Διαδικασία : 2017/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0343/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0343/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 466kWORD 45k
15.5.2017
PE603.768v01-00
 
B8-0343/2017

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την υλοποίηση της μετεγκατάστασης (2017/2685(RSP))


Helga Stevens, Branislav Škripek, Monica Macovei εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υλοποίησης της μετεγκατάστασης (2017/2685(RSP))  
B8‑0343/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2016/1754 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2016, για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας,

–  έχοντας υπόψη τις 11 εκθέσεις της Επιτροπής για την μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο 2015 τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν για τη μετεγκατάσταση 160 000 αιτούντων άσυλο από την Ιταλία και την Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο 2016 τα κράτη μέλη αποφάσισαν ότι 54 000 από τις θέσεις που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εισδοχή σύρων προσφύγων από την Τουρκία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Συμβουλίου 2015/1523 εφαρμόζεται έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017 και η απόφαση του Συμβουλίου 2015/1601 εφαρμόζεται έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2017, είχαν μετεγκατασταθεί 17 903 αιτούντες άσυλο, 12 490 από την Ελλάδα και 5 413 από την Ιταλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηνιαίος αριθμός αιτούντων άσυλο που μετεγκαθίστανται εμφανίζει ανοδική τάση, με μέγιστο αριθμό 1 600 μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα και 800 από την Ιταλία εντός του Μαρτίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ορίσει μηνιαίο στόχο 3 000 μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα και 1 500 μετεγκαταστάσεις από την Ιταλία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα τριμηνιαία στοιχεία της Eurostat, μόνο οι αιτούντες άσυλο που ανήκουν σε εθνικότητα για την οποία το μέσο ποσοστό αναγνώρισης είναι ίσο ή ανώτερο του 75 % είναι επιλέξιμοι για μετεγκατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι διενεργούνται τυποποιημένοι έλεγχοι ιστορικού και ασφαλείας και ότι ορισμένα κράτη μέλη διενεργούν πρόσθετους ελέγχους ασφάλειας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των επιλέξιμων για μετεγκατάσταση ατόμων που βρίσκονται στην Ιταλία και την Ελλάδα είναι σήμερα πολύ χαμηλότερος από τους αριθμούς στόχους που προβλέπονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, 26 997 επιλέξιμοι αιτούντες έχουν καταχωριστεί στην Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναμένει ότι ο αριθμός αυτός θα παραμείνει σταθερός και, ως εκ τούτου, θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται μετεγκατάσταση περίπου 14 000 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, ο στόχος αυτός είναι πιθανόν να επιτευχθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, 8 000 επιλέξιμοι αιτούντες έχουν καταχωριστεί στην Ιταλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συσσώρευση καθυστερήσεων στις καταχωρίσεις, ιδίως όσον αφορά τους υπηκόους της Ερυθραίας, και άλλα υλικοτεχνικά προβλήματα δυσχεραίνουν την επίτευξη των στόχων για τη μετεγκατάσταση των επιλέξιμων αιτούντων από την Ιταλία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά περίπου 62 000 πρόσφυγες και μετανάστες εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη δραστικά μειωμένη εισροή μετά το κλείσιμο της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων και τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, ο αριθμός των αφίξεων μεταναστών και προσφύγων εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετεγκαταστάσεων στο πλαίσιο των ισχυόντων καθεστώτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία σημείωσε ρεκόρ αφίξεων με 181 436 άτομα το 2016, αύξηση 18 % σε σχέση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 14 % των ατόμων αυτών ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο η Φινλανδία αναλαμβάνει συστηματικά την υποδοχή ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο των ισχυόντων καθεστώτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη της ΕΕ προς την Ιταλία και την Ελλάδα όσον αφορά τη μεταναστευτική κρίση βαίνει πέραν της επείγουσας μετεγκατάστασης και περιλαμβάνει σημαντική οικονομική στήριξη, τεχνική και υλικοτεχνική στήριξη, ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων, και συμφωνίες για τη διαχείριση της μετανάστευσης με τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις συντονισμένες αυτές προσπάθειες, η κατάσταση σε ορισμένους από τους καταυλισμούς, κέντρα υποδοχής και άλλους χώρους όπου διαμένουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες παραμένει απάνθρωπη·

1.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη στήριξη της Ελλάδας και της Ιταλίας στον αγώνα τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της μεταναστευτικής κρίσης· τονίζει ότι η στήριξη αυτή δεν περιορίζεται στη μετεγκατάσταση, αλλά περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της σήμερα η ΕΕ, μεταξύ άλλων τη χρηματοδοτική αλληλεγγύη, τη διαπραγμάτευση συμφωνιών με τρίτες χώρες, την ανταλλαγή πληροφοριών, την ενίσχυση συνοριακών ελέγχων και κοινών επιχειρήσεων στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων και την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων αντί της παράνομης μετανάστευσης·

2.  πιστεύει ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν και ότι πρέπει επίσης να προσφέρονται παντού στην Ένωση σε περίπτωση που ξεσπάσουν κρίσεις ή αυξηθεί η ένταση των κρίσεων·

3.  πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθεί ειδική προσπάθεια για εκείνους που είναι πιο ευάλωτοι και που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις·

4.  σημειώνει τις ενέργειες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σχετικά με την επικαιροποίηση και τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και των διαδικασιών ασύλου των κρατών μελών· καλεί όλα τα μέρη να υιοθετήσουν μια ρεαλιστική προσέγγιση·

5.  τονίζει ότι στα κράτη μέλη της ΕΕ επικρατούν πολύ διαφορετικές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές πραγματικότητες που δεν πρέπει να αγνοούνται· τονίζει ότι είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες και οι πραγματικότητες του παρόντος και του παρελθόντος όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών διαφόρων προελεύσεων, καθώς και οι παρελθούσες και οι τρέχουσες δευτερογενείς μετακινήσεις·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 239 της 15.9.2015, σ. 146.

(2)

ΕΕ L 248 της 24.9.2015, σ . 80.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου