Διαδικασία : 2017/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0344/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0344/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 484kWORD 45k
15.5.2017
PE603.769v01-00
 
B8-0344/2017

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την υλοποίηση της μετεγκατάστασης (2017/2685(RSP))


Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υλοποίησης της μετεγκατάστασης (2017/2685(RSP))  
B8-0344/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2017 σχετικά με την υλοποίηση της μετεγκατάστασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κυρίαρχων κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική μετανάστευση από μη ευρωπαϊκές χώρες, που ενθαρρύνθηκε από την ΕΕ, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα προβληματική και έχει προκαλέσει διατάραξη σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το ποσοστό των μεταναστών που έφτασαν στην Ιταλία το 2016, θεωρήθηκαν πραγματικοί πρόσφυγες και τους χορηγήθηκε άσυλο ανήλθε σε μόλις 2,65 % και ότι 90 334 από τους 181 436 μετανάστες «εξαφανίστηκαν» στη μαύρη οικονομία χωρίς να ζητήσουν ή να περιμένουν τη χορήγηση ασύλου(1)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Eurofound διαπίστωσε εμπειρικά ότι οι νέοι της Ευρώπης έχουν λιγότερες ευκαιρίες για κοινωνική ανέλιξη(2)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές μαζικής μετανάστευσης που επιβλήθηκαν από την ΕΕ δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσουν τις δημογραφικές προκλήσεις, όπως έχει αποδείξει και το CPB (ολλανδικό γραφείο ανάλυσης της οικονομικής πολιτικής)(3), το οποίο έχει δηλώσει ότι η εισροή μεταναστών δεν θα επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα που απορρέουν από το δημογραφικό ζήτημα λόγω της γήρανσης του πληθυσμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΝΤ έχει συμβουλεύσει την ΕΕ να παρέχει «προσωρινά» χαμηλότερους μισθούς στους μετανάστες(4)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ διαταράσσει την αγορά εργασίας, δημιουργεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ μεταναστών και Ευρωπαίων και οδηγεί σε υποβάθμιση της κοινωνικής ασφάλειας και σε εκτεταμένη φτώχεια, ιδίως μεταξύ των λιγότερο καταρτισμένων εργαζομένων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγγαρία έχει διαχειριστεί πολύ αποτελεσματικά και έχει μειώσει την εισροή μεταναστών στην επικράτειά της·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση της Αυστραλίας σημειώνει όλο και μεγαλύτερη επιτυχία όσον αφορά τη μείωση της παράνομης μετανάστευσης στη χώρα και, παράλληλα, θέτει τέλος στους θανάτους μεταναστών στη θάλασσα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης της ΕΕ είναι άμεση συνέπεια της αποτυχίας του Σένγκεν και της πολιτικής ανοιχτών συνόρων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα των μαζικών σεξουαλικών επιθέσεων που δέχθηκαν Ευρωπαίες στην Κολωνία και σε δεκάδες άλλες ευρωπαϊκές πόλεις από μετανάστες, η ασφάλεια πολλών γυναικών τίθεται σε κίνδυνο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα υποχρεωτικής μετεγκατάστασης δεν έχει νομική βάση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθιστά αδύνατη τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από τα κράτη μέλη και φτάνει στο σημείο να επιβάλλει πρόστιμα στα εν λόγω κράτη, όπως στην περίπτωση της Ιταλίας το 2009(5)·

1.υπογραμμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία ο καθορισμός της πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση αποτελεί κομμάτι της κυριαρχίας όλων των κρατών·

 

2.εκτιμά ότι η πολιτική ανοιχτών συνόρων της ΕΕ αποτελεί κίνητρο και ενθαρρύνει περισσότερους μετανάστες να διασχίσουν τη Μεσόγειο·

 

3.απορρίπτει την αρχή της αναγκαστικής μετεγκατάστασης και τονίζει ότι είναι πιο αποτελεσματικό να φιλοξενούνται οι πρόσφυγες και τα άτομα που ζητούν διεθνή προστασία σε ασφαλείς περιοχές της χώρας προέλευσής τους ή στις περιφέρειές τους·

 

4.επισημαίνει ότι οποιοδήποτε κράτος έχει το δικαίωμα να θεωρεί παράνομη ενέργεια την παράτυπη είσοδο και παραμονή εντός των συνόρων του και ότι η εν λόγω ενέργεια μπορεί να τιμωρείται και να συνιστά λόγο δίωξης·

 

5.καταδικάζει τον ασαφή ρόλο ορισμένων ΜΚΟ στη Μεσόγειο·

 

6.ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την προσέγγιση της Αυστραλίας στον τομέα της μετανάστευσης·

 

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

(1)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4442910/Less-3-migrants-reached-Italy-refugees.html.

(2)

https://www.neweurope.eu/article/europes-x-men-first-live-worse-parents/.

(3)

https://www.cpb.nl/persbericht/329217/immigratie-niet-effectief-tegen-vergrijzing.

(4)

http://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/imf-recommends-paying-refugees-below-the-minimum-wage/.

(5)

https://www.theguardian.com/world/2012/feb/23/italy-human-rights-migrants-libya.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου