Päätöslauselmaesitys - B8-0343/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0343/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS aiheesta ”sisäiset siirrot: tuumasta toimeen”

15.5.2017 - (2017/2685(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Helga Stevens, Branislav Škripek, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2017/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0343/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0343/2017
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0343/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma aiheesta ”sisäiset siirrot: tuumasta toimeen”

(2017/2685(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 14. syyskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/1523[1],

–  ottaa huomioon Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 22. syyskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601[2],

–  ottaa huomioon Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta 29. syyskuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2016/1754,

–  ottaa huomioon yksitoista komission kertomusta sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot sitoutuivat syyskuussa 2015 siirtämään sisäisesti 160 000 turvapaikanhakijaa Italiasta ja Kreikasta; ottaa huomioon, että jäsenvaltiot päättivät syyskuussa 2016, että 54 000 näistä paikoista voidaan käyttää Turkista tulevien syyrialaispakolaisten vastaanottamiseen;

B.  ottaa huomioon, että neuvoston päätöstä (EU) 2015/1523 sovelletaan 17. päivään syyskuuta 2017 ja neuvoston päätöstä (EU) 2015/1601 26. päivään syyskuuta 2017;

C.  ottaa huomioon, että 27. huhtikuuta 2017 vain 17 903 turvapaikanhakijaa oli siirretty sisäisesti, 12 490 henkilöä Kreikasta ja 5 413 henkilöä Italiasta; toteaa, että turvapaikanhakijoiden sisäisten siirtojen kuukausittainen määrä on kasvamassa ennätysmäisesti, sillä maaliskuussa 2017 Kreikasta siirrettiin 1 600 ja Italiasta 800 turvapaikanhakijaa; toteaa, että komissio on vahvistanut sisäisiä siirtoja koskevan tavoitteen, jonka mukaan kuukausittain olisi siirrettävä 3 000 turvapaikanhakijaa Kreikasta ja 1 500 turvapaikanhakijaa Italiasta;

D.  ottaa huomioon, että sisäisten siirtojen piiriin kuuluviksi katsotaan vain ne turvapaikanhakijat, joilla on sellainen kansalaisuus, jonka kohdalla hakemusten keskimääräinen hyväksymisaste on vähintään 75 prosenttia viimeisimpien saatavilla olevien Eurostatin neljännesvuosittaisten tilastojen mukaan; toteaa, että tavanomaisia tausta- ja turvallisuusselvityksiä tehdään ja jotkin jäsenvaltiot tekevät ylimääräisiä turvallisuusselvityksiä;

E.  toteaa, että Italiassa ja Kreikassa oleskelevien sisäisten siirtojen piiriin kuuluvien henkilöiden määrä on tällä hetkellä huomattavasti pienempi kuin neuvoston päätöksissä ennakoidut tavoitemäärät; ottaa huomioon, että Kreikassa on tähän mennessä rekisteröity 26 997 sisäisten siirtojen piiriin kuuluvaa hakijaa; toteaa, että komissio odottaa tämän määrän pysyvän vakaana ja näin ollen noin 14 000 ihmistä olisi vielä siirrettävä; katsoo, että jos nykyinen tilanne pysyy vakaana, tämä tavoite todennäköisesti saavutetaan; ottaa huomioon, että Italiassa on tähän mennessä kirjattu 8 000 sisäisten siirtojen piiriin kuuluvaa hakijaa; toteaa, että viiveet kirjaamisissa, erityisesti Eritrean kansalaisten kirjaamisessa, ja muut logistiset ongelmat vaikeuttavat sisäisten siirtojen piiriin kuuluvien hakijoiden siirtämistä Italiasta koskevien tavoitteiden saavuttamista;

F.  ottaa huomioon, että Kreikassa on edelleen yhteensä noin 62 000 pakolaista ja maahantulijaa; toteaa, että muuttovirta on huomattavasti laantunut Länsi-Balkanin reitin sulkemisen ja EU:n ja Turkin julkilausuman jälkeen, mutta silti saapuneiden maahantulijoiden ja pakolaisten määrä on edelleen suurempi kuin nykyjärjestelmän mukaisesti sisäisesti siirrettyjen määrä;

G.  ottaa huomioon, että Italiaan tuli vuonna 2016 ennätysmäärä maahantulijoita, 181 436 henkeä eli 18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015; ottaa huomioon, että 14 prosenttia heistä oli ilman saattajaa olevia alaikäisiä; ottaa huomioon, että nykyjärjestelmässä ainoastaan Suomi vastaanottaa järjestelmällisesti ilman saattajaa tulevia alaikäisiä;

H.  toteaa, että muuttoliikkeeseen liittyvä EU:n tuki Italialle ja Kreikalle ei koske ainoastaan kiireellisiä sisäisiä siirtoja vaan siihen kuuluu myös huomattavaa taloudellista tukea, teknistä ja logistista tukea, rajatarkastusten tehostamista sekä muuttoliikkeen hallintaa koskevien sopimusten tekemistä kolmansien maiden kanssa; toteaa, että näistä yhteisistä toimista huolimatta olot joillakin leireillä tai joissakin suojissa ja muissa paikoissa, joissa maahantulijat ja pakolaiset oleskelevat, ovat edelleen epäinhimilliset;

1.  panee merkille toteutetut toimet, joilla Kreikkaa ja Italiaa pyritään tukemaan muuttoliikekriisiin ratkaisemisessa; painottaa, että tätä tukea ei ole tarkoitettu pelkästään sisäisiin siirtoihin, vaan se kattaa kaikki nykyisin EU:n käytettävissä olevat välineet, mukaan luettuina taloudellinen solidaarisuus, kolmansien maiden kanssa tehtävistä sopimuksista neuvotteleminen, tietojen vaihto, rajatarkastusten sekä maa- ja merirajoilla toteuttavien yhteisten operaatioiden tehostaminen, muuttoliikkeen perussyiden selvittämistä koskevat toimet ja vaihtoehtojen luominen laittomalle maahantulolle;

2.  katsoo, että näiden toimien jatkaminen on välttämätöntä ja vastaavanlaisia toimia olisi voitava toteuttaa myös muualla unionissa kriisien puhjetessa tai kärjistyessä;

3.  katsoo, että on toteutettava erityisiä toimia haavoittuvimpien ja sotaa ja vainoa pakenevien hyväksi;

4.  panee merkille parhaillaan käynnissä olevan Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja jäsenvaltioiden turvapaikkamenettelyjen päivittämistä ja uudistamista koskevan työn; kehottaa kaikkia osapuolia suhtautumaan asiaan realistisesti;

5.  painottaa, että EU:n jäsenvaltioilla on hyvin erilainen sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen todellisuus, joka on syytä ottaa huomioon; korostaa, että on myös tarpeen ottaa huomioon nykyiset ja toteutetut toimet sekä olosuhteet, kun on kyse erilaisen taustan omaavien pakolaisten ja maahantulijoiden vastaanottamisesta, samoin kuin aikaisemmat ja nykyiset edelleen liikkumiset;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.