Forslag til beslutning - B8-0343/2017Forslag til beslutning
B8-0343/2017

  FORSLAG TIL BESLUTNING om hvordan man får omfordelingsordningen til at virke

  15.5.2017 - (2017/2685(RSP))

  på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Helga Stevens, Branislav Škripek, Monica Macovei for ECR-Gruppen

  Procedure : 2017/2685(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0343/2017
  Indgivne tekster :
  B8-0343/2017
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0343/2017

  Europa-Parlamentets beslutning om hvordan man får omfordelingsordningen til at virke

  (2017/2685(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 af 14. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og for Grækenland på området international beskyttelse[1],

  –  der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse[2],

  –  der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2016/1754 af 29. september 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2015/1601 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse,

  –  der henviser til de 11 beretninger fra Kommissionen om omfordeling og genbosætning,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at medlemsstaterne i september 2015 forpligtede sig til at omfordele 160 000 asylansøgere fra Italien og Grækenland; der henviser til, at medlemsstaterne i september 2016 besluttede, at 54 000 af disse pladser kan anvendes med henblik på modtagelse af syriske flygtninge fra Tyrkiet;

  B.  der henviser til, at Rådets afgørelse 2015/1523 finder anvendelse indtil 17. september 2017, og at Rådets afgørelse 2015/1601 finder anvendelse indtil den 26. september 2017;

  C.  der henviser til, at 17 903 asylansøgere den 27. april 2017 var blevet omfordelt, heraf 12 490 fra Grækenland og 5 413 fra Italien; der henviser til, at det månedlige antal omfordelte asylansøgere er opadgående med et rekordstort antal på 1 600 omfordelinger fra Grækenland og 800 omfordelinger fra Italien i marts 2017; der henviser til, at Kommissionen har opstillet et månedligt mål på 3 000 omfordelinger fra Grækenland og 1 500 omfordelinger fra Italien;

  D.  der henviser til, at ifølge de seneste foreliggende kvartalsvise data fra Eurostat er kun asylansøgere, der tilhører en nationalitet, for hvilken den gennemsnitlige anerkendelsesprocent er på 75 % eller derover, berettigede til omfordeling; der henviser til, at der foretages almindelige baggrunds- og sikkerhedskontroller, og at visse medlemsstater udfører supplerende sikkerhedskontroller;

  E.  der henviser til, at antallet af de berettigede personer til omfordeling, og som befinder sig i Italien og Grækenland, for øjeblikket er langt under de mål, der er fastsat i Rådets afgørelser; der henviser til, at 26 997 berettigede ansøgere er blevet registreret i Grækenland; der henviser til, at Kommissionen forventer, at dette antal forbliver stabilt, og at omkring 14 000 personer derfor stadig skal omfordeles; der henviser til, at hvis den nuværende udvikling fortsætter, forventes dette mål at blive nået; der henviser til, at 8 000 berettigede ansøgere hidtil er blevet registreret i Italien; der henviser til, at et efterslæb i registreringerne, navnlig med hensyn til eritreiske statsborgere og andre logistiske udfordringer gør det vanskeligt at nå målene for omfordeling af berettigede ansøgere fra Italien;

  F.  der henviser til, at i alt ca. 62 000 flygtninge og migranter stadig befinder sig i Grækenland; der henviser til, at trods en reduceret tilstrømning som følge af lukningen af Vestbalkanruten og erklæringen fra EU og Tyrkiet ankommer der stadig flere migranter og flygtninge, end der omfordeles under de nuværende ordninger;

  G.  der henviser til, at Italien havde et rekordstort antal på 181 436 ankomne i 2016, der er en stigning på 18 % i forhold til 2015; der henviser til, at 14 % af disse var uledsagede mindreårige; der henviser til, at kun Finland systematisk modtager uledsagede mindreårige under de nuværende ordninger;

  H.  der henviser til, at EU's støtte til Italien og Grækenland i forbindelse med migrationskrisen rækker ud over nødomfordeling og omfatter en betydelig økonomisk støtte, teknisk og logistisk støtte, styrkelse af grænsekontrollen og aftaler om migrationsstyring med tredjelande; der henviser til, at trods disse fælles bestræbelser er situationen stadig umenneskelig i nogle af de lejre, centre og andre steder, hvor migranter og flygtninge opholder sig;

  1.  anerkender den indsats, der gøres for at støtte Grækenland og Italien med at håndtere udfordringerne i forbindelse med migrationskrisen; understreger, at denne støtte ikke er begrænset til omfordeling, men omfatter alle de instrumenter, der er til rådighed i EU, herunder finansiel solidaritet, forhandling af aftaler med tredjelande, informationsudveksling, styrkelse af grænsekontrollen og fælles operationer ved land- og søgrænser, bestræbelser på at tackle de underliggende årsager og udvikling af alternativer til ulovlig migration;

  2.  mener, at fortsættelse af disse bestræbelser er nødvendig og skal også fortsat være en mulighed andre steder i Unionen, hvis kriser opstår eller øges i intensitet;

  3.  mener, at der må gøres en særlig indsats for de grupper, der er mest sårbare og flygter fra krig og forfølgelse;

  4.  noterer sig det igangværende arbejde med at ajourføre og ændre det fælles europæiske asylsystem og medlemsstaternes asylprocedurer; opfordrer indtrængende alle involverede parter til at finde en realistisk tilgang;

  5.  understreger, at EU's medlemsstater har vidt forskellige sociale, kulturelle og økonomiske realiteter, hvilket der skal tages hensyn til; understreger, at det også er nødvendigt at tage hensyn til den nuværende og tidligere indsats og realiteter med hensyn til flygtninge og migranter fra forskellige baggrunde samt tidligere og nuværende sekundære bevægelser;

  6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.