Syyria-toimintaryhmän Geneven kokouksen päätteeksi 30. kesäkuuta 2012 antaman julkilausuman (”Geneven julkilausuma”),

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 15. joulukuuta 2016 antamat päätelmät Syyriasta,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission 14. maaliskuuta 2017 päivätyn yhteisen tiedonannon ”EU:n Syyrian-strategian osatekijät”,

–  ottaa huomioon neuvoston 17. lokakuuta 2016 antamat päätelmät Syyriasta ja sen 3. huhtikuuta 2017 antamat päätelmät Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta,

–  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 annetun puheenjohtajien julkilausuman Supporting the future of Syria and the Region -konferenssista,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 30. joulukuuta 2016 antaman julkilausuman ilmoituksesta lopettaa vihollisuudet Syyriassa ja 23. maaliskuuta 2017 antaman julkilausuman Syyriasta sekä varapuheenjohtajan / korkean edustajan EU:n puolesta 9. joulukuuta 2016 antaman julkilausuman Aleppon tilanteesta, 6. huhtikuuta 2017 antaman julkilausuman väitetystä kemiallisesta iskusta Syyrian Idlibissä ja 7. huhtikuuta antaman julkilausuman USA:n iskusta Syyriaan,

–  ottaa huomioon Syyrian arabitasavallan tilannetta käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission julkaisemat raportit,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) ja 2268 (2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Syyriaa koskevan EU:n strategian tavoitteena on määritellä, miten EU voi kasvattaa rooliaan pyrkimyksissä, joilla Syyrian kriisiin etsitään pysyvää poliittista ratkaisua YK:ssa sovitun kehyksen puitteissa, ja miten se voi auttaa maan vakauttamisessa ja tukea sopimuksenteon jälkeistä jälleenrakentamista sitten, kun maassa on uskottava poliittinen siirtymäkausi;

B.  ottaa huomioon, että Syyriaa koskevassa EU:n strategiassa tarkastellaan Syyriaa ja Irakia sekä Da’eshin muodostamaa uhkaa koskevaa EU:n alueellista strategiaa ja neuvosto tarkasteli sitä ja päivitti sen viimeksi 23. toukokuuta 2016;

C.  ottaa huomioon, että sen jälkeen kun sota alkoi vuonna 2011, EU ja sen jäsenvaltiot ovat mobilisoineet yli 9,4 miljardia euroa Syyrian kriisin helpottamiseen sekä Syyriassa että sitä ympäröivällä alueella ja että EU onkin alueen suurin avunantaja;

D.  ottaa huomioon, että 5. huhtikuuta 2017 komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja, YK:n hätäapukoordinaattori ja humanitaarisista asioista vastaava alipääsihteeri sekä Saksan, Kuwaitin, Norjan, Qatarin ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministerit toimivat puheenjohtajina Syyrian ja sitä ympäröivän alueen tukemiseksi Brysselissä järjestetyssä konferenssissa ”Supporting the Future of Syria and the Region”;

E.  ottaa huomioon, että kuusi vuotta jatkuneen sodan vuoksi 13,5 miljoonaa syyrialaista tarvitsee humanitaarista apua Syyriassa ja heistä 6,3 miljoonaa on joutunut siirtymään maan sisällä; ottaa huomioon, että 4,7 miljoonaa syyrialaista on vaikeasti saavutettavilla ja piiritetyillä alueilla ja lähes 5 miljoonaa syyrialaispakolaista on paennut naapurimaihin ja laajemmalle alueelle;

F.  ottaa huomioon, että kansainvälisen humanitaarisen oikeuden lähes päivittäiset loukkaukset, kuten siviili-infrastruktuuriin, esimerkiksi vedenjakelujärjestelmiin, sairaanhoitotiloihin ja kouluihin, jatkuvasti kohdistettavat tahalliset hyökkäykset, ovat johtaneet ankaraan pulaan keskeisistä palveluista;

