Förslag till resolution - B8-0342/2017Förslag till resolution
B8-0342/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s strategi för Syrien

15.5.2017 - (2017/2654(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0331/2017

Förfarande : 2017/2654(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0342/2017
Ingivna texter :
B8-0342/2017
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0342/2017

Europaparlamentets resolution om EU:s strategi för Syrien

(2017/2654(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dessa,

–  med beaktande av slutkommunikén från aktionsgruppen för Syrien (den så kallade Genèvekommunikén) av den 30 juni 2012,

–  och med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 15 december 2016 om Syrien,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 14 mars 2017 från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen EU:s strategi för Syrien,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 17 oktober 2016 om Syrien och av den 3 april 2017 om EU:s strategi för Syrien,

–  med beaktande av förklaringen av den 5 april 2017 från ordförandena för konferensen om stöd till Syriens och regionens framtid,

–  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om tillkännagivandet av den 30 december 2016 om upphörande av fientligheterna i Syrien och av den 23 mars 2017 om Syrien, samt av vice ordförandens/den höga representantens uttalanden på EU:s vägnar av den 9 december 2016 om situationen i Aleppo, av den 6 april 2017 om den påstådda attacken med kemiska vapen i Idlib i Syrien och av den 7 april 2017 om USA:s attack i Syrien,

–  med beaktande av rapporterna från den oberoende internationella undersökningskommissionen om Syrien,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) och 2268 (2016),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Syftet med EU:s strategi för Syrien är att fastställa hur EU kan spela en större roll när det gäller att bidra till en varaktig politisk lösning i Syrien i enlighet med det befintliga ramverk som överenskommits inom FN samt bidra till att skapa stabilitet och stödja återuppbyggnad efter en överenskommelse, när en trovärdig politisk övergång väl har inletts.

B.  EU:s strategi för Syrien är en översyn av EU:s regionala strategi för Syrien och Irak och mot hotet från Daish, som senast reviderades och uppdaterades av rådet den 23 maj 2016.

C.  Sedan kriget bröt ut 2011 har EU tillsammans med sina medlemsstater mobiliserat mer än 9,4 miljarder euro för insatser mot den syriska krisen, både inne i Syrien och i regionen, vilket gör EU till den största givaren.

D.  Den 5 april 2017 hölls i Bryssel konferensen om stöd till Syriens och regionens framtid, under gemensam ledning av vice ordföranden/den höga representanten, FN:s katastrofhjälpsamordnare och biträdande generalsekreterare för humanitära frågor samt utrikesministrarna i Tyskland, Norge, Kuwait, Qatar och Förenade kungariket.

E.  Efter sex år av krig är 13,5 miljoner syrier i behov av humanitärt bistånd inom Syriens gränser, inbegripet 6,3 miljoner internflyktingar; 4,7 miljoner syrier befinner sig i svårnådda och belägrade områden, och nästan 5 miljoner syriska flyktingar befinner sig i grannländer och i den omgivande regionen.

F.  Nästan dagliga kränkningar av internationell humanitär rätt, såsom de fortsatta avsiktliga angreppen mot civil infrastruktur, däribland vattenförsörjningssystem, vårdinrättningar och skolor, har lett till en allvarlig brist på grundläggande tjänster.

G.  Den 4 april 2017 rapporterades om en attack i Khan Shaykhoun-området i södra Idlib i Syrien, med många offer som uppvisar symtom på gasförgiftning. Förenta staterna informerade EU om att de, på grundval av sin bedömning att den syriska regimen hade använt kemiska vapen, hade angripit militärflygbasen al-Shayrat i provinsen Homs i Syrien för att förebygga och motverka spridningen och användningen av kemiska vapen.

H.  Den 12 april 2017 förkastade Ryssland en resolution från FN:s säkerhetsråd som skulle ha fördömt den påstådda användningen av kemiska vapen i Syrien och uppmanat den syriska regeringen att samarbeta med en utredning av denna händelse.

I.  Den 15 april 2017 angreps cirka 5 000 evakuerade i Rasheedin i västra Aleppo i Syrien när de var på väg från de belägrade städerna Foah och Kefraya till regeringskontrollerade områden. Dussintals människor, även barn, dödades och många fler skadades.

J.  Daish försöker skrämma invånarna i provinsen Raqqa genom att sprida skräckbilden att Tabqa-dammen kommer att rämna. Den 28 mars 2017 besökte Daish-patruller med megafoner städer och samhällen som ligger väster om staden Raqqa och informerade dem om att dammen ”nästan säkert kommer att rämna” till följd av den internationella koalitionen mot Daishs bombningar.

K.  Vid den fjärde omgången av samtal mellan syriska parter som hölls i Genève i februari 2017 fastställdes fyra områden för framtida förhandlingar (styrning, konstitution, val och terrorismbekämpning). Den femte omgången av samtal mellan de syriska parterna i Genève avslutades den 31 mars 2017.

