Процедура : 2017/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0344/2017

Внесени текстове :

B8-0344/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.14
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 489kWORD 50k
15.5.2017
PE603.769v01-00
 
B8-0344/2017

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно задействането на преместването (2017/2685(RSP))


Ауке Зейлстра, Лоренцо Фонтана, Жил Льобретон, Харалд Вилимски от името на групата ENF

Резолюция на Европейския парламент относно задействането на преместването (2017/2685(RSP))  
B8‑0344/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 16 май 2017 г. относно задействането на преместването,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че политиката в областта на имиграцията и убежището е от изключителната компетентност на суверенните държави членки;

Б.  като има предвид, че насърчаваната от ЕС масова имиграция от страни извън Европа създава значителни проблеми и има отрицателен ефект от политическа, икономическа, социална и културна гледна точка;

В.  като има предвид, че според данни на ВКБООН едва 2,65% от мигрантите, пристигнали в Италия през 2016 г., са получили убежище като истински бежанци и че 90 334 от 181 436-те мигранти са изчезнали в черната икономика без да поискат или изчакат да им бъде предоставено убежище(1);

Г.  като има предвид достигнатото по емпиричен път заключение на Eurofound, че младите хора на Европа имат по-малко възможности за възходяща социална мобилност(2);

Д.  като има предвид, че политиките по отношение на масовата миграция, налагани от ЕС, не могат при никакви обстоятелства да решат демографските предизвикателства, както беше доказано от Нидерландския институт за анализ на икономическата политика (СРВ)(3), според който притокът на мигранти няма да разреши финансовите проблеми, произтичащи от демографските проблеми на едно застаряващо население;

Е.  като има предвид, че МВФ препоръчва ЕС да предоставя „временно“ по-ниски заплати на мигрантите(4); като има предвид, че социалният дъмпинг има отрицателно въздействие върху пазара на труда, като създава по-голяма конкуренция между мигрантите и европейците и води до влошаване на социалната сигурност и широко разпространена бедност, особено сред по-слабо квалифицираните работници;

Ж.  като има предвид, че Унгария се оказа много ефективна в управлението и намаляването на притока на мигранти на своя територия;

З.  като има предвид, че австралийският подход има все по-голям успех в намаляването на незаконната имиграция към Австралия, като същевременно сложи край на смъртните случаи на мигранти по море;

И.  като има предвид, че програмата на ЕС за преместване, е пряко следствие от провала на Шенген и политиката на отворени граници;

Й.  като има предвид, че в резултат на масовите сексуални посегателства, извършени от мигранти над европейски жени в Кьолн и десетки други европейски градове, безопасността на много жени е застрашена;

К.  като има предвид, че програмата за задължително преместване няма никакво правно основание;

Л.  като има предвид, че Европейският съд по правата на човека не дава възможност на държавите членки да управляват миграционните потоци и дори налага глоби на тези държави, както се вижда от глобите, наложени на Италия през 2009 г.(5);

1.подчертава принципа, че определянето на собствена политика в областта на убежището и имиграцията е част от суверенитета на всички държави;

 

2.счита, че политиката на отворени граници на ЕС насърчава все повече мигранти да прекосяват Средиземно море;

 

3.отхвърля принципа на принудително преместване и подчертава, че е по-ефективно бежанците и лицата, търсещи международна закрила, да се настаняват в сигурни части на своите държави на произход или на собствените им региони;

 

4.отбелязва, че всяка държава може с основание да счита неразрешеното влизане и пребиваване на нейна територия за незаконно действие, което може да бъде наказвано и осъждано;

 

5.осъжда неясната роля, която играят някои НПО в Средиземно море;

 

6.насърчава държавите членки да прилагат австралийския подход в областта на имиграцията;

 

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на парламентите на държавите членки.

 

(1)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4442910/Less-3-migrants-reached-Italy-refugees.html.

(2)

https://www.neweurope.eu/article/europes-x-men-first-live-worse-parents/.

(3)

https://www.cpb.nl/persbericht/329217/immigratie-niet-effectief-tegen-vergrijzing.

(4)

http://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/imf-recommends-paying-refugees-below-the-minimum-wage.

(5)

https://www.theguardian.com/world/2012/feb/23/italy-human-rights-migrants-libya.

Правна информация - Политика за поверителност