Rezolūcijas priekšlikums - B8-0343/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0343/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par pārvietošanas īstenošanu

15.5.2017. - (2017/2685(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Helga Stevens, Branislav Škripek, Monica Macovei ECR grupas vārdā

Procedūra : 2017/2685(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0343/2017
Iesniegtie teksti :
B8-0343/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0343/2017

Eiropas Parlamenta rezolūcija par pārvietošanas īstenošanu

(2017/2685(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 14. septembra Lēmumu (ES) 2015/1523, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā[1],

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 22. septembra Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā[2],

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 29. septembra Lēmumu (ES) 2016/1754, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā,

–  ņemot vērā Komisijas 11 ziņojumus par pārvietošanu un pārmitināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2015. gada septembrī dalībvalstis apņēmās pārvietot 160 000 patvēruma meklētājus no Itālijas un Grieķijas; tā kā 2016. gada septembrī dalībvalstis nolēma, ka 54 000 no šīm vietām var izmantot Sīrijas bēgļu uzņemšanai no Turcijas;

B.  tā kā Padomes Lēmumu 2015/1523 piemēro līdz 2017. gada 17. septembrim un Padomes Lēmumu 2015/1601 piemēro līdz 2017. gada 26. septembrim;

C.  tā kā līdz 2017. gada 27. aprīlim bija pārvietoti 17 903 patvēruma meklētāji, 12 490 no Grieķijas un 5413 no Itālijas; tā kā pārvietoto patvēruma meklētāju ikmēneša skaitam ir tendence palielināties, 2017. gada martā reģistrējot 1600 pārvietotās personas no Grieķijas un 800 — no Itālijas; tā kā Komisija ir noteikusi ikmēneša mērķi — 3000 pārvietotas personas no Grieķijas un 1500 pārvietotas personas no Itālijas;

D.  tā kā saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem Eurostat ceturkšņa datiem pārvietošanai ir piemēroti tikai tie patvēruma meklētāji, kuru valstspiederībai vidējais atzīšanas rādītājs ir 75 % vai augstāks; tā kā tiek veiktas standartizētas iepriekšējās darbības un drošības pārbaudes un dažas dalībvalstis veic papildu drošības pārbaudes;

E.  tā kā pārvietošanai piemēroto cilvēku skaits, kas atrodas Itālijā un Grieķijā, pašlaik ir daudz mazāks par mērķa skaitu, kas paredzēts Padomes lēmumos; tā kā Grieķijā līdz šim ir reģistrēti 26 997 piemēroti pieteikuma iesniedzēji; tā kā Komisija paredz, ka šis skaits saglabāsies nemainīgs, un tādējādi aptuveni 14 000 cilvēku joprojām būs vajadzīga pārvietošana; tā kā, turpinoties pašreizējām tendencēm, šo mērķi būs iespējams sasniegt; tā kā Itālijā līdz šim ir reģistrēti 8000 piemēroti pieteikuma iesniedzēji; tā kā aizkavētā reģistrācija, jo īpaši attiecībā uz Eritrejas valstspiederīgajiem, un citas loģistikas problēmas apgrūtina mērķu sasniegšanu, lai varētu pārvietot piemērotos pieteikuma iesniedzējus no Itālijas;

F.  tā kā Grieķijā joprojām atrodas kopumā aptuveni 62 000 bēgļu un migrantu; tā kā, neraugoties uz ienākošās plūsmas būtisku samazināšanos pēc Rietumbalkānu maršruta slēgšanas un ES un Turcijas deklarācijas, joprojām ierodas vairāk migrantu un bēgļu nekā tiek pārvietoti saskaņā ar pašreizējām shēmām;

G.  tā kā 2016. gadā Itālijā ieradās rekordliels skaits — 181 436 cilvēki, un tas bija palielinājums par 18 %, salīdzinot ar 2015. gadu; tā kā 14 % no tiem bija nepavadīti nepilngadīgie; tā kā saskaņā ar pašreizējām shēmām vienīgi Somija regulāri uzņem nepavadītus nepilngadīgos;

H.  tā kā ES atbalsts Itālijai un Grieķijai attiecībā uz migrācijas krīzi neaprobežojas tikai ar ārkārtas pārvietošanu un paredz būtisku finansiālo atbalstu, tehnisko un loģistikas atbalstu, robežkontroles nostiprināšanu un vienošanos ar trešām valstīm par migrācijas pārvaldību; tā kā, neraugoties uz šiem saskaņotajiem centieniem, situācija vairākās nometnēs, patversmēs un citās vietās, kur uzturas migranti un bēgļi, joprojām ir nehumāna,

1.  atzinīgi vērtē līdzšinējos centienus Grieķijas un Itālijas atbalstam, risinot migrācijas krīzes radītās problēmas; uzsver, ka šis atbalsts neaprobežojas tikai ar pārvietošanu, bet ietver visus pašlaik ES rīcībā esošos instrumentus, tostarp finansiālo solidaritāti, sarunas par nolīgumiem ar trešām valstīm, informācijas apmaiņu, robežkontroles nostiprināšanu un kopīgas operācijas uz sauszemes un jūras robežām, centienus novērst pamatcēloņus un alternatīvu izstrādi nelikumīgai migrācijai;

2.  uzskata, ka ir nepieciešams turpināt šos centienus, kuriem jābūt pieejamiem arī citur Savienībā, ja rodas krīze vai pastiprinās tās intensitāte;

3.  uzskata, ka īpaša palīdzība ir jāsniedz tiem, kuri ir visneaizsargātākie, un tiem, kuri bēg no kara un vajāšanas;

4.  atzīmē pašlaik notiekošo darbu, atjauninot un reformējot kopīgo Eiropas patvēruma sistēmu un dalībvalstu patvēruma piešķiršanas procedūras; mudina visas iesaistītās personas balstīties uz reālistisku pieeju;

5.  uzsver, ka ES dalībvalstis dzīvo ļoti atšķirīgā sociālajā, kultūras un ekonomikas realitātē, un tas ir jāņem vērā; uzsver, ka ir jāņem vērā arī pašreizējie un iepriekšējie centieni un reālijas attiecībā uz bēgļu un migrantu ar daudzveidīgu iepriekšējo darbību uzņemšanu, kā arī iepriekšējās un pašreizējās sekundārās kustības;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.