1.  Europaparlamentet välkomnar EU:s strategi för Syrien, inklusive EU:s strategiska mål för Syrien och EU:s mål för Syrien. Parlamentet understryker att ett fortsatt krig i Syrien skulle kunna leda antingen till att landet delas upp efter sekteristiska gränslinjer, vilket skulle kunna ge ytterligare bränsle åt våldsam extremism och terrorism, eller till att regimen inför militär kontroll i hela landet.

2.  Europaparlamentet anser att det endast kan bli ett slut på kriget genom en politisk övergångsprocess, som förhandlas fram av parterna i konflikten med stöd av FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Syrien och viktiga internationella och regionala aktörer. Parlamentet stöder EU:s direkta stöd till FN-ledda förhandlingar i Genève, bland annat i tekniska diskussioner som skulle kunna leda till framsteg i de politiska förhandlingarna för att få slut på kriget och fastställa parametrarna för ett styrande organ under en övergångsperiod i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2254 och Genèvekommunikén.

3.  Europaparlamentet understryker att EU kommer att upprätthålla sitt stöd för en stark ”hela Syrien”-strategi som det bästa sättet att lösa problemen med tillträde och ge bistånd från alla stödcenter till de hjälpbehövande.

4.  Europaparlamentet betonar att EU i enlighet med ”hela Syrien”-strategin kommer att fortsätta att tillhandahålla stöd för motståndskraften i hela landet. Parlamentet konstaterar att detta stöd syftar till att bevara Syriens humankapital och tillhandahållandet av tjänster samt till att tillhandahålla de medel som krävs för att människor ska kunna stanna kvar i sina hemorter i värdighet respektive för att internflyktingar ska få grundläggande tjänster, så att migrationsströmmarna därmed kan minskas.

5.  Europaparlamentet noterar med glädje att deltagarna i konferensen om stöd till Syriens och regionens framtid erkände den fortsatta generositeten hos de angränsande mottagarländerna och deras samhällen som ger en fristad för miljontals fördrivna människor. Parlamentet betonar konferensdeltagarnas utfästelser om 5,6 miljarder euro för 2017 och de fleråriga utfästelserna om 3,47 miljarder euro för 2018–2020. Parlamentet understryker dessutom att vissa internationella finansinstitut och givare har förklarat sig beredda att bevilja cirka 27,9 miljarder euro i lån.

6.  Europaparlamentet fördömer med kraft de fortsatta systematiska, omfattande och grova människorättskränkningarna och människorättsbrotten liksom alla kränkningar av internationell humanitär rätt som begås av alla parter, särskilt av den syriska regimen. Parlamentet anser att fientligheterna helt måste upphöra, belägringarna hävas och ett fullständigt, obehindrat och hållbart tillträde beviljas för humanitär hjälp i hela landet.

7.  Europaparlamentet betonar att utsvältning av civila, vilket genom belägring av befolkade områden används som en krigsstrategi, samt tvångsförflyttning av befolkning kan utgöra krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten.

8.  Europaparlamentet fördömer med kraft attacken i Khan Shaykhoun-området. Parlamentet stöder undersökningsuppdraget från Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW), som håller på att samla in och analysera information från alla tillgängliga källor om den påstådda användningen av kemiska vapen. Parlamentet noterar att generaldirektören för OPCW den 13 april 2017 meddelade det verkställande rådet att experter från OPCW:s tekniska sekretariat hade vidtagit omedelbara åtgärder för att analysera tillgänglig information och den preliminära bedömning som gjorts att den påstådda händelsen var trovärdig. Parlamentet beklagar Rysslands beslut att förkasta resolutionen från FN:s säkerhetsråd.

9.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att de som begår krigsbrott och brott mot mänskligheten ska ställas till svars och ta konsekvenserna. Parlamentet betonar att de som begår brott mot religiösa grupper, etniska grupper och andra grupper och minoriteter också bör ställas inför rätta. Parlamentet förblir övertygat om att det varken går att få till stånd en effektiv konfliktlösning eller hållbar fred i Syrien om inte ansvarsskyldighet utkrävs för de brott som begåtts.

10.  Europaparlamentet kräver att alla respekterar de rättigheter som etniska och religiösa minoriteter har i Syrien, däribland kristna, att bo kvar i sitt historiska och traditionella hemland under förhållanden som präglas av värdighet, jämlikhet och säkerhet, och att fullständigt och fritt få utöva sin religion och sin tro, utan att utsättas för någon form av tvång, våld eller diskriminering. Parlamentet stöder en interreligiös dialog i syfte att främja ömsesidig förståelse och motverka fundamentalism.

11.  Europaparlamentet stöder de insatser som gjorts av den internationella koalitionen mot Daish. Parlamentet konstaterar att Daish genom att sprida rädsla hos invånarna i provinsen Raqqa hoppas kunna sätta press på koalitionen att trappa ned sina luftangrepp mot gruppen. Parlamentet understryker att Daish fortfarande främst får sina inkomster från böter och skatter som invånarna tvingas betala.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU-medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreterarens särskilda sändebud för Syrien, medlemmarna i den internationella stödgruppen för Syrien samt alla parter som är inblandade i konflikten.