Процедура : 2017/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0343/2017

Внесени текстове :

B8-0343/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.14
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 471kWORD 51k
15.5.2017
PE603.768v01-00
 
B8-0343/2017

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно задействането на преместването (2017/2685(RSP))


Хелга Стивънс, Бранислав Шкрипек, Моника Маковей от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно задействането на преместването (2017/2685(RSP))  
B8‑0343/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция(1),

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция(2),

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2016/1754 на Съвета от 29 септември 2016 г. за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция,

–  като взе предвид единадесетте доклада на Комисията относно преместването и презаселването,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че през септември 2015 г. държавите членки поеха ангажимент за преместване на 160 000 търсещи убежище лица от Италия и Гърция; като има предвид, че през септември 2016 г. държавите членки решиха, че 54 000 от тези места биха могли да бъдат използвани за приемане на сирийски бежанци от Турция;

Б.  като има предвид, че Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета се прилага до 17 септември 2017 г., а Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета до 26 септември 2017 г.;

В.  като има предвид, че до 27 април 2017 г. са били преместени 17 903 търсещи убежище лица, 12 490 от Гърция и 5 413 от Италия; като има предвид, че броят на преместените търсещи убежище лица се увеличава всеки месец, като достигна рекорд от 1 600 премествания от Гърция и 800 премествания от Италия през март 2017 г.; като има предвид, че целта, поставена от Комисията, е всеки месец от Гърция да се преместват 3 000, а от Италия 1 500 кандидати за международна закрила на месец;

Г.  като има предвид, че според последните налични тримесечни данни на Евростат само търсещите убежище лица, принадлежащи към националност, за която средният процент на признаване на молбите е 75% или по-висок, отговарят на условията за преместване; като има предвид, че се извършват стандартни цялостни проверки и проверки, свързани със сигурността, и че някои държави членки извършват допълнителни проверки за сигурност;

Д.  като има предвид, че броят на лицата, които отговарят на условията за преместване в Италия и Гърция, понастоящем е много по-нисък от предвидените целеви бройки в решенията на Съвета; като има предвид, че досега в Гърция са регистрирани 26 997 отговарящи на условията кандидати; като има предвид, че Комисията очаква тази бройка да остане стабилна и че следователно ще бъде необходимо да бъдат преместени още около 14 000 души; като има предвид, че ако настоящите тенденции продължат има вероятност тази цел да бъде постигната; като има предвид, че в Италия са регистрирани 8 000 кандидати, отговарящи на условията; като има предвид, че изоставането в регистрацията, по-специално на гражданите от Еритрея, и други логистични предизвикателства усложняват постигането на целите за преместване на отговарящите на условията кандидати от Италия;

Е.  като има предвид, че в Гърция все още има около 62 000 бежанци и мигранти; като има предвид, че въпреки драстично намаления приток след затварянето на маршрута през Западните Балкани и изявлението на ЕС и Турция, броят на пристигащите мигранти и бежанци все още е по-голям, отколкото на преместваните по настоящите схеми;

Ж.  като има предвид, че през 2016 г. в Италия пристигнаха рекорден брой мигранти – 181 436, което е с 18% повече в сравнение с 2015 г. като има предвид, че 14% от тях са непридружени ненавършили пълнолетие лица; като има предвид, че единствено Финландия систематично поема непридружени ненавършили пълнолетие деца в рамките на действащите схеми;

З.  като има предвид, че подкрепата за Италия и Гърция по отношение на кризата с мигрантите не се свежда само до преместване по спешност, и включва значителна финансова подкрепа, техническа и логистична подкрепа, засилване на контрола по границите и споразумения относно управлението на миграцията с трети държави; като има предвид, че въпреки тези съгласувани усилия условията в някои лагери, приюти и други места, където живеят мигранти и бежанци, остават нечовешки;

1.  признава усилията, които се полагат в подкрепа на Гърция и Италия за справяне с предизвикателствата на кризата с мигрантите; подчертава, че тази подкрепа не се свежда единствено до преместване, а включва всички инструменти, с които ЕС понастоящем разполага, включително финансова солидарност, преговори за споразумения с трети страни, обмен на информация, засилване на проверките по границите и съвместни операции по сухопътните и морските граници, усилия за преодоляване на първопричините и разработване на алтернативи на незаконната миграция;

2.  счита, че тези усилия трябва да продължат и да останат опция и на други места в Съюза, ако кризите се задълбочат или ако избухнат нови;

3.  счита, че следва да се положат специални усилия за тези, които са най-уязвими и които бягат от войни и преследване;

4.  отбелязва работата, която в момента се извършва по актуализиране и реформиране на общата европейска система за убежище и процедурите за убежище на държавите членки; настоятелно призовава всички участващи страни да възприемат реалистичен подход;

5.  подчертава, че държавите членки на ЕС се различават съществено по своите социални, културни и икономически реалности, което трябва да се вземе предвид; подчертава, че е необходимо също така да се вземат предвид настоящите и миналите усилия и реалности по отношение на приемането на бежанци и мигранти от различни среди, както и миналите и настоящите вторични движения;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 239, 15.9.2015 г., стp. 146.

(2)

OВ L 248, 24.9.2015 г, стр. 80.

Правна информация - Политика за поверителност