Förslag till resolution - B8-0343/2017Förslag till resolution
B8-0343/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om att åstadkomma omplacering

15.5.2017 - (2017/2685(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Helga Stevens, Branislav Škripek, Monica Macovei för ECR-gruppen

Förfarande : 2017/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0343/2017
Ingivna texter :
B8-0343/2017
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0343/2017

Europaparlamentets resolution om att åstadkomma omplacering

(2017/2685(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets beslut (EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland[1],

–  med beaktande av rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland[2],

–  med beaktande av rådets beslut (EU) 2016/1754 av den 29 september 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/1601 om tillfälliga åtgärder inom området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland,

–  med beaktande av kommissionens elva rapporter om omplacering och vidarebosättning,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I september 2015 åtog sig medlemsstaterna att omplacera 160 000 asylsökande från Italien och Grekland. I september 2016 beslutade medlemsstaterna att 54 000 av dessa platser skulle kunna användas för mottagandet av syriska flyktingar från Turkiet.

B.  Rådets beslut (EU) 2015/1523 ska tillämpas till och med den 17 september 2017 och rådets beslut (EU) 2015/1601 ska tillämpas till och med den 26 september 2017.

C.  Fram till den 27 april 2017 hade 17 903 asylsökande omplacerats – 12 490 från Grekland och 5 413 från Italien. Det månatliga antalet omplacerade asylsökande ökar, med ett rekordstort antal på 1 600 omplaceringar från Grekland och 800 omplaceringar från Italien i mars 2017. Kommissionen har fastställt ett månatligt mål på 3 000 omplaceringar från Grekland och 1 500 omplaceringar från Italien.

D.  Enligt de senaste tillgängliga kvartalsvisa uppgifterna från Eurostat är endast asylsökande som tillhör en nationalitet för vilken den genomsnittliga godkännandenivån är 75 % eller högre berättigade till omplacering. Standardiserade bakgrunds- och säkerhetskontroller görs och vissa medlemsstater genomför ytterligare säkerhetskontroller.

E.  Antalet människor som är berättigade till omplacering och som befinner sig i Italien och Grekland är för närvarande långt under de mål som anges i rådets beslut. Hittills har 26 997 sökande som är berättigade till omplacering registrerats i Grekland. Kommissionen förväntar sig att detta antal kommer att förbli stabilt, och detta betyder att cirka 14 000 människor fortfarande skulle behöva omplaceras. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter kommer detta mål sannolikt att uppnås. Hittills har 8 000 sökande som kan komma i fråga registrerats i Italien. En eftersläpning i registreringarna, särskilt när det gäller eritreanska medborgare, och andra logistiska utmaningar gör det svårt att uppnå målen för omplacering från Italien av sökande som kan komma i fråga.

F.  Sammanlagt finns cirka 62 000 flyktingar och migranter fortfarande kvar i Grekland. Trots ett dramatiskt minskat inflöde efter stängningen av västra Balkanrutten och uttalandet från EU och Turkiet, anländer fortfarande fler migranter och flyktingar än som omplaceras inom den nuvarande ordningen.

G.  I Italien anlände ett rekordstort antal på 181 436 personer under 2016, vilket är en ökning med 18 % jämfört med 2015. Av dessa var 14 % ensamkommande minderåriga. Endast Finland tar systematiskt emot ensamkommande minderåriga inom den nuvarande ordningen.

H.  EU:s stöd till Italien och Grekland med anledning av migrationskrisen sträcker sig längre än omplacering i nödsituationer och inbegriper omfattande ekonomiskt stöd, tekniskt och logistiskt stöd, förstärkning av gränskontroller och avtal om migrationshantering med tredjeländer. Trots dessa gemensamma ansträngningar är situationen i vissa av lägren, de tillfälliga bostäderna och andra platser där migranter och flyktingar vistas fortfarande omänskliga.

1.  Europaparlamentet erkänner de insatser som gjorts för att stödja Grekland och Italien att hantera utmaningarna i samband med migrationskrisen. Parlamentet betonar att detta stöd inte är begränsat till omplaceringar, utan omfattar alla verktyg som står till EU:s förfogande, bland annat ekonomisk solidaritet, förhandlingar om avtal med tredjeländer, informationsutbyte, förstärkning av gränskontroller och gemensamma insatser vid land- och sjögränser, insatser för att ta itu med de bakomliggande orsakerna, och utveckling av alternativ till irreguljär migration.

2.  Europaparlamentet anser att fortsatta insatser på detta område är nödvändiga och även i fortsättningen måste vara ett alternativ i andra länder i unionen om kriser skulle bryta ut eller öka i intensitet.

3.  Europaparlamentet anser att en särskild insats måste göras för att skydda dem som är mest utsatta och som flyr från krig och förföljelse.

4.  Europaparlamentet noterar det pågående arbetet med att uppdatera och reformera det gemensamma europeiska asylsystemet och medlemsstaternas asylförfaranden. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att satsa på en realistisk strategi.

5.  Europaparlamentet betonar att EU:s medlemsstater har mycket olika sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar, vilket måste beaktas. Parlamentet betonar att det också är nödvändigt att ta hänsyn till nuvarande och tidigare insatser och förhållanden när det gäller att ta emot flyktingar och migranter som kommer från en mängd olika bakgrunder, liksom tidigare och nuvarande sekundära förflyttningar.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.