G.  ottaa huomioon, että 4. huhtikuuta 2017 ilmoitettiin Khan Sheikhounin alueelle Idlibin maakunnan eteläosassa Syyriassa tehdystä iskusta, jonka uhreista monilla oli merkkejä kaasumyrkytyksestä; ottaa huomioon, että Yhdysvallat ilmoitti EU:lle, että koska sen arvion mukaan Syyrian hallinto oli käyttänyt kemiallisia aseita, Yhdysvallat hyökkäsi al-Shayratin lentotukikohtaan Homsin hallintoalueella Syyriassa ja että iskun tarkoituksena oli ehkäistä kemiallisten aseiden levittämistä ja käyttöä;

H.  ottaa huomioon, että Venäjä hylkäsi 12. huhtikuuta 2017 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman, jossa olisi tuomittu kemiallisten aseiden väitetty käyttö Syyriassa ja kehotettu Syyrian hallitusta tekemään yhteistyötä tapauksen tutkinnassa;

I.  ottaa huomioon, että 15. huhtikuuta 2017 noin 5 000 evakuoitavaa joutui hyökkäyksen kohteeksi Länsi-Aleppossa Syyriassa sijaitsevassa Rasheedinissa heidän ollessaan matkalla al-Fu’an ja Kafriyan piiritetyistä kaupungeista hallituksen hallinnassa oleville alueille; toteaa, että kymmeniä ihmisiä, myös lapsia, kuoli ja useita haavoittui;

J.  ottaa huomioon, että Da’esh pelottelee Raqqan maakunnan asukkaita sillä, että Tabqan pato olisi vaarassa murtua; ottaa huomioon, että 28. maaliskuuta 2017 Da’eshin partiot kävivät Raqqan kaupungin länsipuolella olevissa kaupungeissa ja yhteisöissä ja kuuluttivat asukkaille megafoneilla, että pato oli ”lähes varmasti murtumassa” maailmanlaajuisen liittoutuman Da’eshin vastaisten pommitusten seurauksena;

K.  ottaa huomioon, että helmikuussa 2017 käydyllä Syyrian sisäisten neuvottelujen neljännellä kierroksella nimettiin neljä asiakokonaisuutta tulevia neuvotteluja varten (hallinto, perustuslaki, vaalit ja terrorismin torjunta); ottaa huomioon, että Syyrian sisäisten neuvottelujen viides kierros saatiin päätökseen 31. maaliskuuta 2017 Genevessä;

1.  pitää Syyriaa koskevaa EU:n strategiaa sekä siihen sisältyviä EU:n Syyriaa koskevia strategisia tavoitteita ja EU:n pyrkimyksiä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi myönteisinä; korostaa, että sodan jatkuminen Syyriassa voisi johtaa joko maan jakautumiseen uskonnollisten jakolinjojen mukaan, joka voisi ruokkia väkivaltaista ääriliikehdintää ja terrorismia entisestään, tai siihen, että hallinto ottaa koko maan armeijan valvontaan;

2.  katsoo, että sota saadaan loppumaan vain käynnistämällä poliittinen siirtymävaihe YK:n Syyrian-erityislähettilään ja keskeisten kansainvälisten ja alueellisten toimijoiden tukemien, konfliktin osapuolten käymien neuvottelujen pohjalta; tukee EU:n suoraa tukea YK:n johdolla Genevessä käytäville neuvotteluille, myös teknisille keskusteluille, joilla voidaan edistää poliittisia neuvotteluja sodan lopettamiseksi ja joiden tarkoituksena on määritellä siirtymävaiheen hallintoelimen osatekijät YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2254 ja Geneven julkilausumaa noudattaen;

3.  korostaa, että EU kannattaa jatkossakin koko Syyriaa koskevaa lähestymistapaa, koska se on paras tapa puuttua avun perillemeno-ongelmiin ja toimittaa apua sitä tarvitseville kaikista jakelukeskuksista;

4.  korostaa, että koko Syyriaa koskevan lähestymistavan mukaisesti EU jatkaa selviytymiskykyä kehittävän tuen antamista koko maassa; toteaa, että tuen tarkoituksena on säilyttää Syyrian inhimillinen pääoma ja ylläpitää palvelujen tarjontaa sekä tarjota ihmisille mahdollisuudet ihmisarvoiseen elämään omassa kodissaan tai maan sisäisille pakolaisille peruspalvelut, mikä hillitsee osaltaan muuttovirtoja;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että konferenssin ”Supporting the Future of Syria and the Region” osanottajat kiittivät pakolaisia vastaanottavia naapurimaita ja niiden yhteisöjä niiden jatkuvasta anteliaisuudesta, kun ne tarjoavat suojapaikan miljoonille asuinsijoiltaan siirtymään joutuneille ihmisille; korostaa, että osanottajat lupasivat 5,6 miljardia euroa vuodeksi 2017 sekä monivuotisina sitoumuksina 3,47 miljardia euroa vuosiksi 2018–2020; korostaa, että tämän lisäksi myös eräät kansainväliset rahoituslaitokset ja avunantajat ovat ilmoittaneet myöntävänsä noin 27,9 miljardia euroa lainoina;

6.  tuomitsee jyrkästi jatkuvat systemaattiset, laajalle levinneet ja törkeät ihmisoikeuksien loukkaukset ja väärinkäytökset sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset kaikkien osapuolten ja erityisesti Syyrian hallinnon taholta; vaatii kaikkien vihamielisyyksien lopettamista, piiritysten purkamista sekä humanitaarisen avun täysin esteetöntä ja kestävää pääsyä koko maahan;

7.  tähdentää, että piiritetyillä asuinalueilla olevien siviilien nälkään näännyttämisen käyttöä sodankäynnin menetelmänä sekä väestön pakkosiirtoja voidaan pitää sotarikoksina tai rikoksina ihmisyyttä vastaan;

8.  tuomitsee jyrkästi Khan Sheikhounin alueelle tehdyn iskun; tukee Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) tiedonkeruuvaltuuskuntaa, joka kerää ja analysoi parhaillaan tietoja kemiallisten aseiden väitetystä käytöstä kaikista saatavilla olevista lähteistä; panee merkille, että 13. huhtikuuta 2017 OPCW:n pääjohtaja ilmoitti hallintoneuvostolle teknisen sihteeristön asiantuntijoiden toteuttamista välittömistä toimista käytettävissä olevien tietojen analysoimiseksi ja heidän alustavan arvionsa, jonka mukaan väite oli uskottava; pitää valitettavana Venäjän päätöstä hylätä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma;

9.  kehottaa jälleen määräämään seuraamuksia sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneille henkilöille ja vaatii saattamaan heidät vastuuseen; korostaa, että rikoksiin uskonnollisia, etnisiä ja muita ryhmiä ja vähemmistöjä vastaan syyllistyvät olisi myös saatava oikeuden eteen; on edelleen vakuuttunut siitä, että konfliktia ei saada ratkaistua eikä Syyriassa saada sovituksi kestävää rauhaa ilman, että rikoksia tehneet joutuvat vastuuseen;

10.  vaatii kaikkia kunnioittamaan Syyrian etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen, myös kristittyjen, oikeutta jatkaa elämäänsä historiallisilla ja perinteisillä kotiseuduillaan arvokkaasti, tasa-arvoisesti ja turvallisesti ja harjoittaa täysimääräisesti ja vapaasti uskontoaan ilman minkäänlaista pakkoa, väkivaltaa tai syrjintää; tukee uskontojen välistä vuoropuhelua keskinäisen ymmärryksen edistämiseksi ja fundamentalismin torjumiseksi;

11.  tukee maailmanlaajuisen liittoutuman toimia Da’eshin torjumiseksi; toteaa, että lietsomalla pelkoa Raqqan maakunnan asukkaiden keskuudessa Da’esh toivoo voivansa painostaa liittoutumaa siihen, että se vähentää ryhmää vastaan tehtäviä ilmaiskuja; korostaa, että Da’esh saa edelleen suurimman osan tuloistaan hallitsemiensa alueiden asukkailta perittävistä sakoista ja veroista;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, pääsihteerin Syyrian-erityislähettiläälle, kansainvälisen Syyrian tukiryhmän jäsenille ja kaikille Syyrian konfliktin osapuolille.